Ti?n: Làm th? nào đ? x? l? ch?ng khoán sáp nh?p ho?c thu?c trong ti?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 179585 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
N?u b?n đ? qu?n l? tài chính c?a b?n v?i s? giúp đ? c?a Microsoft ti?n, b?n nên bi?t r?ng Microsoft ngưng t?t c? các d?ch v? tr?c tuy?n và h? tr? h? tr? cho t?t c? các phiên b?n c?a ti?n ngày 31 tháng 1 năm 2011. (Microsoft ng?ng bán hàng c?a ti?n ngày 20 tháng 6 năm 2009.) N?u b?n đang t?m ki?m m?t chương tr?nh thay th?, Microsoft đ? làm cho các phiên b?n ti?n Plus Sunset có s?n như là m?t thay th? cho h?t h?n sau chương tr?nh: Microsoft ti?n Essentials, Microsoft ti?n Deluxe, phí b?o hi?m ti?n Microsoft, Microsoft ti?n nhà và kinh doanh ti?n Microsoft. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ti?n c?ng v?i hoàng hôn, đ? c?p đ?n bài vi?t này trong cơ s? ki?n th?c Microsoft: Microsoft ti?n c?ng v?i hoàng hôn là g??
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft ti?n và MSN Money không có m?t cách c? th? đ? x? l? s? h?p nh?t ho?c ch?ng khoán thu?c.

M?t ví d? v? m?t spin-off là khi cho m?i c? ph?n c?a t?p đoàn XYZ b?n s? h?u, b?n nh?n đư?c chia s? n c?a ZYX Công ty.

M?t ví d? v? m?t s? h?p nh?t là khi chia m?i s? c?a XYZ Công ty c? ph?n c?a riêng b?n chuy?n đ?i sang n c? ph?n c?a công ty ZYX.

Các v?n đ? chính là làm th? nào đ? đúng phân b? chi phí ban đ?u cơ s? m?i T?ng s? c? ph?n, đ? báo cáo l?i nhu?n ho?c thua l? m?t cách chính xác.

Bài vi?t này mô t? cách có th? đ? theo d?i các ho?t đ?ng trong ti?n b?c và Nhà đ?u tư.

THÔNG TIN THÊM

Chú ý Microsoft ti?n 2003 và các phiên b?n sau có thêm m?t tính năng đ? thêm thu?c và sáp nh?p. Đ? thêm thu?c và sáp nh?p trong ti?n 2003 và phiên b?n m?i nh?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong ti?n, đi đ?n danh m?c đ?u tư.
 2. ? bên trái, nh?p vào Ghi l?i m?t ho?t đ?ng đ?c bi?t.
 3. Ch?n đ? ghi l?i m?t spinoff ho?c sáp nh?p.
Ti?n s? d?ng chia s? lo?i b? và chia s? thêm các giao d?ch th?c hi?n ho?t đ?ng đ?c bi?t này.

N?u b?n mu?n theo d?i các giao d?ch sáp nh?p ho?c spin-off b?ng tay, s? d?ng b?t k? m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

H?y ch?c ch?n r?ng b?n s? d?ng các thông tin đư?c cung c?p b?i nhà môi gi?i c?a b?n ho?c b?i công ty khi b?n tính toán giá tr? cho các giao d?ch trong b?t k? m?t trong các phương pháp sau đây.

X? l? m?t spin-off

Tr? l?i c?a th? đô

S? d?ng ti?n t? m?t giao d?ch tr? l?i c?a v?n đ?u tư vào các b?n g?c an ninh đ? mua c? phi?u m?i trong công ty m?i. Đây là nh?ng cách đơn gi?n nh?t và đư?c đ? ngh?.

Split

X? l? các giao d?ch như là m?t s? chia r? d?a trên t? l? spin-off; bán các c? phi?u b? sung đư?c t?o ra và mua cùng m?t s? c? ph?n trong công ty m?i. V?n đ? v?i phương pháp này là nó t?o ra m?t không chính xác tăng/m?t mát v? an ninh ban đ?u, và ph?n ánh m?t s? c? ph?n không chính xác cho các giao d?ch trư?c.

Đi?u ch?nh b?ng tay

T? đi?u ch?nh giá (chi phí cơ s?) m?i và m?i giao d?ch xyz d?a trên t? l? spin-off, và sau đó nh?p mua giao d?ch cho các c? phi?u m?i c?a ZYX.

