Làm th? nào đ? c?u h?nh m?t khu subnetted reverse lookup trên Windows NT, Windows 2000 ho?c Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 174419 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Chú ý T?o c? subnetted khu v?c đ?o ngư?c tra c?u không ph?i là m?t nhi?m v? t?m thư?ng. Nó là quan tr?ng đ? hi?u cách các khu DNS làm vi?c trư?c khi c? g?ng t?o subnetted reverse lookup khu. Có r?t nhi?u ghi chú trong su?t tài li?u này mà b?n nên H?y chú ?. Nó là khuyên b?n trư?c tiên c? g?ng nh?ng quy tr?nh này trong m?t môi trư?ng th? nghi?m trư?c khi tri?n khai chúng trên m?t m?ng tr?c ti?p do c?a s? d? dàng v?i nh?ng sai l?m mà có th? x?y ra trong th?i gian c?u h?nh.

S? tăng trư?ng nhanh chóng c?a Internet c?ng đ?ng t?o ra s? c?n thi?t ph?i subnetwork đ?y đ? m?ng IP vào nh? hơn nh?ng ph?n. Trong m?t môi trư?ng subnetted, các máy ch? DNS có th? d? dàng phân b? quy?n c?a mong đư?c tra c?u các khu b?i v? h? là đ?c l?p c?a các ti?m ?n subnetted cơ s? h? t?ng. Tuy nhiên, v? c?a c?u trúc ngh?ch đ?o ngư?c tra c?u khu và s? tin c?y nghiêm ng?t c?a h? v? c?u trúc m?ng con c? th?, phái đoàn c?a nh?ng vùng này đ?i h?i ph?i xem xét đ?c bi?t. Internet K? thu?t ?ng d?ng Task Force (IETF) đ? t?o ra RFC 2317, "Classless IN-ADDR.ARPA Đoàn đ?i bi?u,"mà th?o lu?n v? nh?ng cân nh?c.

U? thác subnetted đ?o ngư?c tra c?u khu b? ng? kh? năng đ?i bi?u chuy?n ti?p tra c?u khu. Tính linh ho?t này thu?c quy?n s? h?u khu v?c cho phép b?n, như các ngư?i qu?n tr? c?a m?t tên mi?n ph? huynh, đ? phân b? quy?n ki?m soát c?a c? hai tên mi?n con tr? em m?t và m?t m?ng con tương ?ng v?i đ?a ch? cho m?t ngư?i qu?n tr?. Ngư?c l?i, như ngư?i qu?n tr? c?a m?t tên mi?n con, bây gi? b?n có đi?u khi?n c?n thi?t đ? thay đ?i b?n ghi DNS máy ch? (A) ho?c IP đ?a ch? (PTR) h? sơ mà không c?n b?n ph?i t?o m?t yêu c?u cho s? thay đ?i qua các tên mi?n ph? huynh.

Đi?u này bài th?o lu?n v? cách c?u h?nh ?y tra c?u subnetted đ?o ngư?c khu cho m?t máy ch? Microsoft Windows DNS.

Chú ý Đơn gi?n ch? v? môi trư?ng m?ng c?a b?n subnetted không ng? ? r?ng máy ch? DNS c?a b?n ph?i đư?c c?u h?nh theo cách th?c mô t? ? đây bài vi?t. T?o c? subnetted đ?o ngư?c tra c?u khu là m?t hành chính s? l?a ch?n ch?; nó là không ch? khi?n b?i ti?m ?n subnetted cơ s? h? t?ng.

THÔNG TIN THÊM

M?t lư?c đ? đ?a ch? IP "classful" là m?t trong nh?ng mà không phá v? m?t m?ng IP xu?ng thành các phân đo?n nh? hơn. Ví d?, m?t l?p c đ?a ch? c?a 192.168.1.0 v?i m?t m?t n? m?ng con c?a 255.255.255.0 m?t classful IP đ?a ch? đ? án.

