WD: Làm th? nào đ? t?o khác nhau đ?u tiên trang tiêu đ? và chân trang

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 179223 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách t?o khác nhau tiêu đ? và chân trang cho các Trang đ?u tiên c?a m?t tài li?u hay ph?n c?a m?t tài li?u.

THÔNG TIN THÊM

Tiêu đ? và chân trang là ph?n c?p đ?nh d?ng. Đi?u này ch? đơn gi?n có ngh?a là ph?n đ?u và cu?i trang có th? khác nhau trong m?i ph?n c?a m?t tài li?u. V? v?y, m?t cách đ? thay đ?i các tiêu đ? và chân trang m?t ph?n c?a m?t tài li?u là đ? chèn m?t break ph?n, t?o ra m?t ph?n m?i có tiêu đ? riêng c?a m?nh và cu?i trang.

Tuy nhiên, b?n có th? thư?ng xuyên mu?n m?t tiêu đ? khác nhau và chân trang cho ch? các Trang đ?u tiên c?a m?t tài li?u hay ph?n. V? v?y, Microsoft Word cung c?p m?t đ?c bi?t đ?u tiên trang tiêu đ? và chân trang. Đi?u này làm gi?m s? lư?ng các ph?n c?n thi?t trong m?t tài li?u.

T?o m?t đ?u trang đ?u trang hay chân trang

Đ? t?o ra m?t tiêu đ? khác nhau ho?c chân trang cho trang đ?u tiên c?a m?t tài li?u ho?c ph?n, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. V? trí đi?m chèn con tr? (nh?p nháy chu?t mà ch? ra nơi văn b?n s? xu?t hi?n khi b?n g?) trên trang đ?u tiên c?a tài li?u ho?c ph?n và sau đó b?m vào tiêu đ? và chân trang trên tr?nh đơn xem.
 2. Trên thanh công c? tiêu đ? và chân trang, nh?p b? trí tài li?u.
 3. Nh?p vào tab giao di?n.
 4. Dư?i tiêu đ? và chân trang, nh?n vào đây đ? ch?n trang đ?u tiên khác nhau h?p ki?m. N?u có nhi?u hơn m?t ph?n trong tài li?u, đ?m b?o áp d?ng đ? đư?c thi?t l?p đ? tài li?u toàn b?, This đi?m ti?p, ho?c Đi?u này ph?n, n?u thích h?p, và sau đó b?m OK.
 5. N?u c?n thi?t, b?m vào nút ti?p theo hi?n th? ho?c hi?n th? trư?c đó đ? di chuy?n đ?n đ?u tiên trang đ?u trang hay chân trang đ?u tiên cho các tài li?u ho?c ph?n. T? "Đ?u tiên trang tiêu đ?" ho?c "Đ?u tiên chân trang" s? xu?t hi?n trong các trên bên trái c?a h?p đ?u trang hay chân trang tiêu tan.

  Lưu ?: Hi?n th? ti?p theo, hi?n trư?c đó, và "chuy?n đ?i gi?a các tiêu đ? và Chân trang"nút trên thanh công c? tiêu đ? và chân trang cho phép b?n xem t?t c? ph?n đ?u và cu?i trang trong tài li?u mà không c?n ph?i đóng các tiêu đ? và chân trang h?p đ? di chuy?n trong tài li?u. N?u có nhi?u hơn m?t ph?n trong tài li?u này, m?t s? ph?n s? xu?t hi?n trên d?ng tiêu tan sau ch? "Header."

  Ví d?: Đ?u tiên trang tiêu đ? - ph?n 2

  Tiêu đ? trang đ?u tiên ch? áp d?ng cho trang đ?u tiên c?a ph?n đó ho?c tài li?u. Tiêu đ? áp d?ng cho t?t c? các trang c?n l?i trong ph?n ho?c tài li?u. Áp n?u có là không có tiêu đ? trang đ?u tiên, sau đó tiêu đ? d?ng cho toàn b? ph?n ho?c tài li?u. (L? và th?m chí c? tiêu đ? và chân trang là th?o lu?n sau này trong bài vi?t này.)
 6. T?o ra các đ?u trang hay chân trang b?n mu?n xu?t hi?n trên trang đ?u tiên b?i g? trên vùng đ?u tiên đ?u trang hay chân trang đ?u tiên. N?u b?n không mu?n m?t đ?u trang hay chân trang đ? xu?t hi?n trên trang đ?u tiên, đ? l?i các tiêu đ? ho?c khu v?c chân trang tr?ng.

