Làm th? nào đ? kh?i đ?ng t? t? Internet Explorer

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 178222 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

M?c đích c?a tài li?u này là đ? gi?i thích làm th? nào đ? ki?m soát hành vi phía khách hàng khi m?t liên k?t siêu văn b?n vào tài li?u Word đư?c ch?n. Ví d?, nh?p vào m?t liên k?t đ?n m?t tài li?u Word thư?ng m?c đ?nh đ? m? tài li?u t? trong Internet Explorer. B?n có th? thay đ?i hành vi này v? v?y r?ng các liên k?t m? t?p tin trong Word.

Bài vi?t này áp d?ng cho c? hai m?t ngư?i s? d?ng máy tính đ? bàn c?a Internet Explorer, c?ng như m?t tác gi? Web, vi?t phía khách hàng k?ch b?n. M?c dù bài vi?t này phù h?p v?i MS Word, nh?ng khái ni?m áp d?ng cho khác Microsoft tài li?u ?ng d?ng (có ngh?a là, Excel).

THÔNG TIN THÊM

Sau hai phương pháp cơ b?n đ? ki?m soát các hành vi s? đư?c th?o lu?n:
 • Là m?t ngư?i s? d?ng, b?n có th? đ?t khách hàng tùy ch?n thông qua Windows Thám hi?m. L?i th? c?a phương pháp này là ngư?i dùng v?n gi? quy?n ki?m soát hành vi c?a tr?nh duy?t.
 • Là m?t tác gi? Web, b?n có th? vi?t k?ch b?n phía máy khách. Các l?i th? c?a phương pháp này là b?n có th? tùy ch?nh hành vi c?a khách hàng t? m?t v? trí trung tâm. Tuy nhiên, đó là m?t caveat: tri?n khai th?c hi?n phương pháp này đ?i h?i m?t khách hàng d?a trên cài đ?t văn ph?ng 97 và là hơi ch?m.
S? d?ng các bư?c sau cho phương pháp ti?p c?n đ?u tiên--thi?t khách hàng tùy ch?n thông qua Windows Explorer:
 1. Kh?i đ?ng Windows Explorer.
 2. N?u b?n đang ch?y Microsoft Windows NT 4.0, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các Xemtr?nh đơn, Nh?p vào Tuỳ chọn. N?u Internet Explorer 4.0 đư?c cài đ?t, b?m vào Tùy ch?n c?p.
  2. Trong các Tuỳ chọn h?p tho?i h?p, b?m vào các Lo?i t?p tab.
  3. Trong Các lo?i t?p đ? đăng k?, b?m Tài li?u Microsoft Word, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.
  N?u b?n đang ch?y Microsoft Windows 2000 ho?c m?i hơn m?t Phiên b?n c?a Windows, làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n c?p.
  2. Trong các Tùy ch?n t?p h?p tho?i h?p, b?m vào các Lo?i t?p tab.
  3. Trong Các lo?i t?p đ? đăng k?, b?m Tài li?u Microsoft Word, và sau đó nh?p vào Nâng cao.
 3. T? màn h?nh ch?nh s?a lo?i t?p, b?m Xóa cácDuy?t trong cùng c?a s? h?p ki?m tra, b?t t?t cho dù m?t t? tài li?u đư?c tung ra bên ngoài c?a Internet Explorer.
 4. Nh?p vào Ok đ? đóng h?p tho?i h?p.
Lưu ? r?ng đ?ng sau h?u trư?ng, đơn gi?n Registry c? đang thi?t l?p, có ngh?a là m?t ngư?i có kinh nghi?m trong vi?c t?o ra.Reg file có th? t? đ?ng hoá s? thay đ?i này.

Tác cho phương pháp th? hai, như m?t trang Web gi? b?n có th? ki?m soát hành vi c?a m?t tài li?u Word qua OLE Automation, cung c?p khách hàng đang ch?y Microsoft Word. Dư?i đây là các bư?c cơ b?n:
 1. T?o ra m?t ch?c năng client-side instantiates Microsoft T?, và ch?p nh?n URL c?a tài li?u như là đ?i s? c?a nó.
 2. T?o m?t nút đ? g?i hàm, đi qua URL c?a tài li?u Word.

  Đây là m?t m?u-phía khách hàng k?ch b?n b?ng cách s? d?ng t? đ?ng hóa v?i Word 97 đư?c cài đ?t trên máy tính khách hàng:
    <HTML>
    <HEAD>
    <SCRIPT LANGUAGE=VBScript>
    Dim objWord
    Sub Btn1_onclick()
    call OpenDoc("http://MyServer/MyTest.doc")
    End Sub
  
    Sub OpenDoc(strLocation)
  
    Set objWord = CreateObject("Word.Application")
    objWord.Visible = true
    objWord.Documents.Open strLocation
    End Sub
  
    </SCRIPT>
    <TITLE>Launch Word</Title>
    </HEAD>
    <BODY>
    <INPUT TYPE=BUTTON NAME=Btn1 VALUE="Open Word Doc">
    </BODY>
    </HTML>
  					

LƯU ? Cho t? đ?ng hóa t? đ? thành công, b?n ph?i thi?t l?p tr?nh duy?t c?a b?n đ? Cho phép ho?c đ?n Nh?ccho Kh?i t?o và script các đi?u khi?n ActiveX không đư?c đánh d?u là an toàn. N?u b?n thi?t l?p tr?nh duy?t c?a b?n đ? Vô hi?u hoá, sau đó m?u trư?c đó M? có th? s?n xu?t m?t l?i th?i gian ch?y và không th? làm vi?c như mong đ?i.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? t? đ?ng hóa ch?, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
195826CreateObject th?t b?i t? k?ch b?n phía máy khách
198703 Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá Excel t? phía khách hàng VBScript
286023 Làm th? nào đ? s? d?ng m?t thành ph?n VB ActiveX cho t? đ?ng hóa t? t? Internet Explorer
239470 Không th? g?i GetObject t? k?ch b?n trong IE đ? truy c?p vào đ?i tư?ng đang ch?y
Đ? thêm thông tin, h?y truy c?p sau đây Microsoft Developer Network website:

Phát tri?n web
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa286532.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 178222 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 97 Developer Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB178222 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:178222
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com