ID c?a bài: 174360 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

B?n đang xem v?i Internet Explorer 9. Internet Explorer 8. Internet Explorer 7. Internet Explorer 6. Internet Explorer 5.

Chú ?
Bài vi?t này là dành cho ngư?i dùng gia đ?nh. N?u b?n không c?m th?y tho?i mái v?i thông tin này, b?n có th? mu?n h?i ai đó đ? đư?c giúp đ? ho?c liên h? v?i h? tr?. Để biết thêm thông tin về cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ, hãy ghé thăm web site sau của Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t mô t? các lo?i vùng b?o m?t trong Microsoft Internet Explorer, và làm th? nào đ? c?u h?nh c?p đ? khác nhau c?a an ninh Đ?i v?i các trang Web b?n truy c?p vào.

THÔNG TIN THÊM

Internet Explorer bao g?m năm vùng đ?nh s?n: Internet, Intranet c?c b?, tin c?y site, site b? h?n ch? và máy tính c?a tôi.

B?n có th? c?u h?nh vùng máy tính c?a tôi (mà ch?a t?p tin trên local c?a b?n máy tính) ch? t? các Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK); các thi?t đ?t này không có s?n trong giao di?n tr?nh duy?t. Quản trị viên nên s? d?ng các thi?t l?p m?c đ?nh cho vùng này tr? khi t? ch?c c?a b?n có m?t yêu c?u c? th?. Thi?t đ?t b?o m?t gi?m có th? d?n đ?n nguy cơ b?o m?t, trong khi thi?t đ?t b?o m?t tăng có th? làm gi?m ch?c năng.

B?n có th? đ?t các tùy ch?n b?o m?t mà b?n mu?n cho t?ng vùng, và sau đó thêm ho?c lo?i b? Các trang web t? các khu, tùy thu?c vào m?c đ? c?a b?n c?a ni?m tin trong m?t trang Web.

Lo?i vùng b?o m?t

Vùng Internet

Vùng này ch?a các trang Web mà không ph?i trên máy tính c?a b?n ho?c trên intranet c?c b? c?a b?n, ho?c đó không ph?i đ? đư?c đ?t vào m?t vùng. Các m?c b?o m?t m?c đ?nh là trung b?nh.

Vùng m?ng Intranet C?c b?

Theo m?c đ?nh, vùng intranet c?c b? ch?a t?t c? các m?ng các k?t n?i đư?c thi?t l?p b?ng cách s? d?ng m?t ph? đ?t tên quy ư?c (UNC) đư?ng d?n, và các trang Web mà b? qua các máy ch? proxy ho?c có tên th? không bao g?m th?i gian (ví d?, http://local), mi?n là h? không ph?i là đư?c gán vào vùng site b? h?n ch? ho?c vùng site tin c?y. M?c đ?nh m?c b?o m?t cho vùng intranet c?c b? đư?c thi?t l?p đ? v?a (Internet Explorer 4) ho?c trung b?nh-th?p (Internet Explorer 5 và 6). Lưu ? r?ng khi b?n truy c?p vào m?t đ?a phương m?ng c?c b? (LAN) ho?c m?t chia s? m?ng n?i b?, ho?c m?t trang Web m?ng n?i b? b?ng cách s? d?ng m?t Giao th?c Internet (IP) đ?a ch? ho?c b?ng cách s? d?ng m?t tên mi?n hoàn toàn đ? đi?u ki?n (FQDN), chia s? ho?c trang Web đư?c xác đ?nh là đang trong vùng Internet thay v? thu?c vùng intranet c?c b?. Đ? bi?t thêm thông tin v? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
303650Intranet site đư?c xác đ?nh là m?t site Internet khi b?n s? d?ng m?t FQDN ho?c đ?a ch? IP

Vùng site tin c?y

Vùng này ch?a các Web site b?n tin c?y như an toàn (ch?ng h?n như Web đó là ngày c?a t? ch?c b?n m?ng n?i b? ho?c có s?n t? các trang web thành l?p các công ty trong ngư?i mà b?n đ? t? tin). Khi b?n thêm m?t trang Web đ? site tin c?y Vùng site, b?n tin r?ng t?p tin b?n t?i xu?ng ho?c b?n ch?y t? Web Trang web này s? không gây thi?t h?i máy tính ho?c d? li?u c?a b?n. Theo m?c đ?nh, không có không có các trang Web mà đư?c gán vào vùng site tin c?y, và m?c đ? b?o m?t đư?c thi?t l?p đ? Th?p.

