Trao đ?i lưu tr? đơn-trư?ng h?p và hi?u qu? c?a nó trên các c?a hàng khi di chuy?n h?p thư

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 175481 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này là m?t k?t h?p c?a các bài vi?t trư?c đây có s?n sau: 175481 và 175706
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Microsoft Exchange Server 5.5, Microsoft Exchange 2000 H? ph?c v?, và Microsoft Exchange Server 2003 duy tr? đ?a đơn-trư?ng h?p lưu tr? c?a thư.

N?u thư đư?c g?i đ?n m?t ngư?i nh?n, và N?u thư sao chép vào 20 ngư?i nh?n khác cư trú trong các c?a hàng h?p thư cùng m?t, Exchange Server v?n ch? có m?t b?n sao c?a tin nh?n trong cơ s? d? li?u c?a nó. Exchange Server sau đó t?o ra con tr?.

Các liên k?t liên k?t c? ngư?i nh?n ban đ?u và là 20 thêm ngư?i nh?n vào tin nh?n ban đ?u. N?u ngư?i nh?n ban đ?u và ngư?i nh?n thêm 20 đư?c chuy?n đ?n m?t h?p thư lưu tr?, ch? có m?t b?n sao thư đư?c duy tr? ? các c?a hàng h?p thư m?i.

Các c?a hàng h?p thư m?i có th? trên m?t máy ch? trong cùng m?t trang web ho?c trong m?t nhóm hành chính. N?u máy ch? trong m?t trang web khác, đơn-trư?ng h?p lưu tr? đư?c gi? l?i ch? n?u b?n s? d?ng thu?t s? di chuy?n h?p thư trong Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ho?c phiên b?n m?i nh?t.

Thu?t s? h?p Exchange Server 2003 SP1 di chuy?n thư gi?i thi?u m?t tính di Cross hành chính nhóm chuy?n năng m?i cho phép b?n di chuy?n h?p thư trên kh?p hành chính nhóm.

Trư?c đó phiên b?n c?a Exchange Server đ?i h?i r?ng b?n s? d?ng các công c? Exmerge. Quá tr?nh này gây ra s? m?t mát c?a đ?a đơn-trư?ng h?p lưu tr?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các công c? Exmerge, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
174197Microsoft Exchange h?p thư k?t h?p thông tin chương tr?nh (Exmerge.exe)
Ví d?, gi? s? sau đây c?u h?nh:

H? ph?c v? 1 h?p thư lưu 1: Ngư?i s? d?ng A, B, và c
Máy chủ 2 H?p thư lưu 1: User D

Khi ngư?i dùng a g?i cùng m?t thông đi?p đ?n ngư?i dùng B, ngư?i s? d?ng C, và ngư?i s? d?ng D, Exchange Server t?o ra m?t ví d? đơn thư vào h? ph?c v? 1 cho t?t c? ba ngư?i s? d?ng, b?i v? ngư?i dùng A, User B và c ngư?i dùng trên các cùng m?t máy ch?. Ngay c? đi?p vào ngư?i dùng c?a m?t c?p thư đ? g?i là m?t đ?a đơn th? hi?n c?a messagesthat là trong h?p thư c?a ngư?i s? d?ng b và User C. B?i v? Ngư?i s? d?ng d là trên m?t máy ch? khác nhau, Exchange Server g?i tin nh?n đ?n máy ch? 2 s? đư?c lưu tr? trên máy ch? đó.

Chú ý N?u thư đư?c g?i đ?n m?t ngư?i là trên cùng m?t máy ch? nhưng trên dùng m?t c?a hàng h?p thư khác nhau hơn so v?i ngư?i g?i là ngày, c?a hàng h?p thư đó c?ng s? ch?a các bài vi?t.

Trong m?t đ?ng thái c?a ngư?i dùng, Exchange Server ki?m tra m?i tin nh?n g?i đ?n ch?ng l?i riêng c?a m?nh trong n?i b? ch? đ?nh ID. Các ID n?i b? không có th? xem đư?c v?i m?t khách hàng. N?u Exchange Server xác đ?nh r?ng cuoäc goïi ñeán tin nh?n là m?t b?n sao, nó ch? là t?p h?p lên m?t con tr? ch? cho r?ng thông đi?p hi?n có mà ch? cho ngư?i dùng m?i đư?c di chuy?n. Gi? đ?nh r?ng ngư?i s? d?ng b di chuy?n đ?n máy ch? 2. Exchange Server s? t?o ra m?t ví d? đơn thư cho ngư?i s? d?ng b d?a trên các b?n sao c?a tin nh?n ngư?i s? d?ng d có. Đi?u này là đúng n?u ngư?i dùng d đ? không xóa các . N?u ngư?i dùng d đ? xóa tin nh?n, trao đ?i máy ch? s? t?o ra m?t Ví d? đơn c?a tin nh?n d?a trên các b?n sao c?a thông đi?p trong ngư?i dùng D c?a thư m?c đ? xóa. N?u ngư?i dùng d c?ng xóa b? b?n sao thư trong các Thư m?c m?c đ? xóa, Exchange Server t?o m?t thư m?i và g?i nó t?i máy ch? 2.

Quá tr?nh x?y ra n?u ngư?i s? d?ng b và c ngư?i dùng đang chuy?n đ?n máy ch? 2. Exchange Server s? duy tr? m?t ví d? đơn thư cho ngư?i s? d?ng b và User C. Đi?u này d?a trên thư trong h?p thư đ?n c?a ngư?i dùng m?t N?u ngư?i dùng d có đ? xóa tin nh?n, Exchange Server s? duy tr? m?t trư?ng h?p duy nh?t c?a các tin nh?n d?a trên thông đi?p trong User D thư m?c đ? xóa. N?u ngư?i dùng D đ? làm tr?ng thư m?c m?c đ? xóa, Exchange Server t?o m?t thư m?i và g?i nó t?i máy ch? 2.

Thu?c tính

ID c?a bài: 175481 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
  • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
  • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB175481 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:175481
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com