OLEXP: Làm th? nào đ? thay đ?i v? trí m?c đ?nh c?a thư và thư m?c tin t?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 175037 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Thông tin v? s? khác nhau gi?a Microsoft Outlook Express, và Microsoft Outlook thư đi?n t? khách hàng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
257824 OL2000: S? khác bi?t gi?a Outlook và Outlook Express
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? thay đ?i v? trí lưu tr? m?c đ?nh c?a Outlook Express thư và tin t?c thư m?c.

QUAN TR?NG: Thay đ?i v? trí c?a các c?a hàng thư vào m?t ? đ?a đư?c ánh x? ho?c lưu đ?ng không đư?c h? tr? b?i Microsoft.

S? d?ng thông tin này t?i r?i ro c?a riêng b?n.

Bài vi?t này ch?a thông tin v? c?u h?nh ho?c b?ng cách s? d?ng Microsoft Windows 95 trong m?t cách mà đ? không đư?c th? nghi?m và không đư?c h? tr? b?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft.

Sao lưu d? li?u c?a b?n trư?c khi th?c hi?n các bư?c sau. N?u các bư?c đư?c mô t? trong bài vi?t này không ho?t đ?ng đúng, b?n có th? c?n ph?i cài đ?t l?i Windows đ? khôi ph?c h? th?ng c?a b?n v? tr?ng thái trư?c c?a nó.

THÔNG TIN THÊM

Theo m?c đ?nh, Outlook Express thư và tin t?c c?p n?m trong thư m?c sau đây cho phiên b?n Windows sau đây:
 • Windows 95 ho?c Windows 98
  Windows\Application Data\Microsoft\Outlook express
  nơiWindows là c?p mà Windows 95 ho?c Windows 98 đư?c cài đ?t.
 • Windows NT, và Windows 95 ho?c Windows 98 v?i h? sơ ngư?i dùng đư?c kích ho?t
  Windows\Profiles\Tên ngư?i dùng\Application Data\Microsoft\Outlook Express
  nơi Windows là c?p trong mà Windows đư?c cài đ?t, và Tên ngư?i dùng tên b?n s? d?ng đ? đăng nh?p đ? Windows.
Đ? thay đ?i v? trí lưu tr? m?c đ?nh c?a các thư m?c này, làm theo các bư?c trong ph?n thích h?p dư?i đây.

LƯU ?: N?u Microsoft Internet Mail and News tr?nh bày trên máy tính c?a b?n khi b?n nâng c?p lên Outlook Express, v? trí lưu tr? m?c đ?nh c?a Outlook Express thư và tin t?c c?p là chương tr?nh Internet Explorer\Internet thư và tin t?c.

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Windows 95 ho?c Windows 98

Đ? thay đ?i v? trí lưu tr? c?a thư Outlook Express ho?c tin t?c, thay đ?i cácNgư?i ch? c?a hàng giá tr? đăng k? đ? đư?ng d?n đ?y đ? cho thư m?c b?n mu?n s? d?ng như là các v? trí lưu tr? m?i. Giá tr? này đư?c đ?t trong khóa registry sau đây:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Outlook Express
LƯU ?: C?p c?a hàng g?c có m?t thư m?c và thư m?c tin t?c trong mà các d? li?u t?p tin đ? mail and news đư?c đ?t. N?u b?n cài đ?t Outlook Th? hi?n mà không c?n nâng c?p Internet Mail and News, ngư?i ch? c?a hàng là các Thư m?c Outlook Express. N?u b?n bao g?m thư m?c thư trong thư m?c g?c lưu tr? con đư?ng, m?t c?p thư và tin t?c m?i đư?c t?o ra trong thư m?c thư hi?n có. Do đó, b?n không th? xem các thông đi?p trong Outlook Express\Mail c?p cho đ?n khi b?n xoá thư kh?i đư?ng d?n c?a hàng g?c. Khi b?n s? d?ng ngư?i dùng h? sơ, "C?a hàng g?c" giá tr? n?m ? khóa registry sau đây:
HKEY_USERS\tên ngư?i dùng\Software\Microsoft\Outlook express
nơi tên ngư?i dùng là tên b?n s? d?ng đ? đăng nh?p vào Windows 95/98.

Windows NT

Đ? thay đ?i v? trí lưu tr? c?a thư Outlook Express ho?c tin t?c, thay đ?i các "Lưu tr? g?c" giá tr? đ?n đư?ng d?n đ?y đ? đ?n thư m?c b?n mu?n s? d?ng như là các v? trí lưu tr? m?i. Giá tr? này đư?c đ?t trong khóa registry sau đây:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Outlook Express

Outlook Express 5

Trong Outlook Express 5, khái ni?m c?a hàng g?c đ? thay đ?i t? đó trong Outlook Express 4 và trư?c đó. B?i v? có là không tách r?i Mail và Các thư m?c tin t?c trong Outlook Express 5, c?a hàng g?c là thư m?c đó có tin nh?n c?a hàng, trong đó có m?t ph?n m? r?ng c?a .dbx.

Lưu ? r?ng trong m?t s? phiên b?n Beta c?a Outlook Express 5, c?t gi? thư t?p tin s? d?ng m?t ph?n m? r?ng .ods.

Thay đ?i đư?ng d?n c?a hàng g?c trong registry không di chuy?n b?t k? tin nh?n. Trong c? hai phiên b?n, n?u thư m?c g?c lưu tr? đư?c thay đ?i đ? m?t c?p khác mà không có b?t k? t?p tin nh?n, m?t m?c đ?nh c?a thư m?c đư?c t?o ra. M?c đ?nh thư m?c có tên là Inbox.dbx, g?i Items.dbx, và như v?y. N?u b?n mu?n tích h?p Internet Mail và tin t?c, Outlook Express 4, ho?c khác Outlook Th? hi?n 5 tác ph?m thành m?t kho thư hi?n có hi?n đang đư?c dùng b?i Outlook Express 5, s? d?ng thu?t s? Outlook Express chuy?n nh?p b?ng cách tr? đ?n Chuy?n nh?p vào tr?nh đơn t?p tin và sau đó nh?p vào tin nh?n.

N?u b?n mu?n di chuy?n v? trí c?t gi? thư c?a t?p tin Outlook 5 Th? hi?n đang s? d?ng, h?y làm theo các bư?c trong Outlook Express 5:

 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn.
 2. B?m vào các B?o tr? tab, và sau đó b?m Thư m?c lưu tr?.
 3. Nh?p vào Thay đổi, ch? đ?nh thư m?c mà b?n mu?n dùng đ? c?t gi? c?a b?n tin nh?n, và sau đó b?m Ok.
V? trí cơ quan đăng k? cho Outlook Express 5
HKEY_CURRENT_USER\Identities\ {idnum} \Software\Microsoft\Outlook Express
Đ? bi?t thông tin v? vi?c thay đ?i v? trí c?a s? đ?a ch? cu?n sách, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
156828 Làm th? nào đ? thay đ?i v? trí c?a s? đ?a ch?

Thu?c tính

ID c?a bài: 175037 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook Express 4.0
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbmt KB175037 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:175037

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com