ID c?a bi: 176497 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Tiu ? c?a c?a s? Internet Explorer bao g?m cc tiu ? trang v tiu ? c?a s? Internet Explorer. Bi vi?t ny m t? lm th? no ? thm ho?c lo?i b? m?t tiu ? ty ch?nh c?a s? Internet Explorer.

THNG TIN THM

Tiu ? trang ?c ch? ?nh b?i cc ngn ng? nh d?u siu vn b?n (HTML)<title>t? kha trn trang hi?n th?i. V d?, khi b?n xem m?t trang Web v?i nh?ng i?u sau<title>t? kha, "Cho m?ng ?n v?i trang ch? c?a Microsoft" ?c hi?n th? trn thanh tiu ? c?a s? Internet Explorer:</title></title>
<title>Cho m?ng ?n v?i Microsoft's Trang ch?</title>
Tiu ? c?a s? Internet Explorer m?c ?nh l "Internet c?a Microsoft Explorer." Tuy nhin, tiu ? c?a s? c th? ?c ty ch?nh b?i Internet n?i dung cc nh cung c?p (ICPs), nh cung c?p d?ch v? Internet (ISP) ho?c qu?n tr? vin cng ty b?ng cch s? d?ng Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK). B?n c th? ty ch?nh c?ng t? tiu ? c?a s? b?ng cch ch?nh s?a registry.

Tu? ch?nh tiu ? c?a s? Internet Explorer cho bi?t thm "do cung c?p <your custom="" title="">" tiu ? c?a s? Internet Explorer m?c ?nh nh sau: </your>
Tiu ? trang -Microsoft Internet Explorer ?c cung c?p b?i Tu? ch?nh tiu ?

Thm ho?c xo m?t tiu ? c?a s? ty ch?nh b?ng tay

Quan tr?ng Ph?n ny, phng php, ho?c cng vi?c c b?c m cho b?n bi?t lm th? no ? ch?nh s?a registry. Tuy nhin, v?n ? nghim tr?ng c th? x?y ra n?u b?n s?a ?i registry khng chnh xc. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n lm theo cc b?c sau m?t cch c?n th?n. ? b?o v? ?c thm vo, sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i n. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u m?t v?n ? x?y ra. ? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v lu tr? s? ng k trong Windows

Ph?n ny m t? lm th? no ? thm ho?c lo?i b? m?t tr?nh duy?t Internet Explorer tu? ch?nh tiu ? c?a s? b?ng cch b?ng tay ch?nh s?a registry. ? th?c hi?n vi?c ny, s? d?ng cc phng php thch h?p.

? thm m?t Custom Internet Explorer Window Title

S? d?ng Registry Editor, thm m?t chu?i gi tr? ?t theo tiu ? c?a s? ? ch?a kha sau trong registry:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Gi tr? d? li?u l tiu ? b?n mu?n xu?t hi?n trn tr?nh duy?t Internet Explorer c?a s?.

LU ?: Trong Windows NT, gi tr? nn lo?i REG_SZ thay v? c?a chu?i.

? lo?i b? m?t Custom Internet Explorer Window Title

B?ng cch s? d?ng k? bin so?n, xa gi tr? sau trong registry:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
Khi b?n xa b? cc gi tr? ny, "Microsoft Internet Explorer" s? tr? thnh cc tiu ? c?a s? m?c ?nh.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 176497 - L?n xem xt sau cng: 19 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? kha:
kbhowto kbui kbmt KB176497 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:176497

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com