Microsoft Exchange h?p thư k?t h?p thông tin chương tr?nh (Exmerge.exe)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 174197 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft Exchange h?p thư h?p nh?t chương tr?nh (Exmerge.exe) cho phép ngư?i qu?n tr? h? ph?c v? Exchange đ? trích xu?t d? li?u t? h?p thư trên m?t máy tính Exchange Server và sau đó nh?p d? li?u này vào các h?p thư cùng trên m?t máy tính khác đang ch?y Exchange Server. Phiên b?n Exchange Server 4.0, 5.0 và 5.5 c?a chương tr?nh này đư?c bao g?m trong Microsoft BackOffice Resource Kit, Second Edition. Phiên b?n Exchange 2000 Server c?a Exmerge đư?c bao g?m trong Exchange 2000 Server CD trong thư m?c Support\Utils\I386\Exmerge.

Ch?y ti?n ích Exmerge, b?n ph?i sao chép các t?p tin Exmerge.exe và Exmerge.ini t? CD vào thư m?c ExchSrvr\Bin trên ? c?ng c?a máy ch? và ch?y file exe t? v? trí đó.

Exmerge.exe sao chép d? li?u t? máy ch? ngu?n vào thư m?c cá nhân (ICT) các t?p tin và sau đó nh?p d? li?u trong các thư m?c cá nhân vào các h?p thư trên máy ch? đích.

Chú ý B?n không th? s? d?ng Exmerge trên máy ch? front-end v? phía máy ch? không có m?t c?a hàng h?p thư. Ngoài ra, b?n không th? s? d?ng Exmerge trên m?t nhóm lưu tr? ph?c h?i đư?c đ?t trên m?t máy ch? k?t thúc.

Chương tr?nh này có hai ch? đ? ho?t đ?ng: m?t bư?c và hai bư?c.

Trong ch? đ? m?t bư?c, chương tr?nh sao chép d? li?u t? h?p thư ngu?n sang m?t PST t?p tin và sau đó nh?p d? li?u trong t?p tin PST vào h?p thư cùng m?t ngày các máy ch? đích. Trong trư?ng h?p này, h?p thư trên máy ch? đích ph?i có tên h?p thư cùng m?t và cùng m?t đư?ng d?n kho ch?a. Các Phân bi?t tên (DN) c?a h?p thư trên máy ch? đích là thu đư?c b?ng cách thay th? các t? ch?c và trang web tên trong DN c?a các h?p thư trên máy ch? ngu?n v?i tên t? ch?c và các trang web c?a các máy ch? đích.

Trong ch? đ? hai bư?c, ngư?i dùng có th? ch?n ch? sao chép d? li?u PST t?p ho?c sáp nh?p d? li?u t? t?p tin PST vào m?t máy ch?.

Tr?nh này đ? thành công làm vi?c, ngư?i dùng ph?i đăng nh?p đ? Microsoft Windows NT v?i tài kho?n d?ch v? trao đ?i. N?u đi?u này không ph?i là có th?, sau đó các tài kho?n hi?n t?i c?a Windows NT ph?i có c?p phép trên t?t c? các h?p thư đ? ch?n đ? đư?c sáp nh?p.

Chương tr?nh t?o ra m?t t?p s? ghi đư?c g?i là C:\Exmerge.log, mà ch?a b?t k? l?i g?p ph?i trong th?i gian ho?t đ?ng.

Phiên b?n Exchange Server 4.0, 5.0 và 5.5 c?a chương tr?nh này ch? ch?y trên Windows NT Server 4.0 ho?c sau đó. Phiên b?n Exchange 2000 Server c?a chương tr?nh này ch? ch?y trên Microsoft Windows 2000 Server ho?c sau đó.

Trư?c khi b?n ch?y chương tr?nh này, ch?c ch?n r?ng khách hàng Microsoft Outlook và chương tr?nh Microsoft Exchange Administrator đư?c cài đ?t trên các máy tính Exmerge.exe đang đư?c ch?y trên.

