Làm th? nào đ? khôi ph?c t?p tin cơ s? d? li?u b? h?ng DHCP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 173396 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? phương pháp có th? đư?c s? d?ng đ? khôi ph?c l?i m?t b? h?ng Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) cơ s? d? li?u.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Các thông đi?p ghi lưu s? ki?n sau đây xu?t hi?n trên m?t máy tính đang ch?y Windows NT Máy ch? phiên b?n 3.51 và 4.0 khi cơ s? d? li?u DHCP đ? b? h?ng:
T? ch?c s? ki?n ID: 1014
Ngu?n: DhcpServer
Mô t?: Cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c l?i l?i sau đây:-510.
- hay -
T? ch?c s? ki?n ID: 1014
Ngu?n: DhcpServer
Mô t?: Cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c l?i l?i sau đây:-1022.
- hay -
T? ch?c s? ki?n ID: 1014
Ngu?n: DhcpServer
Mô t?: Cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c l?i l?i sau đây:-1850.
N?u b?n s? d?ng Jet.exe đ? nén cơ s? d? li?u DHCP, b?n s? gi?i quy?t v?n đ?.

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
153476Windows NT 3.51 DHCP Server ng?ng phân công các đ?a ch? IP cho các khách hàng
Cơ s? d? li?u DHCP đư?c ch?a trong t?p tin Dhcp.mdb trong các %SystemRoot%\System32\Dhcp thư m?c. H? ph?c v? DHCP s? d?ng t?p này đ? ghi l?i và lưu tr? thông tin liên quan đ?n ho?t đ?ng cho thuê và đ?t ph?ng. H?u h?t các thông tin này c?ng có trong các khóa registry sau đây:
Windows NT 4.0:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\Configuration


Windows 2000:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DhcpServer\Configuration
B?t c? khi nào các d?ch v? DHCP t?t m?t cách chính xác, nó làm cho m?t b?n sao lưu c?a c? hai t?p tin cơ s? d? li?u (Dhcp.mdb) và khóa registry. Sao lưu thông tin t? s? đăng k? đư?c ch?a trong t?p tin Dhcpcfg. Cho Windows NT 3.51, các t?p tin Dhcp.mdb t?a l?c ? các %SystemRoot%\System32\Dhcp\Backup\Jet thư m?c. Trong Windows NT 4.0, các t?p Dhcp.mdb n?m trong %SystemRoot%\System32\Dhcp\Backup\Jet\New thư m?c. C? hai phiên b?n c?a Windows NT lưu tr? các t?p tin Dhcpcfg trong các %SystemRoot%\System32\Dhcp\Backup thư m?c.

Đ? khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u DHCP b? h?ng, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Khôi ph?c b?n sao lưu c?a t?p tin cơ s? d? li?u, Dhcp.mdb

  - hay -
 • T?o ra m?t t?p tin cơ s? d? li?u m?i b?ng cách s? d?ng đăng k? c?u h?nh DHCP baám giö? phím.
Khôi ph?c b?n sao lưu c?a t?p tin cơ s? d? li?u là phương pháp đư?c đ? ngh? b?i v? b?n s? không m?t thông tin khi b?n s? d?ng nó.

Sau khi b?n khôi ph?c t?p tin cơ s? d? li?u c?a b?n b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp đư?c đ? c?p trư?c đó, b?n ph?i ti?n hành hoà gi?i các thông tin gi?a các t?p tin cơ s? d? li?u và thông tin đăng k?.

LƯU ?: Các bư?c sau đây gi? đ?nh r?ng máy ph?c v? DHCP không kh?i đ?ng v? c?a cơ s? d? li?u DHCP b? h?ng. N?u máy ch? DHCP c?a b?n b?t đ?u, nhưng cơ s? d? li?u b? h?ng, b?n ph?i b?t đ?u b?ng cách ng?ng các d?ch v?.

D?ng d?ch v? máy ch? DHCP, g? sau t?i d?u nh?c l?nh:
net stop dhcpserver

Khôi ph?c b?n sao lưu c?a cơ s? d? li?u

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Di chuy?n các t?p tin t? thư m?c DHCP hi?n có c?a b?n sang v? trí khác, đư?c c?n th?n đ? gi? c?u trúc thư m?c DHCP c?n nguyên v?n. Ví d?, lo?i sau t?i d?u nh?c l?nh và nh?n ENTER sau m?i d?ng:
  MD c:\Olddhcp di chuy?n %SystemRoot%\system32\DHCP\*.* C:\Olddhcp
 2. Lo?i b? t?p cơ s? d? li?u b? h?ng.
 3. Sao t?p cơ s? d? li?u sao lưu vào c?p DHCP b?ng cách g? các sau m?t d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  • Windows NT 3.51

   b?n sao %SystemRoot%\system32\dhcp\backup\jet\dhcp.mdb %SystemRoot%\system32\dhcp\dhcp.mdb
  • Windows NT 4.0

   b?n sao %SystemRoot%\system32\dhcp\backup\jet\new\dhcp.mdb %SystemRoot%\system32\dhcp\dhcp.mdb
N?u máy tính c?a b?n đang ch?y Microsoft Windows 2000, s?a đ?i khóa registry sau đây đ? khôi ph?c máy ch? DHCP:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\Parameters
Thay đ?i giá tr? RestoreFlag REG_DWORD trong này khóa registry đ? 1.

