Programm? Microsoft Project uzdevumi netiek iepl?noti, k? paredz?ts

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 175457 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? tiek aprakst?ts, k?p?c programm? Microsoft Project uzdevums var netikt iepl?nots, k? paredz?ts, un tiek sniegti ieteikumi ?o darb?bas trauc?jumu nov?r?anai.

PAPILDINDORM?CIJA

Uzdevums var netikt iepl?nots, k? paredz?ts, vair?ku iemeslu d??. Lai noteiktu prec?zu iemeslu, apsveriet atbildes uz t?l?k nor?d?tajiem jaut?jumiem.

Piez?me. Pirms p?rbaud?t k?du no ?aj? rakst? min?tajiem scen?rijiem, izveidojiet faila dubl?jumkopiju vai saglab?jiet visas fail? veikt?s izmai?as.
 1. Vai apr??ina iesp?ja ir iestat?ta k? Manu?la?

  Nor?dot manu?lu apr??in??anu, programma Microsoft Project apr??in?s j?su failu tikai, kad nospied?sit tausti?u F9. Iestatiet apr??in??anu k? autom?tisku, lai nov?rstu pl?no?anas konfliktus. Lai iestat?tu apr??in??anas metodi, veiciet ??s darb?bas:
  1. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Opcijas.
  2. Noklik??iniet uz cilnes Apr??in??ana.
  3. Sada?? Apr??in??ana noklik??iniet uz Autom?tiska vai Manu?la.
 2. Vai opcija R?d?t pl?no?anas zi?ojumus ir izsl?gta?

  Ja opcija R?d?t pl?no?anas zi?ojumus ir izsl?gta, tiks apstr?d?tas izmai?as projekta fail?, kas izraisa pl?no?anas konfliktus. Ja opcija R?d?t pl?no?anas zi?ojumus ir iesl?gta, varat redz?t konfliktu un to nov?rst. Lai iesl?gtu vai izsl?gtu opciju R?d?t pl?no?anas zi?ojumus, veiciet ??s darb?bas:
  1. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Opcijas.
  2. Noklik??iniet uz cilnes Grafiks.
  3. Noklik??iniet, lai atz?m?tu vai no?emtu atz?mi no izv?les r?ti?as R?d?t pl?no?anas zi?ojumus.
  4. Noklik??iniet uz cilnes Visp?r?gi.
  5. Sada?? Pl?no?anas vednis atz?m?jiet visas izv?les r?ti?as.
  Piez?me. P?c tam, kad pl?no?anas zi?ojumi ir iesl?gti, nospiediet tastat?ras tausti?u F9. Visi par?d?tie pl?no?anas zi?ojumi ir j?atrisina, pirms projekts tiks pareizi apr??in?ts.
 3. Vai veicat pl?no?anu no projekta s?kuma datuma vai projekta beigu datuma?

  Pl?nojot no projekta s?kuma datuma, uzdevumi tiks s?kti iesp?jami dr?z. Pl?nojot no projekta beigu datuma, uzdevumi tiks s?kti p?c iesp?jas v?l?k. Lai p?rbaud?tu, k?ds datums ir iestat?ts j?su fail?, izv?ln? Projekts noklik??iniet uz Projekta inform?cija.
 4. K?ds ir projekta s?kuma datums?

  Ja opcija R?d?t pl?no?anas zi?ojumus ir iesl?gta un ievad?t uzdevumu, kas notiek pirms projekta s?kuma datuma, tiks par?d?ts br?din?juma zi?ojums. Ja v?laties iepl?not uzdevumu, kas s?kas pirms projekta s?kuma datuma, ievadiet uzdevuma datumu manu?li. Lai p?rbaud?tu projekta s?kuma datumu, izv?ln? Projekts noklik??iniet uz Projekta inform?cija.
 5. Vai ievad?j?t uzdevuma izpildes laiku procentos?

