WD97: Windows NT 4.0: "Lưu AutoRecovery File ho?n"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 174162 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n b?t các "ti?t ki?m thông tin AutoRecovery m?i" tùy ch?n (trên các công c? tr?nh đơn, Click vào tùy ch?n, và sau đó nh?p vào tab lưu), l?i sau tin nh?n có th? đư?c hi?n th? khi t? c? g?ng đ? làm m?t AutoRecovery lưu:
Lưu các t?p tin AutoRecovery đư?c ho?n cho<filename.doc> </filename.doc>
Lưu ?: Các "ti?t ki?m thông tin AutoRecovery m?i" tùy ch?n đư?c b?t theo m?c đ?nh.

Thông báo l?i này s? x?y ra khi t?t c? các đi?u ki?n sau đây đúng:

 • Tài li?u t? trư?c đó đư?c lưu đ? chia s? m?t ngày m?t Microsoft Windows NT 4.0 c?p ti?u domain controller (PDC), và chia s? là trên m?t M?i công ngh? t?p tin h? th?ng (NTFS) phân vùng.
  - và -
 • Chia s? quy?n đư?c thi?t l?p đ? cho phép ngư?i s? d?ng (toàn quy?n), và NTFS đ? chia s? đư?c thi?t l?p đ? qu?n tr? (toàn quy?n) và <local group="" name=""> (toàn quy?n).</local>
  - và -
 • B?n đang đăng nh?p vào m?t máy khách hàng Windows NT 4.0, và b?n là m?t thành viên c?a các nhóm đ?a phương đư?c chia s? ho?c m?t toàn c?u chia s? nhóm mà là m?t thành viên c?a các nhóm chia s? đ?a phương.
  - và -
 • Đư?ng d?n "AutoRecover file" đi?m đ?n m?t thư m?c trong m?t phân vùng NTFS ngày máy khách hàng.

NGUYÊN NHÂN

T? sao chép các thu?c tính b?o m?t c?a các tài li?u đ? lưu và áp d?ng chúng đ? các t?p tin t?m th?i đó là tr? thành t?p tin m?i nh?t AutoRecovery. Word sau đó c? g?ng đ? đ?i tên các t?p tin t?m th?i đ?:
AutoRecovery lưu c?a <filename>.asd </filename>
Đ?i tên th?t b?i v? các quy?n c?n thi?t đ? đ?i tên t?p tin là b?t ngu?n t? các nhóm đ?a phương PDC, đó là không r? trên máy khách hàng. Ti?t ki?m như là l?nh không thành công v? m?t tương t? đ?i tên chi?n d?ch th?t b?i.

Đ? thêm thông tin v? c?p phép b?o m?t trên m?t phân vùng NTFS, Xin vui l?ng xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
169387 OFF97: Yêu c?u b?o m?t khi s? d?ng các phân vùng NTFS

178565 OFF97: X? l? s? c? các chương tr?nh Office dư?i Windows NT 4.0
100108 T?ng quan v? ch?t béo, HPFS và NTFS t?p tin h? th?ng

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t Microsoft văn ph?ng 97 cho d?ch v? c?a Windows Phiên b?n 2 (SR2).

Đ? t?m th?i làm vi?c xung quanh v?n đ? này, th?c hi?n m?t ho?c nhi?u các đi?u sau đây:

 • Đư?ng d?n AutoRecovery đ? thay đ?i m?t phân ho?ch FAT.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  77535 WD: Thi?t l?p đư?ng AutoSave trong Word

  - hay -
 • Làm cho ngư?i dùng m?t thành viên c?a Workstation\Administrators.
  - hay -
 • Thêm mi?n ngư?i dùng đ? c?p phép thư m?c trên máy ch?, và cung c?p cho Tên mi?n ngư?i dùng truy c?p đ?y đ? đ? chia s?.
  - hay -
 • Cung c?p cho toàn c?u các nhóm hi?n có c?p phép cho thư m?c.
Lưu ?: đ?i v?i h? tr? k? thu?t trong vi?c thêm m?t thành viên cho m?t nhóm ho?c thay đ?i c?p phép cho ngư?i s? d?ng, xin vui l?ng liên h? v?i h? tr? k? thu?t c?a Microsoft cho Windows NT 4.0.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n đi?u này là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này. V?n đ? này đ? đư?c s?a ch?a trong Microsoft văn ph?ng 97 cho Windows d?ch v? phát hành 2 (SR-2).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? SR-2, xin vui l?ng xem bài vi?t sau đây trong Microsoft Knowledge Base:
151261 OFF97: Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t MS Office 97 SR-2

THÔNG TIN THÊM

Sau khi b?n đóng Word, m?t t?p tin t?m th?i có th? v?n c?n trong "AutoRecovery các t?p tin"v? trí đư?c ch? r? trên tab t?p tin đ?a đi?m (b?m vào tùy ch?n trên các Menu công c?). K? t? khi sao chép t? các thu?c tính b?o m?t c?a các đ? lưu tài li?u và áp d?ng chúng vào t?p tin t?m th?i, b?n có th? không có nh?ng quy?n c?n thi?t đ? xóa các t?p tin t?m th?i.

Ngoài ra, n?u b?n m? m?t t?p tin t? m?t thư m?c đư?c chia s? trên m?t máy ch? Windows NT (Phân vùng NTFS), b?n có th? không th? lưu t?p vào thư m?c đ?a phương c?a b?n ngày c?a b?n máy khách hàng (phân vùng NTFS). V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t trong hai các cài đ?t cho phép nhanh chóng giúp ti?t ki?m ho?c cho phép n?n ti?t ki?m (nh?p chu?t Tùy ch?n trên Tools menu và sau đó click vào tab lưu) b? t?t. Khi b?n c? g?ng làm đi?u này, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Word không th? hoàn t?t lưu nh? m?t t?p c?p phép l?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 174162 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbmt KB174162 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:174162
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com