Raksta ID: 176497 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Internet Explorer loga virsrakstu veido lapas virsraksts un Internet Explorer loga virsraksts. ?aj? rakst? ir aprakst?ts, k? pievienot vai no?emt piel?gotu Internet Explorer loga virsrakstu.

PAPILDINDORM?CIJA

Lapas virsrakstu nor?da hiperteksta iez?m??anas valodas (HTML) tags <TITLE> pa?reiz?j? lap?. Piem?ram, kad skat?t t?mek?a lapu ar ??du tagu <TITLE>, Internet Explorer virsrakstjosl? tiek r?d?ts teksts ?Laipni l?dzam Microsoft s?kumlap??:
<TITLE>Laipni l?dzam Microsoft s?kumlap?</TITLE>
Noklus?juma Internet Explorer loga virsraksts ir ?Microsoft Internet Explorer?. Tom?r loga virsrakstu var piel?got interneta satura sniedz?ji (ICP), interneta pakalpojumu sniedz?ji (ISP) vai korporat?vie administratori, izmantojot Microsoft Internet Explorer administr??anas komplektu (Microsoft Internet Explorer Administration Kit ? IEAK). Loga virsrakstu varat ar? manu?li piel?got, redi??jot re?istru.

Piel?gojot Internet Explorer loga virsrakstu, noklus?juma Internet Explorer loga virsrakstam tiek ??di pievienots ?nodro?ina <j?su piel?gotais virsraksts>?:
Lapas virsraksts ? P?rl?kprogrammu Microsoft Internet Explorer nodro?ina Piel?gots virsraksts

Piel?gota loga virsraksta manu?la pievieno?ana vai no?em?ana

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietverti nor?d?jumi par re?istra modific??anu. Tom?r, ja nepareizi modific?sit re?istru, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas tie?i t?, k? ?eit aprakst?ts. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. T?d?j?di, ja rad?sies k?da probl?ma, re?istru var?s atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl??anu un atjauno?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows XP

?aj? sada?? ir aprakst?ts, k? manu?li pievienot vai no?emt piel?gotu Internet Explorer loga virsrakstu, redi??jot re?istru. Lai to paveiktu, izmantojiet atbilsto?o metodi.

K? pievienot piel?gotu Internet Explorer loga virsrakstu

Izmantojot re?istra redaktoru, pievienojiet virknes v?rt?bu Window Title ??dai re?istra atsl?gai:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Datu v?rt?ba ir virsraksts, kuru v?laties r?d?t Internet Explorer log?.

PIEZ?ME. Sist?m? Windows NT j?izmanto REG_SZ tipa, nevis virknes v?rt?ba.

K? no?emt piel?gotu Internet Explorer loga virsrakstu

Izmantojot re?istra redaktoru, re?istr? izdz?siet ??du v?rt?bu:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
Ja izdz??at ?o v?rt?bu, noklus?juma loga virsraksts ir ?Microsoft Internet Explorer?.

Rekviz?ti

Raksta ID: 176497 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2010. gada 30. apr?lis - P?rskat??ana: 3.4
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 1. servisa pakotne
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 1. servisa pakotne
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbui KB176497

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com