Menu Bt u va menu a chung khng c lit k theo th t bang ch cai.

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 177482 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi ban xem menu Bt u va menu a chung cac li tt va cp co th khng c xp theo th t bang ch cai va cac li tt ban mi tao ra co th khng c thm vao cui menu.

NGUYN NHN

Hanh vi nay co th xay ra khi ban sp xp lai thu cng cac li tt va cp trn menu Bt u hoc trn menu a chung hoc khi ban cai t chng trinh mi.

GI?I PHP

Quan trong Phn, phng phap, hoc tac vu nay cha cac bc chi dn ban cach sa i s ng ky. Tuy nhin, co th xay ra s c nghim trong nu ban sa i s ng ky khng ung cach. Vi vy, hay chc chn rng ban lam theo cac bc sau cn thn. bao v tt hn, hay sao lu s ng ky trc khi ban sa i. Sau o, ban co th khi phuc s ng ky nu xay ra s c. bit thm thng tin v cach sao lu va khi phuc s ng ky, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322756 Cach sao lu va khi phuc ng ky trong Windows (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

giai quyt hanh vi nay, lam theo cac bc cua mt trong cac phn sau, tuy thuc vao phin ban Internet Explorer va Windows.cua ban.

Internet Explorer 4.x va Windows 98

sp xp lai cac li tt va cp, keo li tt hoc cp phu hp ti vi tri trn menu ma ban mun no xut hin. khi phuc th t bang ch cai mc inh, xem thng tin cua mt trong nhng phn sau, tuy thuc vao menu ma ban mun khi phuc.

Menu Bt u

khi phuc th t sp xp mc inh trn menu Bt u:
 1. Bm Bt u, bm Chay, go regedit trong hp M, sau o nhn ENTER.
 2. Trong Registry Editor, inh vi va bm khoa ng ki sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\MenuOrder\Start Menu\Menu
 3. Trong ngn bn phai, bm chut phai vao gia tri Th t , sau o bm Xoa.

Menu a chung

 1. Bm Bt u, bm Chay, go regedit trong hp M, sau o bm ENTER.
 2. Trong Registry Editor, inh vi va bm khoa ng ki sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\MenuOrder\Start Menu\Menu
 3. Trong ngn bn phai, bm chut phai vao gia tri Th t , sau o bm Xoa.
Chu y Ban phai khi ng lai may tinh thc hin thanh cng nhng thay i nay, va ban co th phai thc hin lai nhng bc nay mi ln ban cai t chng trinh mi hoc sau khi ban sp xp lai thu cng cac muc trn nhng menu nay. Nu ban khng mun sp xp lai cac muc trn nhng menu nay bng cach dung chut, hay loai bo Windows Desktop Update (chi cho Windows 95 hoc Windows NT 4.0 ). bit thm thng tin v cach loai bo Windows Desktop Update, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
165695 Cach thm hoc loai bo Windows Desktop Update (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Nu ban mun gi Windows Desktop Update va khng mun chinh sa s ng ki sp xp lai cac muc trn menu, hay cai t phin ban Internet Explorer 5 hoc mi hn. Internet Explorer 5 bao gm lnh Sp xp theo Tn trn menu li tt xut hin khi ban bm chut phai vao menu Bt u hoc menu a chung.

cai t phin ban mi nht cua Internet Explorer, xem Web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/ie/default.mspx

Internet Explorer 5 hoc mi hn vi Windows 98 Second Edition, Windows 2000, hoc Windows XP

sp xp menu Chng trinh, menu Tai liu hoc menu a chung bm chut phai vao bt ki muc nao trn menu va bm Sp xp theo Tn.

dung ban phim sp xp muc trn menu theo tn:
 1. Dung cac phim mui tn chon muc trn menu ban mun sp xp.
 2. Nhn SHIFT+F10 xem menu li tt.
 3. Dung phim MUI TN XUNG hoc phim MUI TN LN bm Sp xp Theo Tn, va nhn ENTER.
xem video cach sp xp menu Chng trinh bm nut Phat(
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Nut phat
) trong chng trinh xem Windows Media Player di y:Chu y xem video trn, may tinh cua ban phai c cai t phin ban Windows Media Player 7.0 hoc mi hn. bit thm thng tin v cach ly Windows Media Player phin ban 7.1, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
299321 M ta va Kha nng sn dung cua Windows Media Player 7.1 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Khi ban cai t Windows, menu Bt u va menu a chung lit k danh sach cac cp trc tin va cac li tt ti chng trinh hoc cac muc khac sau.cung. Cac cp va li tt c hin thi theo th t bang ch cai trn mi menu. Khi ban dung Internet Explorer 4.x vi Windows 98, ban co th sp xp lai cac cp va li tt trn menu Bt u va trn menu a chung Chc nng nay chi sn dung khi ban cai t Windows Desktop Update.

bit thm thng tin v cach cai t Windows Desktop Update, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
165695 Cach Thm hoc Loai bo Windows Desktop Update (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Chu y Windows 98 Second Edition va Windows 2000 bao gm ca Windows Desktop Update va lnh Sp xp theo Tn cua Internet Explorer 5.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 177482 - L?n xem xt sau cng: 03 Thang Sau 2008 - Xem xt l?i: 9.5
p d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
T? kha:
kbhowto kbarttypeshowme kbenv kberrmsg kbprb kbui KB177482

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com