M?t lư?c đ? đ?a ch? IP "M?" là m?t trong nh?ng s? d?ng m?t m?ng con m?t n? đ? chia m?t đ?a ch? IP vào các phân đo?n nh? hơn. Ví d?, m?t l?p c Đ?a ch? 192.168.1.0 v?i m?t m?t n? m?ng con c?a 255.255.255.192 là m?t M? IP Đ?a ch? các đ? án. Cùng v?i m?ng này, b?n c?ng s? có sau đây Đ?a ch? m?ng IP: 192.168.1.64, 192.168.1.128, và 192.168.1.192.

Khi subnetting m?ng IP, thêm bit đư?c l?y t? máy ch? ph?n c?a đ?a ch? IP và trao cho ph?n m?ng. Đi?u này đư?c đ?nh ngh?a b?i thêm thêm bit đ? m?t n? m?ng con. Giá tr? 11111111.11111111.11111111.00000000 cho th?y chúng tôi m?t m?t n? m?ng con classful cho m?t l?p h?c C m?ng c?a 255.255.255.0, trong khi giá tr? 11111111.11111111.11111111.11000000 minh h?a m?t n? m?ng con M? c?a 255.255.255.192. V? v?y, t? các Ví d? trên, chúng ta bi?t r?ng:
If the subnet mask is  The subnet mask bit-count is
  ---------------------  ----------------------------
  255.255.255.128     25
  255.255.255.192     26
  255.255.255.224     27
  255.255.255.240     28
  255.255.255.248     29
  255.255.255.252     30
  255.255.255.254     31

Cú pháp

Giao subnetted tra c?u ngư?c khu có th? đư?c s? d?ng đ? chuy?n ki?m soát hành chính gi?a b?t k? ph? huynh và đ?a tr? IN-ADDR.ARPA khu trong các DNS. Ph? bi?n các c?u h?nh liên quan đ?n m?t ISP (cha m?) u? thác cho m?t khách hàng Trang web (tr? em) ho?c m?t tr? s? công ty (cha m?) u? thác cho m?t công ty Trang web t? xa (tr? em). B?i v? các k?ch b?n ISP là đi?n h?nh nh?t, nó s? đư?c s? d?ng trong ví d? sau.

Khi t?o classless reverse lookup khu v?c, b?n có th? s? d?ng k? hi?u như sau:
<subnet>-<subnet mask="" bit="" count="">. 100.168.192.in-addr.arpa ho?c</subnet></subnet>

<subnet>/<subnet mask="" bit="" count="">. 100.168.192.in-addr.arpa ho?c</subnet></subnet>

<subnet>.<subnet mask="" bit="" count="">. 100.168.192.in-addr.arpa ho?c</subnet></subnet>

SubnetX<subnet>. 100.168.192.in-addr.arpa (trong đó x là s? m?ng con đư?c ch? đ?nh b?i cha m?) ho?c</subnet>

<subnet>. 100.168.192.in-addr.arpa</subnet>
Ví dụ:
64-26.100.168.192.in-addr.arpa ho?c

64/26.100.168.192.in-addr.arpa hay

64.26.100.168.192.in-addr.arpa hay

Subnet3.100.168.192.in-addr.arpa ho?c

64.100.168.192.in-addr.arpa
Đi?u này cho th?y r?ng khu v?c subnetted reverse lookup là các 64 subnetwork đang dùng 26 bit cho m?t n? m?ng con.

Chú ý N?u b?n s? th?c hi?n b?t k? giao d?ch chuy?n vùng, gi?a ph? huynh và con b?n c?n ph?i ki?m tra cú pháp c?a các t?p tin s? đư?c chuy?n giao gi?a các máy ch? DNS. Không ph?i t?t c? các phiên b?n c?a máy ch? DNS s? h? tr? khác nhau phương pháp cú pháp đư?c đ?nh ngh?a trong RFC (d?u n?i, các d?u g?ch chéo, vv). Microsoft DNS s? h? tr? b?t k? c?a nh?ng phương pháp này.

Chú ý Cú pháp nào đư?c ch?n trong tên mi?n ph? huynh ph?i gi?ng v?i cú pháp đư?c s? d?ng trong các tên mi?n con.

