วิธีการใช้ MFC เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิ Microsoft Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 178783 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการใช้รุ่นที่ 4.2 ไลบรารีคลาสมูลฐาน Microsoft (MFC) ที่ติดตั้งกับ Microsoft ในการ Visual c ++รุ่น 5.0 และ 6.0 เพื่อที่ทำให้ Microsoft Excel ดังนั้นโปรแกรมจะเติมข้อมูลในแผ่นงานกับข้อมูล และสร้างแผนภูมิ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถคัดลอกรหัสในบทความนี้ไปยังฟังก์ชันการจัดการข้อความของเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในแฟ้ม.cpp MFC อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของรหัสจะแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการใช้อินเทอร์เฟซ IDispatch และฟังก์ชันสมาชิกที่กำหนดไว้ในไลบรารีชนิด Excel ประโยชน์ที่หลักที่มาจากการอ่าน และการทำความเข้าใจเกี่ยวกับรหัสเพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนตัวอย่าง หรือเขียนรหัสจากลบเพื่อทำให้ Microsoft Excel 97, Excel 2000 หรือ Excel 2002

หมายเหตุ สำหรับอัตโนมัติ Microsoft Excel 2000 และรุ่นใหม่กว่า:

วิธีการและคุณสมบัติบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลง สำหรับ Microsoft Excel 2000 และรุ่นใหม่กว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวอย่างรหัสที่อธิบายไว้ในบทความนี้กับ Microsoft Excel 2000 และไลบรารีชนิดที่ใหม่กว่า โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
224925ข้อมูล: ไลบรารีชนิดสำหรับ Office อาจเปลี่ยน มีการนำออกใช้ใหม่

ขั้นตอนในการสร้างโครงการนี้

 1. ใน Microsoft Excel สร้างสมุดงานใหม่ที่ชื่อว่า Test.xls และบันทึกในไดเรกทอรีรากของไดรฟ์ c
 2. ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 12 ในบทต่อไปนี้ความรู้ของ Microsoft มูลฐานความเพื่อสร้างตัวอย่างโครงการที่ใช้อินเทอร์เฟซ IDispatch และฟังก์ชันสมาชิกที่กำหนดไว้ในไลบรารีชนิด Excel:
  178749วิธีการสร้างโครงการการทำงานอัตโนมัติที่ใช้ MFC และไลบรารีของชนิด
 3. ที่ด้านบนของแบบ AutoProjectDlg.cpp เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้:
     #include "excel8.h" // excel9.h for Excel 2000, excel.h for Excel 2002
  					
 4. เพิ่มรหัสต่อไปนี้เพื่อ CAutoProjectDlg::OnRun() ในแฟ้ม AutoProjectDLG.cpp

  ตัวอย่างรหัส

     try
     {
      _Application app; // app is the Excel _Application object.
      _Workbook book;
      _Worksheet sheet;
      _Chart chart;
  
      Workbooks books;
      Worksheets sheets;
      Range range;
      ChartObjects chartobjects;
      Charts charts;
      LPDISPATCH lpDisp;
  
      // Common OLE variants. These are easy variants to use for
      // calling arguments.
      COleVariant
           covTrue((short)TRUE),
           covFalse((short)FALSE),
           covOptional((long)DISP_E_PARAMNOTFOUND, VT_ERROR);
  
      // Start Excel and get the Application object.
      if(!app.CreateDispatch("Excel.Application"))
      {
      AfxMessageBox(
         "Couldn't start Excel and get an application 0bject");
      return;
      }
  
      // Set visible.
      app.SetVisible(TRUE);
  
      // Get Workbooks collection.
      lpDisp = app.GetWorkbooks(); // Get an IDispatch pointer.
      ASSERT(lpDisp);
      books.AttachDispatch( lpDisp ); // Attach the IDispatch pointer
                      // to the books object.
       // Open a workbook.
       lpDisp = books.Open("C:\\Test",
             covOptional, covOptional, covOptional, covOptional,
             covOptional, covOptional, covOptional, covOptional,
             covOptional, covOptional, covOptional, covOptional,
             covOptional, covOptional, covOptional); // Excel 2000 requires only 13 arguments
       ASSERT(lpDisp); // It should have worked.
  
