Περιγραφές συμβάντων ασφαλείας

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 174074 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιέχει περιγραφές διαφόρων σχετικά με την ασφάλεια και ελέγχου- σχετικά συμβάντα και συμβουλές για την ερμηνεία τους.

Τα συμβάντα αυτά εμφανίζονται όλα στο αρχείο καταγραφής συμβάντων ασφαλείας και θα καταγραφεί με προέλευση "Security".

Περισσότερες πληροφορίες

  Event ID: 512
    Type: Success Audit
Description: Windows NT is starting up.

  Event ID: 513
    Type: Success Audit
Description: Windows NT is shutting down. All logon sessions will be
       terminated by this shutdown.

  Event ID: 514
    Type: Success Audit
Description: An authentication package has been loaded by the Local
       Security Authority. This authentication package will be
       used to authenticate logon attempts.
       Authentication Package Name: %1

  Event ID: 515
    Type: Success Audit
Description: A trusted logon process has registered with the Local
       Security Authority. This logon process will be trusted to
       submit logon requests.
       Logon Process Name: %1

  Event ID: 516
    Type: Success Audit
Description: Internal resources allocated for the queuing of audit
       messages have been exhausted, leading to the loss of some
       audits.
       Number of audit messages discarded: %1

  Event ID: 517
    Type: Success Audit
Description: The audit log was cleared
       Primary User Name: %1   Primary Domain: %2
       Primary Logon ID: %3    Client User Name: %4
       Client Domain: %5     Client Logon ID: %6

  Event ID: 518
    Type: Success Audit
Description: A notification package has been loaded by the Security
       Account Manager. This package will be notified of any
       account or password changes.
       Notification Package Name: %1

  Event ID: 528
    Type: Success Audit
Description: Successful Logon:
       User Name: %1       Domain: %2
       Logon ID: %3       Logon Type: %4
       Logon Process: %5     Authentication Package: %6
       Workstation Name: %7

  Event ID: 529
    Type: Failure Audit
Description: Logon Failure:
       Reason: Unknown user name or bad password
       User Name: %1       Domain: %2
       Logon Type: %3       Logon Process: %4
       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6

  Event ID: 530
    Type: Failure Audit
Description: Logon Failure:
       Reason: Account logon time restriction violation
       User Name: %1       Domain: %2
       Logon Type: %3       Logon Process: %4
       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6

  Event ID: 531
    Type: Failure Audit
Description: Logon Failure:
       Reason: Account currently disabled
       User Name: %1       Domain: %2
       Logon Type: %3       Logon Process: %4
       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6

  Event ID: 532
    Type: Failure Audit
Description: Logon Failure:
       Reason: The specified user account has expired
       User Name: %1       Domain: %2
       Logon Type: %3       Logon Process: %4
       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6

  Event ID: 533
    Type: Failure Audit
Description: Logon Failure:
       Reason: User not allowed to logon at this computer
       User Name: %1       Domain: %2
       Logon Type: %3       Logon Process: %4
       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6

  Event ID: 534
    Type: Failure Audit
Description: Logon Failure:
       Reason: The user has not been granted the requested logon
       type at this machine
       User Name: %1       Domain: %2
       Logon Type: %3       Logon Process: %4
       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6

  Event ID: 535
    Type: Failure Audit
Description: Logon Failure:
       Reason: The specified account's password has expired
       User Name: %1       Domain: %2
       Logon Type: %3       Logon Process: %4
       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6


  Event ID: 536
    Type: Failure Audit
Description: Logon Failure:
       Reason: The NetLogon component is not active
       User Name: %1       Domain: %2
       Logon Type: %3       Logon Process: %4
       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6

  Event ID: 537
    Type: Failure Audit
Description: Logon Failure:
       Reason: An unexpected error occurred during logon
       User Name: %1       Domain: %2
       Logon Type: %3       Logon Process: %4
       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6


  Event ID: 538
    Type: Success Audit
Description: User Logoff:
       User Name: %1       Domain: %2
       Logon ID: %3       Logon Type: %4

  Event ID: 539
    Type: Failure Audit
Description: Logon Failure:
       Reason: Account locked out
       User Name: %1       Domain: %2
       Logon Type: %3       Logon Process: %4
       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6

