Raksta ID: 174360 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir aprakst?ti dro??bas zonu tipi programm? Microsoft Internet Explorer un k? konfigur?t da??dus dro??bas l?me?us t?m Web viet?m, kuras apmekl?jat.

PAPILDINDORM?CIJA

Programm? Internet Explorer ir ietvertas piecas iepriek? defin?tas zonas: internets, lok?lais iek?t?kls, uzticam?s vietas, ierobe?ot?s vietas un Mans dators.

Zonu Mans dators (kur? ir lok?l? datora faili) varat konfigur?t tikai no programmas Microsoft Internet Explorer administr??anas komplekta (IEAK); ?ie iestat?jumi nav pieejami p?rl?kprogrammas interfeis?. Administratoriem ?ai zonai j?izmanto noklus?juma iestat?jumi, ja vien uz??mumam nav ?pa?u pras?bu. Zem?ka l?me?a dro??bas iestat?jumi var apdraud?t dro??bu, bet augst?ka l?me?a dro??bas iestat?jumi var samazin?t funkcionalit?ti.

Katrai zonai varat iestat?t v?lamos dro??bas iestat?jumus un tad pievienot vai no?emt no zon?m Web vietas atkar?b? no j?su uztic?bas l?me?a ?ai Web vietai.

Dro??bas zonu tipi

Interneta zona

?? zona satur Web vietas, kas nav j?su dator? vai lok?laj? iek?t?kl? vai kuras v?l nav pie??irtas citai zonai. P?c noklus?juma ir iestat?ts vid?js dro??bas l?menis.

Lok?l? iek?t?kla zona

P?c noklus?juma lok?l? iek?t?kla zona satur visus t?kla savienojumus, kas tika izveidoti, izmantojot univers?lo nosaukumdo?anas konvencijas (UNC) ce?u, un Web vietas, kas apiet starpniekserveri vai satur nosaukumus, kuros nav punktu (piem?ram, http://local), ja ?ie nosaukumi nav pie??irti ne ierobe?oto vietu, ne uzticamo vietu zon?m. P?c noklus?juma ir iestat?ts vid?js lok?l?s iek?t?kla zonas dro??bas l?menis (Internet Explorer 4) vai vid?ji zems (Internet Explorer 5 un 6). ?emiet v?r?, kad piek??stat lok?lajam t?klam (LAN), koplieto?anas iek?t?klam vai iek?t?kla Web vietai, izmantojot interneta protokola (IP) adresi vai izmantojot pilnu dom?na nosaukumu (FQDN), koplieto?anas iek?t?kls vai Web vieta tiek identific?ta k? interneta zonas vieta nevis lok?l? iek?t?kla zonas vieta. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o jaut?jumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
303650 Iek?t?kla vieta tiek identific?ta k? interneta vieta, ja izmantojat FQDN vai IP adresi (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Uzticamo vietu zona

?? zona satur Web vietas, kur?m uzticaties k? dro??m (piem?ram, Web vietas, kuras iek?autas uz??muma iek?t?kl? vai n?k no visp?rzin?miem uz??mumiem, kuriem uzticaties). Pievienojot Web vietu uzticamo vietu zonai, j?s uzskat?t, ka faili, kurus lejupiel?d?jat vai palai?at no Web vietas, nesaboj?s j?su datoru vai datus. P?c noklus?juma nav Web vietu, kas iek?autas uzticamo vietu zon?, un ir iestat?ts zems dro??bas l?menis.

Ierobe?oto vietu zona

?? zona satur Web vietas, kur?m neuzticaties. Pievienojot Web vietu ierobe?oto vietu zonai, j?s uzskat?t, ka faili, kurus lejupiel?d?jat vai palai?at no Web vietas, var saboj?t j?su datoru vai datus. P?c noklus?juma nav Web vietu, kas iek?autas ierobe?oto vietu zon?, un ir iestat?ts augsts dro??bas l?menis.

