TCP c?ng và Microsoft Exchange: th?o lu?n sâu

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 176466 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Trong x? l? s? c? giao ti?p gi?a các máy tính đang ch?y Exchange Server và gi?a các máy tính đang ch?y Exchange Server và khách hàng trao đ?i, b?n thư?ng g?p ph?i các v?n đ? c?a vi?c s? d?ng các gói d? li?u l?c (tư?ng l?a), mà có th? cho k?t qu? không có kh? năng giao ti?p. Trong các t?nh hu?ng nh?t đ?nh, b?n có th? c?n đ? giám sát lưu lư?ng truy c?p trên m?ng c?a b?n trư?c khi gi?i thi?u các trao đ?i trong c?a b?n cơ s? h? t?ng m?ng, đ? đ?m b?o r?ng giao ti?p có th? x?y ra trong s? các thành ph?n trao đ?i khác nhau. Bài vi?t này đ?a ch? h?i thư?ng g?p câu h?i c?a nh?ng g? c?ng c?n ph?i m? khi tư?ng l?a đư?c s? d?ng và nh?ng g? c?ng c?n ph?i đư?c theo d?i trong t? ch?c Microsoft Exchange.

THÔNG TIN THÊM

Trong th?o lu?n v? m?ng lư?i giao thông liên quan đ?n trao đ?i, có sáu k?ch b?n:

 1. Thông tin liên l?c gi?a khách hàng POP3 và Exchange Server máy tính. Hai đi?u ki?n t?n t?i:

  • T?i v? và truy xu?t thư
  • G?i tin nh?n
 2. Thông tin liên l?c gi?a khách hàng IMAP4 và Exchange Server máy tính. Hai đi?u ki?n t?n t?i:

  • T?i v? và truy xu?t thư
  • G?i tin nh?n
 3. Giao ti?p gi?a máy tính Exchange Server và LDAP (nh? Directory Access Protocol) khách hàng.
 4. Giao ti?p gi?a máy tính Exchange khách và Exchange Server máy vi tính.
 5. Giao ti?p gi?a hai máy tính Exchange Server trong cùng m?t trang web (intrasite thông tin liên l?c).
 6. Giao ti?p gi?a hai máy tính Exchange Server trong các trang web khác nhau (intersite thông tin liên l?c). Giao ti?p này có hai thêm s? phân bi?t:

  • Intersite liên k?t s? d?ng trang web k?t n?i (RPC).
  • Intersite liên k?t là m?t tr?nh k?t n?i X.400.
Lưu ?: Các đi?u kho?n "cùng m?t trang web" và "trang web khác nhau" đư?c s? d?ng ? đây trong m?t Trao đ?i cơ s? h? t?ng thi?t k? b?i c?nh và không có b?t k? mang v? v? trí. Do đó, hai máy tính Exchange Server trong cùng m?t trang web có th? đư?c đ?t ? nh?ng nơi khác nhau hai k?t n?i qua liên k?t m?ng WAN v?i routers và tư?ng ? gi?a.

Thu?t ng?: Khi th?o lu?n v? c?ng, hai thu?t ng? thư?ng đư?c dùng: "n?i ti?ng" và "không lâu." Đ?i di?n cho "N?i ti?ng" c?ng bên dư?i các 1024 đun đó đư?c s? d?ng thư?ng xuyên và có trong h?u h?t trư?ng h?p m?t chuy?n như?ng tiêu chu?n cho m?t s? lo?i d?ch v? m?ng. "Không lâu" đ?i di?n cho t?t c? các c?ng bao g?m và trên ph?m vi 1024.

M?t cu?c th?o lu?n sâu sau c?a các v?n đ? cho m?i k?ch b?n sáu tr?nh bày ? trên.

