Περιγραφή του βοηθητικού προγράμματος DUMPBIN

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 177429 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Περίληψη

Το βοηθητικό πρόγραμμα DUMPBIN, το οποίο παρέχεται με 32-bit έκδοση του Microsoft Visual C++ συνδυάζει τις δυνατότητες ΣΎΝΔΕΣΗΣ, LIB, και Βοηθητικά προγράμματα EXEHDR. Ο συνδυασμός αυτών των εργαλείων διαθέτει τη δυνατότητα να Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη μορφή και τα σύμβολα που παρέχονται στο εκτελέσιμο αρχείο, βιβλιοθήκη και αρχεία DLL.

Αυτό το άρθρο παρέχει μια σύντομη επισκόπηση ορισμένες επιλογές και το προϊόν που παράγεται από το βοηθητικό πρόγραμμα DUMPBIN. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο DUMPBIN, συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση του προϊόντος σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Επιλογές γραμμής εντολών DUMPBIN παρατίθενται παρακάτω. Ορισμένες επίσης παρατίθενται εξόδου παρέχει κάθε επιλογή.

/ ALL Εμφανίζει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, εκτός από την αποσυναρμολόγηση κώδικα. Χρήση επιλογή /DISASM για να εμφανίσετε αποσυναρμολόγηση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το /RAWDATA: NONE με το / Επιλογή ALL για να παραλείψετε raw δυαδικά στοιχεία του αρχείου.
Επειδή το/επιλογή όλα είναι απλώς ένα συνδυασμό από όλες τις άλλες επιλογές, ένα παράδειγμα είναι απαραίτητη.
/ ARCHIVEMEMBERS Εμφανίζει τις ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα σε μια βιβλιοθήκη.
Το μέγεθος του αρχείου εξόδου εξαρτάται από τον αριθμό των λειτουργικών μονάδων αντικείμενο το βιβλιοθήκη. Ακολουθεί τμήμα των δεδομένων εξόδου από το αρχείο Scrnsave.lib:
Archive member name at 582: /0    ..\..\common\retail\scrnsave.obj
2FF359CC time/date Thu Jun 29 18:56:28 1995
     uid
     gid
 100666 mode
  214A size
correct header end
					
/ DISASM Εμφανίζει την αποσυναρμολόγηση ενότητες κώδικα, χρησιμοποιώντας σύμβολα, εάν υπάρχουν στο αρχείο.
Ακολουθεί τμήμα κώδικα αποσυναρμολόγηση από το αρχείο Lib.exe:
00401000: 8B 44 24 08    mov     eax,dword ptr [esp+8]
00401004: 68 00 20 40 00   push    402000h
00401009: 8B 4C 24 08    mov     ecx,dword ptr [esp+8]
0040100D: 50         push    eax
0040100E: 51         push    ecx
0040100F: E8 0C 00 00 00   call    00401020
00401014: 33 C0       xor     eax,eax
00401016: C3         ret
00401017: CC         int     3
					
-ΕΞΑΓΩΓΕΣ Εμφανίζει όλους τους ορισμούς που εξάγονται από ένα εκτελέσιμο αρχείο ή το DLL.
MFC40.DLL παράγει τις ακόλουθες πληροφορίες εξαγωγής:

Η ενότητα περιέχει τις ακόλουθες εξαγωγές για MFC40.DLL
     0 characteristics
  30733286 time date stamp Wed Oct 04 18:19:02 1995
    0.00 version
     1 ordinal base
    5782 number of functions
     4 number of names

ordinal hint  name

   2  0  DllCanUnloadNow (00096182)
   1  1  DllGetClassObject (0009611E)
   3  2  DllRegisterServer (000961DB)
   4  3  DllUnregisterServer (00096242)
					
/ FPO Εμφανίζει εγγραφές βελτιστοποίησης (FPO) δείκτη πλαισίου.
Μία από τις βιβλιοθήκες MFC, Nafxis.lib, εφόσον μας με ορισμένα παραδείγματα εγγραφές βελτιστοποίησης δείκτη πλαισίου:
FPO Data (1)
                    Use Has Frame
 Address Proc Size  Locals  Prolog BP SEH Type  Params
00000000     9    0    0  N  N  fpo    0

FPO Data (1)
                    Use Has Frame
 Address Proc Size  Locals  Prolog BP SEH Type  Params
00000000     11    0    0  N  N  fpo    C

FPO Data (1)
                    Use Has Frame
 Address Proc Size  Locals  Prolog BP SEH Type  Params
00000000     3    0    0  N  N  fpo    0
					
/ ΚΕΦΑΛΊΔΕΣ Εμφανίζει την κεφαλίδα του αρχείου και την επικεφαλίδα για κάθε ενότητα. Όταν χρησιμοποιείται με μια βιβλιοθήκη, εμφανίζει κεφαλίδα για κάθε αντικείμενο μέλους.
Οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται από το πρόγραμμα μεταγλώττισης πόρων, Rc.exe:
FILE HEADER VALUES
   14C machine (i386)
    6 number of sections
306F7A22 time date stamp Sun Oct 01 22:35:30 1995
    0 file pointer to symbol table
   1D1 number of symbols
   E0 size of optional header
   302 characteristics
      Executable
      32 bit word machine
      Debug information stripped