Danh sách ki?m tra

Đi?n vào danh sách ki?m tra sau đây s? làm cho đi b? qua tài li?u này d? dàng hơn.
Parent Checklist             Child Checklist
 ----------------             ---------------
 <Parent DNS server name>         <Child DNS server name>
 <Parent DNS server IP>          <Child DNS server IP>
 <subnet mask>              <subnet mask>
 <subnet><syntax><subnet mask bit count> <subnet><syntax><subnet mask bit 
                     count>
Dư?i đây là ví d? chúng tôi s? s? d?ng c?a m?t ISP ngư?i đ? l?y m?t l?p c t?m ho?t đ?ng và subnetted nó thành 4 m?ng con b?ng cách s? d?ng 255.255.255.192 m?t n? m?ng con. Các m?ng con 4 là 192.168.100.0, 192.168.100.64, 192.168.100.128 và 192.168.100.192. M?ng con đang đư?c giao cho các trang web khách hàng là l?n th? hai ph?m vi, mà là 64 các m?ng s? d?ng 65-126 cho đ?a ch? IP c?a máy ch? lưu tr?.
Parent Checklist    Child Checklist
  ----------------    ---------------
  NS.microsoft.com    NS1.msn.com
  192.168.43.8      192.168.100.126
  255.255.255.192    255.255.255.192
  0-26          64-26
  64-26
  128-26	
  192-26

Ph? huynh walkthrough cho Windows 2000 và Windows Server 2003 môi trư?ng

Kh?i đ?ng DNS MMC (Microsoft Management Console).Theo quan đi?m, thay đ?i t? ch? đ? xem chu?n đ? nâng cao. Highlight Reverse Lookup khu, quy?n Click vào và ch?n khu v?c m?i. Ch?n khu v?c ki?u thư m?c ho?t đ?ng tích h?p ho?c Tiêu chu?n chính, b?m ti?p theo. G? vào m?t trong hai ID không subnetted m?ng (cho Ví d?, 192.168.100) hay khu v?c đ?o ngư?c tra c?u tên (ví d?, 100.168.192.in-addr.arpa) cho không subnetted l?p c đ?a ch?, nh?p ti?p theo. N?u b?n đ? ch?n tiêu chu?n ti?u h?c, b?n có th? t?o m?t t?p tin khu m?i ho?c n?u có t?p khu hi?n có, b?n có th? đ?t nó trong các %SystemRoot%\winnt\system32\dns thư m?c và các máy ch? s? đ?c nó t? đó thư m?c. M?t khi khu v?c ph? huynh chính t?o ra, click ph?i vào các v?a đư?c khu v?c t?o ra, và ch?n m?i đoàn đ?i bi?u. Thêm quy ư?c đ?t tên b?n ch?n là ph? huynh cho vùng c? con, (ví d?, 64-26). H?y ch?c ch?n đ? giao ti?p đó quy ư?c đ?t tên cho ngư?i qu?n tr? c?a các tên mi?n con. Xem ví d?. Thêm RR CNAME (bí danh) (b?n ghi tài nguyên) cho các thi?t b? trong v?ng m?i ngư?i trong s? các m?ng con. Ví dụ:
65 CNAME 65.64-26.100.168.192.in-addr.arpa.
Chú ý B?n C?p Nh?t năng đ?ng cho subnetted đ?o ngư?c tra c?u không làm vi?c Windows 2000. Các h? sơ s? c?n ph?i đư?c thêm b?ng tay. B?ng cách s? d?ng "t?o Liên quan đ?n h? sơ PTR"h?p ki?m s? không làm vi?c cho subnetted reverse lookup khu khi "M?t" h? sơ (ch? nhà) đư?c t?o ra thông qua GUI.

Ph? huynh walkthrough cho môi trư?ng Windows NT 4.0

Chú ý Ngư?i qu?n l? DNS Microsoft có th? đư?c s? d?ng đ? thi?t l?p các đ?o ngư?c tra c?u khu cho r?ng máy ch? tên, c?ng như khu v?c subnetted reverse lookup ho?c các khu. Sau khi khu v?c trong-addr.arpa và zone(s) trong-addr.arpa subnetted t?o ra, các t?p tin c?n ph?i đư?c ch?nh s?a b?ng tay đ? bao g?m các NS, CNAME, và PTR ghi trong m?i t?p tin khu.