  Ja ievad?j?t uzdevuma izpildes laiku procentos un uzdevuma izpilde jau ir s?kusies, s?kuma datumu nevar main?t autom?tiski. Lai noteiktu, vai uzdevums tiks autom?tiski iepl?nots, iestatiet nulli k? uzdevuma izpildes laiku procentos. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
  1. Atlasiet uzdevumu.
  2. Izv?ln? Projekts noklik??iniet uz Uzdevuma inform?cija.
  3. Noklik??iniet uz cilnes Visp?r?gi.
  4. Lodzi?? Izpildes laiks procentos ierakstiet 0.
  5. Noklik??iniet uz Labi.
 6. Vai pie???r?t uzdevumam faktisko s?kuma datumu?

  Varat pie??irt uzdevumam faktisko s?kuma datumu un neievad?t procentu?lo izpildes l?meni. Uzdevums netiks iepl?nots autom?tiski, ja vien neiestat?sit faktisko s?kuma datumu k? NA. Lai iestat?tu faktisko s?kuma datumu, ievadiet faktisko s?kuma lauku sav? tabul?. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
  1. Atlasiet jebkuras pa?reiz tabul? eso?as kolonnas nosaukumu.
  2. Izv?ln? Ievietot noklik??iniet uz Ievietot kolonnu.
  3. Lodzi?? Lauka nosaukums noklik??iniet uz Faktiskais s?kums un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 7. Vai pie???r?t uzdevumam citu ierobe?ojuma tipu, kas nav P?c iesp?jas dr?z?k (ASAP)?

  Ierobe?ojuma d?? uzdevums var tikt iepl?nots saska?? ar ierobe?ojuma tipu un iestat?to datumu. Programm? Microsoft Project uzdevums, kuram ir ierobe?ojums P?c iesp?jas v?l?k (ALAP), tiks iepl?nots k? ASAP uzdevums projekt?, kas tiek iepl?nots no projekta beigu datuma. Lai p?rbaud?tu ierobe?ojuma tipu, veiciet ??s darb?bas:
  1. Veiciet dubultklik??i uz uzdevuma ID numura.
  2. Noklik??iniet uz cilnes Papildu.
 8. Vai past?v pirmstec?gu vai p?ctec?gu aktivit??u rel?cijas?

  Rel?cijas tips noteiks, kad var iepl?not uzdevumu. Programm? Microsoft Project iestat?jums Tasks will always honor their constraint dates (Uzdevumiem vienm?r tiks piem?roti ierobe?ojumu datumi) ignor?s uzdevumu rel?ciju saites. Lai iestat?tu ?o opciju, veiciet ??s darb?bas:
  1. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Opcijas.
  2. Noklik??iniet uz cilnes Pl?no?ana.
  3. Noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Tasks will always honor their constraint dates (Uzdevumiem vienm?r tiks piem?roti ierobe?ojumu datumi).
  4. Noklik??iniet uz Labi.
 9. Vai izmantojat autom?tisko resursu izl?dzin??anu?

  Autom?tisk? resursu izl?dzin??ana pievienos uzdevumam atlik?anu, lai izvair?tos no resursu konfliktiem. T?d?j?di uzdevuma s?kuma datums tiek p?rcelts. Ja atlas?j?t opciju Manu?la, atlik?ana netiks autom?tiski pievienota uzdevumiem. Lai no?emtu jebkuru uzdevumam pievienotu atlik?anu un iestat?tu manu?lu resursu izl?dzin??anu, r?kojieties ??di:
  • Lai no?emtu atlik?anu, noklik??iniet uz Not?r?t izl?dzin??anu.
  • Lai iestat?tu manu?lu resursu izl?dzin??anu, izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Resursu izl?dzin??ana un p?c tam noklik??iniet uz Manu?la.
 10. Vai lauk? Uzdevuma atlik?ana ir ievad?ta v?rt?ba?

  Ja lauk? Uzdevuma atlik?ana ir v?rt?ba, kas liel?ka par nulli, nevarat iepl?not uzdevumu agr?k. Lai not?r?tu atlik?anas lauku, skatiet 9. darb?bu.
 11. Vai uzdevums ir apak?uzdevums?