Ierobe?oto vietu zona satur Web vietas, kas nav j?su dator? vai lok?laj? iek?t?kl?, vai kuras v?l nav pie??irtas citai zonai. P?c noklus?juma ir iestat?ts vid?js dro??bas l?menis.

Piez?me. Dro??bas iestat?jumi attiecas tikai uz j?su datora failiem, kas atrodas map? Temporary Internet Files. ?ie iestat?jumi izmanto t?s Web vietas dro??bas l?meni, no kuras n?k ?ie faili. P?r?jie faili tiek uzskat?ti par dro?iem.

K? konfigur?t dro??bas zonas

Lai main?tu noklus?to zonas dro??bas l?meni, piel?gojiet zonas dro??bas opcijas vai pie??iriet Web vietu noteiktai zonai. Lai to izdar?tu, veiciet k?d? no ??m sada??m aprakst?t?s darb?bas.

K? main?t noklus?to zonas dro??bas l?meni

Katrai dro??bas zonai programm? Internet Explorer 4.x varat izv?l?ties augstu, vid?ju, zemu vai piel?gotu dro??bas l?me?a iestat?jumu. Programm? Internet Explorer 5 un 6 varat izv?l?ties augstu, vid?ju, vid?ji zemu, zemu vai piel?gotu dro??bas l?me?a iestat?jumu.

Lai main?tu noklus?to zonas dro??bas l?meni:
 1. Programm? Internet Explorer 4.x izv?ln? View (Skats) noklik??iniet uz Internet Options (Interneta opcijas). Programm? Internet Explorer 5 un 6 izv?ln? Tools (R?ki) noklik??iniet uz Internet Options (Interneta opcijas).
 2. Programm? Internet Explorer 4.x z?mnes Security (Dro??ba) lodzi?? Zone (Zona) noklik??iniet uz zonas, kurai v?laties main?t dro??bas l?meni.

  Programm? Internet Explorer 5 un 6 z?mnes Security (Dro??ba) sada?? Select a Web content zone to specify its security settings (Izv?l?ties Web satura zonu, lai nor?d?tu t?s dro??bas iestat?jumus) noklik??iniet uz zonas, kurai v?laties pie??irt Web vietu.
 3. Noklik??iniet uz dro??bas l?me?a, kuru v?laties izmantot zonai, un tad noklik??iniet uz OK (Labi).

K? piel?got zonas dro??bas iestat?jumus

Piel?gota opcija ?auj zino?iem lietot?jiem un administratoriem lab?k kontrol?t visas dro??bas opcijas. Piem?ram, Neparakst?tu ActiveX vad?klu lejupiel?des opcija ir atsp?jota p?c noklus?juma lok?laj? iek?t?kla zon? (lok?l? iek?t?kla zonas dro??bas iestat?jums p?c noklus?juma ir vid?js). ??d? gad?jum? uz??muma iek?t?kl? programma Internet Explorer, iesp?jams, nevar palaist nevienu ActiveX vad?klu, jo vair?kums uz??mumu neparaksta ActiveX vad?klas, kuras tiek izmantotas tikai iek??ji. Lai programma Internet Explorer uz??muma iek?t?kl? var?tu palaist neparakst?tas ActiveX vad?klas, nomainiet dro??bas l?meni opcijaiDownload Unsigned ActiveX Controls (Neparakst?tu ActiveX vad?klu lejupiel?de) uz Prompt (Uzvedne) vai Enable (Iesp?jot) lok?lajai iek?t?kla zonai. Izmantojot iestat?jumu Custom (Piel?got), varat iestat?t ??das dro??bas opcijas:
 • Noteikt piek?uvi failiem, ActiveX vad?kl?m un skriptiem
 • Iestat?t Java programm?m noteikto iesp?ju l?meni
 • Noteikt vai viet?m j?b?t identific?t?m ar dro?ligzdu sl??a (SSL) autentifik?ciju
 • Noteikt aizsardz?bu ar paroli, izmantojot Windows NT izaicin?jumu/atbildi (NTLM). Atkar?b? no t?, kur? zon? ir serveris, programma Internet Explorer var nos?t?t j?su paroli autom?tiski, pied?v?t lietot?jv?rda un paroles uzvedni vai noraid?t visus pieteik?an?s piepras?jumus
Lai piel?gotu zonas dro??bas opcijas:
 1. Programm? Internet Explorer 4.x izv?ln? View (Skats) noklik??iniet uz Internet Options (Interneta opcijas).