      // Attach to a Workbook object.
      book.AttachDispatch( lpDisp ); // Attach the IDispatch pointer
                      // to the Workbook object.
  
      // Get sheets.
      lpDisp = book.GetSheets();
      ASSERT(lpDisp);
      sheets.AttachDispatch(lpDisp);
  
      lpDisp = sheets.GetItem( COleVariant((short)(1)) );
      ASSERT(lpDisp);
  
      // Attach the lpDisp pointer to a Worksheet object.
      sheet.AttachDispatch(lpDisp);
  
      lpDisp = sheet.GetRange(COleVariant("A1"), COleVariant("W40"));
                  // The range is from A1 to W40.
      ASSERT(lpDisp);
      range.AttachDispatch(lpDisp); // Attach the IDispatch pointer
                     // to the range object.
      range.Clear(); // Could be ClearContents().
  
      ::Sleep(500); // So you can see it happen.
  
      lpDisp = sheet.GetRange(COleVariant("A3"), COleVariant("A3"));
                           // From A3 to A3.
      ASSERT(lpDisp);
      range.AttachDispatch(lpDisp); // Attach the IDispatch pointer
                     // the range object.
      range.SetValue(COleVariant("March")); // Excel 97 & Excel 2000.
  
  range.SetValue2(COleVariant("March")); // Insert March into range.
  
  
      // Following is a series of repetitive steps to populate the
      // worksheet's cells with a series of Months and values to be
      // used in the Chart object, which is yet to be constructed.
  
      lpDisp = sheet.GetRange(COleVariant("B3"), COleVariant("B3"));
  
      ASSERT(lpDisp);
      range.AttachDispatch(lpDisp);
      range.SetValue(COleVariant("12")); // 97 & 2000
  
  range.SetValue2(COleVariant("12")); // Value for March.
  
  
      lpDisp = sheet.GetRange(COleVariant("A4"), COleVariant("A4"));
        // Months will be in column A, values in column B.
      ASSERT(lpDisp);
      range.AttachDispatch(lpDisp);
      range.SetValue(COleVariant("April"));// Excel 97 & Excel 2000
  
  range.SetValue2(COleVariant("April")); // Excel 2002
  
  
      lpDisp = sheet.GetRange(COleVariant("B4"), COleVariant("B4"));
      ASSERT(lpDisp);
      range.AttachDispatch(lpDisp);
      range.SetValue(COleVariant("8")); // Excel 97 & Excel 2000
  
  range.SetValue2(COleVariant("8")); // Excel 2002
  
      lpDisp = sheet.GetRange(COleVariant("A5"), COleVariant("A5"));
      ASSERT(lpDisp);
      range.AttachDispatch(lpDisp);
      range.SetValue(COleVariant("May"));
  
  range.SetValue2(COleVariant("May"));
  
      lpDisp = sheet.GetRange(COleVariant("B5"), COleVariant("B5"));
      ASSERT(lpDisp);
      range.AttachDispatch(lpDisp);
      range.SetValue(COleVariant("2"));
  
  range.SetValue2(COleVariant("2"));
  
      lpDisp = sheet.GetRange(COleVariant("A6"), COleVariant("A6"));
      ASSERT(lpDisp);
      range.AttachDispatch(lpDisp);
      range.SetValue(COleVariant("June"));
  
  range.SetValue2(COleVariant("June"));
  
      lpDisp = sheet.GetRange(COleVariant("B6"), COleVariant("B6"));
      ASSERT(lpDisp);
      range.AttachDispatch(lpDisp);
      range.SetValue(COleVariant("11"));
  
  range.SetValue2(COleVariant("11"));
  
      lpDisp = sheet.GetRange(COleVariant("A7"), COleVariant("A7"));
      ASSERT(lpDisp);
      range.AttachDispatch(lpDisp);
      range.SetValue(COleVariant("July"));
  
  range.SetValue2(COleVariant("July"));
  
      lpDisp = sheet.GetRange(COleVariant("B7"), COleVariant("B7"));
      ASSERT(lpDisp);
      range.AttachDispatch(lpDisp);
      range.SetValue(COleVariant("16"));
  
  range.SetValue2(COleVariant("16"));
  
