Phiên b?n t?p c?a Windows 98 Setup.txt

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 179756 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?a m?t b?n sao c?a thông tin trong các Setup.txt t?p tin đi kèm v?i Windows 98. T?p tin này n?m trong Win98 thư m?c trên Windows 98 đ?a CD-ROM.

THÔNG TIN THÊM

------------------------------------------
Microsoft Windows 98 README cho thi?t l?p
Tháng 4 năm 1998
------------------------------------------

(c) B?n quy?n Microsoft Corporation, 1998

Tài li?u này cung c?p thông tin b? sung ho?c mu?n phá v? đ? b? sung cho Microsoft Windows 98 tài li?u hư?ng d?n.

N?I DUNG

L?I KHUYÊN NHANH CHÓNG CHO M?T L?I THI?T L?P

V?N Đ? CÀI Đ?T CHUNG

CÀI Đ?T WINDOWS 98 T? MS-DOS

PH?N M?M CH?NG VI-RÚT

T?M VÀ S?A CH?A Đ?A C?NG V?N Đ? TRONG KHI THI?T L?P (S? D?NG SCANDISK)

G? B? WINDOWS 98

N?U B?N CÓ M?T ? Đ?A NÉN

CÀI Đ?T WINDOWS 98 ON A H? TH?NG CH?Y WINDOWS NT

CÀI Đ?T WINDOWS 98 ON A H? TH?NG CH?Y OS/2

THI?T L?P CÁC THÔNG BÁO L?I

CH?NH S?A CÁC C?U H?NH.SYS VÀ AUTOEXEC.DƠI T?P TIN

GHI CHÚ PH?N C?NG

QU?N L? B? NH?

CÁC CHƯƠNG TR?NH Đ?A-CACHE

THI?T L?P M?T C?U H?NH KH?I Đ?NG KÉP V?I WINDOWS NT

CÁCH T?O M?T PHÂN VÙNG KH?I Đ?NG MS-DOS

B?NG CÁCH S? D?NG CHƯƠNG TR?NH CH?M D?T-VÀ-LƯU TRÚ-RESIDENT (TSR) VÀ TR?NH ĐI?U KHI?N

ĐƯ?C BI?T Đ?N V?N Đ? THI?T L?P TI?M NĂNG

L?I KHUYÊN NHANH CHÓNG CHO M?T L?I THI?T L?P

Vô hi?u hoá t?t c? các chương tr?nh ch?ng vi-rút ch?y trên h? th?ng c?a b?n. N?u nh?ng Ti?n ích đư?c trái ch?y trong khi thi?t l?p, h? th?ng c?a b?n có th? ng?ng đáp ?ng.

Lưu ?: M?t s? h? th?ng có kh? năng ch?ng vi-rút đư?c xây d?ng trong các h? th?ng. N?u tùy ch?n này là trái phép trong thi?t l?p BIOS/CMOS, b?n có th? nh?n đư?c m?t c?nh báo v? "vi-rút gi?ng như ho?t đ?ng" ho?c "Master Boot Record" thay đ?i. B?n ph?i cho phép các thay đ?i này di?n ra cho các thi?t l?p đ? hoàn t?t thành công. Xem c?a b?n ph?n m?m ch?ng vi-rút tài li?u hư?ng d?n cho bi?t thêm thông tin.

Ch?y ScanDisk đ? ki?m tra và s?a ch?a b?t k? v?n đ? v?i hard disk(s) c?a b?n.

Đóng t?t c? ch?y chương tr?nh. Đi?u này bao g?m vô hi?u hóa b?t k? b?o v? màn h?nh, nâng cao s?c m?nh Thi?t đ?t qu?n l?, và các chương tr?nh khác có th? gây ra thi?t l?p đ? ngăn ch?n đáp ?ng. Đ? đ?m b?o m?t nâng c?p s?ch t? trong Windows 95, nh?n CTRL + ALT + DEL và "K?t thúc nhi?m v?" trên t?t c? các ch?y chương tr?nh tr? SYSTRAY và EXPLORER trư?c khi ch?y thi?t l?p. Xem "Th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch" đ? bi?t thêm thông tin.