  Programm? Internet Explorer 5 un 6 izv?ln? Tools (R?ki) noklik??iniet uz Internet Options (Interneta opcijas).
 2. Programm? Internet Explorer 4.x z?mnes Security (Dro??ba) lodzi?? Zone (Zona) noklik??iniet uz zonas, kuru v?laties piel?got.

  Programm? Internet Explorer 5 un 6 z?mnes Security (Dro??ba) sada?? Select a Web content zone to specify its security settings (Izv?l?ties Web satura zonu, lai nor?d?tu t?s dro??bas iestat?jumus) noklik??iniet uz zonas, kurai v?laties pie??irt Web vietu.
 3. Noklik??iniet uz Custom (For Expert Users) (Piel?got (Zino?iem lietot?jiem)) un tad noklik??iniet uz Settings (Iestat?jumi).

  Programm? Internet Explorer 5 un 6 noklik??iniet uz Custom Level (Piel?gots l?menis).
 4. Lodzi?a Reset To (Atiestat?t uz) sada?? Reset Custom Settings (Atiestat?t piel?gotos iestat?jumus) noklik??iniet uz visas zonas dro??bas l?me?a un tad noklik??iniet uz Reset (Atiestat?t).
 5. Sada??, kurai v?laties piel?got dro??bas iestat?jumus, noklik??iniet uz opcijas, kuru v?laties iestat?t, tad noklik??iniet uz OK (Labi) un tad uz v?lreiz uz OK (Labi).
Lai pie??irtu Web vietu noteiktai dro??bas zonai:
 1. Programm? Internet Explorer 4.x izv?ln? View (Skats) noklik??iniet uz Internet Options (Interneta opcijas).

  Programm? Internet Explorer 5 un 6 izv?ln? Tools (R?ki) noklik??iniet uz Internet Options (Interneta opcijas).
 2. Programm? Internet Explorer 4.x z?mnes Security (Dro??ba) lodzi?? Zone (Zona) noklik??iniet uz zonas, kurai v?laties pie??irt Web vietu, un tad noklik??iniet uz Add Sites (Pievienot vietas).

  Programm? Internet Explorer 5 un 6 z?mnes Security (Dro??ba) sada?? Select a Web content zone to specify its security settings (Izv?l?ties Web satura zonu, lai nor?d?tu t?s dro??bas iestat?jumus) noklik??iniet uz zonas, kurai v?laties pie??irt Web vietu, un tad noklik??iniet uz Sites (Vietas).