Chú ý M?t s? đi?u ki?n tiên quy?t gi? đ?nh trong ví d? này. Gi? s? h? ph?c v? Microsoft DNS đ? đư?c cài đ?t và thu?c tính TCP/IP (Đ?a ch? IP, Subnet Mask, Default Gateway, vv.) đ? đư?c c?u h?nh m?t cách chính xác.
 1. Áp d?ng d?ch v? Windows NT m?i nh?t c?a Microsoft Đóng gói.
 2. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n khi đư?c nh?c.
 3. Nh?p vào B?t đ?u, ch?n Chương tr?nh, ch?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào DNS Manager.
 4. Trên các DNS tr?nh đơn, nh?p vào Máy ch? m?i, g? IP đ?a ch? ho?c máy ch? lưu tr? tên máy ch? DNS c?a b?n, và sau đó Nh?p vào Ok.
 5. T?o ra các khu v?c phi subnetted đ?o ngư?c tra c?u s? d?ng các bư?c sau:
  1. B?m vào máy ch? DNS c?a b?n, và sau đó nh?p vào Khu m?i trên các DNS tr?nh đơn.
  2. B?m vào các Ti?u h?c nút trong các T?o m?i Zone h?p tho?i, và sau đó b?m Ti?p theo.
  3. Lo?i 100.168.192.in-addr.arpa trong các Khu v?c Tên h?p văn b?n, và sau đó b?m TAB.
  4. H?p văn b?n t?p tin khu nên t? đ?ng dân cư v?i 100.168.192.in-addr.arpa.dns.
  5. B?m hoàn t?t.
 6. Khi b?n đ? k?t thúc vi?c t?o ra các khu, ng?ng DNS Máy ch? b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t vào các D?ch v? bi?u tư?ng. Ch?n h? ph?c v? Microsoft DNS trong các D?ch v? danh sách và b?m D?ng.
  • Lo?i sau t?i d?u nh?c l?nh và nh?n Enter:
   NET STOP DNS
  Chú ý Nó là quan tr?ng đ? ngăn ch?n các d?ch v? DNS trư?c khi ch?nh s?a khu v?c t?p ho?c b?n có th? m?t thông tin đư?c ghi l?i b?ng tay.
 7. V?i m?t tr?nh so?n th?o văn b?n, m? không subnetted reverse lookup khu v?c t?p tin mà b?n đ? t?o. Chúng tôi bây gi? c?n ph?i thêm b?n ghi NS s? đ?i bi?u m?t m?ng con đ?n máy ch? DNS c?a đ?a tr?. Thêm sau đ? k?t thúc các t?p tin:
  ; Begin Delegation comments
  ;
  <subnet><syntax><subnet mask bit count>    NS   <Child DNS server name>
  ; End delegation
  Ví d? c?a chúng tôi s? gi?ng như th? này:
  ; Begin Delegation sub-zone: 64-26.100.168.192.in-addr.arpa.
  ;
  64-26          NS	NS1.msn.com.
  ; End delegation
 8. It's bây gi? c?n thi?t đ? t?o ra m?t CNAME ghi cho m?i Đ?a ch? trong ph?m vi subnetted c?. Ví d? c?a chúng tôi trông như th? này:
  65  CNAME  65.64-26.100.168.192.in-addr.arpa.
     66  CNAME  66.64-26.100.168.192.in-addr.arpa.
     67  CNAME  67.64-26.100.168.192.in-addr.arpa.
     68  CNAME  68.64-26.100.168.192.in-addr.arpa.
     69  CNAME  69.64-26.100.168.192.in-addr.arpa.
     ...
     126  CNAME  126.64-26.100.168.192.in-addr.arpa.
  Chú ý H?nh elip, "...", ch? ra các đ?a ch? IP duy nh?t và máy ch? gi?a 67 và 126. Elip là không h?p l? trong t?p tin.
 9. B?ng cách l?p l?i các bư?c 7 và 8, b?n có th? phân b? b?t k? b? sung khu v?c subnetted.
 10. Sau khi các b?n ghi NS và CNAME đ? đư?c nh?p vào, ti?t ki?m và thoát ra t?p.
 11. B?t đ?u máy ch? DNS b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t vào các D?ch v? bi?u tư?ng. Ch?n h? ph?c v? Microsoft DNS trong các D?ch v? danh sách và b?m B?t đ?u.
  • Lo?i sau t?i d?u nh?c l?nh và nh?n Enter:
   NET START DNS

