C?p Nh?t TCP/IP in options trong Windows NT 4.0 SP3 và m?i hơn

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 179156 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các C?p Nh?t TCP/IP thành in ph?n đư?c có s?n trong Windows NT 4.0 Service Pack 3 (SP3). Có hai m?i m?c đăng k? cho phép d?ng máy in t? xa (LPR) đ? s? d?ng b?t k? có s?n c?ng cao hơn 1.023 ngư?i. V?i nh?ng m?c, LPR không c?n b? gi?i h?n đ? ch? b?ng cách s? d?ng c?ng TCP 11 (721 qua 731) và s? không xung đ?t v?i dành riêng c?ng, ngay c? trên các máy ch? in r?t b?n r?n.

THÔNG TIN THÊM

TCP/IP in ?n (LPR) trong Windows NT 4.0 Service Pack 2 (SP2) và trư?c đó m?c đ?nh b?ng cách s? d?ng c?ng TCP 512-1, 023. Trong Windows NT 4.0 Service Pack 3, LPR m?c đ?nh b?ng cách s? d?ng c?ng TCP 721-731, như mô t? trong RFC 1179 (Windows NT 3.51 Service Pack 4 và các phiên b?n trư?c đó). Ngoài ra, LPR trong d?ch v? Gói 3 bây gi? là c?u h?nh thông qua hai m?c đăng k?, cho phép các s? d?ng c?ng TCP 1.024 và l?n hơn.Cho bi?t thêm thông tin thi?t l?p LPR máy in đư?c RFC tuân th?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
141708In ?n v?i máy in LPD là ch?m ho?c l?i v?i Windows

Phương pháp 1

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Trong Service Pack 3, m?t m?c nh?p registry m?i t? đ?ng t?o ra khi m?t c?ng LPR m?i đư?c t?o ra. Thi?t đ?t này đư?c đ?nh ngh?a trên m?t cho m?i c?ng máy in cơ s? và m?c đ?nh là 0, đó là RFC tuân th?. Đ? cho phép cá nhân IP Đ?a ch? c?ng đ? s? d?ng TCP c?ng 1024 và cao, áp d?ng Service Pack 3 và sau đó s? d?ng các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Registry Editor (Regedt32.exe) và đi đ?n phím sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\LPDSVC\lpr
 2. N?u giá tr? sau t?n t?i, nh?p đúp vào m?c nh?p. N?u giá tr? chưa t?n t?i, trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó nh?p thông tin sau:
  Giá tr? tên:<ip address="" of="" lpr="" printer="" port=""></ip>
  Data Type: REG_DWORD
  Giá tr?: 0 hay 1
  Giá tr? lo?i: nh? phân
  0 = s? d?ng c?ng 721-731 (m?c đ?nh)
  1 = s? d?ng b?t k? c?ng > 1024
 3. Kh?i đ?ng l?i các B? đ?m in d?ch v? đ? thay đ?i có ?nh hư?ng đ?n. T?i ki?u MS-DOS command prompt net stop đ?m. Kh?i đ?ng l?i các B? đ?m in d?ch v?, t?i m?t lo?i d?u nh?c l?nh MS-DOS b? đ?m in net b?t đ?u.

Phương pháp 2

Windows NT 4.0 Service Pack 4 (SP4) và sau đó cho phép m?t giá tr? m?i đăng k?, UseNonRFCSourcePorts, đ? c?u h?nh máy in LPR s? d?ng TCP c?ng cao hơn 1.024 v?i nh?p m?t registry s? k?t h?p m?t s? thay đ?i toàn c?u. S? d?ng phương pháp này trên các máy ch? in r?ng có m?t s? l?n các LPR c?ng.

Chú ý N?u t?t c? các LPR c?ng đư?c t?o ra trư?c khi đ? áp d?ng SP4 ho?c sau này, m?t m?c riêng l? c?ng t?n t?i trong s? đăng k? cho t?t c? các LPR c?ng. Các c?ng cá nhân đư?c ưu tiên hơn các m?c nh?p toàn c?u, UseNonRFCSourcePorts, do đó, các c?ng cá nhân ph?i đư?c xóa t? các đăng k? trư?c khi thi?t đ?t toàn c?u UseNonRFCSourcePorts s? làm vi?c cho t?t c? LPR c?ng. Các bư?c hư?ng d?n theo bư?c dư?i đây s? đi qua lo?i b? các m?c riêng l? và thêm m?c m?i. C?ng lưu ? r?ng các
UseNonRFCSourePorts
registry subkey ph?i đư?c đ?t trên máy tính đó s? g?i các công vi?c c?a LPR đ?n m?t máy ch? LPD.