Thông tin liên l?c gi?a khách hàng POP3 và Exchange Server máy tính

Trao đ?i 5.0 h? tr? POP3, m?t giao th?c đư?c s? d?ng đ? truy xu?t thư t? m?t h? ph?c v? thư. Thêm vào POP3 Email cho khách hàng như Internet Mail and News, Khách hàng Windows CE h?p thư đ?n, và Microsoft Internet Mail d?ch v? Windows, ch?ng h?n như Pegasus và Eudora Pro thư?ng đư?c s? d?ng đ? g?i và truy xu?t thư t? máy tính Exchange Server. Đi?u này gi?i thi?u m?t góc đ? m?i v?i các cu?c th?o lu?n s? s?n có c?a truy c?p vào c?ng TCP.

-T?i và truy xu?t thư

POP3 khách hàng truy c?p vào thư trên m?t máy tính Exchange Server đư?c quy đ?nh theo phương pháp xác th?c đư?c s? d?ng. Có ba như v?y xác th?c phương pháp. N?u Basic ho?c Windows NT Challenge/Response xác th?c (Windows NTLM xác th?c) đư?c s? d?ng, t?i v? và truy c?a tin nh?n b?ng cách s? d?ng m?t POP3 khách hàng đ?i h?i quy?n truy c?p vào c?ng TCP 110. Exchange Server nghe vào c?ng 110 cho b?t c? yêu c?u k?t n?i đ?n t? khách hàng POP3 cho tin nh?n t?i v?. N?u phương th?c xác th?c SSL (Secure Sockets Layer) đư?c s? d?ng, máy tính Exchange Server l?ng nghe trên c?ng 995. V? v?y, n?u b?n đang vi?c thi?t k? gói d? li?u l?c yêu c?u c?a m?t m?ng lư?i bao g?m m?t Trao đ?i cài đ?t, h?y ghi nh? các truy c?p vào m?t trong hai TCP c?ng 110 ho?c TCP c?ng 995 n?u POP3 là m?t giao th?c đư?c h? tr?.

-G?i tin nh?n

Khi khách hàng POP3 g?i tin nh?n, máy tính Exchange Server là giao ti?p v?i m?t máy ch? SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Đi?u này yêu c?u quy?n truy c?p vào c?ng TCP 25. K?t n?i thư Internet và các D?ch v? thư Internet s? d?ng TCP c?ng 25 thư SMTP trong nư?c theo quy đ?nh b?i RFC-821. Trong nư?c SMTP thư, các k?t n?i thư Internet và D?ch v? thư Internet giám sát c?ng 25 cho k?t n?i đ?n t? khác Các máy ch? SMTP. Microsoft Exchange Server h? tr? POP3 như đư?c đ?nh ngh?a trong RFC- thông s? k? thu?t 1734 và RFC-1957.

Thông tin liên l?c gi?a khách hàng IMAP4 và Exchange Server máy tính

Trao đ?i phiên b?n 5.5 h? tr? IMAP4, giao th?c truy nh?p thư Internet. IMAP4 là m?t superset c?a POP3 và do đó h? tr? t?t c? các tính năng c?a nó và m?t s? nh?ng cái b? sung. M?t ví d? v? m?t nâng cao IMAP4 qua POP3 là các kh? năng t?m ki?m thư cho t? khóa trong khi các tin nh?n v?n c?n trên h? ph?c v? thư. Ngư?i dùng có th? sau đó ch?n mà thư đ? t?i v? c?a h? máy tính c?c b?. IMAP4 c?ng cho phép truy c?p vào thư m?c công c?ng và cá nhân thư m?c.

-T?i và truy xu?t thư

Các c?ng IMAP4 khách hàng s? d?ng khi truy c?p vào tin nh?n trên m?t cu?c trao đ?i Máy tính ph?c v? ph? thu?c vào phương pháp xác th?c trong s? d?ng. V?i Basic ho?c NTLM xác th?c và TCP, h? ph?c v? IMAP4 l?ng nghe trên c?ng TCP 143 cho t?i v? b?t k? yêu c?u k?t n?i đ?n t? khách hàng IMAP4 cho tin nh?n và tra c?u. N?u SSL xác th?c đư?c s? d?ng, tuy nhiên, c?ng trên đó l?ng nghe máy tính Exchange Server là c?ng TCP 993. Router và tư?ng l?a thi?t l?p nên do đó đi vào xem xét các truy c?p vào c?ng TCP 143 ho?c c?ng TCP 993 khi giao th?c này là m?t tính năng đư?c h? tr? cho nh?n tin.