X? l? m?t s? h?p nh?t

Split sáp nh?p

Tách an ninh g?c theo đi?u l? sáp nh?p, và sau đó thay đ?i b?o m?t tên và bi?u tư?ng đ? bi?u tư?ng m?i. V?n đ? v?i phương pháp này là b?n m?t đi l?ch s? c?a th?c t? quy?n s? h?u, và b?n có m?t tách trong l?ch s? giá mà không bao gi? th?c s? x?y ra. Đây là các khuy?n cáo phương pháp.

Bán và mua

Bán c? ph?n c?a an ninh ban đ?u và s? d?ng nh?ng kho?n ti?n đ? mua c? ph?n m?i c?a b?o m?t m?i. V?n đ? v?i phương pháp này là nó t?o ra m?t l?i/m?t mát mà đ? không th?c s? x?y ra.

H?y b? và thêm

Lo?i b? các c? ph?n c?a an ninh ban đ?u và thêm các c? ph?n c?a b?o m?t m?i. Phương pháp này không đư?c khuy?n cáo v? thêm c? ph?n ho?t đ?ng có m?t s? không chi phí s?, mà k?t qu? trong ti?n báo cáo các nh?n ra và chưa th?c hi?n đư?c đ?t đư?c không chính xác. Tuy nhiên, b?n không ph?i tính toán chi phí cơ s? b?ng cách s? d?ng phương pháp này.

Bư?c chi ti?t cho m?i phương pháp

T?t c? các phương pháp đư?c di?n t? trong ph?n này s? d?ng sau đây Ví d? d? li?u:
  1/1/98 Buy 100 shares of XYZ at $10
  2/1/98 Buy 100 shares of XYZ at $11
  3/1/98 Reinvest $120 Dividend to buy 10 shares at $12 each

  Total Cost Basis is $2220 for an average of $10.57141 for each of the
  210 shares.

  The ratio for the spin-off or merger is 0.2, or for every 1 share
  of XYZ, you get 0.2 shares of ZYX, which equals 42 new shares of ZYX.

  The spin-off or merger event occurs on April 1,1998.
				
S? ti?n cho chi phí t?ng-cơ s? cho t?t c? các c? ph?n m?i trong các trư?ng h?p c?a m?t spin-off nên đư?c l?y t? tuyên b? môi gi?i c?a b?n. Nhưng b?n có th? tính toán s? ti?n g?n đúng như sau:
  (Cost Basis) - (Cost Basis)/(1 + ratio)

  Using the example data above results in the following values:

  Cost basis   : $2220 - $2220/1.2 = $370
  Share of ZYX  : 210 * 0.2 = 42
  Price per share: $370/42 = $8.81
				

Tr? l?i c?a th? đô (Spin-off)

Vào ngày spin-off, nh?p m?t tr? v? c?a th? đô giao d?ch cho s? ti?n c?a các chi phí cơ s? chuy?n giao cho s? b?o m?t m?i. Sau đó, nh?p vào m?t giao d?ch mua cho s? c? ph?n đ? đ?t đư?c và giá cho m?i chia s?, là s? ti?n tr? l?i c?a th? đô chia cho s? c? ph?n.

B?ng cách s? d?ng các ví d? d? li?u k?t qu? trong hai giao d?ch sau đây:
  4/1/98 Return of Capital for XYZ of $370.00.
  4/1/98 Buy 42 shares of ZYX at $8.81 each.
				

Split (Spin-off)

Đi?u này t?t nh?t mô t? b?ng cách s? d?ng các ví d?.

Các 0.2 t? l? có ngh?a là cho m?i chia s? mà b?n đ? có, bây gi? b?n s? có 0,2 chia s?. R?ng là, chia s? t?ng 252: 210 XYZ và 42 m?i ZYX chia s?.

B?i v? b?n có th? không có m?t phân đo?n chia, b?n c?n đ? làm tr?n đ?n con s? toàn b?. V? v?y, nh?p các chia r? là 242 chia s? cho m?i 210 XYZ (ho?c các đơn gi?n t? l?, 6 cho m?i 5).

Sau đó, nh?p các giao d?ch sau đây:
  4/1/98 Sell 42 shares of XYZ at $8.81 each.
  4/1/98 Buy 42 shares of ZYX at $8.81 each.
				