V?N Đ? CÀI Đ?T CHUNG

N?u b?n có các s? chín tư?ng tư?ng 128 v? màn h?nh, ho?c các STB v?n t?c 128 3D AGP (Nvidia Riva 128), b?n nên ch?y cài đ?t t? MS-DOS hay thay đ?i tr?nh đi?u khi?n màn h?nh VGA.

Nâng c?p vs. đ?y đ? cài đ?t phiên b?n Windows 98. N?u b?n có phiên b?n nâng c?p c?a Windows 98, thi?t l?p s? c? g?ng t?m m?t s?n ph?m nâng c?p lo?i th? nh?t trên h? th?ng c?a b?n. N?u thi?t l?p không t?m th?y m?t phiên b?n trư?c c?a Windows, b?n s? đư?c nh?c nh? đ? chèn c?a b?n trư?c đó phương ti?n truy?n thông đ? ch?ng minh vi?c tuân th?.

Đ?a ch?a c?n thi?t cho Windows 98. B?i v? có r?t nhi?u y?u t? mà đi vào tính toán s? ti?n dung lư?ng mi?n phí c?n thi?t cho Windows 98, nh?ng con s? này là ch? ư?c tính d?a ngày cài đ?t Windows 98 đi?n h?nh.

Đi?n h?nh nâng c?p t? Windows 95:

Yêu c?u kho?ng 195 MB dung lư?ng đ?a c?ng mi?n phí, nhưng có th? dao đ?ng gi?a 120 MB đ? 295 MB, tùy thu?c vào c?u h?nh h? th?ng c?a b?n và các Tu? ch?n b?n ch?n cài đ?t.

Đ?y đ? c?a Windows 98 trên m?t FAT16 cài đ?t ? đ?a:

Đ?i h?i 225 MB dung lư?ng đ?a c?ng mi?n phí, nhưng có th? dao đ?ng gi?a 165-355 MB tùy thu?c vào c?u h?nh h? th?ng và các tùy ch?n đư?c ch?n.

Đ?y đ? c?a cài đ?t Windows 98 trên m?t ? đ?a FAT32:

Đ?i h?i 175 MB mi?n phí không gian đ?a c?ng, nhưng có th? kho?ng gi?a 140 MB - 255 MB, tùy thu?c vào c?u h?nh h? th?ng và các tùy ch?n đư?c ch?n.

Ngoài ra, n?u b?n đang cài đ?t Windows 98 vào m?t ? đ?a khác hơn C, thi?t l?p có th? yêu c?u lên đ?n 25 MB mi?n phí không gian đ?a trên ? c cho h? th?ng và đăng nh?p t?p tin t?o ra trong khi thi?t l?p.

G? cài đ?t:

N?u b?n mu?n sao lưu Windows 95 trư?c khi nâng c?p, ch?n tùy ch?n lưu t?p tin h? th?ng c?a b?n trong khi thi?t l?p. Đi?u này s? cho phép b?n g? b? cài đ?t Windows 98 trong trư?ng h?p b?n g?p khó khăn. Tuy nhiên, có nh?ng trư?ng h?p nh?t đ?nh mà b?n không th? làm đi?u này:
 • Cài đ?t Windows hi?n t?i c?a b?n là trên m?t ? đ?a nén.
 • B?n đang cài đ?t vào m?t thư m?c m?i ho?c thi?t l?p m?t s?ch cài đ?t v?i không có phiên b?n trư?c có s?n.
 • B?n đang ch?y m?t phiên b?n c?a MS-DOS s?m hơn 5.0.
LÀM CHO Đ?A KH?I Đ?NG M?I! V? các thay đ?i trong ch? đ? th?c và b?o v? ch? đ? h?t nhân đ? h? tr? FAT32, Windows 98 kh?i đ?ng đ?a không tương thích v?i phiên b?n trư?c c?a Windows. V? v?y, khi b?n thi?t l?p Windows 98 l?n đ?u tiên, h?y ch?c ch?n đ? làm cho m?t kh?i đ?ng đ?a m?i, th?m chí n?u b?n không CÓ K? HO?CH S? D?NG FAT32.

Giám đ?c chương tr?nh t? Windows 3.x.

