L?i 8004010F "MAPI_E_NOT_FOUND" v?i CDO 1.x

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 179639
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây:
Các đ?i tư?ng d? li?u nghiên c?u khoa h?c
[C?ng tác d? li?u đ?i tư?ng-[MAPI_E_NOT_FOUND(8004010F)]]
Có nhi?u l? do cho thông báo l?i này xu?t hi?n. Bài vi?t này th?o lu?n v? m?t s? trong nh?ng nguyên nhân và ngh? quy?t cho l?i.

NGUYÊN NHÂN

Sau đây là danh sách các nguyên nhân l?i:
 1. N?u m? c?a b?n đang ch?y trong m?t trang Active Server Pages (ASP), b?n có th? đi qua m?t tên h? sơ đ? các Đăng nhập phương pháp nơi h? sơ không t?n t?i trên máy tính đang ch?y Microsoft Internet Information Server (IIS).
 2. B?n có th? c? g?ng s? d?ng m?t ngu?n tài nguyên đó không t?n t?i. V?n đ? này x?y ra khi b?n c? g?ng s? d?ng m?t máy ch? ho?c b?n c? g?ng đăng nh?p vào m?t h?p thư nào không t?n t?i. M?t nguyên nhân ph? bi?n c?a v?n đ? này sao chép và dán m? m?u mà không c?n s?a đ?i các bi?n server và h?p thư.
 3. B?n có th? c? g?ng đ? gi?i quy?t m?t ngư?i nh?n không t?n t?i.
 4. Khi l?y các y?u t? t? b? sưu t?p thư m?c thông qua các Folders.item(searchValue) tuyên b?, b?n có th? c? g?ng đ? l?y m?t m?c trư?c.
 5. B?n có th? s? d?ng các GetFreeBusy phương pháp ch?ng l?i m?t Exchange Server h?p thư đó đ? không đư?c đăng nh?p vào đư?c nêu ra, ho?c không có b?t k? caùc cuoäc heïn trong l?ch.
 6. Trong khi b?n đang g?i thư ngày Groupwise, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i này khi b?n truy c?p vào h?p thư đi ho?c khi b?n g?i các G?i phương pháp.
 7. B?n có th? c? g?ng đ? thi?t l?p giá tr? c?a m?t l?nh v?c (tài s?n) vào m?t Nghiên c?u khoa h?c Data Objects (1.1, 1.2, 1,21) đ?i tư?ng mà l?nh v?c (tài s?n) không t?n t?i.

GI?I PHÁP

Các ngh? quy?t sau đây phù h?p v?i nguyên nhân đư?c li?t kê trong ph?n nguyên nhân.
 1. B?n nên s? d?ng tham s? ProfileInfo trên các cu?c g?i đ?n các Đăng nhập phương pháp thay v? m?t tên h? sơ c? th?. Đi?u này cho phép b?n t?o ra m?t h? sơ cho ngư?i dùng c?a trang ASP l?p tr?nh.

  B?n làm đi?u này v? ngư?i dùng s? không thư?ng có các c?u h?nh h? ph?c v?, và các c?u h?nh có l? s? không đư?c n?p vào HKEY_CURRENT_USER đ? đư?c t?m th?y b?i CDO (1.1, 1.2, 1,21).
 2. Ki?m tra m? c?a b?n cho các bi?n đư?c dùng trong các Đăng nhập phương pháp Phiên làm vi?c đ?i tư?ng. H?u h?t ASP m?u m? có ch?a m?t bi?n đư?c đ?t tên strProfileInfo. Bi?n này là m?t s? k?t h?p c?a tên máy ch?, m?t đư?ng dây ngu?n c?p d? li?u, và tên h?p thư. T?m các bi?n xác đ?nh máy ch? và h?p thư, và đ?m b?o r?ng các ngu?n tài nguyên đang trên m?ng và trên máy tính đang ch?y Exchange Server.
 3. H?y ch?c ch?n r?ng ngư?i nh?n như đ? ch? đ?nh. N?u b?n vư?t qua m?t h?p th?c ngư?i nh?n đ? CDO (1.1, 1.2, 1,21) trong m?t trang ASP, cách duy nh?t đ? gi?i quy?t v?n đ? là ph?i nh?p l?i ngư?i nh?n. B?n không th? g?i lên s? đ?a ch? trên máy khách.
 4. Khi l?y các y?u t? t? b? sưu t?p thư m?c thông qua các Folders.item(searchValue) tuyên b?, b?n c? g?ng đ? l?y m?t m?c trư?c.