Vùng site b? h?n ch?

Vùng này ch?a các Web site mà b?n không tin c?y. Khi b?n thêm m?t trang Web vào vùng site b? h?n ch?, b?n tin r?ng các t?p tin mà b?n t?i v? ho?c ch?y t? các trang Web có th? gây h?i máy tính ho?c d? li?u c?a b?n. B?i m?c đ?nh, không có không có các trang Web đư?c gán vào vùng site b? h?n ch?, và m?c đ? b?o m?t đư?c đ?t thành cao.

Vùng site b? h?n ch? ch?a các trang Web mà không ph?i trên máy tính c?a b?n ho?c trên c?a b?n Intranet C?c b?, ho?c mà không ph?i đ? đư?c đ?t vào m?t vùng. M?c đ? an ninh m?c đ?nh Trung b?nh.

Chú ý Thi?t đ?t b?o m?t đư?c áp d?ng ch? cho t?p tin trên máy tính c?a b?n mà đang ? trong c?p T?p Internet t?m th?i. S? d?ng các thi?t đ?t b?o m?t m?c đ? c?a các trang Web mà t? đó các t?p tin đ?n. T?t c? các t?p tin khác đư?c gi? đ?nh đư?c an toàn.

Làm th? nào đ? c?u h?nh vùng b?o m?t

Đ? thay đ?i m?c đ?nh m?c b?o m?t cho m?t vùng, tùy ch?nh tùy ch?n b?o m?t trong m?t khu v?c, ho?c ch? đ?nh m?t trang Web vào m?t vùng c? th?. Đ? làm Đi?u này, h?y làm theo các bư?c trong m?t trong nh?ng ph?n sau.

Làm th? nào đ? thay đ?i m?c đ?nh m?c b?o m?t cho m?t vùng

Đ?i v?i m?i khu v?c an ninh trong Internet Explorer 4.x, b?n có th? ch?n Cao, trung b?nh, th?p ho?c Custom an ninh c?p thi?t. Trong Internet Explorer 5 và 6, b?n có th? ch?n cao, trung b?nh, trung b?nh-th?p, th?p, ho?c m?c tùy ch?nh thi?t đ?t b?o m?t.

Đ? thay đ?i m?c đ?nh m?c b?o m?t cho m?t vùng:
 1. Trong Internet Explorer 4.x, nh?p vào Tuỳ chọn Internet trên các Xem tr?nh đơn. Trong Internet Explorer 5 và 6, nh?p vào Tuỳ chọn Internet trên các Công cụ tr?nh đơn.
 2. Trong Internet Explorer 4.x, ngày các Bảo mật tab, b?m vào khu v?c mà b?n mu?n thay đ?i m?c b?o m?t trong các Khu v?c h?p.

  Trong Internet Explorer 5 và 6, trên các Bảo mật tab, b?m vào khu v?c b?n mu?n ch? đ?nh m?t trang Web dư?i Ch?n m?t vùng n?i dung Web đ? ch? r? các thi?t đ?t b?o m?t.
 3. Nh?p vào m?c đ? b?o m?t mà b?n mu?n s? d?ng cho khu v?c, và sau đó nh?p vào Ok.