Giám đ?c chương tr?nh không c?n đư?c h? tr? trong Windows 98. Chương tr?nh Qu?n l? (Progman.exe) c?n l?i trên h? th?ng đ? g? r?i các m?c đích, nhưng nó s? không ch?a b?t k? nhóm nào. Ngoài ra, n?u b?n đang nâng c?p trên Windows 95, .grp t?p tin hi?n có c?a b?n s? b? lo?i b?. Chúng đư?c bi?t là gây ra m?t s? v?n đ? khi cài đ?t Windows 98. N?u b?n đang nâng c?p t? Windows 3.x, các c? .grp t?p tin s? v?n c?n trên h? th?ng và qu?n l? chương tr?nh s? v?n c?n có m?t s? ch?c năng. B?n nên sao lưu c?a b?n hi?n t?i progman.ini và *.grp t?p tin trư?c khi nâng c?p lên Windows 98 n?u b?n đ?nh s? d?ng chương tr?nh qu?n l?.

CÀI Đ?T WINDOWS 98 T? MS-DOS

N?u b?n đang b?t đ?u v?i m?t đ?a c?ng s?ch ho?c m?i, ho?c n?u b?n có v?n đ? ch?y thi?t l?p t? các phiên b?n trư?c c?a Windows, b?n có th? ph?i ch?y thi?t l?p Windows 98 t? MS-DOS. M?c dù cài đ?t t? MS-DOS thư?ng ch?m hơn phương pháp cài đ?t, nó thư?ng là an toàn nh?t và nên đư?c s? d?ng khi các lo?i khác c?a ti?n tr?nh cài đ?t th?t b?i.

MS-DOS phím nóng kh?i đ?ng:

Có m?t s? cách đ? kh?i đ?ng h? th?ng c?a b?n đ? m?t l?nh MS-DOS nh?c m?t cách an toàn. Cách d? nh?t là b?ng cách s? d?ng các phím nóng:
 • Windows 98:

  Gi? CTRL phím xu?ng trong khi c?a b?n máy tính kh?i đ?ng. Đi?u này s? đưa b?n tr?c ti?p đ?n các tr?nh đơn kh?i đ?ng Windows 98 (phím F8 là v?n c?n ch?c năng, nhưng không có d?u nh?c "B?t đ?u t? Windows 98" trong Windows 98, v? v?y r?t khó đ? bi?t chính xác khi nào th? b?m phím dài).
 • Windows 95:

  Phím F8 lúc b?t đ?u" Windows 95 "d?u nh?c. Đi?u này s? đưa b?n đ?n tr?nh đơn kh?i đ?ng Windows 95.
 • MS-DOS 6.x:

  Phím F8 lúc b?t đ?u" MS-DOS"d?u nh?c. Này s? cho phép b?n t? ch?n tr?nh đi?u khi?n nào đ? t?i ho?c b? qua các t?p h? th?ng c?a b?n.
 • B?t-ch? đ? đ?a CD-ROM tr?nh đi?u khi?n:

  B?n s? c?n b?t-ch? đ? đ?a CD-ROM tr?nh đi?u khi?n c?t cánh v? v?y b?n có th? truy c?p vào đ?a CD Windows 98. N?u b?n đ? ch?y Windows 98 cài đ?t trư?c và có t?o m?t đ?a kh?i đ?ng, b?n có th? s? d?ng các đ?a CD-ROM tr?nh đi?u khi?n bao g?m trên đ?a đó. N?u b?n không có m?t đ?a kh?i đ?ng, b?n s? c?n đ? ch?y chương tr?nh cài đ?t đi kèm v?i đ?a CD-ROM c?a b?n ph?n c?ng.

  Sau khi b?n có quy?n truy c?p vào ? đ?a CD-ROM c?a b?n, b?n có th? chuy?n đ?i đ? các ? đ?a có ch?a Windows 98 đ?a CD và ki?u: thi?t l?p. Thi?t l?p nên bây gi? ti?p t?c.