-G?i tin nh?n

Như đư?c th?o lu?n ? trên cho POP3 khách hàng g?i tin nh?n, khi khách hàng IMAP4 G?i tin nh?n, máy tính Exchange Server giao ti?p v?i m?t SMTP máy ch? lưu tr?. Đi?u này đ?i h?i quy?n truy c?p vào c?ng TCP 25. K?t n?i thư Internet và D?ch v? thư Internet s? d?ng TCP c?ng 25 thư SMTP trong nư?c theo quy đ?nh b?i RFC-821. Trong nư?c SMTP thư, các k?t n?i thư Internet và D?ch v? thư Internet giám sát c?ng 25 cho k?t n?i đ?n t? khác Các máy ch? SMTP. Microsoft Exchange Server h? tr? IMAP4 như đư?c đ?nh ngh?a trong RFC-2060 và RFC- 2061.

Giao ti?p gi?a máy tính Exchange Server và LDAP khách hàng

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) là m?t đ?c đi?m k? thu?t cho khách hàng truy c?p vào các d?ch v? thư m?c Exchange Server cung c?p s? đ?a ch? ch?c năng. Nó cho phép khách hàng đ? k?t n?i v?i các thư m?c và cho phép truy xu?t thông tin b? sung và s?a đ?i. LDAP đ? đư?c gi?i thi?u trong Trao đ?i phiên b?n 5.0.

Cho khách hàng LDAP đ? k?t n?i máy tính Exchange Server, các c?ng r?ng c?n ph?i đư?c c?u h?nh trên các b?c tư?ng l?a d?a hoàn toàn trên các phương th?c xác th?c dùng. V?i xác th?c cơ b?n, vi?c trao đ?i Máy tính ph?c v? l?ng nghe trên c?ng 389. Cho xác th?c SSL, c?ng mà Exchange Server máy tính nghe trên là 636. Microsoft Exchange Server h? tr? LDAP như đư?c đ?nh ngh?a trong RFC năm 1777.

Giao ti?p gi?a máy tính Exchange Server và NNTP khách hàng

M?ng tin t?c v?n t?i Protocol (NNTP) đư?c dùng r?ng r?i đ? đăng bài, phân ph?i, và l?y l?i tin nh?n USENET. Khách hàng có th? truy c?p các các nhóm tin như trao đ?i thư m?c công c?ng. NNTP khách hàng c?n ph?i k?t n?i v?i các Máy tính Exchange Server thông qua c?ng 119. Tư?ng l?a ho?c ?y quy?n ph?n m?m nên th?c hi?n vi?c này vào xem xét khi NNTP đư?c h? tr?. Microsoft Exchange Server h? tr? NNTP đư?c đ?nh ngh?a trong RFC-977.

Giao ti?p gi?a máy tính Exchange khách và Exchange Server máy tính

M?t Exchange khách hàng máy tính trên m?t m?ng LAN ho?c WAN liên k?t s? d?ng cu?c g?i th? t?c t? xa (RPC) đ? giao ti?p v?i m?t máy tính Exchange Server. Các máy ch? trao đ?i máy tính, m?t RPC-d?a trên ?ng d?ng, s? d?ng TCP c?ng 135, c?ng đư?c g?i là v? trí d?ch v? giúp RPC ?ng d?ng đ? truy v?n cho c?ng s? c?a m?t d?ch v?.

Máy tính Exchange Server Giám sát c?ng 135 cho khách hàng k?t n?i đ?n d?ch v? RPC đi?m cu?i công c? b?n đ?. Sau khi m?t khách hàng k?t n?i đ?n m?t ? c?m, các Máy tính Exchange Server phân b? các khách hàng hai c?ng ng?u nhiên đ? s? d?ng đ? giao ti?p v?i các thư m?c và lưu tr? thông tin. Máy s? d?ng nào không giao ti?p v?i các thành ph?n khác c?a máy tính Exchange Server.