Chú ý Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n không cài đ?t Outlook vào Exchange server. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
266418Microsoft không h? tr? cài đ?t c?u ph?n Exchange Server và nh?n vào cùng m?t máy tính
Ch?y chương tr?nh, nh?p đúp vào chương tr?nh Exmerge.exe t? các Windows NT Explorer.

Phiên b?n này c?a Exmerge.exe ch? h?a tr?n ngư?i s? d?ng thư m?c và thư. Nó không h? tr? quy t?c h?p thư đ?n, các h?nh th?c và d? li?u r?i. Exmerge.exe h?a tr?n Outlook l?ch và đ?a ch? liên l?c.

Thông đi?p đư?c sao m?t c?a h? lưu tr? ví d? đơn và đi?u này có th? d?n đ?n Kích thư?c c?a c?a hàng trao đ?i thông tin cá nhân gia tăng đáng k?.

THÔNG TIN THÊM

T?i v? Exmerge.exe, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://www.Microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID = 429163EC-DCDF-47DC-96DA-1C12D67327D5 &
S? d?ng Exmerge.exe khi lưu tr? thông tin s? không b?t đ?u, th?c hi?n các bư?c sau:

LƯU ?: Gi? s? h? ph?c v? s?n xu?t đư?c g?i là SERVERP và m?t th? nghi?m máy ch? đư?c g?i là SERVERT.
 1. T?o ra m?t kho thông tin (tr?ng) m?i trên SERVERP b?ng cách di chuy?n ra t?t c? các file trong thư m?c Exchsrvr\Mdbdata. Đi?u này cho phép các d?ch v? lưu tr? thông tin đ? b?t đ?u.
 2. Khôi ph?c ho?c khôi ph?c kho thông tin c? vào SERVERT.
 3. D?ng d?ch v? lưu tr? thông tin v? SERVERP.
 4. D?ng d?ch v? lưu tr? thông tin v? SERVERT.
 5. Ngày SERVERT, đ?i tên thư m?c Exchsrvr\Mdbdata đ?n Mdbdata.old.
 6. Ngày SERVERT, t?o m?t thư m?c m?i đư?c g?i là Exchsrvr\Mdbdata.
 7. Ngày SERVERP, đ?i tên thư m?c Exchsrvr\Mdbdata đ?n Mdbdata.new.
 8. Ngày SERVERP t?o ra m?t thư m?c m?i đư?c g?i là Exchsrvr\Mdbdata.
 9. Ngày SERVERP, trong thư m?c Exchsrvr\Mdbdata.new chép Priv.edb và các t?p tin Pub.edb vào thư m?c Exchsrvr\Mdbdata ngày SERVERT.
 10. Ngày SERVERT, trong thư m?c Exchsrvr\Mdbdata.old chép Priv.edb và các t?p tin Pub.edb vào thư m?c Exchsrvr\Mdbdata ngày SERVERP. Do đó, b?n đ? đ?i ch? các t?p tin Priv.edb và Pub.edb trên hai máy ch?.
 11. Ngày SERVERP, ch?y Isinteg-patch.
 12. Ngày SERVERT, ch?y Isinteg-vá.
 13. Ch?y chương tr?nh Exmerge bây gi? h?p nh?t t?t c? d? li?u t? SERVERT thành SERVERP.
N?u b?n đang g?p v?n đ? nh?n đư?c h?p thư trên m?t máy ch?, làm như sau:
 1. Ki?m tra tên máy ch?.
 2. Ki?m tra tên t? ch?c và trang web.
 3. Xác minh r?ng các thư m?c và thông tin c?a hàng đang ch?y trên các h? ph?c v?. Chương tr?nh Exmerge đư?c danh sách các h?p thư t? các c?a hàng thông tin, v? nó c?ng đư?c kích thư?c h?p thư.
 4. Đôi khi danh sách hi?n th? có th? ch?a t?t c? các h?p thư trên máy tính Exchange Server. H?p thư đó đ? không bao gi? đư?c đăng nh?p vào đ? không có Lưu trữ Thông tin đ?i tư?ng. V? v?y, các h?p thư n?m không phát hi?n. Hành vi này c?ng đ? nh?n th?y trong chương tr?nh qu?n tr? viên máy ch? trao đ?i khi b?n xem các tài nguyên h?p thư c?a các tư nhân kho thông tin. The workaround cho v?n đ? này là đ? đăng nh?p vào các Trao đ?i khách hàng và g?i thư đi?n t? đ?n t?t c? các h?p thư trên máy ch? đó. Đi?u này t?o ra các đ?i tư?ng h?p thư trong kho thông tin cho t?t c? các h?p thư. (Bư?c này áp d?ng đ? trao đ?i 4.0, 5.0, 5.5, không đ? trao đ?i 2000)