  M?o: B?n có th? g? m?t vài v?n chuy?n tr? v? đ? t?o ra m?t tr?ng l?n tiêu đ? trên trang đ?u tiên, đ? l?i ch? cho m?t đ?u b?c thư preprinted.
 7. Nh?p vào nút ti?p theo hi?n th? và "Switch gi?a Header và Footer" đ? di chuy?n đ?n đ?u trang (không đ?u tiên trang) hay chân trong tài li?u ho?c keá tieáp. T? "Tiêu đ?" ho?c "Chân" s? xu?t hi?n ? phía trên bên trái c?a tiêu tan đ?u trang hay chân trang h?p.
 8. T?o ra các đ?u trang hay chân trang mà b?n mu?n xu?t hi?n trong ph?n c?n l?i c?a các tài li?u hay ph?n. N?u b?n không mu?n m?t đ?u trang hay chân trang đ? xu?t hi?n trong ph?n c?n l?i c?a tài li?u hay ph?n, r?i kh?i khu v?c đ?u trang hay chân trang tr?ng.
 9. Đ? tr? v? tài li?u, b?m vào nút đóng trên tiêu đ? và Chân trang thanh công c?.

Vi?c t?o ra m?t ph?n m?i trong m?t tài li?u

Đ? t?o ra m?t ph?n m?i trong m?t tài li?u, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. V? trí đi?m chèn trong tài li?u mà ph?n m?i nên b?t đ?u.
 2. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào Phá v?.
 3. Dư?i Ph?n Breaks, b?m Trang ti?p theo.

  M?o: Khi t?o ph?n phá v? đ? thay đ?i các tiêu đ? và cu?i trang, s? d?ng m?t break ph?n c?ng t?o ra m?t trang m?i, ch?ng h?n như Ti?p theo Trang, Th?m chí trang, ho?c L? trang.
 4. Nh?p vào Ok.

Vi?c t?o ra m?t ph?n m?i trong m?t tài li?u Word 2001

Đ? t?o ra m?t ph?n m?i trong m?t tài li?u Word 2001, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. V? trí đi?m chèn trong tài li?u mà ph?n m?i nên b?t đ?u.
 2. Trên các Chèn tr?nh đơn, đi?m đ?n Phá v?, và sau đó nh?p vào Ph?n phá v? (ti?p theo trang).

  M?O: Khi t?o ph?n phá v? đ? thay đ?i các tiêu đ? và chân trang, s? d?ng m?t break ph?n c?ng t?o ra m?t trang m?i, ch?ng h?n như Trang ti?p theo, Th?m chí Trang, ho?c L? trang.
 3. Nh?p vào Ok.

THAM KH?O

Cho bi?t thêm thông tin v? v? ph?n đ?u và cu?i trang, b?m tr? l? văn ph?ng, g? Word, b?m Tìm kiếm, và sau đó nh?p vào tiêu đ? và chân trang đ? xem các ch? đ?.

LƯU ?: N?u các tr? l? là ?n, b?m các Tr? l? văn ph?ng nút trên thanh công c? tiêu chu?n. N?u tr? giúp Microsoft chưa đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
179216 OFF98: Làm th? nào đ? s? d?ng chương tr?nh cài đ?t Microsoft Office
Cho bi?t thêm thông tin v? v? vi ph?m ph?n, b?m tr? l? văn ph?ng, g? Word, b?m Tìm kiếm, và sau đó nh?p vào ph?n vi ph?m đ? xem các ch? đ?.

LƯU ?: N?u các tr? l? là ?n, b?m các Tr? l? văn ph?ng nút trên thanh công c? tiêu chu?n. N?u tr? giúp Microsoft chưa đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
179216 OFF98: Làm th? nào đ? s? d?ng chương tr?nh cài đ?t Microsoft Office
Đ? thêm thông tin v? ph?n đ?u và cu?i trang trong các phiên b?n khác c?a Word, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
172180 WD: Thông tin chung v? tiêu đ? và chân trang
109681 WD: T?o ra m?u v?i trang đ?u tiên ho?c Odd/ngay c? tiêu đ?/Footer
275147 OFF2001: Làm th? nào đ? s? d?ng chương tr?nh cài đ?t Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 179223 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 98 for Macintosh
 • Microsoft Word 2001 for Mac
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB179223 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:179223
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com