      // The cells are populated. To start the chart,
      // declare some long variables and site the chart.
      long left, top, width, height;
      left = 100;
      top = 10;
      width = 350;
      height = 250;
  
      lpDisp = sheet.ChartObjects(covOptional);
  
      ASSERT(lpDisp);
      chartobjects.AttachDispatch(lpDisp); // Attach the lpDisp pointer
                   // for ChartObjects to the chartobjects
                   // object.
      ChartObject chartobject = chartobjects.Add(left, top, width, height); 
                  //defines the rectangle, 
                  // adds a new chart at that rectangle and 
                  // assigns its object reference to a 
                  // ChartObject variable named chartobject
      chart.AttachDispatch(chartobject.GetChart()); // GetChart() returns
                       // LPDISPATCH, and this attaches 
                       // it to your chart object.
  
      lpDisp = sheet.GetRange(COleVariant("A3"), COleVariant("B7"));
               // The range containing the data to be charted.
      ASSERT(lpDisp);
      range.AttachDispatch(lpDisp);
  
      VARIANT var; // ChartWizard needs a Variant for the Source range.
      var.vt = VT_DISPATCH; // .vt is the usable member of the tagVARIANT
                 // Struct. Its value is a union of options.
      var.pdispVal = lpDisp; // Assign IDispatch pointer
                 // of the Source range to var.
  
      chart.ChartWizard(var,          // Source.
              COleVariant((short)11), // Gallery: 3d Column.
              covOptional,       // Format, use default.
              COleVariant((short)1),  // PlotBy: xlRows.
              COleVariant((short)0),  // CategoryLabels.
              COleVariant((short)1),  // SeriesLabels.
              COleVariant((short)TRUE), // HasLegend.
              COleVariant("Use by Month"), // Title.
              COleVariant("Month"),  // CategoryTitle.
              COleVariant("Usage in Thousands"), // ValueTitles.
              covOptional       // ExtraTitle.
              );
      // The return is void.
      ::Sleep(3000);
      chartobject.Delete(); // Removes the first chartobject, sets the
      // ChartObjects.Item() count to 0. The next chart will restore the
      // item count to 1.
      ::Sleep(3000); // Set the selected range to be erased.
      range.Clear(); // Erase the usage data.
  
      // Beginning of chart 2.
      lpDisp = sheet.GetRange(COleVariant("B3"), COleVariant("B3"));
                     // From B3 to B3.
      ASSERT(lpDisp);
      range.AttachDispatch(lpDisp); // Attach the IDispatch pointer
                     // to the range object.
      range.SetValue(COleVariant("Chocolate")); // Insert Chocolate into
                           // the range object.
  range.SetValue2(COleVariant("Chocolate")); // Insert Chocolate
  
      // Following is a series of repetitive steps to populate the
      // worksheet's cells with a series of Flavors and values to be
      // used in the chart object, your second chart.
  
      lpDisp = sheet.GetRange(COleVariant("B4"), COleVariant("B4"));
      ASSERT(lpDisp);
      range.AttachDispatch(lpDisp);
      range.SetValue(COleVariant("12")); // Value for Chocolate.
  
  range.SetValue2(COleVariant("12")); // Value for Chocolate.
  
      lpDisp = sheet.GetRange(COleVariant("C3"), COleVariant("C3"));
        // Flavors will be in row 3, values in row 4.
      ASSERT(lpDisp);
      range.AttachDispatch(lpDisp);
      range.SetValue(COleVariant("Vanilla"));
  
  range.SetValue2(COleVariant("Vanilla"));
  
      lpDisp = sheet.GetRange(COleVariant("C4"), COleVariant("C4"));
  
      ASSERT(lpDisp);
      range.AttachDispatch(lpDisp);
      range.SetValue(COleVariant("8"));
  
  range.SetValue2(COleVariant("8"));
  
      lpDisp = sheet.GetRange(COleVariant("D3"), COleVariant("D3"));
      ASSERT(lpDisp);
      range.AttachDispatch(lpDisp);
      range.SetValue(COleVariant("Orange"));
  
  range.SetValue2(COleVariant("Orange"));
  
      lpDisp = sheet.GetRange(COleVariant("D4"), COleVariant("D4"));
      ASSERT(lpDisp);
      range.AttachDispatch(lpDisp);
      range.SetValue(COleVariant("6"));
  
  range.SetValue2(COleVariant("6"));
  
      // The cells are populated. To start the chart,
      // define the bounds, and site the chart.
  
      left = 250;
      top = 40;
      width = 300;
  
      height = 300;
  
      lpDisp = sheet.ChartObjects(covOptional);
  
      ASSERT(lpDisp);
      chartobjects.AttachDispatch(lpDisp); // Attach the lpDisp pointer
                    // for ChartObjects to the chartobjects
                    // object.
      chartobjects.Add(left, top, width, height); // Adds 1 to item count.
  