Đ?a tr? walkthrough cho Windows 2000 và Windows Server 2003 môi trư?ng

 1. Kh?i đ?ng DNS MMC (Microsoft Management Giao di?n đi?u khi?n).
 2. Theo quan đi?m, thay đ?i t? ch? đ? xem chu?n đ? nâng cao.
 3. Highlight Reverse Lookup khu, nh?p chu?t ph?i và ch?n m?i khu v?c.
 4. Ch?n khu v?c ki?u thư m?c ho?t đ?ng tích h?p ho?c tiêu chu?n Chính, b?m ti?p theo.
 5. Ch?n tùy ch?n cho "Reverse lookup khu tên". Lo?i trong tên c?a khu v?c đ?o ngư?c tra c?u, (ví d?, 64-26.100.168.192.in-addr.arpa) cho subnetted l?p c đ?a ch?. H?y ch?c ch?n đ? s? d?ng quy ư?c đ?t tên đư?c cung c?p b?i ngư?i qu?n tr? c?a các tên mi?n ph? huynh, b?m ti?p theo.
 6. N?u b?n ch?n tiêu chu?n ti?u h?c, b?n có th? t?o m?t m?i khu t?p tin ho?c n?u có t?p khu hi?n có, b?n có th? đ?t nó trong các %SystemRoot%\winnt\system32\dns thư m?c và các máy ch? s? đ?c nó t? đó thư m?c.
 7. T? thêm c?a b?n PTR (con tr? h? sơ) như cách b?n làm v?i b?t k? đ?o ngư?c tra c?u khu.

  Ví dụ:
  65 PTR host65.MSN.com
 8. B?n có th? ph?i c?u h?nh con DNS server(s), mà đang lưu tr? khu v?c ?y, đ? chuy?n ti?p đ?n các máy ch? DNS c?a ph? huynh. Đi?u này cho phép các máy ch? DNS đ?a tr? đ? gi?i quy?t h? sơ t?i các khu đư?c t? ch?c b?i các các máy ch? DNS ph? huynh.

Đ?a tr? walkthrough cho môi trư?ng Windows NT 4.0

 1. Áp d?ng d?ch v? Windows NT m?i nh?t c?a Microsoft Đóng gói.
 2. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n khi đư?c nh?c.
 3. Nh?p vào B?t đ?u, ch?n Chương tr?nh, ch?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào DNS Manager.
 4. Trên các DNS tr?nh đơn, nh?p vào Máy ch? m?i, g? IP đ?a ch? ho?c máy ch? lưu tr? tên máy ch? DNS c?a b?n, và sau đó Nh?p vào Ok.
 5. T?o ra m?t khu subnetted reverse lookup b?ng cách s? d?ng sau đây bư?c sau:
  1. B?m vào máy ch? DNS c?a b?n, và sau đó nh?p vào Khu m?i trên các DNS tr?nh đơn.
  2. B?m vào các Ti?u h?c nút trong các T?o m?i Zone h?p tho?i, và sau đó b?m Ti?p theo.
  3. Tùy thu?c vào cú pháp ch?n lúc cha m?, ch?n m?t trong nh?ng c?p đư?c li?t kê dư?i đây. Ví d? c?a chúng tôi, chúng tôi s? g? "64-26.100.168.192.in-addr.arpa" (không có d?u ngo?c kép) trong tên Zone h?p văn b?n, và sau đó b?m Tab.
   Zone Name: 64-26.100.168.192.in-addr.arpa
        Zone File: 64-26.100.168.192.in-addr.arpa.dns or
   
        Zone Name: 64/26.100.168.192.in-addr.arpa
        Zone File: 64.26.100.168.192.in-addr.arpa.dns or
   
        Zone Name: 64.26.100.168.192.in-addr.arpa
        Zone file: 64.26.100.168.192.in-addr.arpa.dns or
   