L?i khuyên cho vi?c cài đ?t th?c-ch? đ? đ?a CD-ROM tr?nh đi?u khi?n

Hi?n đang ch?y Windows 95:

N?u b?n đang có ch?y Windows 95, b?n có th? đ? có m?t ph?n c?a các tr?nh đi?u khi?n đ?a CD-ROM c?t cánh. N?u b?n có th? t?t ch? đ? MS-DOS và nh?n đư?c quy?n truy c?p vào CD-ROM c?a b?n lái xe, h?y th? như sau:
 • Kh?i đ?ng l?i và b?m phím F8 lúc "b?t đ?u t? Windows 95 ".
 • Ch?n "command prompt." ch?
 • T?i c: \ nh?c ki?u: DosStart.bat.
B?n nên bây gi? ph?i truy c?p vào ? đ?a CD.

M?t quy?n truy c?p vào ? đ?a CD-ROM trong lúc thi?t l?p

N?u b?n m?t quy?n truy c?p vào CD-ROM c?a b?n trong th?i gian cài đ?t Windows 98, b?n có th? th? như sau:
 1. Kh?i đ?ng l?i và ?n phím F8 lúc "b?t đ?u t? Windows 95," và sau đó ch?n tùy ch?n cho d?u nh?c l?nh ch?. N?u b?n đang ch?y MS-DOS, kh?i đ?ng tr?c ti?p vào d?u nh?c l?nh.
 2. Ch?nh s?a t?p tin Autoexec.bat b?ng cách g?: ch?nh s?a Autoexec.bat
 3. Xoá b? văn b?n "Rem b?i Windows 98 Setup" ? phía trư?c c?a các d?ng bao g?m tài li?u tham kh?o đ? Mscdex.exe.
 4. Thoát kh?i ch?nh s?a b?ng cách g? ALT-F-X và lưu các t?p tin khi nh?c nh?.
 5. Kh?i đ?ng l?i. Thi?t l?p ho?c là nên ti?p t?c ngày c?a riêng m?nh, ho?c b?n nên ch?y l?i thi?t l?p, vi?c l?a ch?n ph?c h?i an toàn n?u đư?c nh?c.

Ch?y thi?t l?p Windows 98 t? đ?a c?ng c?a b?n

B?ng cách sao chép t?t c? các t?p tin cài đ?t vào đ?a c?ng c?a b?n và sau đó cài đ?t t? đ?a c?ng c?a b?n, b?n có th? lo?i b? h?u h?t các v?n đ? liên k?t v?i t?p b?n sao và đ?a I/O v?n đ?. B?n có th? b? n?p đ?a CD-ROM c?a b?n tr?nh đi?u khi?n và mi?n phí lên b? nh? quy ư?c đ? h? tr? v?i các l?i thi?u b? nh? trong lo?i cài đ?t. Đ? sao chép các t?p tin cài đ?t t?i đ?a phương:

T? Windows 95:
 1. Mi?n phí m?t b? sung 120 MB không gian đ?a thêm vào nh?ng g? Thi?t l?p s? yêu c?u. Thi?t l?p thư?ng s? đ?i h?i 195 MB cho m?t nâng c?p t? Windows 95.
 2. T?o m?t thư m?c t?m th?i đ? lưu tr? các t?p tin cài đ?t trên đó ? đ?a.
 3. Sao chép n?i dung c?a thư m?c Win98 trên đ?a CD Windows 98 thư m?c t?m th?i b?n v?a t?o ra. B?n c?ng nên sao chép Win98 thư m?c con, nhưng đi?u này là không c?n thi?t n?u b?n là ng?n h?n v? dung lư?ng đ?a.
 4. Kh?i đ?ng l?i. Phím F8 lúc "b?t đ?u t? Windows 95" và ch?n an toàn ch? đ? Command Prompt ch?.
 5. Bây gi?, chuy?n sang thư m?c t?m th?i ch?a các c?a s? 98 Tác ph?m thi?t l?p và các lo?i: thi?t l?p.
T? MS-DOS:
 1. Đ?m b?o r?ng b?n có quy?n truy c?p vào ? đ?a CD. Xem ? trên đ? bi?t thêm chi ti?t.
 2. Mi?n phí m?t b? sung 120 MB không gian đ?a thêm vào nh?ng g? Thi?t l?p s? yêu c?u. Thi?t l?p thư?ng s? đ?i h?i 195 MB cho m?t nâng c?p t? Windows 95.
 3. T?o m?t thư m?c t?m th?i trên ? đ?a v?i nhi?u mi?n phí không gian đ? lưu tr? các t?p tin thi?t l?p. T?o m?t thư m?c t?m th?i, chuy?n sang đó ? thư và lo?i: MD Win98tmp.
 4. Bây gi?, chuy?n sang ? đ?a Windows 98 đ?a CD-ROM và Win98 thư m?c b?ng cách g?: <drive letter="">\Win98.<b00></b00></drive>
 5. Sau đó sao chép các t?p tin Windows 98 Setup đ? t?m th?i thư m?c b?n ch? c?n t?o ra b?ng cách g?: b?n sao *. * <drive letter="">\Win98tmp </drive>
 6. Sau khi t?t c? các t?p tin đư?c sao chép, kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n và th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch b?i b? qua các t?p tin kh?i đ?ng c?a b?n. Xem "th?c hi?n m?t s?ch Kh?i đ?ng"cho bi?t thêm thông tin.
 7. Chuy?n đ?i sang thư m?c t?m th?i b?n ch? c?n sao chép các t?p tin đ? và b?t đ?u thi?t l?p b?ng cách g?: thi?t l?p.
Th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch:

