Không th? t?m th?y đi?u khi?n vùng khi thi?t l?p m?t s? tin tư?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 178640 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

B?t k? c?a các giao th?c đư?c s? d?ng, khi b?n c? g?ng thi?t l?p m?t s? tin tư?ng, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Không th? t?m th?y các b? đi?u khi?n vùng cho vùng này.
B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i này m?c dù LMHOSTS t?p tin và cơ s? d? li?u th?ng là chính xác và không có v?n đ? k?t n?i nNo trên các m?ng. Ngoài ra, b?n có th? xem các thông tin sau trong m?t d?u v?t m?ng:
Thi?t l?p phiên SMB R & X - NT l?i, h? th?ng, l?i, m? = STATUS_LOGON_FAILURE (109)

NGUYÊN NHÂN

Windows NT 4.0 Service Pack 3 và trong m?t hotfix cho Windows NT 3.51 có m?t thi?t l?p cơ quan đăng k? cho phép qu?n tr? viên đ? h?n ch? các kh? năng cho ngư?i dùng đăng nh?p vô danh (c?ng đư?c bi?t đ?n như là k?t n?i NULL phiên) đ? danh sách tên tài kho?n và li?t kê tên chia s?. Này đăng k? thi?t l?p c?ng h?n ch? m?t tên mi?n tin tư?ng t? vi?c thi?t l?p m?t k?t n?i đ?n các tin c?y tên mi?n chính đi?u khi?n đ? thi?t l?p m?t m?i quan h? tin tư?ng.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Đ?t các RestrictAnonymous giá tr? 0 ? cơ quan đăng k?, ho?c h?y b? giá tr? đ? thi?t l?p s? tin tư?ng.
 1. M? Registry Editor.
 2. Xác đ?nh v? trí các khóa sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n giá tr? sau đây:
  RestrictAnonymous
 4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vàoDWORD, và sau đó thay đ?i d? li?u (giá tr?)-0, như đư?c ch? ra trong các thông tin sau:
  Giá tr? tên: RestrictAnonymous
  Ki?u d? li?u: REG_DWORD
  Giá trị: 0
 5. Thoát kh?i Registry Editor, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính cho các thay đ?i có hi?u l?c.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này. Microsoft nghiên c?u v?n đ? này và s? g?i thêm thông tin t?i đây bài vi?t khi thông tin tr? nên s?n có.

THÔNG TIN THÊM

Giá tr? đăng k? c?u h?nh chính sách h? th?ng đ?a phương đ? xác đ?nh li?u ngư?i s? d?ng ph?i xác th?c đ? th?c hi?n ph? bi?n li?t kê ch?c năng. Yêu c?u xác th?c đ? có đư?c danh sách tên tài kho?n là m?t tính năng tùy ch?n. Khi các RestrictAnonymous giá tr? đư?c thi?t l?p đ? 1, ngư?i s? d?ng làm cho các k?t n?i vô danh t? các Đ? h?a giao di?n ngư?i dùng công c? cho qu?n l? an ninh nh?n đư?c m?t "truy c?p b? t? ch?i"thông báo l?i khi h? c? g?ng đ? có đư?c danh sách các tài kho?n tên. Khi các RestrictAnonymous giá tr? đư?c đ?t thành 0, ho?c giá tr? không xác đ?nh, chưa xác đ?nh ngư?i các k?t n?i có th? li?t kê tên tài kho?n và li?t kê tên chia s?. Tuy nhiên, m?c dù b?n thi?t l?p giá tr? c?a RestrictAnonymous 1, công c? giao di?n ngư?i dùng v?i máy tính không có danh sách tên tài kho?n. Tuy nhiên, không có giao di?n l?p tr?nh Win32 h? tr? cá nhân tên tra c?u và không h?n ch? các k?t n?i vô danh.

Windows NT m?ng b?ng cách s? d?ng m?t mô h?nh nhi?u tên mi?n có th? h?n ch? vô danh các k?t n?i mà không làm m?t ch?c năng. Đ? vô hi?u hoá k?t n?i chưa xác đ?nh ngư?i, qu?n tr? viên trong l?nh v?c tài nguyên ph?i thêm các thành viên c?a các tài kho?n tin c?y tên mi?n đ? c? th? các nhóm đ?a phương trư?c khi h? thay đ?i giá tr? cho các
LSA RestrictAnonymous
m?c nh?p Registry. Ngư?i s? d?ng đăng nh?p b?ng cách s? d?ng tài kho?n t? tài kho?n tin c?y tên mi?n ti?p t?c s? d?ng các k?t n?i xác th?c đ? có đư?c danh sách các tài kho?n tên. Đi?u này giúp qu?n l? đi?u khi?n truy nh?p an ninh.

Thu?c tính

ID c?a bài: 178640 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbbug kbmt KB178640 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:178640

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com