  Ja pievienojat Web vietu lok?lajai iek?t?kla zonai, varat izv?l?ties Web vietu tipus, kurus v?laties iek?aut zon?, un tad noklik??iniet uz Advanced (Papildu), lai pievienotu noteiktas vietas. Uz lok?l?s iek?t?kla zonas opcij?m attiecas turpm?k min?tie noteikumi. ?emiet v?r?, ka, pievienojot vietu k?dai zonai, ir priorit?ri ??di noteikumi:
  • Iek?aut visas lok?l?s (iek?t?kla) vietas, kas nav min?tas cit?s zon?s: Iek?t?kla viet?m ir nosaukumi, kuros nav punktu (piem?ram, http://local). Piem?ram, vietas nosaukums http://www.microsoft.com nav lok?ls, jo satur punktus. ?? vieta ir pie??irta interneta zonai. Iek?t?kla vietas nosaukuma noteikumi attiecas gan uz "file:", gan "http:" adres?m. ?emiet v?r?, ka augst?k? l?me?a interneta dom?ni var b?t pieejami, izmantojot nosaukumu, kur? nav punktu. Ja varat piek??t pamata (.com, .org, .net, .edu, .gov, .mil vai .int) vai valsts kodu dom?niem (.us, .jp, .uk un citi), not?riet ?o opciju, lai nov?rstu ?o vietu lok?l? iek?t?kla dro??bas iestat?jumu izmanto?anu. Lai ieg?tu papildinform?ciju par augst?k? l?me?a dom?niem, apmekl?jiet Internet Corporation For Assigned Names and Numbers (ICANN) Web vietu:
   http://www.icann.org/tlds
  • Iek?aut visas vietas, kas apiet starpniekserveri: Tipiskas iek?t?kla konfigur?cijas izmanto starpniekserveri, lai var?tu piek??t internetam, izmantojot tie?o savienojumu ar iek?t?kla serveriem. ?is iestat?jums izmanto ?? veida konfigur?cijas inform?ciju, lai at??irtu iek?t?kla saturu no interneta satura un izmantotu to zonu noteik?anai. Ja starpniekserveris ir konfigur?ts cit?di, not?riet ?o opciju un izmantojiet citas opcijas, lai nor?d?tu failus, kuri ir pie??irti lok?lajai iek?t?kla zonai. Datoros, kuros nav starpniekservera, ?is iestat?jums nedarbojas.
  • Iek?aut visus t?kla ce?us (UNC): Lok?l? t?kla saturs, kas j?iek?auj lok?laj? iek?t?kla zon?, parasti tiek atkl?ts, izmantojot t?kla ce?us (piem?ram, \\local\file.txt). Ja ir t?kla ce?i, kurus nevajadz?tu iek?aut lok?laj? iek?t?kla zon?, not?riet ?o opciju un izmantojiet citas opcijas, lai nor?d?tu failus, kuri ir pie??irti lok?lajai iek?t?kla zonai. Piem?ram, noteikt?s Kop?j? interneta failu sist?mas (CIFS) konfigur?cij?s t?kla ce?? var atsaukties uz interneta saturu.
 3. Ierakstiet Web adresi lodzi?? Add this Web site to the zone (Pievienot Web vietu ?ai zonai) un tad noklik??iniet uzAdd (Pievienot).
 4. Noklik??iniet uz OK (Labi) un p?c tam v?lreiz uz OK (Labi).
Pievienojot vietas lok?l? iek?t?kla vai uzticamo vietu zon?m, varat piepras?t, lai servera verifik?cija tiktu izmantota, ja noklik??in?t, lai atlas?tu izv?les r?ti?u Require server verification (https:) for all sites in this zone (Piepras?t servera verifik?ciju (https:) vis?m ??s zonas viet?m).

Piez?me. Nevar pie??irt Web vietu interneta zonai. Interneta zona satur Web vietas, kas nav j?su dator? vai lok?laj? iek?t?kl? vai kuras v?l nav pie??irtas citai zonai.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? nov?rst probl?mas, kas nav nov?rstas, veicot ??s darb?bas, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
319585 "Software update incomplete" (Programmat?ras atjaunin??ana nepabeigta) k??das zi?ojums, kas par?d?s, apmekl?jot Windows atjaunin??anas Web vietu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai jums pal?dz?tu sa?emt tehnisko atbalstu. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez ?pa?a pazi?ojuma. Microsoft negarant? tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.

Rekviz?ti

Raksta ID: 174360 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2008. gada 5. febru?ris - P?rskat??ana: 7.0
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 1. servisa pakotne
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 1. servisa pakotne
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 2. servisa pakotne
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 1. servisa pakotne
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 1. servisa pakotne
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 1. servisa pakotne
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 2. servisa pakotne
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 1. servisa pakotne
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 2. servisa pakotne
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 1. servisa pakotne
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbenv kbproductlink KB174360

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com