Đi?u ch?nh b?ng tay (Spin-off)

Phương pháp này đ?i h?i công vi?c nh?t. B?n c?n ph?i đi?u ch?nh b?ng tay giá m?i giao d?ch trư?c khi đ?n s? ki?n spin-off b?i spin-off t? l?, nói cách khác: (giá) / (1 + t? l?)

S? d?ng d? li?u ví d?, các giao d?ch s? thay đ?i đ?
  1/1/98 Buy 100 shares of XYZ at $8.3333.
  2/1/98 Buy 100 shares of XYZ at $9.1667.
  3/1/98 Reinvest $120 dividend to buy 10 shares at $10.00 each.
				
và sau đó b?n s? nh?p vào mua sau cho ZYX:
  4/1/98 Buy 42 shares of ZYX at 8.50 each.
				

Split (sáp nh?p)

Nh?p phân chia d?a trên t? l?. Sau đó, đi đ?n đ?u tư Chi ti?t và thay đ?i đ?u tư tên và bi?u tư?ng. B?n c?ng có th? mu?n bao g?m m?t lưu ? trong l?nh v?c b?nh lu?n ho?c b?n ghi nh? v? nh?ng g? đ? x?y ra.

B?ng cách s? d?ng các Ví d?, b?n s? nh?p chia s? 42 cho m?i c? ph?n 210 (ho?c t? l? đơn gi?n hơn, 1 cho m?i 5).

Đi?u này k?t qu? trong t?t c? các giao d?ch trư?c khi thay đ?i s? lư?ng c?a h? c? phi?u và giá cho m?i c? ph?n d?a trên t? l? phân chia.

S? d?ng d? li?u ví d?, các giao d?ch s? là:
  1/1/98 Buy 20 shares of ZYX at $50.
  2/1/98 Buy 20 shares of ZYX at $55.
  3/1/98 Reinvest $120 dividend to buy 2 shares at $60 each.
				

Bán và mua (sáp nh?p)

Bán t?t c? các c? ph?n c?a an ninh g?c và mua t? l? s? c? ph?n c?a b?o m?t m?i. S? d?ng cơ s? t?ng chi phí c?a b?n g?c chia s? giá bán và giá mua c?a b?o m?t m?i. H?y nh? đ? đi?u ch?nh cho t? l?. B?ng cách bán t?i cơ s? chi phí th?c t? t?ng s? Đ?t đư?c s? tr? thành zero m?c dù cá nhân tăng/gi?m s? ti?n trong ti?n cho m?i lô có th? không ph?i là s? không.

S? d?ng d? li?u ví d?, b?n s? nh?p các giao d?ch sau đây:
  4/1/98 Sell 210 shares of XYZ at $10.57141 each
  4/1/98 Buy 42 shares of ZYX at $52.857143 each
				

H?y b? và thêm (sáp nh?p)

Phương pháp này là tương t? như phương pháp bán và mua mô t? trư?c đó, nhưng s? d?ng các ho?t đ?ng chia s? thêm và lo?i b? chia s?.

B?ng cách s? d?ng d? li?u ví d?, b?n s? nh?p vào các giao d?ch sau đây:
  4/1/98 Remove 210 Shares of XYZ.
  4/1/98 Add 42 Shares of ZYX.
				
V?n đ? v?i phương pháp này là r?ng các tính toán l?i cho b?n m?t là cơ s? toàn b? chi phí xyz, và r?ng ZYX chi phí không có g?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 179585 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Money 2007 Deluxe
 • Microsoft Money 2007 Home & Business
 • Microsoft Money 2007 Premium
 • Microsoft Money 2006 Deluxe
 • Microsoft Money 2006 Premium
 • Microsoft Money 2006 Small Business
 • Microsoft Money 2006 Standard
 • Microsoft Money 2005 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2005 Premium Edition
 • Microsoft Money 2005 Small Business Edition
 • Microsoft Money 2005 Standard Edition
 • Microsoft Money 2004 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2004 Premium Edition
 • Microsoft Money 2004 Small Business Edition
 • Microsoft Money 2002 Standard Edition
 • MSN Money
T? khóa: 
kbhowto kbmoneyinvest kbmt KB179585 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:179585

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com