Làm th? nào đ? thêm đ?a c?ng SCSI vùng trao đ?i không nóng thêm vào m?t c?m nút trên m?t xe bu?t SCSI đư?c chia s?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 175278 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này bàn v? cách thêm b? sung không nóng trao đ?i nh? máy tính h? th?ng giao di?n (SATA) đ?a c?ng vào m?t nút c?m, trên m?t xe bu?t SCSI đư?c chia s?. Làm theo các hư?ng d?n th?o lu?n trong bài vi?t này n?u máy tính c?a b?n không h? tr? trao đ?i nóng c?a đ?a c?ng SCSI.

THÔNG TIN THÊM

N?u máy tính c?a b?n không h? tr? trao đ?i nóng, b?n ph?i đóng c?a c? các nút c?m và H?y t?t máy tính đ? thêm ho?c thay th? đ?a SCSI. B?n ph?i t?t các nút c?m hoàn toàn v? xe bu?t SCSI đư?c chia s? ng?t k?t n?i khi b?n thêm đ?a m?i đ?n xe bu?t SCSI. N?u xe bu?t b? ng?t k?t n?i trong khi b?n s? d?ng c?m sao, b?n có th? m?t d? li?u ho?c có khác liên quan đ?n ? đ?a th?t b?i. Microsoft khuy?n cáo b?n h?y t?t t?t c? ph?n c?ng g?n trong khi b?n th?c hi?n th? t?c này.

Đ? thêm đ?a c?ng SCSI thêm đ?n m?t c?m hi?n có, s? d?ng các phương pháp thích h?p cho các phiên b?n c?a Microsoft Windows.
 1. Thay đ?i các giá tr? kh?i đ?ng cho thi?t b? c?m sao đ?a (dành cho Windows NT 4.0 Server) ho?c thi?t b? Clusdisk (cho Windows 2000 Server ho?c cho Windows Server 2003) và d?ch v? c?m disabled. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Cho máy ch? Windows NT 4.0:
   1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
   2. B?m đúp Thi?t b?.
   3. Trong danh sách thi?t b?, b?m C?m sao đ?a, và sau đó nh?p vào Kh?i đ?ng.
   4. Nh?p vào Khuy?t t?t, b?m Ok, và sau đó nh?p vào Đóng.
   5. Đóng các Thi?t b? c?a s?.
   6. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào D?ch v?.
   7. Trong danh sách d?ch v?, h?y nh?p vào C?m máy ch?, và sau đó nh?p vào Kh?i đ?ng.
   8. Thay đ?i các thi?t l?p đ? Khuy?t t?t, b?m Ok, và sau đó nh?p vào Đóng.
   9. Đóng các D?ch v? c?a s?, và sau đó đóng Control Panel.
  2. Cho Windows 2000 Server và Windows Server 2003:
   1. Nh?p chu?t ph?i Máy tính của tôi, và sau đó nh?p vào Qu?n l?.
   2. Trong ngăn bên trái, nh?p vào Qu?n l? thi?t b?.
   3. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Hi?n thi?t b? ?n.
   4. Trong ngăn bên ph?i, m? r?ng Tr?nh đi?u khi?n không-c?m và ch?y, và sau đó b?m đúp chu?t Clusdisk.
   5. Trên các Tr?nh đi?u khi?n tab, trong các Lo?i h?p, b?m vào Khuy?t t?t, và sau đó nh?p vào Ok.
   6. Trong ngăn bên trái, m? r?ng D?ch v? và ?ng d?ng, và sau đó nh?p vào D?ch v?.
   7. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào các C?m máy ch? d?ch v?.
   8. Trong các Lo?i kh?i đ?ng h?p, b?m vào Khuy?t t?t, và sau đó nh?p vào Ok.
   9. Đóng các công c? qu?n l? máy tính.
 2. Đóng c?a c? hai nút c?m và t?t c? hai máy tính.
 3. B?t t?t t?t c? các thi?t b? SCSI trên xe bu?t SCSI đư?c chia s?.
 4. Thêm ho?c thay th? đ?a c?ng trên xe bu?t SCSI đư?c chia s?.