Tr?nh đi?u khi?n thi?t b? bên th? ba, Ti?n ích, ho?c chương tr?nh khác có th? ngăn ng?a m?t cài đ?t thành công. Làm s?ch kh?i đ?ng h? th?ng c?a b?n có th? s?a ch?a nhi?u ngư?i trong s? nh?ng v?n đ? này. B?n có th? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch b?i:

B?ng cách s? d?ng đ?a m?m đ? kh?i đ?ng máy tính:
 • Kh?i đ?ng t? đ?a kh?i đ?ng Windows 98. Đ?a này cho phép các tùy ch?n cho t?i có ho?c không có tr?nh đi?u khi?n đ?a CD-ROM và là m?t môi trư?ng s?ch đ? ch?y thi?t l?p.
-Kh?i đ?ng t? m?t đ?a kh?i đ?ng trư?c Windows 95 ho?c MS-DOS. Đi?u này không cho truy c?p vào tr?nh đi?u khi?n đ?a CD-ROM c?a b?n, nhưng có th? đư?c s? d?ng n?u b?n sao chép các Thi?t l?p t?p tin vào đ?a c?ng c?a b?n như đư?c mô t? ? trên.

Windows 95 Safe Ch? đ? nh?c l?nh ch?:
 1. Kh?i đ?ng h? th?ng c?a b?n và gi? phím F8 lúc b?t đ?u" Windows 95 "d?u nh?c.
 2. Ch?n ch? đ? Safe Mode l?nh ch?. Đi?u này c?ng không cung c?p quy?n truy c?p vào ? đ?a CD-ROM, nhưng có th? đư?c s? d?ng n?u các t?p tin cài đ?t sao chép vào đ?a c?ng c?a b?n như đư?c mô t? ? trên.
Windows 98-by-step kh?i đ?ng:

N?u b?n mu?n t?i m?t s? tr?nh đi?u khi?n b?ng tay, th?c hi?n vi?c này:
 1. Kh?i đ?ng h? th?ng c?a b?n và gi? phím F8 lúc b?t đ?u" Windows 95 "d?u nh?c.
 2. Ch?n tùy ch?n t?ng bư?c.
 3. Bây gi?, ch? nói có thi?t b? mà b?n mu?n đư?c n?p. Trong h?u h?t trư?ng h?p, b?n nên nói có cho HIMEM.
Kh?i/MS-MS-DOS Windows 95 s?ch đ?ng v?i b? nh?:

B?n có th? tăng s? lư?ng b? nh? có s?n b?ng cách sau đây S?a đ?i đ?i v?i t?p Config.sys c?a b?n. B?n c?ng có th? th?c hi?n các thay đ?i c?a b?n Đ?a kh?i đ?ng là t?t.