        Zone Name: 64.100.168.192.in-addr.arpa
        Zone file: 64.100.168.192.in-addr.arpa.dns or
   
        Zone Name: Subnet64.100.168.192.in-addr.arpa
        Zone file: Subnet64.100.168.192.in-addr.arpa.dns or
   Chú ý Microsoft DNS qu?n tr? s? t? đ?ng cư trú t?p Tên trư?ng khi vi?c t?o ra các khu. N?u b?n s? d?ng cú pháp "/", h?y ch?c ch?n đ? thay đ?i tên t?p tin và thay th? k? t? "/" v? nh?ng ti?m ?n c?a t?p tin h? th?ng s? không cho phép m?t "/" trong tên t?p tin. Đơn gi?n ch? c?n thay th? d?u g?ch chéo nhân v?t trong tên t?p tin v?i m?t nhân v?t như là m?t đ? ngh? trong Ví d? th? hai ? trên (64.26.100.168.192.in-addr.arpa.dns).
  4. H?p văn b?n t?p tin khu nên t? đ?ng dân cư v?i 64-26.100.168.192.in-addr.arpa.dns.
  5. Nh?p vào K?t thúc.
  6. L?p l?i bư?c m?t e thông qua, cho b?t k? m?ng con b? sung đ? đang đư?c giao cho b?n.
 6. Khi b?n đ? k?t thúc vi?c t?o ra các khu, ng?ng DNS máy ch? b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • Nh?p vào B?t đ?u, ch?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t vào các D?ch v? bi?u tư?ng. Ch?n h? ph?c v? Microsoft DNS trong các D?ch v? danh sách và b?m D?ng.
  • Lo?i sau t?i d?u nh?c l?nh và nh?n Enter:
   NET STOP DNS
  Chú ý Nó là quan tr?ng đ? ngăn ch?n các d?ch v? DNS trư?c khi ch?nh s?a khu v?c t?p ho?c b?n có th? m?t thông tin đư?c ghi l?i b?ng tay.
 7. M? t?p tin khu subnetted reverse lookup b?ng cách s? d?ng m?t văn b?n biên t?p viên. Nó bây gi? là c?n thi?t đ? t?o ra các b?n ghi PTR cho m?i đ?a ch? trong các giao subnetted ph?m vi. Thêm sau đây vào cu?i c?a t?p tin:
  65           PTR   host65.msn.com.
     66           PTR   host66.msn.com.
     67           PTR   host67.msn.com.
     ...
     126           PTR   host126.msn.com.
  Chú ý H?nh elip, "...", ch? ra các đ?a ch? IP duy nh?t và máy ch? gi?a 67 và 126. Elip là không h?p l? trong t?p tin.
 8. Sau khi h? sơ PTR đ? đư?c nh?p, lưu và thoát kh?i các t?p tin.
 9. Kh?i đ?ng l?i máy ch? DNS b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • B?m b?t đ?u, đi?m đ?n cài đ?t, b?m vào Control Panel, và sau đó b?m đúp vào bi?u tư?ng d?ch v?. Ch?n h? ph?c v? Microsoft DNS trong các D?ch v? danh sách và b?m b?t đ?u.
  • Lo?i sau t?i d?u nh?c l?nh và nh?n Enter:
   NET START DNS
 10. Các máy ch? trên Internet nên bây gi? có th? th?c hi?n m?t Reverse lookup cho đ?a ch? IP trong khu v?c c? reverse lookup. M?t trong nh?ng cu?i cùng lo?t các bư?c đư?c yêu c?u đ? cho các máy ch? s? d?ng DNS khách hàng trang web đ? có th? th?c hi?n tra c?u đ?o ngư?c m?t cách chính xác. Nó là c?n thi?t r?ng m?t b?n sao c?a khu v?c không subnetted có m?t trên máy ch? DNS tên mi?n con. Các cách d? nh?t đ? làm đi?u này là đ? tr? thành m?t khu v?c trung h?c đ? ISP. T?o các Trung h?c khu b?ng cách s? d?ng các bư?c sau:
  1. B?m vào máy ch? DNS c?a b?n, và sau đó nh?p vào Khu m?i trên các DNS tr?nh đơn.
  2. B?m vào các Trung h?c nút trong các T?o m?i Zone h?p tho?i.
  3. Cho Khu: nh?p 100.168.192.in-addr.arpa và cho Máy ch?: nh?p <parent dns="" server="" ip="">. Ví d? c?a chúng tôi, nó là 192.168.43.8. Click<b00></b00></parent>Ti?p theo.
  4. Cho Khu tên: nh?p 100.168.192.in-addr.arpa và cho Khu v?c t?p tin: nh?p 100.168.192.in-addr.arpa.dns. Nh?p vào Ti?p theo.
  5. Trong l?nh v?c IP Masters, m?t l?n n?a vào <parent dns="" server="" ip="">. Ví d? c?a chúng tôi nó là 192.168.43.8. B?m vào<b00></b00></parent>ThêmB?m Ti?p theo, và sau đó nh?p vào K?t thúc.
 11. B?n có th? ph?i c?u h?nh con DNS server(s), mà đang lưu tr? khu v?c ?y, đ? chuy?n ti?p đ?n các máy ch? DNS c?a ph? huynh. Đi?u này cho phép các máy ch? DNS đ?a tr? đ? gi?i quy?t h? sơ t?i các khu đư?c t? ch?c b?i các các máy ch? DNS ph? huynh.