OPTIONAL HEADER VALUES
   10B magic #
  2.60 linker version
  1E00 size of code
  1E00 size of initialized data
    0 size of uninitialized data
  1144 address of entry point
  1000 base of code
  3000 base of data
     ----- new -----
 2BB0000 image base
  1000 section alignment
   200 file alignment
    3 subsystem (Windows CUI)
  4.00 operating system version
  4.00 image version
  3.50 subsystem version
  8000 size of image
   400 size of headers
  62C8 checksum
 100000 size of stack reserve
  1000 size of stack commit
 100000 size of heap reserve
  1000 size of heap commit
    0 [    0] address [size] of Export Directory
  5000 [   3C] address [size] of Import Directory
  6000 [   394] address [size] of Resource Directory
    0 [    0] address [size] of Exception Directory
    0 [    0] address [size] of Security Directory
  7000 [   21C] address [size] of Base Relocation Directory
  3030 [   38] address [size] of Debug Directory
    0 [    0] address [size] of Description Directory
    0 [    0] address [size] of Special Directory
    0 [    0] address [size] of Thread Storage Directory
    0 [    0] address [size] of Load Configuration Directory
   268 [   44] address [size] of Bound Import Directory
  50A0 [   64] address [size] of Import Address Table Directory
    0 [    0] address [size] of Reserved Directory
    0 [    0] address [size] of Reserved Directory
    0 [    0] address [size] of Reserved Directory

SECTION HEADER #1
  .text name
  1D24 virtual size
  1000 virtual address
  1E00 size of raw data
   400 file pointer to raw data
    0 file pointer to relocation table
  3C20 file pointer to line numbers
    0 number of relocations
   37E number of line numbers
60000020 flags
     Code
     (no align specified)
     Execute Read
					
/ ΕΙΣΑΓΩΓΈΣ Εμφανίζει όλους τους ορισμούς που εισάγονται σε ένα εκτελέσιμο αρχείο ή το DLL.
Η έξοδος εμφανίζεται εδώ είναι παρόμοια με την έξοδο /EXPORTS.
/ LINENUMBERS Εμφανίζει τους αριθμούς γραμμών COFF. Υπάρχουν αριθμοί γραμμής σε ένα αρχείο αντικειμένου Εάν μεταγλωττίστηκε με βάση το πρόγραμμα δεδομένων (/Zi), C7 συμβατό (/ Z7), ή Διακόπτες γραμμής αριθμών μόνο (/Zd). Ένα εκτελέσιμο αρχείο ή το DLL περιέχει COFF γραμμής αριθμοί εάν ήταν συνδεδεμένη με τη δημιουργία πληροφοριών εντοπισμού σφαλμάτων (/ DEBUG) και τη μορφή COFF (/ DEBUGTYPE:COFF) επιλογές.
Μια εφαρμογή που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας AppWizard εμφανίζει δεδομένα γραμμής πληροφοριών όπως παρακάτω:
LINENUMBERS #1
  1E90  13   1ECD  13   1EF7  13   1F16  13   1F31  15
  1F46  15   1F61  24   1F9A  27   1FD0  2A   2001  2B
					
/ LINKERMEMBER [: {1|2}] Εμφανίζει το δημόσιο σύμβολα που έχουν καθοριστεί σε μια βιβλιοθήκη. Καθορίστε το 1 το όρισμα εμφανίζουν σύμβολα με τη σειρά του αντικειμένου, μαζί με τους μετατοπίσεις. Καθορίστε το όρισμα 2 για να εμφανίσετε μετατοπίσεις και τους αριθμούς ευρετηρίου, αντικείμενα και στη συνέχεια λίστας συμβόλων σε αλφαβητική σειρά, μαζί με το ευρετήριο για κάθε αντικειμένου. Για να λάβετε δύο εξόδους, καθορίστε /LINKERMEMBER χωρίς αριθμητικό όρισμα.
Winmmm.lib, η βιβλιοθήκη πολυμέσων των Windows που χρησιμοποιήθηκε για να λάβετε το ακόλουθο δείγμα εξόδου DUMPBIN.
Archive member name at 8: / 
2FB537E1 time/date Sat May 13 15:51:13 1995
     uid
     gid
    0 mode
  2864 size
correct header end

  391 public symbols

   556C _CloseDriver@12
   58A0 _DefDriverProc@20
   5BDC _DriverCallback@28
   5F1C _DrvGetModuleHandle@4
   626A _GetDriverModuleHandle@4
   65C4 _NotifyCallbackData@20
   6914 _OpenDriver@12
   6C44 _PlaySound@12
   6F70 _PlaySoundA@12
   72A0 _PlaySoundW@12
					
/Out:filename Καθορίζει ένα όνομα αρχείου για το αποτέλεσμα. Από προεπιλογή, εμφανίζει DUMPBIN πληροφορίες για την τυπική έξοδο.

