Zadaci nisu isplanirani na o?ekivani na?in u programu Microsoft Project

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 175457 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje za?to zadatak mo?da nije isplaniran na o?ekivani na?in u programu Microsoft Project i nudi predloge za ispravljanje ovog pona?anja.

DODATNE INFORMACIJE

Postoji niz razloga iz kojih zadatak mo?da nije isplaniran na o?ekivani na?in. Da biste utvrdili ta?an uzrok, postavite sebi slede?a pitanja.

Napomena Pre testiranja bilo kog scenarija iz ovog ?lanka, napravite rezervnu kopiju datoteke ili sa?uvajte promene koje ste mo?da napravili u datoteci.
 1. Da li je opcija ?Izra?unavanje? postavljena na vrednost ?Ru?no??

  Kada navedete ru?no izra?unavanje, Microsoft Project ?e izra?unati datoteku samo ako pritisnete taster F9. Postavite opciju ?Izra?unavanje? na ?Automatsko? da biste re?ili neusagla?enosti pri planiranju. Da biste podesili metod izra?unavanja, sledite ove korake:
  1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.
  2. Izaberite karticu Izra?unavanje.
  3. U okviru Izra?unavanje izaberite stavku Automatsko ili Ru?no.
 2. Da li je opcija ?Prika?i poruke o planiranju? isklju?ena?

  Ako je opcija ?Prika?i poruke o planiranju? isklju?ena, bi?e obra?ene promene u datoteci projekta koje dovode do neusagla?enosti pri planiranju. Ako je opcija ?Prika?i poruke o planiranju? uklju?ena, mo?ete videti neusagla?enost i otkloniti je. Da biste uklju?ili ili isklju?ili opciju ?Prika?i poruke o planiranju?, sledite ove korake:
  1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.
  2. Izaberite karticu Raspored.
  3. Kliknite da biste potvrdili ili opozvali izbor u polju za potvrdu Prika?i poruke o planiranju.
  4. Izaberite karticu Op?te postavke.
  5. U okviru ?arobnjak za planiranje potvrdite izbor u svim poljima za potvrdu.
  Napomena Kada uklju?ite poruke o planiranju, na tastaturi pritisnite taster F9. Sve poruke o planiranju koje se pojave moraju da se re?e da bi projekat mogao pravilno da se izra?una.
 3. Da li vr?ite planiranje od datuma po?etka ili datuma zavr?etka projekta?

  Kada vr?ite planiranje od datuma po?etka projekta, zadaci ?e zapo?eti ?to je pre mogu?e. Kada vr?ite planiranje od datuma zavr?etka projekta, zadaci ?e zapo?eti ?to je kasnije mogu?e. Da biste proverili koji datum je pode?en u datoteci, u meniju Projekat izaberite stavku Informacije o projektu.
 4. ?ta je to datum po?etka projekta?

  Ako je uklju?ena opcija ?Prika?i poruke o planiranju?, a vi unesete zadatak koji se pojavljuje pre datuma po?etka projekta, dobi?ete poruku upozorenja. Ako ?elite da planirate zadatak tako da po?ne pre datuma po?etka projekta, ru?no unesite datum za zadatak. Da biste proverili datum po?etka projekta, u meniju Projekat izaberite stavku Informacije o projektu.
 5. Da li ste uneli procenat dovr?enosti zadatka?

  Ako ste uneli procenat dovr?enosti zadatka, a zadatak je ve? zapo?eo, ne mo?ete automatski promeniti datum po?etka. Da biste utvrdili gde bi zadatak bio automatski isplaniran, postavite procenat dovr?enosti zadatka na nulti procenat. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Izaberite zadatak.
  2. U meniju Projekat izaberite stavku Informacije o zadatku.
  3. Izaberite karticu Op?te postavke.
  4. U polju Procenat dovr?enosti otkucajte 0.
  5. Kliknite na dugme U redu.
 6. Da li ste zadatku dodelili datum stvarnog po?etka?

  Zadatku mo?ete dodeliti datum stvarnog po?etka i ne uneti procenat dovr?enosti. Zadatak ne?e biti automatski isplaniran osim ako datum stvarnog po?etka ne postavite na vrednost ?Nedost?. Da biste podesili datum stvarnog po?etka, umetnite polje za stvarni po?etak u tabelu. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Izaberite naslov bilo koje kolone koja se trenutno nalazi u tabeli.
  2. U meniju Umetanje izaberite stavku Umetni kolonu.
  3. Izaberite vrednost Stvarni po?etak za stavku Ime polja i kliknite na dugme U redu.
 7. Da li ste zadatku dodelili neki tip ograni?enja razli?it od tipa ??to pre je mogu?e? (ASAP)?

  Ograni?enje mo?e dovesti do toga da zadatak bude isplaniran u skladu sa tipom ograni?enja i skupom podataka. U programu Microsoft Project zadatak koji ima ograni?enje ??to kasnije je mogu?e? (ALAP) bi?e isplaniran kao ASAP zadatak u projektu koji je isplaniran od datuma zavr?etka projekta. Da biste proverili tip ograni?enja, sledite ove korake:
  1. Kliknite dvaput na ID broj zadatka.
  2. Izaberite karticu Vi?e opcija.
 8. Postoje li odnosi prethodnih i narednih zadataka?