Có đư?c và áp d?ng SP4 ho?c sau này, và sau đó s? d?ng các bư?c sau đ? kích ho?t tính năng này khóa s? đăng k? m?i:
 1. B?t đ?u Registry Editor (Regedt32.exe) và đi đ?n phím sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\LPDSVC\lpr
 2. Trên các Đăng k? tr?nh đơn, nh?p vào Ti?t ki?m phím và g? m?t tên t?p tin.
 3. Xóa các LPR ch?a khóa đ? lo?i b? t?t c? đ?a ch? IP riêng l? m?c.
 4. Ch?n các LPDSVC baám giö? phím.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm phím, và sau đó trong các Quan tr?ng tên h?p, lo?i LPR.
 6. Ch?n v?a đư?c t?o ra LPR baám giö? phím.
 7. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó nh?p thông tin sau:
  Giá tr? tên: UseNonRFCSourcePorts
  Data Type: REG_DWORD
  Giá tr?: 0 hay 1
  Giá tr? lo?i: nh? phân
  0 = s? d?ng c?ng 721-731 (m?c đ?nh)
  1 = s? d?ng b?t k? c?ng > 1024
Chú ý SP4 ho?c sau này ph?i đư?c áp d?ng trư?c khi đ? kh?i đ?ng l?i b? đ?m trong bư?c 8. N?u b?n không áp d?ng SP4 ho?c sau này trư?c khi b?n kh?i đ?ng l?i b? đ?m, c?ng cá nhân m?c t? đ?ng tái t?o.
 1. Kh?i đ?ng l?i d?ch v? b? đ?m in đ? thay đ?i có ?nh hư?ng đ?n. T?i ki?u MS-DOS command prompt net stop đ?m. Kh?i đ?ng l?i d?ch v? b? đ?m in, lúc m?t ki?u MS-DOS command prompt b? đ?m in net b?t đ?u, và sau đó nh?n ENTER.
Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng UseNonRFCSourcePorts k?t h?p v?i các cá nhân c?ng phím đ? ch? đ?nh m?t k?ch b?n trư?ng h?p ngo?i l? trong trư?ng h?p m?t LPR c? th? c?ng c?n ph?i là RFC tuân th?. Sau khi thêm các UseNonRFCSourcePorts m?c nh?p, t?o ra m?t c?ng đ?a ch? IP riêng l? b?ng cách s? d?ng phương pháp 1, thi?t l?p các m?c đ?nh cho c?ng quay l?i 0.

N?u b?n t?o ra ho?c có LPR c?ng và ch?y d?ch v? b? đ?m máy in v?i SP3, m?t m?c nh?p registry đư?c t?o ra cho m?i LPR c?ng v?i m?t giá tr? m?c đ?nh 0. Đi?u này là "rfc 1179" tuân th?. Thay đ?i giá tr? này đ? 1 làm cho nó không "RFC 1179" tuân th? và cho phép cho vi?c s? d?ng c?ng 1024 ho?c ? trên.

N?u b?n sau đó áp d?ng SP4 ho?c sau này, các giá tr? s? đăng k? đ? đư?c t?o ra và c?n ph?i đư?c xem xét trong trư?ng h?p b?n xóa chúng và s? d?ng máy ch? toàn thi?t l?p. Thêm c?ng m?i sau khi SP4 ho?c sau này không t? đ?ng t?o c?ng c? th? m?c.

V?i SP4 ho?c sau này đư?c cài đ?t, UseNonRFCSourcePorts đ?t tuân th? RFC 1179 0 (721-731) và t?t đ? 1(>1023). Tuy nhiên, m?c cho máy in cá nhân là ngo?i l? đ?i v?i quy t?c này.

Windows 2000

Windows 2000 bao g?m m?t màn h?nh đư?c c?i thi?n c?ng hoàn thành k?t qu? tương t? như làm cho nh?ng thay đ?i đăng k? đ? nói ? trên. Giám sát c?ng tiêu chu?n Microsoft (SPM) cho phép in ?n IP năng đ?ng hơn. SPM s? d?ng c?ng 9100 theo m?c đ?nh, nhưng s? d?ng phi RFC ngu?n c?ng LPR (c?ng l?n hơn 1024) như là m?t d? ph?ng.

