Làm th? nào đ? s? d?ng Exchange Server 5.5 ho?c Exchange 2000 Server đ? khôi ph?c m?c đ? không đ?u tiên chuy?n sang thư m?c m?c đ? xoá trong Outlook

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 178630 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? khôi ph?c m?c đ? xoá đang không ph?i l?n đ?u tiên đư?c chuy?n giao cho thư m?c đ? xóa c?a m?t ngư?i s? d?ng h?p thư.

THÔNG TIN THÊM

Thông thư?ng, khi b?n xóa b? m?t kho?n m?c t? thư m?c trong m?t h?p thư m?c đó l?n đ?u tiên đư?c chuy?n giao cho thư m?c đ? xóa đó h?p thư. Sau đó b?n có th? lo?i b? các m?c kh?i c?p kho?n m?c đ? xóa. Đi?u này cung c?p m?t bi?n pháp b?o v? trong trư?ng h?p b?n vô t?nh xoá m?c. Sau khi các m?c s? b? xoá kh?i c?p kho?n m?c đ? xóa, b?n v?n có th? khôi ph?c chúng N?u Microsoft Exchange Server 5.5 ho?c Microsoft Exchange 2000 Server đ? c?u h?nh đ? gi? l?i kho?n m?c đ? xóa.

Cho thông tin thêm v? cách c?u h?nh Exchange Server đ? gi? l?i đ? xóa kho?n m?c, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
246283Thi?t l?p th?i gian lưu gi? thư đ? xoá thư trong Exchange Server 5,5
B?n có th? c?ng v?nh vi?n lo?i b? kho?n m?c mà không c?n đ?u tiên di chuy?n chúng đ?n thư m?c đ? xóa. Th? t?c này đư?c g?i là m?t "khó xóa." Sau đây là ba ví d? c?a m?t khó khăn xóa:
 • M?t ngư?i s? d?ng Microsoft Outlook ép SHIFT + DELETE đ? lo?i b? m?t .
 • B?n s? d?ng m?t Internet Message Access Protocol 4 (IMAP4), đăng bài Văn ph?ng giao th?c 3 (POP3), ho?c lo?i khác c?a tin nh?n khách hàng không l?n đ?u tiên chuy?n thư đ?n thư m?c đ? xóa.
 • M?t Outlook ngư?i dùng làm vi?c gián tuy?n v?i m?t thư m?c offline t?p tin (OST) lo?i b? thư t? h?p thư đ?n ho?c t? m?t thư m?c và sau đó đ? c?p thư đ? xóa trư?c khi các t?p tin thư m?c offline đ?ng b? hóa v?i máy ch?. Đi?u này t?o ra m?t xóa c?ng c?a kho?n m?c t? thư m?c trên các h? ph?c v?.
Theo m?c đ?nh, kh? năng ph?c h?i kho?n m?c đ? xóa là ch? Kích ho?t trên c?p kho?n m?c đ? xóa thư m?c riêng tư c?a ngư?i dùng. Do đó, m?c đ? đư?c g? b? b?ng cách s? d?ng m?t c?ng xoá không th? khôi ph?c.

Đ? kích ho?t Khôi ph?c m?c đ? xoá vào thư m?c thư như c?p thư đ? g?i, c?p b?n th?o, thư m?c h?p thư đi, và thư m?c h?p thư đ?n, làm theo các bư?c.

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. C?u h?nh Exchange Server đ? gi? l?i kho?n m?c đ? xóa. Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?u h?nh Exchange Server đ? gi? l?i kho?n m?c đ? xóa, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  246283Thi?t l?p th?i gian lưu gi? thư đ? xoá thư trong Exchange Server 5,5
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?p vàoOk.
 3. Định vị, rồi bấm chuột phải vào khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Client\Options
 4. Nh?p chu?t ph?i vào các Tuỳ chọn subkey, đi?m đ?nM?i, và sau đó nh?p vào Giá trị DWORD.
 5. Lo?i DumpsterAlwaysOn cho DWORD tên, và sau đó nh?n ENTER.
 6. B?m đúpDumpsterAlwaysOn.
 7. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, lo?i1, và sau đó nh?p vào Ok.
 8. Thoát kh?i Registry Editor.
B?n có th? làm đi?u này ho?c là ? các qu?n tr? viên máy tính ho?c máy tính c?a ngư?i dùng. Sau khi b?n thêm giá tr? này, các Ph?c h?i xóa Kho?n m?c tùy ch?n s? tr? thành có s?n cho c?p thư đ? g?i, các b?n th?o c?p, c?p h?p thư đi, và thư m?c h?p thư đ?n. B?n có th? khôi ph?c kho?n m?c đ? xóa t? các thư m?c này. B?i v? b?n có th? không mu?n c?u h?nh thi?t đ?t đăng k? này trên m?i máy tính, b?n có th? mu?n làm cho s?a đ?i đăng k? vào m?t qu?n tr? viên c?a máy tính ch?, và sau đó có ngư?i qu?n tr? đó m? các h?p thư c?a ngư?i dùng b? ?nh hư?ng như m?t h?p thư b? sung. Ngư?i qu?n tr? có th? sau đó Khôi ph?c kho?n m?c đ? xóa t? thư m?c thư c?a ngư?i dùng h?p thư.

Chú ý Cho ngư?i qu?n tr? đ? m? h?p thư c?a ngư?i dùng khác và đ? Khôi ph?c kho?n m?c trong thư m?c riêng tư c?a ngư?i dùng, các qu?n tr? viên Windows tài kho?n ph?i đư?c c?p phép c?a Ngư?i dùng cho r?ng ngư?i s? d?ng đ?i tư?ng h?p thư. Ti?p theo, ngư?i qu?n tr? ph?i t?o ra m?t h? sơ cho ngư?i dùng h?p thư ho?c thêm h?p thư c?a ngư?i dùng đó vào ti?u s? c?a ngư?i qu?n tr?. Đ? làm như v?y, làm theo các bư?c sau:

Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? là, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vàoThư.
 2. B?m vào các D?ch v? tab, và sau đó b?m đúp Microsoft Exchange Server.
 3. B?m vào các Nâng cao tab, và sau đó b?mThêm đ? thêm h?p thư vào h? sơ c?a b?n.

S? khác bi?t cho Microsoft Outlook 98 và Microsoft Outlook 2000

Trong Outlook 98, tùy ch?n này là ch? có s?n cho c?p thư (Kho?n m?c đ? xóa, b?n th?o, Hoäp thö ñeán, Hoäp thö ñi và g?i bài). V? v?y, các m?c đó đư?c g? b? t? phi-c?p thư gi?ng như c?p liên h?, muïc ghi chú, và các c?p khác b?ng cách s? d?ng m?t c?ng xoá không th? khôi ph?c. Tuy nhiên, trong Outlook 2000 tùy ch?n này có s?n cho t?t c? các c?p. Do đó, ph?c h?i t? c?p không thư c?ng có th? là các
DumpsterAlwaysOn
= 1 DWORD giá tr? đăng k? đ? đư?c thêm vào s? đăng k?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t sau đây các con s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
228934S? hi?u bi?t xóa m?c Recovery
175263 Khách hàng không th? khôi ph?c m?c sau khi khôi ph?c m?c đ? đư?c b?t chưa
188637 Làm th? nào đ? xác đ?nh kích thư?c c?a ph?c h?i kho?n m?c trong c?a hàng thông tin

Thu?c tính

ID c?a bài: 178630 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
T? khóa: 
kbproductlink kbhowto kbmt KB178630 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:178630

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com