N?u m?i quan tâm an ninh cho m?t cơ s? h? t?ng m?ng c?n ph?i ch?n c?a b?t k? c?ng khác hơn nh?ng ngư?i s? d?ng, sau đó phân công ng?u nhiên c?a c?ng cho giao ti?p v?i các thư m?c và kho thông tin có th? tr? thành m?t rào c?n. Đ? tránh đi?u này, phiên b?n Exchange Server 4.0 và sau này cho phép b?n t?nh phân b? các c?ng.

T?i th?i đi?m này, cho thành công giao ti?p gi?a máy khách và máy ch?, tư?ng l?a c?n ph?i đư?c c?u h?nh đ? cho phép k?t n?i TCP đ?n c?ng c?ng 135 và t?t c? các t?nh đư?c phân b?. N?u b?n c?n đ? giám sát lưu lư?ng truy c?p Đ?i v?i phân tích, đây là các c?ng đ? giám sát.

Giao ti?p gi?a hai máy tính Exchange Server trong cùng m?t trang web

T?t c? các intrasite giao ti?p gi?a các máy tính Exchange Server s? d?ng RPC. Do đó, truy c?p vào c?ng TCP 135 s? tr? thành m?t bi?n quan tr?ng trong các kh? năng c?a máy tính Exchange Server đ? giao ti?p n?u h? đư?c tách ra s? d?ng router và tư?ng l?a.

Giao ti?p gi?a hai Exchange Server máy tính trong m?t trang web là gi?a các tác nhân truy?n thư hai (MTAs) và hai thư m?c d?ch v?. Không có thành ph?n khác c?a máy tính Exchange Server giao ti?p tr?c ti?p.

Như đư?c th?o lu?n ? trên trong ?ng d?ng khách cho máy ch? giao ti?p, m?t máy ch? Exchange máy tính giám sát c?ng 135 cho các k?t n?i đ?n công c? b?n đ? đi?m cu?i RPC d?ch v?. Khi m?t máy tính Exchange Server initiating k?t n?i đ?n m?t ? c?m, máy tính Exchange Server nh?n đ?t hai c?ng ng?u nhiên đ? s? d?ng đ? giao ti?p v?i các thư m?c và MTA.

Đ? th?o lu?n ? trên là kh? năng t?nh phân b? c?a m?t TCP c?ng cho thư m?c đ? l?ng nghe và giao ti?p vào s? hi?u c?ng c? th?. V?i vi?c phát hành c?a Exchange Server 4.0 Service Pack 4 và t?t c? các b?n phát hành c?a Exchange Server 5.0, m?t đi?u ch?nh tương t? có th? đư?c th?c hi?n cho MTA. Các công c? b?n đ? đi?m cu?i sau đó s? chuy?n ti?p thích h?p c?ng s?, do đó ti?p t?c giao ti?p có th? đ?t đư?c b?ng cách vào s? hi?u c?ng ch? đ?nh. Đ? thi?t l?p m?t phân b? t?nh các c?ng cho MTA, tham kh?o ph?n th? hai c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c 161931, "XCON: c?u h?nh MTA TCP/IP Port # cho X.400 và l?ng nghe RPC." Đi?u này gi?i thích vi?c s? d?ng các giá tr? đăng k? "TCP/IP c?ng cho RPC l?ng nghe".

Do đó, đ? thành công liên l?c gi?a hai máy ch?, các tư?ng l?a c?n ph?i đư?c c?u h?nh đ? cho phép k?t n?i TCP đ?n c?ng 135 và t?t c? các c?ng t?nh đư?c phân b?. N?u b?n c?n đ? giám sát lưu lư?ng truy c?p cho phân tích, đây là các c?ng đ? giám sát.