  Chú ý Đ?m b?o r?ng m?i thi?t b? trên xe bu?t SCSI đư?c chia s? có m?t đ?c đáo SCSI ID. SCSI ch? adapter m?i s? d?ng m?t ID SCSI (thư?ng 6 và 7). Ngoài ra, h?y ch?c ch?n r?ng xe bu?t SCSI ch?m d?t m?t cách chính xác.

  Đ? có thêm thông tin v? k?t n?i các thi?t b? SCSI hay v? ch?m d?t SCSI, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  101352Đúng cách k?t n?i các thi?t b? SCSI v?i Windows NT
  92765 Ch?m d?t m?t thi?t b? SCSI
 5. B?t đ?u nút 1 c?a c?m và cho Windows đ? hoàn toàn b?t đ?u trên nút.
 6. B?t nút 2 c?a c?m, nhưng đ?ng đ? Windows b?t đ?u vào th? hai nút. Đ? ngăn ch?n Windows t? t?i:
  1. Cho máy ch? Windows NT 4.0, t?i các H? đi?u hành b? n?p tr?nh đơn, nh?n phím cách đ? t?m ng?ng kh?i đ?ng. Khi b?n t?m d?ng vi?c kh?i đ?ng, b?n ngăn Windows NT t?i.
  2. Cho Windows 2000 Server, khi máy tính đ?u tiên b?t đ?u và b?n xem các Đ? kh?c ph?c s? c? và nâng cao kh?i đ?ng ch?n cho Windows 2000, nh?n F8 tin nh?n ? phía dư?i màn h?nh, nh?n F8 đ? t?m d?ng máy tính.
  3. V?i Windows Server 2003, Nh?n F8 khi các quy?n l?c trên t? (bài ki?m tra) là hoàn thành.
 7. Vào nút 1, phân vùng và đ?nh d?ng đ?a m?i, và sau đó ch? đ?nh k? t? ? đ?a cho các đ?a m?i có s?n trên xe bu?t SCSI đư?c chia s?.
  1. Cho máy ch? Windows NT 4.0:
   1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Ngư?i qu?n tr? đ?a (Windisk.exe).
   2. Nh?p chu?t ph?i vào tr?ng trên ? đ?a m?i, và sau đó nh?p vào Tạo đ? t?o m?t phân vùng.
   3. G? m?t kích thư?c phân vùng trong megabyte (MB), và sau đó nh?p vào Ok.
   4. Nh?p chu?t ph?i vào phân vùng m?i, b?m vào Cam k?t thay đ?i bây gi?, b?m Có đ? lưu các thay đ?i, và sau đó nh?p vào Ok.
   5. Nh?p chu?t ph?i vào phân vùng m?i, và sau đó nh?p vào Định dạng. Dư?i H? th?ng t?p tin, b?m NTFS, b?m B?t đ?u, b?m Ok, b?m Ok m?t l?n n?a, và sau đó nh?p vào Đóng.
   6. Nh?p chu?t ph?i vào phân vùng, h?y nh?p vào Gán tên ? đ?a, b?m vào k? t? ? đ?a mà b?n mu?n, b?m Ok, và sau đó nh?p vào Có đ? gán m?t k? t? ? đ?a vào phân vùng. Đ? thêm thông tin v? th?c ti?n t?t nh?t cho bài t?p k? t? ? đ?a vào m?t c?m máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
    318534Th?c ti?n t?t nh?t cho bài t?p k? t? ? đ?a vào m?t c?m máy ch?
   7. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính, và sau đó trong các Nh?n hi?u h?p, nh?p nh?n ? đ?a phù h?p v?i k? t? ? đ?a tương ?ng.

    Ví d?, đ? nh?n phân vùng ? đ?a E, g? E.
   8. L?p l?i các bư?c 1 đ?n 7 c?a ph?n này cho m?i ? đ?a m?i và phân vùng.
  2. Cho Windows 2000 Server và Windows Server 2003:
   1. Nh?p chu?t ph?i Máy tính của tôi, và sau đó nh?p vào Qu?n l?.
   2. M? r?ng Lưu trữ, và sau đó nh?p vào Qu?n l? đ?a.

