วิธีการใช้ MFC เพื่อทำให้ Excel สร้าง และการจัดรูปแบบสมุดงานใหม่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 179706 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงวิธีการที่ทำให้ Microsoft Excel ที่ใช้ไลบรารีคลาสมูลฐาน Microsoft (MFC) เวอร์ชันที่ 4.2 ที่ (ติดตั้งกับ Microsoft ในการ Visual c ++รุ่น 5.0 และ 6.0)

บทความนี้อธิบายเทคนิคหนึ่งเพื่อใช้การดำเนินการอัตโนมัติ OLE สร้าง/รูปในสมุดงาน Microsoft Excel ดังกล่าวแนะนำหลายวิธี/คุณสมบัติ (จากรารีชนิด Microsoft Excel) สำหรับการเพิ่มข้อมูลลงในแผ่นงาน และการจัดรูปแบบของแผ่นงาน

หมายเหตุสำหรับอัตโนมัติ Microsoft Excel 2000 และ 2002

ตัวอย่างรหัสในบทความนี้ใช้คลาส wrappers ที่สร้างขึ้นจากไลบรารีของวัตถุ Excel 97 (Excel 8.olb) มีการปรับเปลี่ยน slight รหัสนี้สามารถถูกประยุกต์ใช้กับการทำงานอัตโนมัติไคลเอนต์ที่ใช้คลาส wrappers สำหรับ Excel 2000 (Excel9.olb) หรือ Excel 2002 (Excel.olb) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวอย่างรหัสที่อธิบายไว้ในบทความนี้กับ Microsoft Excel 2000 หรือไลบรารีชนิด 2002 กรุณาคลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูในฐานความรู้ของ Microsoft:
224925ข้อมูล: ไลบรารีชนิดสำหรับ Office อาจเปลี่ยน มีการนำออกใช้ใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถคัดลอกรหัสในบทความนี้ไปยังฟังก์ชันการจัดการข้อความของเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในแฟ้ม.cpp MFC อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของรหัสจะแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการใช้อินเทอร์เฟซ IDispatch และฟังก์ชันสมาชิกที่กำหนดไว้ในไลบรารีชนิด Excel8.olb หลักได้รับประโยชน์ของบทความนี้ได้ อย่างไรก็ตาม มาจากการอ่าน และการทำความเข้าใจเกี่ยวกับรหัสในตัวอย่างดังนั้นคุณสามารถปรับเปลี่ยนตัวอย่าง หรือเขียนของคุณเองให้รหัสการทำให้ Microsoft Excel 97 ใช้ MFC

ขั้นตอนในการสร้างโครงการนี้

 1. ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 12 ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้เพื่อสร้างตัวอย่างโครงการ interfaces IDispatch ใช้ และสมาชิกฟังก์ชันที่กำหนดไว้ในไลบรารีชนิด Excel8.olb:
  178749วิธีการสร้างโครงการการทำงานอัตโนมัติที่ใช้ MFC และไลบรารีของชนิด
 2. ที่ด้านบนของไฟล์ AutoProjectDlg.cpp เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้:
     #include "excel8.h"
  					
 3. เพิ่มรหัสต่อไปนี้เพื่อ CAutoProjectDlg::OnRun() ในแฟ้ม AutoProjectDLG.cpp:

  ตัวอย่างรหัส

     // Commonly used OLE variants.
     COleVariant
           covTrue((short)TRUE),
           covFalse((short)FALSE),
           covOptional((long)DISP_E_PARAMNOTFOUND, VT_ERROR);
  
  
     _Application app;
     Workbooks books;
     _Workbook book;
  
     Worksheets sheets;
     _Worksheet sheet;
     Range range;
     Font font;
     Range cols;
  
     // Start Excel and get Application object.
  
     if(!app.CreateDispatch("Excel.Application"))
     {
      AfxMessageBox("Couldn't start Excel and get Application object.");
      return;
     }
  
  
     //Get a new workbook.
     books = app.GetWorkbooks();
     book = books.Add (covOptional);
  
     //Get the first sheet.
     sheets =book.GetSheets();
     sheet = sheets.GetItem(COleVariant((short)1));
  
     //Fill cells A1, B1, C1, and D1 one cell at a time with "headers".
     range = sheet.GetRange(COleVariant("A1"),COleVariant("A1"));
     range.SetValue(COleVariant("First Name"));
     range = sheet.GetRange(COleVariant("B1"),COleVariant("B1"));
     range.SetValue(COleVariant("Last Name"));
     range = sheet.GetRange(COleVariant("C1"),COleVariant("C1"));
     range.SetValue(COleVariant("Full Name"));
     range = sheet.GetRange(COleVariant("D1"),COleVariant("D1"));
     range.SetValue(COleVariant("Salary"));
  
  
     //Format A1:D1 as bold, vertical alignment = center.
     range = sheet.GetRange(COleVariant("A1"), COleVariant("D1"));
     font = range.GetFont();
     font.SetBold(covTrue);
     range.SetVerticalAlignment(
          COleVariant((short)-4108));  //xlVAlignCenter = -4108
  
     //Fill A2:B6 with an array of values (First & Last Names).
     {
       COleSafeArray saRet;
       DWORD numElements[]={5,2};  //5x2 element array
       saRet.Create(VT_BSTR, 2, numElements);
  
  
       //Fill the 5x2 SafeArray with the following data:
       //  John   Smith
       //  Tom    Brown
       //  Sue    Thomas
       //  Jane   Jones
       //  Adam   Johnson
  