  Event ID: 560
    Type: Success Audit
Description: Object Open:
       Object Server: %1     Object Type: %2
       Object Name: %3      New Handle ID: %4
       Operation ID: {%5,%6}
       Process ID: %7       Primary User Name: %8
       Primary Domain: %9     Primary Logon ID: %10
       Client User Name: %11   Client Domain: %12
       Client Logon ID: %13    Accesses %14
       Privileges %15

  Event ID: 561
    Type: Success Audit
Description: Handle Allocated:
       Handle ID: %1       Operation ID: {%2,%3}
       Process ID: %4

  Event ID: 562
    Type: Success Audit
Description: Handle Closed:
       Object Server: %1     Handle ID: %2
       Process ID: %3

  Event ID: 563
    Type: Success Audit
Description: Object Open for Delete:
       Object Server: %1     Object  Type: %2
       Object Name: %3      New Handle ID: %4
       Operation ID: {%5,%6}
       Process ID: %7       Primary User Name: %8
       Primary Domain: %9     Primary Logon ID: %10
       Client User Name: %11   Client Domain: %12
       Client Logon ID: %13    Accesses %14
       Privileges %15

  Event ID: 564
    Type: Success Audit
Description: Object Deleted:
       Object Server: %1     Handle ID: %2
       Process ID: %3

  Event ID: 576
    Type: Success Audit
Description: Special privileges assigned to new logon:
       User Name: %1       Domain: %2
       Logon ID: %3       Assigned: %4

  Event ID: 577
    Type: Success Audit
Description: Privileged Service Called:
       Server: %1       Service: %2
       Primary User Name: %3   Primary Domain: %4
       Primary Logon ID: %5    Client User Name: %6
       Client Domain: %7     Client Logon ID: %8
       Privileges: %9

  Event ID: 578
    Type: Failure Audit
Description: Privileged object operation:
       Object Server: %1     Object Handle: %2
       Process ID: %3       Primary User Name: %4
       Primary Domain: %5     Primary Logon ID: %6
       Client User Name: %7    Client Domain: %8
       Client Logon ID: %9    Privileges: %10

  Event ID: 592
    Type: Success Audit
Description: A new process has been created:
       New Process ID: %1     Image File Name: %2
       Creator Process ID: %3   User Name: %4
       Domain: %5         Logon ID: %6

  Event ID: 593
    Type: Success Audit
Description: A process has exited:
       Process ID: %1       User Name: %2
       Domain: %3       Logon ID: %4

  Event ID: 594
    Type: Success Audit
Description: A handle to an object has been duplicated:
       Source Handle ID: %1    Source Process ID: %2
       Target Handle ID: %3    Target Process ID: %4

  Event ID: 595
    Type: Success Audit
Description: Indirect access to an object has been obtained:
       Object  Type: %1     Object Name: %2
       Process ID: %3       Primary User Name: %4
       Primary Domain: %5     Primary Logon ID: %6
       Client User Name: %7    Client Domain: %8
       Client Logon ID: %9    Accesses: %10

  Event ID: 608
    Type: Success Audit
Description: User Right Assigned:
       User Right: %1       Assigned To: %2
       Assigned By:
       User Name: %3       Domain: %4
       Logon ID: %5

  Event ID: 609
    Type: Success Audit
Description: User Right Removed:
       User Right: %1       Removed From: %2
       Removed By:
       User Name: %3       Domain: %4
       Logon ID: %5

  Event ID: 610
    Type: Success Audit
Description: New Trusted Domain:
       Domain Name: %1      Domain ID: %2
       Established By:
       User Name: %3       Domain: %4
       Logon ID: %5

  Event ID: 611
    Type: Success Audit
Description: Removing Trusted Domain:
       Domain Name: %1      Domain ID: %2
       Removed By:
       User Name: %3       Domain: %4
       Logon ID: %5

  Event ID: 612
    Type: Success Audit
Description: Audit Policy Change:
       New Policy:
       Success  Failure
        %1     %2  System
        %3     %4  Logon/Logoff
        %5     %6  Object Access
        %7     %8  Privilege Use
        %9    %10  Detailed Tracking
       %11    %12  Policy Change
       %13    %14  Account Management
       Changed By:
       User Name: %15       Domain Name: %16
       Logon ID: %17

