Không th? t?o l?i t?t trên bàn làm vi?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 177909 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
QUAN TR?NG: Bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i registry. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và đ?m b?o r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và ch?nh s?a registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows Registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng t?o ra m?t shortcut m?i trên bàn làm vi?c, t?o L?i t?t thu?t s? có th? không kh?i đ?ng, và m?t t?p tin tên là l?i t?t m?i v?i m?t kích thư?c 0 byte có th? đư?c t?o ra trên máy tính đ? bàn.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u m?t khóa registry b? h?ng ho?c ch?a m?t giá tr? không chính xác.

GI?I PHÁP

C?NH BÁO: N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Editor không chính xác. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng Registry Editor đ? xác minh r?ng khóa registry li?t kê dư?i đây đ? giá tr? nêu, và n?u c?n thi?t, ch?nh s?a giá tr? phù h?p giá tr? đư?c li?t kê.

Khóa đăng k?:

   HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellNew\Command
				


Giá tr? cho l?nh:

   RunDLL32 AppWiz.Cpl,NewLinkHere %2
				


LƯU ?: N?u các thành ph?n Windows Desktop Update không đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, đây là giá tr? cho l?nh:

   RunDLL32 AppWiz.Cpl,NewLinkHere %1
				

Thu?c tính

ID c?a bài: 177909 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
T? khóa: 
kbprb kbui kbmt KB177909 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:177909
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com