Lưu ?: Đây là các tr?nh đi?u khi?n duy nh?t, b?n nên t?i.
  Device=Himem.sys
  Device=EMM386.exe noems
  Dos=high,umb
  Device=drvspace.sys /move (Optional - only if using DriveSpace compression)

T?o m?t đ?a kh?i đ?ng Windows 98:

N?u thi?t l?p Windows 98 th?t b?i sau khi sao h?u h?t các t?p tin vào đ?a c?ng c?a b?n, b?n có th? t?o đ?a kh?i đ?ng b?ng cách s? d?ng các ti?n ích bootdisk.bat.
 1. Kh?i đ?ng v?i m?t d?u nh?c MS-DOS.
 2. Thay đ?i thư m?c vào thư m?c Windows\command c?a b?n.
 3. Ch?y chương tr?nh Bootdisk.bat s? nh?c b?n t?o m?t đ?a kh?i đ?ng.
Đ?a này có chung lo?i tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?t đ?a CD-ROM có th? h?u ích khi ch?y l?i thi?t l?p.

PH?N M?M CH?NG VI-RÚT

Đ?m b?o r?ng không có chương tr?nh ch?ng vi-rút đang ch?y trong khi b?n đang thi?t l?p Windows 98. N?u chương tr?nh là m?t chương tr?nh ch?m d?t-và-lưu trú-resident, lo?i b? b?t k? tham chi?u đ?n nó trong Autoexec.bat, Config.sys và Win.ini t?p tin.

N?u BIOS có built-in vi rút b?o v?, vô hi?u hóa nó trư?c khi ch?y thi?t l?p. Đ? vô hi?u hóa nó, b?n ph?i s? d?ng chương tr?nh thi?t l?p CMOS cho c?a b?n BIOS. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tài li?u máy tính c?a b?n.

Xem các ghi chú cho các chương tr?nh ch?ng vi-rút c? th? dư?i đây.

CMOS/BIOS-cho phép vi rút b?o v?:

M?t s? h? th?ng đi kèm v?i b?o v? vi rút đư?c xây d?ng trong các h? th?ng. N?u đi?u này là trái phép, b?n có th? đư?c c?nh báo v?i "ho?t đ?ng gi?ng như vi-rút" ho?c "Master Boot Record Changed" tin nh?n. B?n ph?i cho phép các thay đ?i có nơi. N?u b?n ch?n đ? khôi ph?c l?i các thi?t l?p trư?c đó, h? th?ng c?a b?n có th? không có kh?i đ?ng lâu hơn.

Norton AntiVirus:

N?u Norton AntiVirus là cài đ?t, b?n có th? xem c?nh báo sau đây vào cu?i c?a t?p tin ban đ?u sao chép th? t?c:
  Application Wininst0.400\Suwin.exe is attempting to update the Master
  Boot Record

B?n nên ch?n ti?p t?c (C) cho các thi?t l?p đ? k?t thúc đúng. N?u b?n không cho phép nh?ng thay đ?i này di?n ra, thi?t l?p có th? ng?ng đáp ?ng.

Ti?n s? Solomon AntiVirus:

N?u b?n đang ch?y c?a ti?n s? Solomon Ti?n ích ch?ng vi-rút, b?n có th? nh?n đư?c m?t màn h?nh màu xanh ngo?i l? gây t? vong l?i trong IOS.vxd trong khi đang c? g?ng đ? t?o m?t đ?a kh?i đ?ng trong lúc thi?t l?p. B?n nên b?m H?y b? trên màn h?nh kh?i đ?ng đ?a khi thanh ti?n đ? là 20%. Đi?u này s? cho phép cài đ?t đ? ti?p t?c. H?y t?m m?t C?p Nh?t cho ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a ti?n s? Solomon trên trang Web c?a h? đ? gi?i quy?t v?n đ? c?a m?nh.

T?M VÀ S?A CH?A V?N Đ? Đ?A C?NG TRONG KHI THI?T L?P (S? D?NG SCANDISK)

Vi?c t?m ki?m nh?ng v?n đ? trong lúc thi?t l?p Windows 98:

Phiên b?n c?a Scandisk ch?y trong lúc thi?t l?p Windows 98 ch? ki?m tra l?i. Nó không s?a ch?a h?. N?u không có v?n đ?, thi?t l?p không th? ti?p t?c cho đ?n khi h? đang c? đ?nh. Đ? kh?c ph?c nh?ng v?n đ? này, thoát kh?i thi?t l?p và ch?y quét đ?a t? Windows 95 ho?c MS-DOS. Xem dư?i đây cho bi?t thêm thông tin v? vi?c s? d?ng quét đ?a đ? gi?i quy?t nh?ng v?n đ? này.