  Event ID: 624
    Type: Success Audit
Description: User Account Created:
       New Account Name: %1    New Domain: %2
       New Account ID: %3     Caller User Name: %4
       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6
       Privileges %7

  Event ID: 625
    Type: Success Audit
Description: User Account Type Change:
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3   New Type: %4
       Caller User Name: %5    Caller Domain: %6
       Caller Logon ID: %7

  Event ID: 626
    Type: Success Audit
Description: User Account Enabled:
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3   Caller User Name: %4
       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6

  Event ID: 627
    Type: Success Audit
Description: Change Password Attempt:
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3   Caller User Name: %4
       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6
       Privileges: %7

  Event ID: 628
    Type: Success Audit
Description: User Account password set:
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3   Caller User Name: %4
       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6

  Event ID: 629
    Type: Success Audit
Description: User Account Disabled:
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3   Caller User Name: %4
       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6

  Event ID: 630
    Type: Success Audit
Description: User Account Deleted:
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3   Caller User Name: %4
       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6
       Privileges: %7

  Event ID: 631
    Type: Success Audit
Description: Global Group Created:
       New Account Name: %1    New Domain: %2
       New Account ID: %3     Caller User Name: %4
       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6
       Privileges: %7

  Event ID: 632
    Type: Success Audit
Description: Global Group Member Added:
       Member: %1         Target Account Name: %2
       Target Domain: %3     Target Account ID: %4
       Caller User Name: %5    Caller Domain: %6
       Caller Logon ID: %7    Privileges: %8

  Event ID: 633
    Type: Success Audit
Description: Global Group Member Removed:
       Member: %1         Target Account Name: %2
       Target Domain: %3     Target Account ID: %4
       Caller User Name: %5    Caller Domain: %6
       Caller Logon ID: %7    Privileges: %8

  Event ID: 634
    Type: Success Audit
Description: Global Group Deleted:
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3   Caller User Name: %4
       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6
       Privileges: %7

  Event ID: 635
    Type: Success Audit
Description: Local Group Created:
       New Account Name: %1    New Domain: %2
       New Account ID: %3     Caller User Name: %4
       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6
       Privileges: %7

  Event ID: 636
    Type: Success Audit
Description: Local Group Member Added:
       Member: %1         Target Account Name: %2
       Target Domain: %3     Target Account ID: %4
       Caller User Name: %5    Caller Domain: %6
       Caller Logon ID: %7    Privileges: %8

  Event ID: 637
    Type: Success Audit
Description: Local Group Member Removed:
       Member: %1         Target Account Name: %2
       Target Domain: %3     Target Account ID: %4
       Caller User Name: %5    Caller Domain: %6
       Caller Logon ID: %7    Privileges: %8

  Event ID: 638
    Type: Success Audit
Description: Local Group Deleted:
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3   Caller User Name: %4
       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6
       Privileges: %7

  Event ID: 639
    Type: Success Audit
Description: Local Group Changed:
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3   Caller User Name: %4
       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6
       Privileges: %7

  Event ID: 640
    Type: Success Audit
Description: General Account Database Change:
       Type of change: %1     Object Type: %2
       Object Name: %3      Object ID: %4
       Caller User Name: %5    Caller Domain: %6
       Caller Logon ID: %7

  Event ID: 641
    Type: Success Audit
Description: Global Group Changed:
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3   Caller User Name: %4
       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6
       Privileges: %7

  Event ID: 642
    Type: Success Audit
Description: User Account Changed:
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3   Caller User Name: %4
       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6
       Privileges: %7

  Event ID: 643
    Type: Success Audit
Description: Domain Policy Changed:
       Domain: %1         Domain ID: %2
       Caller User Name: %3    Caller Domain: %4
       Caller Logon ID: %5    Privileges: %6

  Event ID: 644
 Event Type: Success Audit
Description: User Account Locked Out
Target Account Name: %1  Target Account ID: %2
Caller Machine Name: %3  Caller User Name: %4
Caller Domain:   %5    Caller Logon ID: %6
				

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 174074 - Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011 - Αναθεώρηση: 4.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbinfo kbmt KB174074 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:174074

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com