Không có g? s? x?y ra khi b?n nh?p vào m?t liên k?t trong Internet Explorer

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 175775 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n nh?p vào m?t liên k?t trên m?t web site ho?c trong m?t email, không có g? x?y ra. Internet Explorer không m? web site.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ? Thông tin này áp d?ng cho Internet Explorer 9, Internet Explorer 8 và Internet Explorer 7.

Nguyên nhân

Đi?u này có th? x?y ra cho m?t ho?c nhi?u trong nh?ng l? do sau đây:
 • cài đ?t chuyên bi?t nơi b?n ch?n nh?ng g? trình duyệt Web mà b?n mu?n s? d?ng b? h?ng. Đi?u này có th? gây ra Windows đ? gi?i thích sai tr?nh duy?t nào đư?c đ?t làm tr?nh duy?t m?c đ?nh trên máy tính c?a b?n.
 • Sau khi ph?n m?m đư?c cài đ?t chuyên bi?t, cài đ?t chuyên bi?t đ? thay đ?i, mà có th? gây ra các liên k?t đ?n các web site đ? làm vi?c không chính xác.
 • M?t tr?nh duy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t trư?c ho?c add-in có th? can thi?p v?i các ph?n m?m khác trên máy tính c?a b?n.
 • Khóa registry đ? đư?c thay đ?i ho?c tr? thành b? h?ng.

Gi?i pháp

Ph?n này là dành cho m?t kh?i đ?u cho ngư?i dùng máy tính trung gian. N?u nh?ng phương pháp này không gi?i quy?t v?n đ?, b?n có th? th? nh?ng phương pháp trong ph?n "G? r?i nâng cao".

Đ? gi?i quy?t v?n đ?, s? d?ng các phương pháp sau đây theo th? t? mà trong đó chúng đư?c tr?nh bày.


Phương pháp 1: Ki?m tra cài đ?t chuyên bi?t trình duyệt Web m?c đ?nh c?a b?n

Phương pháp 2: Thay đ?i các lo?i t?p tin mà Internet Explorer m? m?c đ?nh

Phương pháp 3: S? d?ng ch? đ? Internet Explorer không có ti?n ích

Phương pháp 4: Đ?t l?i Internet Explorer cài đ?t chuyên bi?t

Cách 5: Reregister các t?p tin Internet Explorer DLL c?n thi?tNâng cao gi?i đáp th?c m?c

Ph?n này là dành cho ngư?i dùng máy tính tiên ti?n hơn.

Phương pháp 1: T?o tài kho?n ngư?i dùng m?i

Phương pháp 2: S? d?ng khôi ph?c H? th?ng

Tài nguyên b? sung

Ki?m tra cho dù v?n đ? đư?c gi?i quy?t. N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t, b?n đ? k?t thúc v?i bài vi?t này. N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, b?n c?ng có th? s? d?ng b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? t?m ra gi?i pháp khác. Microsoft Support b?n ghi d?ch v? bao g?m:
 • tra c?u Cơ s? tri th?c Microsoft: T?m h? tr? k? thu?t thông tin và t? giúp đ? các công c? cho s?n ph?m c?a Microsoft.
 • Trung tâm gi?i pháp: Xem s?n ph?m c? th?, thư?ng xuyên h?i câu h?i và h? tr? n?i b?t.
 • C?ng đ?ng Microsoft: Liên h? v?i đ?i tác, đ?ng nghi?p và chuyên Microsoft nh?t có giá tr? gia (MVP).
 • Các tùy ch?n h? tr? khác: Yêu c?u m?t câu h?i, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng c?a Microsoft ho?c cung c?p thông tin ph?n h?i.
N?u b?n ti?p t?c có v?n đ? v?i Internet Explorer ho?c n?u b?n mu?n h?i m?t câu h?i, liên h? v?i Microsoft Support, ho?c cung c?p thông tin ph?n h?i, h?y truy c?p vào cácH? tr? c?a Microsoft web site.

Thu?c tính

ID c?a bài: 175775 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Bảy 2013 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
T? khóa: 
kbprb kberrmsg kbtshoot kbmt KB175775 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 175775

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com