       FillSafeArray(L"John", 0, 0, &saRet);
       FillSafeArray(L"Smith", 0, 1, &saRet);
       FillSafeArray(L"Tom", 1, 0, &saRet);
       FillSafeArray(L"Brown", 1, 1, &saRet);
       FillSafeArray(L"Sue", 2, 0, &saRet);
       FillSafeArray(L"Thomas", 2, 1, &saRet);
  
       FillSafeArray(L"Jane", 3, 0, &saRet);
       FillSafeArray(L"Jones", 3, 1, &saRet);
       FillSafeArray(L"Adam", 4, 0, &saRet);
       FillSafeArray(L"Johnson", 4, 1, &saRet);
  
       range = sheet.GetRange(COleVariant("A2"), COleVariant("B6"));
       range.SetValue(COleVariant(saRet));
  
       saRet.Detach();
     }
  
     //Fill C2:C6 with a relative formula (=A2 & " " & B2).
     range = sheet.GetRange(COleVariant("C2"), COleVariant("C6"));
     range.SetFormula(COleVariant("=A2 & \" \" & B2"));
  
     //Fill D2:D6 with a formula(=RAND()*100000) and apply a number
     //format.
     range = sheet.GetRange(COleVariant("D2"), COleVariant("D6"));
     range.SetFormula(COleVariant("=RAND()*100000"));
     range.SetNumberFormat(COleVariant("$0.00"));
  
     //AutoFit columns A:D.
     range = sheet.GetRange(COleVariant("A1"), COleVariant("D1"));
     cols = range.GetEntireColumn();
     cols.AutoFit();
  
     //Manipulate a variable number of columns for Quarterly Sales Data.
     {
       short NumQtrs;
       CString msg;
       Range resizedrange;
       Interior interior;
       Borders borders;
  
       //Determine how many quarters to display data for.
       for(NumQtrs=1;NumQtrs<=3;NumQtrs++)
       {
        msg.Format("Enter sales data for %d quarter(s)?", NumQtrs);
        if(AfxMessageBox(msg,MB_YESNO)==IDYES)
        {
          break;
        }
       }
       msg.Format("Displaying data for %d quarters.", NumQtrs);
       AfxMessageBox(msg);
  
       //Starting at E1, fill headers for the number of columns selected.
       range = sheet.GetRange(COleVariant("E1"), COleVariant("E1"));
       resizedrange = range.GetResize(covOptional, COleVariant(NumQtrs));
       resizedrange.SetFormula(
          COleVariant("=\"Q\" & COLUMN()-4 & CHAR(10) & \"Sales\""));
       //Change the Orientation and WrapText properties for the headers.
       resizedrange.SetOrientation(COleVariant((short)38));
       resizedrange.SetWrapText(covTrue);
       //Fill the interior color of the headers.
       interior = resizedrange.GetInterior();
       interior.SetColorIndex(COleVariant((short)36));
  
       //Fill the columns with a formula and apply a number format.
       range = sheet.GetRange(COleVariant("E2"), COleVariant("E6"));
       resizedrange = range.GetResize(covOptional, COleVariant(NumQtrs));
       resizedrange.SetFormula(COleVariant("=RAND()*100"));
       resizedrange.SetNumberFormat(COleVariant("$0.00"));
  
       //Apply borders to the Sales data and headers.
       range = sheet.GetRange(COleVariant("E1"), COleVariant("E6"));
       resizedrange= range.GetResize(covOptional, COleVariant(NumQtrs));
       borders = resizedrange.GetBorders();
       borders.SetWeight(COleVariant((short)2));  //xlThin = 2
  
       //Add a Totals formula for the Quarterly sales data and apply a
       //border.
       range = sheet.GetRange(COleVariant("E8"), COleVariant("E8"));
       resizedrange = range.GetResize(covOptional, COleVariant(NumQtrs));
       resizedrange.SetFormula(COleVariant("=SUM(E2:E6)"));
       borders = resizedrange.GetBorders();
       {
        Border bottomborder;
        bottomborder = borders.GetItem((long)9);
        bottomborder.SetLineStyle(
                COleVariant((short)-4119));  //xlDouble = -4119
        bottomborder.SetWeight(
                COleVariant((short)4));    //xlThick = 4
  
       }
     }
  
     //Make the application visible and give the user control of
     //Microsoft Excel.
     app.SetVisible(TRUE);
     app.SetUserControl(TRUE);
  					
 4. เพิ่มฟังก์ชันต่อไปนี้เพื่อ AutoProjectDLG.cpp การค้นหานั้นบริเวณก่อน CAutoProjectDlg::OnRun():

  ตัวอย่างรหัส

     void FillSafeArray(OLECHAR FAR* sz, int iRow, int iCol,
               COleSafeArray* sa)
     {
  
       VARIANT v;
       long index[2];
  
       index[0] = iRow;
       index[1] = iCol;
  
       VariantInit(&v);
       v.vt = VT_BSTR;
       v.bstrVal = SysAllocString(sz);
       sa->PutElement(index, v.bstrVal);
       SysFreeString(v.bstrVal);
       VariantClear(&v);
  
     }
  					
 5. ใน Studio นักพัฒนา เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ เมื่อกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น (ตัวอย่างสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้โต้ตอบ), คลิกเรียกใช้ปุ่ม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 179706 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Visual C++ 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual C++ 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Foundation Class Library 4.2
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Keywords: 
kbnewfile kbfunctions kbprogramming kbautomation kbhowto kbinterop kbmt KB179706 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:179706

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com