    Chú ý N?u b?n k?t n?i v?i m?t ? đ?a m?i, vi?t ch? k? và nâng c?p đ?a thu?t s? b?t đ?u t? đ?ng. Nh?p vào Ti?p theo đi qua thu?t s?. Thu?t s? đ?t đ?a năng đ?ng. Đ? thi?t l?p l?i đ?a cơ b?n, b?m chu?t ph?i vào Đ?a n, nơi n ch? đ?nh đ?a b?n đang làm vi?c v?i, và sau đó nh?p vào Tr? l?i đ?a cơ b?n. H?y ch?c ch?n r?ng đ?a đư?c thi?t l?p đ? Basic trư?c khi b?n phân vùng đ?a c?ng trong bư?c 3.

    Đ? thêm thông tin v? năng đ?ng và cơ b?n đ?a trong m?t môi trư?ng d?ch v? c?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
    237853C?u h?nh năng đ?ng đ?a không s?n dùng cho tài nguyên máy ch? c?m sao đ?a
   3. Nh?p chu?t ph?i vào không gian unallocated trên đ?a m?i, và sau đó nh?p vào T?o phân vùng.
   4. Trong các T?o phân vùng Wizard, b?m Ti?p theo, b?m vào lo?i phân vùng mà b?n mu?n, b?m Ti?p theo, g? kích c? c?a phân vùng trong megabyte (MB), và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
   5. Nh?p vào ? b?n mu?n gán cho phân vùng, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
   6. Dư?i Đ?nh d?ng, ch?c ch?n r?ng các H? th?ng t?p tin đ? s? d?ng danh sách th?-xu?ng đư?c thi?t l?p đ? NTFS.
   7. Trong các Nh?n ? đ?a h?p, lo?i nh?n ? đ?a phù h?p v?i k? t? ? đ?a tương ?ng, b?m Ti?p theo và sau đó nh?p vào K?t thúc.