Cho bi?t thêm thông tin v? các chi nhánh và hư?ng d?n cho t?nh C?ng giao d?ch v? trao đ?i, xin vui l?ng xem bài vi?t sau đây trong Microsoft Knowledge Base:

180795XADM: Sao chép thư m?c Intrasite th?t b?i v?i l?i 1720

Giao ti?p gi?a hai máy tính Exchange Server trong các trang web khác nhau

-Liên k?t intersite s? d?ng trang web k?t n?i (RPC)

H?u h?t các cu?c th?o lu?n v? intersite giao ti?p qua trang web k?t n?i gương t?nh h?nh intrasite giao ti?p gi?a máy ch? trao đ?i máy vi tính. S? khác bi?t duy nh?t là r?ng giao ti?p gi?a Exchange Máy ch? máy tính cài đ?t trong hai trang web khác nhau là ch? thông qua các đ?i tương ?ng v?i thông đi?p chuy?n l? (MTAs).

M?c dù b?n ti?p t?c c?n các d?ch v? c?a d?ch v? đ?i l? RPC và b?ng cách đó c?ng 135, vi?c đi?u ch?nh duy nh?t b?n có th? c?n cho t?nh phân b? m?t c?ng s? cho MTA. M?t l?n n?a, tham kh?o bài vi?t cơ s? ki?n th?c Q161931, "XCON: c?u h?nh MTA TCP/IP Port # cho X.400 và RPC nghe." Bài vi?t này th?o lu?n v? vi?c s? d?ng các giá tr? đăng k? "TCP/IP c?ng cho RPC l?ng nghe". Tính năng này có s?n v?i Exchange Server Service Pack 4 và t?t c? các phiên b?n c?a Exchange Server 5.0.

-Liên k?t intersite là m?t tr?nh k?t n?i X.400

N?u liên k?t intersite là m?t tr?nh k?t n?i X.400, sau đó liên l?c gi?a máy tính Exchange Server hai ti?p t?c là gi?a tương ?ng MTAs ch?. Tuy nhiên, RPC không ph?i là phương ti?n truy?n thông như v?y. Giao ti?p gi?a các MTAs sau RFC1006: ISO trên TCP/IP. K?t qu? là máy tính Exchange Server, theo m?c đ?nh, dùng c?ng TCP 102 cho t?t c? giao ti?p gi?a các MTAs. Không c?n cho c?ng TCP 135 như đ?n nay là vi?c trao đ?i thông tin liên l?c là có liên quan, b?i v? không có lưu lư?ng truy c?p RPC là tham gia.

Exchange Server Service Pack 4 và t?t c? các phiên b?n c?a Exchange Server 5,0 cung c?p kh? năng thay đ?i này chuy?n như?ng c?ng m?c đ?nh c?a c?ng 102. Bài vi?t 161931, gi?i thi?u ? trên, th?o lu?n v? vi?c s? d?ng các giá tr? đăng k? "RFC1006 s? hi?u c?ng".

Trong cài đ?t này, đ? thành công liên l?c gi?a hai máy ch?, các tư?ng l?a ph?i đư?c c?u h?nh đ? cho phép k?t n?i TCP đ?n c?ng TCP 102 ho?c C?ng đư?c ch? đ?nh b?ng tay thay th?. N?u b?n c?n đ? giám sát lưu lư?ng truy c?p cho phân tích, đây là các c?ng đ? giám sát.

Quan tr?ng: N?u s? c?ng cho RFC1006 thay đ?i t? giá tr? m?c đ?nh 102 trên m?t máy ch?, sau đó nó là hoàn toàn c?n thi?t mà t?t c? máy ch? giao ti?p thông qua k?t n?i X.400 incorporate thay đ?i này. T?t c? các MTAs ph?i s? d?ng cùng m?t s? hi?u c?ng.

Cu?i cùng, khi b?n phân tích t?nh h?nh c? th? c?a b?n, h?y nh? r?ng m?t s? k?t h?p c?a các t?nh hu?ng ? trên có th? t?n t?i trong m?t cu?c trao đ?i cơ s? h? t?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 176466 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
T? khóa: 
kbusage kbmt KB176466 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:176466
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com