Làm th? nào đ? tùy ch?nh thi?t đ?t b?o m?t trong m?t khu v?c

Tu? ch?n cho ngư?i dùng c?p cao và qu?n tr? viên b? ki?m soát t?t c? các tùy ch?n b?o m?t. Ví d?, các Download Unsigned ActiveX Tùy ch?n đi?u khi?n b? t?t theo m?c đ?nh trong vùng intranet c?c b? (trung b?nh b?o m?t là thi?t l?p m?c đ?nh cho vùng intranet c?c b?). Trong trư?ng h?p này, Internet Explorer không th? ch?y đi?u khi?n ActiveX b?t k? trong t? ch?c c?a b?n m?ng n?i b? v? h?u h?t các t? ch?c không đăng ActiveX ki?m soát mà ch? s? d?ng n?i b?. Cho Internet Explorer đ? ch?y đi?u khi?n ActiveX đánh d?u c?a b?n m?ng n?i b? c?a t? ch?c, thay đ?i m?c b?o m?t cho các T?i đi?u khi?n ActiveX đánh d?u Tuøy choïn ñeå Nh?c ho?c Cho phép cho vùng intranet n?i b?. B?n m?t b? an ninh thu?n tùy ch?n b?ng cách s? d?ng các Tu? ch?nh thi?t l?p:
 • Truy c?p vào t?p, đi?u khi?n ActiveX và script
 • M?c đ? kh? năng trao cho chương tr?nh Java
 • N?u các trang web ph?i đư?c xác đ?nh v?i Secure Sockets Layer (SSL) xác th?c
 • B?o v? m?t kh?u b?ng cách s? d?ng Windows NT Challenge/Response (NTLM). Tùy thu?c vào khu v?c mà m?t máy ch? là trong, Internet Explorer có th? g?i c?a b?n m?t kh?u t? đ?ng, nh?c b?n cho tên ngư?i dùng và m?t kh?u c?a b?n, ho?c t? ch?i b?t k? yêu c?u đăng nh?p
Tùy ch?nh tùy ch?n b?o m?t trong m?t khu v?c:
 1. Trong Internet Explorer 4.x, nh?p vào Tuỳ chọn Internet trên các Xem tr?nh đơn.

  Trong Internet Explorer 5 và 6, nh?p vào Tuỳ chọn Internet trên các Công cụ tr?nh đơn.
 2. Trong Internet Explorer 4.x, ngày các Bảo mật tab, b?m vào khu v?c mà b?n mu?n tùy ch?nh trong các Khu v?c h?p.

  Trong Internet Explorer 5 và 6, trên các Bảo mật tab, b?m vào khu v?c b?n mu?n ch? đ?nh m?t trang Web dư?i Ch?n m?t vùng n?i dung Web đ? ch? r? các thi?t đ?t b?o m?t.
 3. Nh?p vào Tu? ch?nh (cho ngư?i dùng chuyên gia), và sau đó nh?p vào Thiết đặt.

  Trong Internet Explorer 5 và 6, nh?p vào M?c đ? tu? ch?nh.
 4. Dư?i Đ?t l?i thi?t đ?t tùy ch?nh, b?m m?c b?o m?t cho vùng toàn b? trong các Thi?t l?p l?i h?p, và sau đó b?m Thi?t l?p l?i.
 5. Theo m?c mà b?n mu?n tu? ch?nh an ninh thi?t đ?t, b?m vào tùy ch?n mà b?n mu?n, b?m Ok, và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a.
Ch? đ?nh m?t trang Web cho m?t khu v?c an ninh c? th?:
 1. Trong Internet Explorer 4.x, nh?p vào Tuỳ chọn Internet trên các Xem tr?nh đơn.

  Trong Internet Explorer 5 và 6, nh?p vào Tuỳ chọn Internet trên các Công cụ tr?nh đơn.
 2. Trong Internet Explorer 4.x, ngày các Bảo mật tab, b?m vào khu v?c mà b?n mu?n gán cho m?t trang Web trong cácKhu v?c h?p, và sau đó b?m Thêm các trang web.

  Trong Internet Explorer 5 và 6, trên các Bảo mật tab, b?m vào khu v?c b?n mu?n ch? đ?nh m?t trang Web dư?i Ch?n m?t vùng n?i dung Web đ? ch? r? các thi?t đ?t b?o m?t, và sau đó nh?p vàoCác trang web.

