Thông báo l?i: Tên t?p không h?p th?c ho?c không th? ch?a Any các k? t? sau

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 177506 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? t?o, lưu ho?c đ?i tên m?t t?p tin, thư m?c, ho?c phím t?t, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
Tên t?p không ch?a các k? t? sau:
\ / : * ? " <> |
ho?c
path\filename
Tên t?p này là không h?p l?.
ho?c
path\filename
Tên t?p trên không h?p l?.

NGUYÊN NHÂN

Các k? t? đư?c li?t kê trong các thông báo l?i đ?u tiên trong ph?n tri?u ch?ng không th? đư?c s? d?ng trong t?p tin, thư m?c, và l?i t?t tên.

GI?I PHÁP

Đ? t?o, lưu, ho?c đ?i tên m?t t?p tin, thư m?c, ho?c phím t?t, s? d?ng m?t nhân v?t h?p l? mà không đư?c li?t kê trong thông báo l?i đ?u tiên đư?c li?t kê trong tri?u ch?ng c?a bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

B?n có th? đ?i tên h? th?ng máy tính đ? bàn bi?u tư?ng (ví d? như máy tính c?a tôi, c?a tôi Tài li?u, Internet Explorer, và m?ng khu ph?) b?ng cách s? d?ng h?p th?c k? t?. Các bi?u tư?ng là h? th?ng các đ?i tư?ng và không làm theo cùng m?t cách đ?t tên quy ư?c như các t?p tin, thư m?c, và các phím t?t.

Phím TAB đư?c ch?p nh?n trong tên c?a các h? th?ng bi?u tư?ng, nhưng tab đư?c hi?n th? như là m?t không gian.

Bao g?m các nhân v?t có hi?u l?c trong đ?t tên t?p tin, thư m?c, ho?c phím t?t b?t k? s? k?t h?p c?a ch? cái (AZ) và s? (0-9), c?ng v?i sau k? t? đ?c bi?t:
  ^  Accent circumflex (caret)
  &  Ampersand
  '  Apostrophe (single quotation mark)
  @  At sign
  {  Brace left
  }  Brace right
  [  Bracket opening
  ]  Bracket closing
  ,  Comma
  $  Dollar sign
  =  Equal sign
  !  Exclamation point
  -  Hyphen
  #  Number sign
  (  Parenthesis opening
  )  Parenthesis closing
  %  Percent
  .  Period
  +  Plus
  ~  Tilde
  _  Underscore
				

Thu?c tính

ID c?a bài: 177506 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbprb kbui kbmt KB177506 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:177506

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com