Thông báo l?i

Thông báo l?i sau đây có th? đư?c đăng trong Exmerge.log:
L?i c?u h?nh thông báo d?ch v? (MSEMS)
Thông báo l?i này có th? đư?c t?o ra n?u có là không có Thư mục đ?i tư?ng cho m?t đ?i tư?ng h?p thư đó t?n t?i trong các c?a hàng thông tin.

Ki?m tra các H?p thư tài nguyên Trang c?a riêng thông tin lưu tr? trong chương tr?nh qu?n tr?, và sau đó xác nh?n r?ng các đ?i tư?ng thư m?c t?n t?i cho các h?p thư đư?c li?t kê trong tài nguyên h?p thư. Thư mục các đ?i tư?ng có th? đư?c t?o b?ng tay ho?c b?ng cách s? d?ng DS / đi?u ch?nh.

LƯU ?: H?y ch?c ch?n r?ng b?n hi?u đư?c ? ngh?a c?a ch?y DS / là đi?u ch?nh trư?c khi b?n ch?y nó.

L?i sau c?ng có th? đư?c báo cáo:
L?i m? kho gi? thư (MSEMS). Ki?m tra xem b?n có quy?n đúng đ? đăng nh?p.
H?y ch?c ch?n r?ng b?n đang đăng nh?p vào Windows NT s? d?ng trương m?c có quy?n đ?i v?i các h?p thư b?n đang c? truy c?p b?ng cách s? d?ng Exmerge.exe CNTT có th? d? dàng nh?t đ? đăng nh?p vào Windows NT s? d?ng tài kho?n d?ch v? trao đ?i.

N?u b?n nh?n đư?c l?i sau:
L?i t?o tin nh?n d?ch v? (MSPST MS)
Đ?m b?o r?ng khách hàng trao đ?i đó đư?c cài đ?t trên máy tính mà Exmerge.exe đang ch?y.

Sau khi s? d?ng các ti?n ích Exmerge đ? di chuy?n h?p thư c?a ngư?i dùng, b?t k? ngư?i dùng s? d?ng offline storage (OST) ph?i hoàn toàn đ?ng b? hóa t?t c? các c?p. Nếu n?i dung c?a h?p thư đang m?t v? l? do nào ho?c đ? b? m?t, các tin nh?n có th? đư?c ph?c h?i t? OST. Đi?u này bao g?m vi?c thêm c?p cá nhân (PSTs) vào ti?u s?, b?t đ?u t? khách hàng ngo?i tuy?n, và b?ng tay di chuy?n thư t? OST đ? PST sau đó quay l?i h?p thư.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? khôi ph?c l?i tin nh?n t? m?t OST, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
163589Khôi ph?c t? m?t OST sau khi xoá h?p thư
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
273642ExMerge không làm vi?c tr? khi b?n có nh?n đư?c như và g?i như là c?p phép trên các c?a hàng

Thông tin Phiên b?n

Phiên b?n 1.3 c? đ?nh m?t v?n đ? nh?n th?y khi bí danh dài hơn 18 k? t? Chi?u dài đang g?p ph?i. L?i sau đây đư?c ghi l?i:
L?i t?o MAPI h? sơ
Phiên b?n 1.4 thêm ch?c năng sao chép thư riêng r? n?u các MAPI_W_PARTIAL_COMPLETION l?i là g?p ph?i. B? sung thêm đăng nh?p khi l?i đang g?p ph?i trong quá tr?nh sao chép thư.

Thu?c tính

ID c?a bài: 174197 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbinfo kbmt KB174197 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:174197

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com