Khng ?c nh?c ? ch? ?nh t?i v? m?c tin th thoai cho t?p

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 177976
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n t?i xu?ng m?t t?p tin t? Internet, b?n c th? khng ?c nh?c cho thelocation trong ? lu cc t?p tin m b?n ang t?i v?. Thay vo , cc t?p tin c th? ?c m? ra.

Nguyn nhn

Hnh vi ny c th? x?y ra n?u b?n xa hp kim lun h?i tr?c khi m? loai tp ny khi b?n t?i m?t t?p tin. N?u b?n lm i?u ny, t?p lo?i ny t? ?ng ?c ?t trong c?p T?p Internet t?m th?i v m? b?ng chng tr?nh ?c k?t h?p v?i cc lo?i t?p tin.

Gi?i php

N?u b?n mu?n ?c nh?c nh? cho m?t v? tr t?i v? cho loai tp, h?y lm theo cc b?c sau:
  1. Nh?p p vo My tnh c?a ti.
  2. Trn cc Xem tr?nh n, nh?p vo Tuy chon th muc.
  3. Trn cc loai tp tab, b?m vo lo?i t?p tin thch h?p trong ccCc loai tp ? ki?m nh?p h?p.
  4. Nh?p vo Ch?nh s?a.
  5. Nh?n vo y ? ch?n cc Xc nh?n m? sau khi t?i xu?ng hp kim.
  6. Nh?p vo Ok, v sau nh?p vo Ok.

Thng tin thm

Khi b?n l?n ?u tin b?m vo m?t lin k?t ? t?i v? m?t t?p tin, hp thoai T?p t?i xu?ng s? xu?t hi?n. B?n c cc tu? ch?n sau:
  • M? t?p ny t? v? tr hi?n t?i c?a n
  • Lu t?p ny vo ?a
  • Lun lun h?i tr?c khi m? loai tp ny
N?u b?n xo hp kim lun h?i tr?c khi m? loai tp ny , b?n ch? ra r?ng loai tp ny nn lun lun ?c m? ra v?i chng tr?nh lin k?t. Cc t?p tin l sau t?i v? vo m?c tin th thoai Temporary Internet Files v m?.

N?u hp kim lun h?i tr?c khi m? loai tp ny khng c s?n, c l khng c chng tr?nh lin k?t v?i cc lo?i t?p tin. V d?, n?u b?n t?i xu?ng m?t t?p tin v?i m?t ph?n m? r?ng zip, ki?m tra h?p l khng s?n dng tr? khi b?n ? ci ?t chuyn bi?t m?t chng tr?nh m c th? m? t?p tin zip.

? bi?t thm chi ti?t v? t?i t?p tin .exe v?i Internet Explorer, nh?p vo s? bi vi?t d?i y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
140991 Internet Explorer m? t?p tin .exe thay v? t?i v? h?
? bi?t thm chi ti?t v? m?t cng c? ? t? ?ng ho qu tr?nh ny cho t?t c? cc lo?i t?p tin Microsoft Office, nh?p vo s? bi vi?t d?i y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
238918 Tnh kh? d?ng c?a cng c? xc nh?n m? ti li?u Microsoft Office

Thu?c tnh

ID c?a bi: 177976 - L?n xem xt sau cng: 09 Thang Hai 2014 - Xem xt l?i: 3.0
T? kha:
kbenv kbprb kbui kbmt KB177976 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 177976
Khc t Ni dung trong C s Kin thc Khng con c h tr
Bi vi?t ny ni v? cc s?n ph?m m Microsoft khng c?n h? tr? n?a. Do , bi vi?t ny ?c cung c?p "nguyn b?n" v s? khng ?c c?p nh?t.

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com