  Các Folders.item(searchValue) tuyên b? th?c hi?n m?t t?m ki?m phía trư?c. Do đó, N?u b?n s? d?ng đó là tuyên b? đ? l?y m? hai (2) thư m?c b? sưu t?p và sau đó sau đó b?n c? g?ng truy c?p m?t m?c trư?c c?a cùng m?t b? sưu t?p, b?n nh?n đư?c l?i.

  Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng các tham s? ch? m?c c?a các Folders.item tuyên b?. Các Item(Index) cú pháp tr? v? các Cặpđ?i tư?ng t?i v? trí ch? đ?nh trong b? sưu t?p.

  Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng các GetFirst phương pháp, các GetPrevious phương pháp, các GetNext phương pháp, và các GetLast phương pháp c?a các FoldersCollection đ?i tư?ng.
 5. Free/Busy thông tin s? không s?n sàng cho m?t h?p thư cho đ?n khi h?p thư đ? đư?c đăng nh?p vào b?ng cách s? d?ng m?t ?ng d?ng thư khách và t?n t?i ít nh?t m?t cu?c h?n trong l?ch cho h?p thư.

  Dư?i đây là ba cách gi?i quy?t cho v?n đ? này:
  • Đăng nh?p vào h?p thư b?ng cách s? d?ng m?t máy khách Outlook đ? đ?m b?o r?ng m?t s? thông tin Free/Busy b?ng văn b?n cho h?p thư. Khi b?n đăng vào thư cho l?n đ?u tiên, Outlook t?o m?t m?c cu?c h?n mà l?n lư?t t?o ra Free/Busy thông tin.
  • Đăng nh?p vào h?p thư b?ng cách s? d?ng m?t khách hàng trao đ?i và b?t đ?u r?i, ho?c b?t đ?u r?i c?a chính nó. Đi?u này t?o ra thông tin Free/Busy trong h?p thư đó. B?n không c?n ph?i th?c s? t?o ra m?t cu?c h?n.
  • S? d?ng CDO (1.2, 1,21) đ? t?o ra m?t cu?c h?n th? nghi?m m?i đ? Free/Busy thông tin đư?c t?o ra cho h?p thư đó.
 6. Trong khi b?n đang g?i thư ngày Groupwise, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i này khi b?n truy c?p vào h?p thư đi ho?c khi b?n g?i các G?i phương pháp.

  S? d?ng sau đây đ? gi?i quy?t các l?i:
  • Ch? đ?nh NoMail: = True trên các cu?c g?i đ?n các Đăng nhập phương pháp c?a các Phiên làm vi?c đ?i tư?ng.
  • H?y ch?c ch?n r?ng b? đ?m MAPI không ch?y đ? sau khi k?t n?i v?i kho gi? thư GroupWise, ch?ng h?n như v?i Outlook.
  Chú ý Cách gi?i quy?t nh?ng c?ng có th? gi?i quy?t sau nh?ng v?n đ? khác g?i thư b?ng cách s? d?ng CDO (1.1, 1.2, 1,21) trên m?t tài kho?n GroupWise:
  • Tin nh?n đư?c g?i, nhưng văn b?n và t?p tin đính kèm không t?n t?i.
  • Tin nh?n s? xu?t hi?n trong kho?n m?c đ? g?i nhưng không bao gi? đư?c g?i đ?n ngư?i nh?n
 7. Thay v? c?a ch? c?n thi?t l?p giá tr? trư?ng, gi? s? r?ng l?nh v?c không t?n t?i. S? d?ng các Thêm phương pháp c?a các L?nh v?cb? sưu t?p. B?ng cách s? d?ng các Thêm phương pháp, b?n có th? c? hai thêm l?nh v?c này và thi?t l?p các có giá tr? như sau.
  objMsg.Fields.Add &H00150040, 234
  M?u m? trư?c đó ch?ng t? cách thêm và đ?t giá tr? cho l?nh v?c PR_EXPIRY_LIMIT (& H00150040). Không có l?i x?y ra n?u tài s?n đ? t?n t?i.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
183094CDO (1.x) l?i MAPI_E_NOT_FOUND thi?t l?p giá tr? c?a tài s?n
183250 CDO (1.x) l?i: th?i gian ch?y l?i '-2147221233' v?i GetFreeBusy
195662 Làm th? nào đ? đăng nh?p vào đ? trao đ?i v?i tham s? ProfileInfo

Thu?c tính

ID c?a bài: 179639 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbcode kbfaq kbgrpdsmsg kbmsg kbole kbpending kbprb kbmt KB179639 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:179639
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com