N?u b?n đ? nâng c?p lên Windows 2000 t? m?t phiên b?n c? c?a Windows NT, b?n có th? chuy?n c?ng LPR hi?n có c?a b?n SPM b?ng cách ch?y công c? Portconv.vbs trong Windows 2000 Resource Kit. Lưu ? r?ng các tài li?u h? tr? cho vi?c này n?m trong t?p tin Prnadmin.doc.Đ? bi?t thêm thông tin v? SPM xin vui l?ng xem tr? giúp Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
246868Tùy ch?n in TCP/IP trong Windows 2000 tr?nh giám sát c?ng tiêu chu?n
LPR: LPR c?ng có th? đư?c c?u h?nh trên m?t máy ch? Windows 2000 sau khi in Services cho Unix đ? đư?c cài đ?t trong các t?p m?ng khác và in ph?n d?ch v? c?a thu?t s? c?u ph?n c?a Windows Add/Remove trong Add/Remove Programs. N?u b?n đang c?u h?nh c?ng LPR (không m?t tiêu chu?n TCP/IP Port), c?ng này s? m?c đ?nh đ? LPR RFC ngu?n và đi?m đ?n c?ng (TCP:721-731, TCP:515). C? hai khóa registry th?o lu?n trong bài vi?t này làm vi?c trong Windows 2000 và có th? đư?c s? d?ng m?t cách riêng bi?t ho?c v?i nhau đ? đ?t LPR c?ng s? d?ng RFC ho?c không RFC c?ng ngu?n cho toàn b? đ?m ho?c ch? cá nhân LPR c?ng.

Tiêu chu?n TCP/IP Port: Windows 2000 bao g?m m?t màn h?nh đư?c c?i thi?n c?ng giao ti?p v?i m?t thi?t b? ph?c v? in như m?t th? JetDirect qua ngu?n c?ng > 1024 và đi?m đ?n c?ng 9100. Giám sát c?ng tiêu chu?n Microsoft (SPM) cho phép in ?n IP năng đ?ng hơn. M?c dù SPM s? d?ng đi?m đ?n c?ng 9100 theo m?c đ?nh nó s? thay đ?i Destionation Port 515 n?u c?u h?nh đ? làm như v?y, ho?c n?u thi?t b? m?c tiêu s? không h? tr? đi?m đ?n c?ng 9100.

N?u b?n đ? nâng c?p lên Windows 2000 t? m?t phiên b?n c? c?a Windows NT, b?n có th? chuy?n c?ng LPR hi?n có c?a b?n SPM b?ng cách ch?y công c? Portconv.vbs trong Windows 2000 Resource Kit. Lưu ? r?ng các tài li?u h? tr? cho vi?c này n?m trong t?p tin Prnadmin.doc.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? SPM, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
246868Tùy ch?n in TCP/IP trong Windows 2000 tr?nh giám sát c?ng tiêu chu?n
Chú ý AIX ng?u nhiên có th? ngăn ch?n in ?n đ?n Windows 2000 Line in Daemon (LPD). V?n đ? này x?y ra v? AIX 4.3.3 vá c?p 8 là không tương thích RFC1179. Cho AIX in t?i Windows 2000 LPD, t?o ra giá tr? đăng k? sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\LPDSVC\lpr

Tên giá trị: UseNonRFCSourcePorts
D? li?u có giá tr?: 1
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? in ?n AIX đ? Windows 2000 trên m?t m?ng di?n r?ng (WAN), nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
280344Các công vi?c in l?n th?i gian ra sau 60 giây trong Windows Server 2003 và Windows 2000 Server
283014 Windows 2000 Lprmon không kh?i đ?ng l?i công vi?c n?u nó s? nh?n đư?c m?t "Nack" sau khi g?i m?t t?p tin d? li?u

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows NT 4.0 hay Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
152734 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t c?a Windows NT 4.0

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong Windows NT 4.0 và Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Windows NT 4.0 Service Pack 4 và Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 4.

Thu?c tính

ID c?a bài: 179156 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbbug kbfix kbprint kbmt KB179156 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:179156

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com