INF: Làm th? nào đ? thi?t l?p các đ?nh d?ng ngày/tháng/năm ngày trong SQL Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 173907 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

theo m?c đ?nh, đ?nh d?ng ngày tháng cho SQL server là ? đ?nh d?ng ngày U.S. MM/DD/YY, tr? khi m?t phiên b?n đ?a hoá c?a SQL Server đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Thi?t đ?t này là t?t cho trư?ng h?p khi m?t ?ng d?ng đ?i h?i tính năng này là tri?n khai m?t cách đ?m b?o r?ng ngày đư?c s? d?ng và l?p vào các Các đ?nh d?ng tương t? trên t?t c? các n?n t?ng và các v? trí nơi mà các ?ng d?ng đư?c s? d?ng.

Tuy nhiên, trong m?t s? trư?ng h?p ngày ph?i trong m?t đ?nh d?ng DD/MM/YY v? nhi?u Qu?c gia/khu v?c s? d?ng đ?nh d?ng này ch? không ph?i là m?c đ?nh Hợp chủng quốc Hoa Kỳ c?a MM/DD/YY. Đi?u này là đ?c bi?t là m?t v?n đ? cho các ?ng d?ng qu?c t? phân ph?i t?t c? trên th? gi?i.

Thông tin thêm

N?u đ?nh d?ng ngày không đư?c đưa vào xem xét ?ng d?ng nhà phát tri?n, m?t t?nh hu?ng hi?m có th? phát sinh mà ?ng d?ng chèn ngày vào b?ng ho?c b?ng cách s? d?ng ngày trong đi?u kho?n nơi là không h?p l?. Cho Ví d?, m?t ngày nh?t đ?nh như 20/05/97 này s? ch? đư?c x? l? n?u ngày đ?nh d?ng là MM/DD/YY. Tuy nhiên, m?t ngày như 12/05/97 s? đư?c x? l? v?i MM/DD/YY và MM/DD/YY đ?nh d?ng, có th? d?n đ?n sai ngày đang đư?c s? d?ng.

M?t gi?i pháp có th? cho đi?u này là s? d?ng đ?nh d?ng chu?n ISO đ? g?i datetime d? li?u đ?n máy ch? SQL, mà là "YYYYMMDD" (không có bu?ng tách). B?ng cách s? d?ng đ?nh d?ng ISO là "qu?c t?", và là đ?c l?p c?a m?c đ?nh ngôn ng?. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem ch?c năng chuy?n đ?i trong SQL Server Sách tr?c tuy?n.

M?t gi?i pháp là đ? khách hàng chương tr?nh ki?m tra đ?nh d?ng ngày tháng đư?c s? d?ng trên máy ch? SQL, đ? đ?m b?o r?ng nh?ng ngày đư?c thông qua trong khi th?c hi?n có d?ng th?c h?p l?.

SQL Server cung c?p kh? năng đ? thi?t l?p các đ?nh d?ng ngày và ngôn ng? khác cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách thêm m?t ngôn ng? khác. Ch? c?n cài đ?t chuyên bi?t các thi?t l?p khu v?c Panel điều khiển Windows NT đ? đ?nh d?ng ngày c?a khu v?c đ?a phương s? không Tr? giúp trong vi?c s? d?ng ngày tháng trong DD/MM/YY đ?nh d?ng cho SQL Server.

Đ? s? d?ng DD/MM/YY đ?nh d?ng, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

S? d?ng các báo cáo thi?t l?p m?t k?t n?i

THI?T L?P DATEFIRST<number> </number>

Thi?t l?p ngày trong tu?n đ?u tiên đ? m?t đ?m ch? 1 đ?n 7. Ti?ng Anh M? m?c đ?nh là 7 (Ch? Nh?t).
THI?T L?P DATEFORMAT<format> </format>

B? th? t? c?a ngày ph? tùng (tháng/ngày/năm) đ? nh?p datetime ho?c d? li?u smalldatetime. Tham s? h?p l? bao g?m mdy, dmy, ymd, ydm, myd, và dym. M?c đ?nh ti?ng Anh M? là mdy.

Phương pháp này cho phép b?n s? d?ng m?t đ?nh d?ng ngày tháng cho ngày g?i đ?n máy ch? SQL c?a m-d-y, nhưng nó là k?t n?i ph? thu?c. N?u m?t k?t n?i m?i đư?c th?c hi?n đ? SQL H? ph?c v? ho?c n?u máy ch? t?t máy và kh?i đ?ng l?i, ngày đ?nh d?ng đi tr? l?i m/d/y.

Cài ngôn ng? trên máy ch? SQL

Đ? cài ngôn ng? trên máy ch? b?n ph?i thêm m?t ngôn ng? b?ng cách s? d?ng sp_addlanguage. Ví d? dư?i đây đ?t ngôn ng? cho Anh và cung c?p cho nh?ng ngày tháng trong DD/MM/YY đ?nh d?ng. Ví d? c?ng có th? đư?c áp d?ng cho Các qu?c gia khác, nhưng b?n có th? c?n ph?i s?a đ?i các thông s? cho sp_addlanguage.
  exec sp_addlanguage 'British', 'English',
  'January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,
  November,December',
   'Jan,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec',
  'Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday',
  dmy,1
  sp_configure 'default language', 1
  reconfigure with override
				

Đ? đ?t ngôn ng? m?c đ?nh tr? l?i ti?ng Anh M? sau khi đ? cài đ?t chuyên bi?t ngôn ng? khác, s? d?ng SQL phát bi?u sau:
  sp_configure 'default language', 0
  reconfigure with override
				

Đ? ki?m tra nh?ng g? ngôn ng? m?c đ?nh m?t máy ch? đ? cài đ?t chuyên bi?t, s? d?ng sau đây SQL l?nh:
  sp_configure 'default language'
				

N?u k?t qu? giá tr? là 0, ngôn ng? m?c đ?nh ti?ng Anh M?. N?u các k?t qu? không ph?i là 0, ch?y l?nh SQL đ? t?m các cài đ?t chuyên bi?t đ?nh d?ng ngày và cài đ?t chuyên bi?t ngôn ng? m?c đ?nh đư?c s? d?ng:
  select name ,alias, dateformat
  from syslanguages
   where langid =
   (select value from master..sysconfigures
     where comment = 'default language')
				

SQL Server c?ng h? tr? nhi?u ngôn ng?, b?ng cách thi?t l?p ngôn ng? trong SQL Thi?t l?p máy ch?. Đi?u này đ?i h?i vi?c s? d?ng các t?p tin đ?a phương có s?n cho h?u h?t các ngôn ng?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng đ?c các Bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
169749: INF: cài đ?t chuyên bi?t ngôn ng? b? sung trên máy ch? SQL

Thu?c tính

ID c?a bài: 173907 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
T? khóa: 
kbsqlsetup kbenv kbhowto kbmt KB173907 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 173907
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com