      //**************************************
      lpDisp = chartobjects.Item( COleVariant((short)(1)) ); // It was
        // zero, but just added one at a new location,
        // with new left, top, width, and height.
      ASSERT(lpDisp);
      chartobject.AttachDispatch(lpDisp); // Use definition of new chart
                        // site.
      chart.AttachDispatch(chartobject.GetChart());
      //**************************************
  
      lpDisp = sheet.GetRange(COleVariant("B3"), COleVariant("D4"));
               // Range containing the data to be charted.
      ASSERT(lpDisp);
      range.AttachDispatch(lpDisp);
  
      var.pdispVal = lpDisp; // Contains IDispatch pointer
                 // to the Source range.
  
      chart.ChartWizard(var,          // Source.
              COleVariant((short)11), // Gallery = 3D Column.
              covOptional,       // Format, use default.
              COleVariant((short)2),  // PlotBy xlColumns.
              COleVariant((short)0),  // CategoryLabels.
              COleVariant((short)1),  // SeriesLabels.
              COleVariant((short)TRUE), // HasLegend.
              COleVariant("Use by Flavor"), // Title.
              COleVariant("Flavor"),  // CategoryTitle.
              COleVariant("Usage in Barrells"), // ValueTitles.
              covOptional       // ExtraTitle.
              );
      // The return is void.
      ::Sleep(3000);
  
      //Show the chart in Print Preview.
      chart.PrintOut(COleVariant((short)1),   // From (page #).
             COleVariant((short)1),   // To (page #).
             COleVariant((short)1),   // Copies.
             COleVariant((short)TRUE), // Preview.
             covOptional,        // ActivePrinter.
             covFalse,         // PrintToFile.
             covFalse          // Collate.
             covOptional        // PrToFileName // 2002 only
             );
  
      book.SetSaved(TRUE); // Avoids the 'Save changes?' dialog box.
      app.Quit(); // Excel departs.
  
      // By default, the pointer references for the objects
      // range, book, chart, chartobjects, sheet, and app
      // are automatically released when they go out of scope.
      // ReleaseDispatch()s are unnecessary.
  
      ::Sleep(1000);
      AfxMessageBox("Just executed App.Quit()");
  
     } // End of processing logic.
  
     catch(COleException *e)
     {
      char buf[1024];
  
      sprintf(buf, "COleException. SCODE: %08lx.", (long)e->m_sc);
      ::MessageBox(NULL, buf, "COleException", MB_SETFOREGROUND | MB_OK);
     }
  
     catch(COleDispatchException *e)
     {
      char buf[1024];
      sprintf(buf,
          "COleDispatchException. SCODE: %08lx, Description: \"%s\".",
          (long)e->m_wCode,
          (LPSTR)e->m_strDescription.GetBuffer(1024));
      ::MessageBox(NULL, buf, "COleDispatchException",
            MB_SETFOREGROUND | MB_OK);
     }
  
     catch(...)
     {
      ::MessageBox(NULL, "General Exception caught.", "Catch-All",
            MB_SETFOREGROUND | MB_OK);
     }
  					
 5. คุณอาจต้องการแก้ไขรหัสใน CAutoProjectDlg::OnRun() เพื่อระบุเส้นทางที่ถูกต้องสำหรับสมุดงานของคุณ Test.xls สมุดงานถูกอ้างอิงในบรรทัดต่อไปนี้:
     lpDisp = books.open("C:\\Test", . . .);
  					

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานอัตโนมัติของ Office คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
222101วิธีการค้นหา และใช้วัตถุ Office รุ่นของเอกสาร

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 178783 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Foundation Class Library 4.2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbautomation kbhowto kbinterop kbmt KB178783 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:178783

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com