M?u khu t?p tin

Ph? huynh subnetted t?p tin khu reverse lookup

;
; Database file 100.168.192.in-addr.arpa.dns for 100.168.192.in-addr.arpa zone.
;   Zone version: 4
;

@            IN SOA NS.microsoft.com. administrator.microsoft.com. (
            	4      ; serial number
            	3600    ; refresh
            	600     ; retry
            	86400    ; expire
            	3600   ) ; minimum TTL

;
; Zone NS records
;

@            NS	NS.microsoft.com.

;
; Zone records
;

;
; Delegated sub-zone: 64-26.100.168.192.in-addr.arpa.
;
64-26          NS	NS1.msn.com.
; End delegation

65           CNAME	65.64-26.100.168.192.in-addr.arpa.
66           CNAME	66.64-26.100.168.192.in-addr.arpa.
67           CNAME	67.64-26.100.168.192.in-addr.arpa.
...
126          CNAME	67.64-26.100.168.192.in-addr.arpa.
Chú ý H?nh elip, "...", ch? ra các đ?a ch? IP duy nh?t và máy ch? gi?a 67 và 126. Elip là không h?p l? trong t?p tin.

Tr? em subnetted t?p tin khu reverse lookup

;
; Database file 64-26.100.168.192.in-addr.arpa.dns for 64-26.100.168.192.in-addr.arpa zone.
;   Zone version: 1
;

@            IN SOA NS1.msn.com. administrator.msn.com. (
            	1      ; serial number
            	3600    ; refresh
            	600     ; retry
            	86400    ; expire
            	3600   ) ; minimum TTL

;
; Zone NS records
;

@            NS	NS1.msn.com.

;
; Zone records
;

65           PTR   host65.msn.com.
66           PTR   host66.msn.com.
67           PTR   host67.msn.com.
...
126          PTR   host126.msn.com.
Chú ý M?t l?n n?a, trong các ví d? ? trên, các elip cho bi?t các b? qua Đ?a ch? IP gi?a 67 và 126. Elip là không h?p l? trong t?p tin.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? DNS, h?y xem các sau gi?y tr?ng có s?n trên h? ph?c v? ftp chưa xác đ?nh ngư?i Microsoft:

File Name: Dnswp.exe
Đ?a đi?m:
FTP://FTP.Microsoft.com/bussys/WINNT/WINNT-Docs/Papers
Tiêu đ?: "DNS và Microsoft Windows NT 4.0"

Đ? bi?t thêm thông tin v? Classless IN-đ?a ch?.ARPA Đoàn đ?i bi?u, xem RFC 2317. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c này RFC, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
185262Làm th? nào đ? có đư?c yêu c?u cho các tài li?u ? ki?n t? Internet

Thu?c tính

ID c?a bài: 174419 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbarttypeinf kbhowto kbinfo kbnetwork kbmt KB174419 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:174419

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com