Vi?c thi?t đ?t l?i tên mi?n thành viên kênh b?o m?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 175024 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Thành viên tên mi?n Netlogon d?ch v? có th? đăng l?i 3210 ho?c 5721, nhưng các D?ch v? NETLOGON các b?n ghi l?i 5722 ngư?i trong s? ghi s? ki?n h? th?ng tên mi?n b? đi?u khi?n.

B?n c?ng có th? nh?n đư?c thông báo đăng nh?p sau khi b?n c? g?ng đăng nh?p đ? tên mi?n Windows NT c?a b?n t? m?t máy tính ch?y Windows NT máy tr?m hay Windows NT Server đó là m?t thành viên c?a các tên mi?n:

  The system cannot log you on to this domain because the system's
  computer account in its primary domain is missing or the password on
  that account is incorrect.
				


Nh?ng v?n đ? này có th? x?y ra n?u b?t k? c?a các đi?u ki?n sau là đúng:

 • Tên c?a các thành viên tên mi?n đ? đư?c thay đ?i g?n đây.
 • Đ?a s?a ch?a kh?n c?p đư?c s? d?ng, nhưng nó ch?a thông tin c?.
 • Tên mi?n thành viên trương m?c máy tính đ? đư?c g? b?.
Các th? t?c đư?c mô t? trong bài vi?t này đ?t l?i kênh b?o m?t thành viên s? d?ng m?t d?ng l?nh duy nh?t thay v? nhi?u ho?t đ?ng trong các máy ch? Qu?n l?. Th? t?c này đ?i h?i ti?n ích NETDOM đư?c cung c?p v?i Windows NT 4.0 Resource Kit Supplement 2.

GI?I PHÁP

Th?n tr?ng: Các gi?i pháp đư?c bao g?m trong bài vi?t này đ? không r?ng r?i ki?m tra trong cài đ?t l?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng s? s?a đ?i tên mi?n như đ? ngh? ? đây s? đ?t đư?c m?c tiêu đư?c mô t? trong bài vi?t này trong trư?ng h?p t?t c? và trong t?t c? các c?u h?nh.

Đ?i v?i m?i thành viên, có là m?t kênh giao ti?p r?i r?c (có ngh?a là, các an toàn kênh) v?i m?t b? đi?u khi?n vùng. Kênh b?o m?t đư?c s? d?ng b?i các NETLOGON d?ch v? trên thành viên và trên b? đi?u khi?n tên mi?n đ? giao ti?p. NETDOM d?ng l?nh ti?n ích làm cho nó có th? thi?t l?p l?i s? an toàn kênh c?a các thành viên.

Gi? s? b?n có m?t thành viên tên mi?n tên là DOMAINMEMBER. B?n có th? đ?t l?i các tài kho?n c?a các kênh b?o m?t b?ng cách s? d?ng l?nh này:
  NETDOM MEMBER \\DOMAINMEMBER /JOINDOMAIN
				

B?n có th? ch?y l?nh trên vào tài kho?n c?a DOMAINMEMBER ho?c trên b?t k? khác b? đi?u khi?n thành viên ho?c tên mi?n c?a các tên mi?n, cung c?p r?ng b?n đ? đăng nh?p v?i m?t tài kho?n có qu?n tr? viên truy c?p vào DOMAINMEMBER.

S?n lư?ng nh?n đư?c t? l?nh nên đư?c tương t? như sau:
  Searching PDC for domain DOMAIN ...
  Found PDC \\DOMAINPDC
  Querying domain information on PDC \\DOMAINPDC ...
  Querying domain information on computer \\DOMAINMEMBER ...
  Computer \\DOMAINMEMBER is already a member of domain DOMAIN.
  Verifying secure channel on \\DOMAINMEMBER ...
  Verifying the computer account on the PDC \\DOMAINPDC ...
  Resetting secure channel ...
  Changing computer account on PDC \\DOMAINPDC ...
  Stopping service NETLOGON on \\DOMAINMEMBER .... stopped.
  Starting service NETLOGON on \\DOMAINMEMBER .... started.
  Querying user groups of \\DOMAINMEMBER ...
  Adding DOMAIN domain groups on \\DOMAINMEMBER ...

  The computer \\DOMAINMEMBER joined the domain DOMAIN successfully.

  Logoff/Logon \\DOMAINMEMBER to take modifications into effect.
				

THÔNG TIN THÊM


Gi? s? b?n có các c?u h?nh sau:
Tên mi?n = tên mi?n
DC = DOMAINDC (đi?u khi?n vùng)
TÀI KHO?N C?A = DOMAINMEMBER

Khi m?t máy ch? thành viên tham gia m?t tên mi?n, trương m?c máy tính đư?c t?o ra (b?n có th? s? d?ng máy ch? qu?n l? đ? xem các tài kho?n máy tính). M?t m?t kh?u m?c đ?nh là đư?c trao cho trương m?c máy tính, và các thành viên lưu tr? m?t kh?u trong các Đ?a phương lưu tr? bí m?t Security Authority (LSA) $MACHINE.ACC. Theo m?c đ?nh, các m?t kh?u đư?c thay đ?i m?i b?y ngày.

Duy m?i thành viên tr? như v?y LSA m?t bí m?t, mà đư?c s? d?ng b?i Netlogon d?ch v? đ? thi?t l?p m?t kênh b?o m?t. N?u, v? l? do m?t s?, máy tính m?t kh?u c?a tài kho?n và bí m?t LSA không đ?ng b?, Netlogon d?ch v? b?n ghi l?i sau:
  NETLOGON Event ID 3210:

  Failed to authenticate with \\DOMAINDC, a Windows NT domain controller
  for domain DOMAIN.
				

N?u tài kho?n máy tính đ? b? xóa, l?i sau đây đư?c đăng b?i thành viên d?ch v? Netlogon:
  NETLOGON Event ID 5721:

  The session setup to the Windows NT Domain Controller <Unknown> for the
  domain DOMAIN failed because the Windows NT Domain Controller does not
  have an account for the computer DOMAINMEMBER.
				

Tương t?, các d?ch v? Netlogon trên b? đi?u khi?n tên mi?n đăng sau đây l?i khi m?t kh?u không đư?c đ?ng b?:
  NETLOGON Event 5722

  The session setup from the computer DOMAINMEMBER failed to authenticate.
  The name of the account referenced in the security database is
  DOMAINMEMBER$. The following error occurred: Access is denied.
				

Trong m?i trư?ng h?p, d? li?u s? ki?n ch?a l?i. Ví d?, l?i 0xC0000022 có ngh?a là r?ng m?t kh?u trương m?c máy tính không h?p l?; l?i 0xC000018B có ngh?a r?ng các tài kho?n máy tính đ? b? xóa, và như v?y.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? an toàn kênh, xem các bài vi?t sau đây trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

ID C?A BÀI: 131366
Tiêu đ?: S? ki?n l?i 5712 v?i t?nh tr?ng truy c?p b? t? ch?i

ID C?A BÀI: 142869
Tiêu đ?: S? ki?n ID 3210 và 5722 ngư?i xu?t hi?n khi đ?ng b? hóa toàn b? tên mi?n

ID C?A BÀI: 149664
Tiêu đ?: Xác minh tên mi?n Netlogon đ?ng b? hóa

ID C?A BÀI: 158148
Tiêu đ?: Tên mi?n an toàn kênh Utility--Nltest.exe

Thu?c tính

ID c?a bài: 175024 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbprb kbmt KB175024 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:175024

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com