  Tip odnosa ?e odrediti kada ?e zadatak biti isplaniran. U programu Microsoft Project postavka Zadaci ?e uvek po?tovati datume ograni?enja zamenjuje veze odnosa zadataka. Da biste podesili ovu opciju, sledite ove korake:
  1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.
  2. Izaberite karticu Planiranje.
  3. Kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Zadaci ?e uvek po?tovati datume ograni?enja.
  4. Kliknite na dugme U redu.
 9. Koristite li automatsko nivelisanje resursa?

  Automatsko nivelisanje resursa ?e dodati odlaganje zadatku da bi se izbegle neusagla?enosti resursa. To dovodi do pomeranja datuma po?etka. Ako izaberete opciju ?Ru?no?, odlaganje se ne?e automatski dodavati zadacima. Da biste uklonili odlaganje dodato zadatku i da biste postavili nivelisanje resursa na opciju ?Ru?no?, uradite slede?e:
  • Da biste uklonili odlaganje, izaberite stavku Obri?i nivelisanje.
  • Da biste nivelisanje resursa postavili na opciju ?Ru?no?, u meniju Alatke izaberite stavku Nivelisanje resursa, a zatim izaberite stavku Ru?no.
 10. Postoji li neka vrednost u polju ?Odlaganje zadatka??

  Ako polje ?Odlaganje zadatka? sadr?i vrednost ve?u od nula, ne mo?ete ga isplanirati ranije. Da biste obrisali polje ?Odlaganje?, pogledajte 9. korak.
 11. Da li zadatak predstavlja podzadatak?

  Ako rezimirani zadatak (na bilo kom nivou) ima prethodni zadatak ili ograni?enje, podzadatak ne mo?e biti isplaniran ranije od rezimiranog zadatka. Da biste proverili da li postoje prethodni zadaci ili ograni?enja za rezimirani zadatak, sledite ove korake:
  1. Izaberite zadatak.
  2. U meniju Projekat izaberite stavku Informacije o zadatku.
 12. Da li je zadatku dodeljen neki resurs?

  Kalendar resursa mo?e uticati na planiranje zadatka kojim upravlja resurs, ali ne i zadatka fiksnog trajanja. U programu Microsoft Project kalendar resursa mo?e da uti?e na sva tri tipa zadataka (fiksno trajanje, fiksni posao i fiksne jedinice). Uklonite resurs da biste videli da li resursi u stvari uti?u na planiranje. Ukoliko je zadatak isplaniran na o?ekivani na?in po?to se resurs ukloni, proverite kalendar resursa. Da biste proverili kalendar resursa, sledite ove korake:

  U meniju Alatke izaberite stavku Promeni radno vreme, a zatim sa padaju?e liste izaberite ime resursa.
 13. Poku?avate li da isplanirate zadatak van radnog vremena?

  Ako je neki dan ozna?en kao neradni, na taj dan ne mo?ete isplanirati po?etak zadatka. Da biste proverili kalendar projekta, u meniju Alatke izaberite stavku Promeni radno vreme.
 14. Postoje li odnosi prethodnih i narednih zadataka koji su dodeljeni rezimiranim zadacima?

  Odnosi prethodnih i narednih zadataka koji su dodeljeni rezimiranim zadacima mogu uticati na podzadatke rezimiranog zadatka pored rezimiranih zadataka koju su povezani.

  Tip odnosa ?e odrediti kada ?e zadatak biti isplaniran. U programu Microsoft Project postavka Zadaci ?e uvek po?tovati datume ograni?enja zamenjuje veze odnosa zadataka. Starije verzije programa Microsoft Project nemaju ovu opciju. Da biste podesili ovu opciju, sledite ove korake:
  1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.
  2. Izaberite karticu Planiranje.
  3. Kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Zadaci ?e uvek po?tovati datume ograni?enja.
  4. Kliknite na dugme U redu.
Ako ste izvr?ili sve ove testove, a i dalje imate problem pri planiranju, poku?ajte da kreirate novi zadatak ili izbri?ete problemati?ni zadatak, a zatim ga ponovo kreirajte.

Ako i dalje dolazi do problema, mo?da je datoteka o?te?ena. Ako ste datoteku kreirali u programu Microsoft Project 4.1 ili starijoj verziji i na ra?unaru i dalje imate instaliranu tu verziju programa Microsoft Project, otvorite datoteku i sa?uvajte je u MPX formatu. Zatim datoteku otvorite u programu Microsoft Project 2000 ili novijoj verziji.

Dodatne informacije o MPX formatu datoteke potra?ite u datoteci Mpxfile.wri. Datoteka Mpxfile.wri obi?no se nalazi u direktorijumu \Winproj.

Ako nemate Microsoft Project 4.1 ili stariju verziju, nemojte sa?uvati datoteku u MPX formatu. Ovaj format datoteke ne podr?ava (zadr?ava) nove funkcije koje su dostupne u programu Microsoft Project 2000 ili novijoj verziji. Dakle, ako datoteku programa Microsoft Project 2000 ili novije verzije sa?uvate u MPX formatu, izgubi?ete neke funkcije kada konvertujete datoteku.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 175457 - Poslednji pregled: 18. septembar 2011. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Server 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
Klju?ne re?i: 
kbtasks kbtshoot kbprb KB175457

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com