Komanda Save Target As (Saglab?t m?r?i k?) un Print Target (Druk?t m?r?i) nav pieejama

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 176316 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Microsoft Internet Explorer lieto?anas laik? noklik??inot ar labo peles pogu uz hiperteksta iez?m??anas valodas (HTML) saites, iesp?jams, neb?s pieejama komanda Save Target As (Saglab?t m?r?i k?) un Print Target (Druk?t m?r?i) Turkl?t noklik??inot uz Print (Druk?t) izv?ln? File (Fails), var neb?t pieejama izv?les r?ti?a Print All Linked Documents (Druk?t visus saist?tos dokumentus).

IEMESLS

??da situ?cija var rasties, ja ir iesp?jots satura padomnieks.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no turpm?k aprakst?taj?m metod?m.

1. metode

Atsp?jojiet satura padomnieku, programm? Internet Explorer veicot turpm?k aprakst?t?s darb?bas.
 1. Programmas Internet Explorer 4 izv?ln? View (Skats) noklik??iniet uz Internet Options (Interneta opcijas).

  Programmas Internet Explorer 5, Internet Explorer 5.5 vai Internet Explorer 6 izv?ln? Tools (R?ki) noklik??iniet uz Internet Options (Interneta opcijas).
 2. Noklik??iniet uz cilnes Content (Saturs).
 3. Sada?? Content Advisor (Satura padomnieks) noklik??iniet uz Disable (Atsp?jot).
 4. Lodzi?? Password (Parole) ievadiet supervizora paroli un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 5. Kad tiek par?d?ta uzvedne, noklik??iniet uz OK (Labi):
  Content Advisor has been turned off (Satura padomnieks ir izsl?gts). P?rliecinieties, vai esat to atkal iesl?dzis, pirms ?aujat datoru izmantot k?dam citam.

2. metode

Noklik??iniet uz HTML saites, lai iel?d?tu Web lapu, un p?c tam izv?ln? File (Fails) noklik??iniet uz Save As (Saglab?t k?) vai Print (Druk?t). ?o metodi var izmantot, ja satura padomnieks ?auj Web lapu atv?rt.

STATUSS

?? iez?me ir izveidota ar nol?ku.

PAPILDINDORM?CIJA

Ja satura padomnieks ir iesp?jots, j?s varat saglab?t vai izdruk?t Web lapu tikai tad, kad satura padomnieks ir ??vis to atv?rt. J?s nevarat saglab?t vai izdruk?t Web lapu, ar labo peles pogu noklik??inot uz HTML saites un p?c tam noklik??inot uz Save Target As (Saglab?t m?r?i k?) vai Print Target (Druk?t m?r?i), jo, izmantojot ?o metodi, satura padomnieks tiek apiets. PIEZ?ME. Satura padomnieka iestat?jumi attiecas uz visiem lok?l? datora lietot?jiem, un to nevar izmain?t lietot?ji, kam lok?laj? dator? nav administratora ties?bu (tas attiecas tikai uz Windows NT 4.0 un Windows 2000). Da??diem viena datora lietot?jiem nevar izveidot da??dus satura padomnieka iestat?jumus. Ja j?s neesat iesp?jojis satura padomnieku un j?su datoru izmanto vair?ki lietot?ji, sazinieties ar vi?iem, lai noskaidrotu, vai k?ds no vi?iem nav satura padomnieku iesp?jojis.

Rekviz?ti

Raksta ID: 176316 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2008. gada 5. febru?ris - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbui kbprb KB176316

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com