  Ja kopuzdevumam (jebkur? l?men?) ir pirmstec?ga aktivit?te vai ierobe?ojums, apak?uzdevumu nevar iepl?not agr?k nek? kopuzdevumu. Lai p?rbaud?tu kopuzdevumu, vai tam nav pirmstec?gu aktivit??u vai ierobe?ojumu, veiciet ??s darb?bas:
  1. Atlasiet uzdevumu.
  2. Izv?ln? Projekts noklik??iniet uz Uzdevuma inform?cija.
 12. Vai uzdevumam ir pie??irts k?ds resurss?

  Resursu kalend?rs var ietekm?t resursu uzdevuma pl?no?anu, ta?u ne fiks?ta ilguma uzdevumu. Programm? Microsoft Project resursu kalend?rs var ietekm?t visu tr?s tipu (fiks?ta ilguma, fiks?ta darba un fiks?tu m?rvien?bu) uzdevumus. No?emiet resursu, lai redz?tu, vai resurss patie??m ietekm? pl?no?anu. Kad resurss ir no?emts, ja uzdevums tiek iepl?nots, k? paredz?ts, p?rbaudiet resursu kalend?ru. Lai p?rbaud?tu resursu kalend?ru, veiciet ??s darb?bas:

  Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Main?t darb?bas laiku un p?c tam atlasiet resursa nosaukumu nolai?amaj? izv?ln?.
 13. Vai m??in?t iepl?not uzdevumu ?rpusdarba laik??

  Ja diena ir atz?m?ta k? ?rpusdarba diena, nevarat iepl?not uzdevuma s?kumu ?aj? dien?. Lai p?rbaud?tu projekta kalend?ru, izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Main?t darba laiku.
 14. Vai past?v pirmstec?gu vai p?ctec?gu aktivit??u rel?cijas, kas pie??irtas kopuzdevumiem?

  Pirmstec?gu vai p?ctec?gu aktivit??u rel?cijas, kas pie??irtas kopuzdevumiem, var ietekm?t kopuzdevuma apak?uzdevumus papildu saist?tajiem kopuzdevumiem.

  Rel?cijas tips noteiks, kad var iepl?not uzdevumu. Programm? Microsoft Project iestat?jums Tasks will always honor their constraint dates (Uzdevumiem vienm?r tiks piem?roti ierobe?ojumu datumi) ignor?s uzdevumu rel?ciju saites. Agr?k?s programmas Microsoft Project versij?s nav ??s opcijas. Lai iestat?tu ?o opciju, veiciet ??s darb?bas:
  1. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Opcijas.
  2. Noklik??iniet uz cilnes Pl?no?ana.
  3. Noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Tasks will always honor their constraint dates (Uzdevumiem vienm?r tiks piem?roti ierobe?ojumu datumi).
  4. Noklik??iniet uz Labi.
Ja esat veicis visas ??s p?rbaudes un joproj?m past?v pl?no?anas probl?ma, m??iniet izveidot jaunu uzdevumu vai dz?st problem?tisko uzdevumu un p?c tam to izveidot atk?rtoti.

Ja probl?ma joproj?m past?v, iesp?jams, fails ir boj?ts. Ja izveidoj?t failu programm? Microsoft Project 4.1 vai vec?k? versij? un dator? joproj?m ir instal?ta ?? Microsoft Project versija, atveriet failu un saglab?jiet to MPX form?t?. P?c tam atveriet failu programm? Microsoft Project 2000 vai jaun?k? versij?.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par MPX failu form?tu, skatiet failu Mpxfile.wri. Fails Mpxfile.wri parasti atrodas direktorij? \Winproj.

Ja dator? nav programma Microsoft Project 4.1 vai agr?ka versija, nesaglab?jiet failu MPX form?t?. ?is failu form?ts neatbalsta (nesaglab?) jaunos l?dzek?us, kas pieejami programm? Microsoft Project 2000 vai jaun?k? versij?. T?d?j?di, ja saglab?jat programmas Microsoft Project 2000 vai jaun?kas versijas failu MPX form?t?, faila konvert??anas laik? zaud?sit da?us l?dzek?us.

Rekviz?ti

Raksta ID: 175457 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 18. septembris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Server 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbtasks kbtshoot kbprb KB175457

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com