  N?u b?n thêm m?t trang Web Trang web vào vùng intranet c?c b?, b?n có th? ch?n các lo?i c?a các trang Web mà b?n mu?n bao g?m trong khu v?c, và sau đó nh?p vào Nâng cao đ? thêm các trang web c? th?. Các quy t?c sau áp d?ng cho các đ?a phương Tùy ch?n vùng Intranet n?i b?. Lưu ? r?ng vi?c thêm m?t trang web vào vùng b?t k? s? ưu tiên trong các quy t?c sau:
  • Bao g?m m?i () intranet không đư?c li?t kê trong vùng khác: các trang web m?ng n?i b? có tên mà không bao g?m các th?i k? (cho Ví d?, http://local). M?t trang web, ch?ng h?n như http://www.microsoft.com tên không ph?i là đ?a phương v? nó có th?i gian. Trang web này đư?c gán cho vùng Internet. Các trang web m?ng n?i b? tên quy t?c áp d?ng cho c? hai "t?p tin:" và "http:" đ?a ch?. Đư?c nh?n th?c tên mi?n Internet c?p cao nh?t có th? đư?c truy c?p b?ng cách s? d?ng m?t tên mà không ch?a các th?i k?. N?u b?n có th? truy c?p vào chung (com, org, .net, .edu, .gov, .mil ho?c .int) ho?c tên mi?n gia (.us, .jp, .uk, vv.), r? ràng tùy ch?n này đ? ngăn ch?n các trang web này s? d?ng thi?t đ?t b?o m?t intranet c?c b?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tên mi?n, h?y truy c?p sau đây Internet Corporation For gán tên và s? (ICANN) trang Web:
   http://www.ICANN.org/TLDs
  • Bao g?m t?t c? các site b? qua máy ch? proxy: đi?n h?nh c?u h?nh m?ng n?i b? s? d?ng m?t máy ch? proxy đ? truy nh?p vào Internet v?i k?t n?i tr?c ti?p đ?n các máy ch? m?ng n?i b?. Thi?t đ?t này s? d?ng đi?u này lo?i thông tin c?u h?nh đ? phân bi?t v?i m?ng intranet n?i dung Internet cho khu. N?u các máy ch? proxy đư?c c?u h?nh m?t cách khác nhau, r? ràng đi?u này l?a ch?n và s? d?ng các tùy ch?n khác đ? ch? t?p tin đư?c ch? đ?nh đ? các đ?a phương Vùng Intranet n?i b?. Trên các máy tính mà không có m?t máy ch? proxy, thi?t đ?t này có không có hi?u l?c.
  • Bao g?m t?t c? các đư?ng d?n m?ng (UNC): m?ng lư?i đư?ng d?n (cho Ví d?, \\local\file.txt) thư?ng đư?c s? d?ng cho đ?a phương m?ng n?i dung đó nên đư?c bao g?m trong vùng intranet c?c b?. N?u không có đư?ng d?n m?ng mà nên không vào vùng intranet c?c b?, r? ràng tùy ch?n này và s? d?ng khác tùy ch?n đ? ch? đ?nh t?p tin đư?c gán vào vùng intranet c?c b?. Cho Ví d?, trong m?t s? c?u h?nh ph? bi?n Internet t?p h? th?ng (CIFS), m?t đư?ng d?n m?ng có th? tham kh?o n?i dung Internet.
 3. G? đ?a ch? trang Web trong các Thêm trang Web đ? các khu v?c h?p, và sau đó b?m Thêm.
 4. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a.
Khi b?n thêm site intranet c?c b? ho?c vùng site tin c?y khu v?c, b?n có th? yêu c?u máy ch? xác minh đư?c s? d?ng n?u b?n b?m đ? ch?n các Yêu c?u xác minh h? ph?c v? (https:) cho m?i site trong này khu v?c h?p ki?m.

Chú ý B?n không th? ch? đ?nh m?t trang Web cho vùng Internet. Internet vùng ch?a t?t c? các trang Web mà không ph?i trên máy tính c?a b?n ho?c t?i các đ?a phương vùng Intranet n?i b?, ho?c đó không đ? đư?c ch? đ?nh khác khu v?c.

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? gi?i quy?t các tri?u ch?ng không gi?i quy?t b?ng các bư?c trư?c đó, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
319585Thông báo l?i "Ph?n m?m C?p Nh?t không đ?y đ?" khi b?n truy c?p vào trang Web C?p nh?t Windows
Microsoft cung c?p bên th? ba thông tin liên l?c đ? giúp b?n t?m th?y h? tr? k? thu?t. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a bên th? ba liên h? này thông tin.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thi?t l?p vùng b?o m?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Windows/IE/IE6/using/HOWTO/Security/Setup.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thay đ?i thi?t đ?t b?o m?t Internet Explorer, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Windows.Microsoft.com/en-us/Windows-Vista/Change-Internet-Explorer-Security-Settings

Thu?c tính

ID c?a bài: 174360 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbresolve kbproductlink kbenv kbhowto kbmt KB174360 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:174360

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com