B?n c?ng có th? ch?n đ? khôi ph?c l?i các t?p tin Dhcp.mdb đ? các %SystemRoot%\System32\Dhcp c?p t? b?n sao lưu băng hay sao lưu khác phương ti?n truy?n thông.

B?i v? b?n đang s? d?ng t?p cơ s? d? li?u hi?n có, cho dù b?n khôi ph?c l?i nó t? phương ti?n sao lưu ho?c sao lưu thư m?c, b?n ph?i s? d?ng ti?n ích Jetpack đ? nén nó.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
145881 Làm th? nào đ? s? d?ng Jetpack.exe đ? nén m?t th?ng ho?c cơ s? d? li?u DHCP
Các th? t?c trên nên cho phép các d?ch v? đ? b?t đ?u, nhưng n?u ph?m vi c?a b?n thông tin b? thi?u, b?n ph?i s? d?ng m?t b?n sao lưu c?a Dhcpcfg đăng k? t?p đ? khôi ph?c l?i ph?m vi và đ?t ph?ng c?a b?n thông tin. Xem các bư?c 5 qua 11 trong các "t? the New DHCP Server" ph?n c?a bài vi?t sau đây:

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
130642Làm th? nào đ? di chuy?n m?t cơ s? d? li?u DHCP đ? m?t Windows Server

T?o m?t t?p tin cơ s? d? li?u m?i

 1. Di chuy?n các t?p trong c?p DHCP hi?n có c?a b?n đ?n m?t đ?a đi?m khác nhau, đư?c c?n th?n đ? gi? c?u trúc thư m?c DHCP c?n nguyên v?n. Ví d?, g? sau m?t d?u nh?c l?nh, nh?n ENTER sau m?i d?ng:
  MD c:\olddhcp di chuy?n %SystemRoot%\system32\dhcp\*.* c:\olddhcp
 2. Ch?n bư?c ti?p theo trong danh sách sau đây, tùy thu?c vào đó Phiên b?n c?a Windows NT Server b?n đang s? d?ng:

  H? ph?c v? Windows NT 3.51:

  M? r?ng m?t b?n sao m?i c?a System.mdb t? các máy ch? Windows NT g?c ngu?n phương ti?n truy?n thông b?ng cách chèn đ?a CD Windows NT Server 3.51 g?c c?a b?n vào ? đ?a CD. Đ? làm như v?y, nh?p sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  m? r?ng D:\I386\System.md_ %SystemRoot%\System32\Dhcp\System.mdb

  nơi D: ? đ?a CD-ROM và i386 c?a b?n là n?n t?ng c?a b?n.

  Windows NT Server 4.0:

  Kh?i đ?ng l?i máy ch? DHCP v?i m?t thư m?c r?ng DHCP. Windows NT 4.0 và Windows 2000 không s? d?ng m?t t?p tin System.mdb.
Các th? t?c trên nên cho phép các d?ch v? đ? b?t đ?u, nhưng n?u ph?m vi c?a b?n thông tin b? thi?u, b?n ph?i s? d?ng m?t b?n sao lưu c?a các Dhcpcfg đăng k? t?p đ? khôi ph?c l?i thông tin v? ph?m vi và đ?t ph?ng c?a b?n. Xem các bư?c 5 qua 11 trong ph?n "T? the New DHCP Server" c?a bài vi?t sau đây:

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
130642Làm th? nào đ? di chuy?n m?t cơ s? d? li?u DHCP đ? m?t Windows Server

Điêu hoa thông tin DHCP

Sau khi b?n t?o ra m?t t?p tin cơ s? d? li?u m?i, b?n có th? nh?n th?y r?ng ph?m vi thông tin là hi?n nay, nhưng không cho thuê ho?t đ?ng đư?c hi?n th?. Đ? l?y l?i các ho?t đ?ng cho thuê, b?n ph?i đi?u hoà cơ s? d? li?u v?i các thông tin trong đăng k? b?ng cách s? d?ng các bư?c sau:
 1. T? DHCP Manager, nh?p vào ph?m vi c?a b?n, và sau đó b?m vào cho thuê ho?t đ?ng trên ph?m vi menu.
 2. Trong h?p tho?i cho thuê ho?t đ?ng, nh?p vào Reconcile.
 3. Bấm OK. Cho thuê ho?t đ?ng c?a b?n s? xu?t hi?n trong h?p tho?i ho?t đ?ng cho thuê.
LƯU ?: Khi b?n xem các thu?c tính cho m?t khách hàng thuê, tên máy tính s? đư?c li?t kê như là đ?a ch? IP c?a các thuê và m?t hexadecimal giá tr? tùy ? s? đư?c li?t kê như nh?n d?ng khách hàng. Chúng s? đư?c thay th? v?i các thông tin thích h?p như các khách hàng làm m?i cho thuê c?a h?.

L?p l?i các th? t?c trên cho m?i l?nh v?c mà b?n ph?i đi?u hoà cho thuê.

N?u máy ph?c v? DHCP là Windows NT Server 4.0 SP2 ho?c sau này, b?n ph?i b?t phát hi?n xung đ?t IP như mô t? trong bài vi?t sau đây:

161430 Phát hi?n và Flagging đ?a ch? IP trùng l?p

Thu?c tính

ID c?a bài: 173396 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
T? khóa: 
kbhowto kbnetwork kbmt KB173396 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:173396

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com