    Ví d?, đ? nh?n phân vùng ? đ?a E, g? E.
   8. L?p l?i các bư?c 1 đ?n 7 c?a ph?n này cho m?i ? đ?a m?i và phân vùng.
 8. Khôi ph?c các giá tr? kh?i đ?ng ban đ?u cho c?m sao đ?a ho?c Clusdisk thi?t b? và d?ch v? Cluster. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các th? t?c đư?c nêu trong bư?c 1a hay 1b, tùy thu?c vào h? đi?u hành, ngo?i tr?:
  1. Trong Thi?t b?, thay đ?i các Kh?i đ?ng giá tr? cho các C?m sao đ?a thi?t b? (trong Windows NT 4.0 Server) ho?c Clusdisk đi?n tho?i (trong Windows 2000 Server ho?c trong Windows Server 2003) Các vấn đề.
  2. Trong D?ch v?, thay đ?i các Kh?i đ?ng giá tr? cho các C?m máy ch? d?ch v? đ? T? đ?ng.
 9. Kh?i đ?ng l?i nút 1, nhưng không đ? cho Windows kh?i đ?ng trên nút đ?u tiên. Đ? ngăn ch?n Windows t? t?i:
  1. Cho máy ch? Windows NT 4.0, t?i các H? đi?u hành b? n?p tr?nh đơn, nh?n phím cách đ? t?m ng?ng kh?i đ?ng. Khi b?n t?m d?ng vi?c kh?i đ?ng, b?n ngăn Windows NT t?i.
  2. Cho Windows 2000 Server, khi máy tính đ?u tiên b?t đ?u và b?n xem các Đ? kh?c ph?c s? c? và nâng cao kh?i đ?ng ch?n cho Windows 2000, nh?n F8 tin nh?n ? phía dư?i màn h?nh, nh?n F8 đ? t?m d?ng máy tính.
  3. V?i Windows Server 2003, Nh?n F8 khi các quy?n l?c trên t? (bài ki?m tra) là hoàn thành.
 10. Vào nút 2, cho phép h? th?ng ho?t đ?ng b?t đ?u. Đ? làm như v?y, làm theo các bư?c như là thích h?p cho h? đi?u hành:
  • V?i Windows NT Server 4.0, nh?n phím cách.
  • Đ?i v?i Windows 2000 Server, s? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n Kh?i đ?ng b?nh thư?ng, và sau đó nh?n ENTER.
  • Đ?i v?i Windows Server 2003, s? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n B?t đ?u Windows b?nh thư?ng, b?m phím ENTER, s? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n h? đi?u hành, và sau đó nh?n ENTER.
 11. Vào nút 2, s? d?ng đ?a qu?n tr? ho?c công c? qu?n l? máy tính (tùy thu?c vào h? th?ng đi?u hành c?a b?n) đ? ch? đ?nh k? t? ? đ?a cho các đ?a m?i có s?n trên xe bu?t SCSI đư?c chia s?. H?y ch?c ch?n r?ng khi b?n gán ch? cái ? đ?a cho đ?a trên xe bu?t SCSI đư?c chia s?, b?n s? d?ng cùng m?t bài t?p thư như trên nút đ?u tiên (l?p năm bư?c 7).
 12. Khôi ph?c các giá tr? kh?i đ?ng ban đ?u cho c?m sao đ?a ho?c Clusdisk thi?t b? và d?ch v? Cluster. Đ? làm như v?y, làm theo các bư?c th?o lu?n trong bư?c 1a hay 1b, tùy thu?c vào h? đi?u hành, ngo?i tr?:
  1. Trong Thi?t b?, thay đ?i các Kh?i đ?ng giá tr? cho các C?m sao đ?a thi?t b? (trong Windows NT 4.0 Server) ho?c Clusdisk đi?n tho?i (trong Windows 2000 Server ho?c trong Windows Server 2003) Các vấn đề.
  2. Trong D?ch v?, thay đ?i các Kh?i đ?ng giá tr? cho các C?m máy ch? d?ch v? đ? T? đ?ng.
 13. Kh?i đ?ng l?i nút 2 và đ? cho máy tính hoàn toàn kh?i đ?ng l?i.
 14. S? d?ng công c? qu?n tr? c?m đ? t?o ra m?t ngu?n l?c đ?a v?t l? cho m?i đ?a m?i, và sau đó mang l?i nh?ng đ?a tr?c tuy?n.
 15. N?u không có l?i, h?y ki?m tra SCSI cáp, ch?m d?t và SCSI ID phân công cho c?u h?nh đúng. Đ? thêm thông tin v? v?n đ? k?t n?i đ?a và ? đ?a c?m, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc757627.aspx
 16. N?u không có không có l?i, cho h? đi?u hành kh?i đ?ng trên nút 1. Đ? làm như v?y, làm theo các bư?c như là thích h?p cho h? đi?u hành:
  • V?i Windows NT Server 4.0, nh?n phím cách.
  • Đ?i v?i Windows 2000 Server, s? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n Kh?i đ?ng b?nh thư?ng, và sau đó nh?n ENTER.
  • Đ?i v?i Windows Server 2003, s? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n B?t đ?u Windows b?nh thư?ng, b?m phím ENTER, s? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n h? đi?u hành, và sau đó nh?n ENTER.
 17. Khi nút đi tr?c tuy?n và xu?t hi?n như v?y trong c?m sao qu?n tr? viên, c? g?ng đ? di chuy?n nhóm đ? nút. Đ? làm đi?u này, b?m chu?t ph?i vào nhóm, và sau đó ch?n tùy ch?n Di chuy?n. Nhóm và t?t c? tài nguyên c?a nó di chuy?n đ?n m?t node. Ki?m tra đ? xác minh r?ng b?n có th? đi tr?c tuy?n trên m?i nút.

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? d?ch v? Microsoft c?m và làm th? nào đ? thêm m?t đ?a c?ng SCSI thêm, xem chương 4 c?a hư?ng d?n c?a Microsoft c?m Server Administrator. Đ? xác đ?nh v? trí các hư?ng d?n, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Resources/Documentation/windowsnt/4/Server/proddocs/en-US/clustsvr/mscsadm0.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thay th? m?t đ?a trên m?t Windows 2000 ho?c Windows Server 2003 c?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
305793Làm th? nào đ? thay th? m?t đ?a trên m?t Windows 2000 ho?c Windows Server 2003 c?m

Thu?c tính

ID c?a bài: 175278 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbwinservperf kbinfo kbsetup kbmt KB175278 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:175278

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com