/ RAWDATA, ΤΑ [: {BYTES|SHORTS|LONGS|ΚΑΜΊΑ} [, αριθμός]] Εμφανίζει τα περιεχόμενα raw κάθε ενότητας στο αρχείο. Το τα ορίσματα ελέγχουν τη μορφή εμφάνισης, όπως φαίνεται παρακάτω:
Argument  Result

BYTES   The default. Contents are displayed in hexadecimal bytes,
      and also as ASCII characters if they have a printed
      representation.
SHORTS   Contents are displayed as hexadecimal words.
LONGS   Contents are displayed as hexadecimal longwords.
NONE    Raw data is suppressed. This argument is useful to control
      the output of /ALL.
number   Displayed lines are set to a width that holds <number> values
      per line.
					
Οι πληροφορίες που δημιουργούνται με την επιλογή αυτή είναι αρκετά μεγάλα αυτό είναι ένα μικρό δείγμα εξόδου από μια εφαρμογή AppWizard χρησιμοποιώντας το LONGS μορφή:
RAW DATA #1
00000000 53EC8B55 00A15756 | E9004058 00000000   U[ASCII 239]_SVW[ASCII
237].|X@._...._
00000010 C95B5E5F EC8B55C3 | 5304EC83 4D895756   _^[++U[ASCII
239]_|[ASCII 226]_.SVW[ASCII 235]M_
00000020 3058B8FC 00E90040 | 5F000000 C3C95B5E   n+X0@._.|..._^[++_
					
/ ΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΉΣΕΙΣ Εμφανίζει οποιοδήποτε ανατοποθετήσεις στο αντικείμενο ή εικόνα.
Κάτω από ένα μικρό τμήμα της εξόδου ανατοποθέτησης λαμβάνονται από μια Εφαρμογή AppWizard:
BASE RELOCATIONS #6

  1000 virtual address,    B0 SizeOfBlock
    7 HIGHLOW
   22 HIGHLOW
   36 HIGHLOW
   67 HIGHLOW
   89 HIGHLOW
					
/SECTION:Section Περιορίζει την έξοδο πληροφορίες σχετικά με το η καθορισμένη ενότητα.

ΣΎΝΟΨΗ Εμφανίζει τις ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τις ενότητες, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου μέγεθος. Η επιλογή αυτή είναι η προεπιλογή αν δεν υπάρχει άλλη επιλογή είναι έχει καθοριστεί.
Microsoft (R) COFF Binary File Dumper Version 3.00.5270
Copyright (C) Microsoft Corp 1992-1995. All rights reserved.

Dump of file tracer.exe

File Type: EXECUTABLE IMAGE

   Summary

    1000 .data
    1000 .idata
    1000 .rdata
    1000 .reloc
    1000 .rsrc
    1000 .text
					
/ ΣΎΜΒΟΛΑ Εμφανίζει τον πίνακα συμβόλων COFF. Πίνακες συμβόλων που υπάρχει σε όλα αρχεία του αντικειμένου. Ένα σύμβολο COFF ο πίνακας εμφανίζεται σε ένα αρχείο εικόνας μόνο εάν είναι συνδεδεμένο με τη δημιουργία Debug Info και COFF Μορφή επιλογές στην περιοχή πληροφοριών εντοπισμού σφαλμάτων στην κατηγορία εντοπισμού σφαλμάτων για το πρόγραμμα σύνδεσης (ή τις επιλογές/Debug και /DEBUGTYPE:COFF γραμμή εντολών).
Μια εφαρμογή AppWizard χρησιμοποιήθηκε για να λάβετε το ακόλουθο παράδειγμα:
COFF SYMBOL TABLE
000 000065D0 SECT5 notype    Static    | .rsrc$02
001 00000011 DEBUG notype    Filename   | .file
 C:\code\test\testView.cpp
004 000041A0 SECT3 notype    Static    | $SG23289
005 00004018 SECT3 notype    Static    | _$S189$S23301
006 00004168 SECT3 notype    Static    | _THIS_FILE$S23282
007 00001E90 SECT1 notype    Static    | .text
 Section length 2DE, #relocs  27, #linenums  22
009 00001EE2 SECT1 notype ()  Static    | _$E188
00A 00001EF7 SECT1 notype ()  Static    | _$E187
 tag index 0000002E size 0000001F lines 000012DF next function 00000033
00C 000042AC SECT3 notype    Static    | __init_CTestView$S23291
00D 00003998 SECT2 notype    Static    | $T23440
00E 00003978 SECT2 notype    Static    | $T23438
00F 000039C0 SECT2 notype    Static    | $T23447
010 000039A0 SECT2 notype    Static    | $T23446
011 00000021 DEBUG notype    Filename   | .file
					

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 177429 - Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011 - Αναθεώρηση: 4.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Visual C++ 2.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual C++ 4.2 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual C++ 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual C++ 5.0 Professional Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbinfo kbmt KB177429 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:177429

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com