S?a ch?a v?n đ? đ?a c?ng:

N?u, trong khi thi?t l?p, b?n nh?n th?y m?t thông báo cho b?n bi?t r?ng b?n ph?i ch?y ScanDisk đ? kh?c ph?c v?n đ? ngày khó khăn c?a b?n đ?a, h?y làm theo các bư?c sau đ? s?a ch?a các v?n đ?.
 • N?u b?n đang thi?t l?p Windows 98 trên MS-DOS hay m?t trư?c Phiên b?n c?a Windows, như Windows 3.1:

  1. Thoát kh?i Windows.
  2. N?u b?n đang thi?t l?p t? đ?a m?m, h?y đưa thi?t l?p Đ?a 1 vào ? đ?a m?m, và sau đó g? sau l?nh d?u nh?c:

   a:SCANDISK.exe/t?t c?

   nơi "a" là ? đ?a có ch?a đ?a c?a Windows.
  3. N?u b?n đang thi?t l?p t? đ?a CD, h?y đưa đ?a CD, và sau đó g? như sau:

   d:\win98\scandisk.exe/t?t c?

   nơi "d" là ? đ?a có ch?a đ?a CD.
  4. Theo các ch? d?n trên màn h?nh, và s?a ch?a b?t k? v?n đ? mà ScanDisk t?m.
  5. B?t đ?u Windows, và sau đó ch?y l?i thi?t l?p.
 • N?u b?n đang thi?t l?p Windows 98 trên m?t phiên b?n trư?c c?a Windows 98 hay Windows 95:

  1. Thoát kh?i thi?t l?p.
  2. Trên menu b?t đ?u, tr? t?i chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, tr? đ?n công c? h? th?ng, và sau đó b?m quét đ?a.
  3. Ki?m tra đ?a c?ng c?a b?n và b?t k? máy ch? lưu tr? ? đ?a b?n đ? cho l?i và s?a ch?a b?t k? v?n đ? t?m th?y. H?y ch?c ch?n đ? làm m?t quét b? m?t đ?y đ? ngày t?t c? các ? đ?a c?a b?n, ho?c thi?t l?p v?n có th? t?m th?y l?i.
V?n đ? ch?y quét đ?a:

Có nh?ng trư?ng h?p nh?t đ?nh nơi quét đ?a có th? không đư?c đ? s?a ch?a m?t v?n đ? ho?c là s?n xu?t l?i.
 • B?n đang ch?y DriveSpace 3 nén:

  N?u Drvspace3 nén đư?c cài đ?t trên h? th?ng c?a b?n, b?n có th? thi?u b? nh? quy ư?c. Đ? mi?n phí lên b? nh?, b?n có th? th? như sau:

  1. N?u b?n đang ch?y MS-DOS 6.x, b?n có th? ch?y Memmaker.exe đ? gi?i phóng đ? b? nh? cho ScanDisk đ? hoàn thành.
  2. Xem "Cài đ?t 98 WINDOWS t? MS-DOS" làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch v?i b? nh?.
  3. Ki?m tra đ?a trong khi ch?y Windows 95.
N?u b?n v?n không có đ? b? nh?, ho?c n?u b?n có khác các v?n đ? trong khi thi?t l?p đang ch?y quét đ?a, b?n có th? b? qua ScanDisk trong thi?t l?p b?i ch?y thi?t l?p v?i các tùy ch?n /IS. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? l?nh sau đây:

thi?t l?p /is

Lưu ?: B? qua ScanDisk trong khi thi?t l?p là không nên. N?u b?n làm, có th? có v?n đ? v?i c?a b?n đ?a c?ng có th? gây ra Windows 98 không đ? cài đ?t ho?c ch?y m?t cách chính xác.

G? B? WINDOWS 98

Lưu các t?p tin h? th?ng:

Thi?t l?p Windows 98 cung c?p cho ngư?i dùng các tùy ch?n sao lưu Phiên b?n trư?c c?a Windows trong trư?ng h?p Windows 98 nhu c?u đ? b? g? cài đ?t sau đó. B?t tùy ch?n này, b?n ph?i ch?n lưu c?a b?n H? th?ng t?p tin tùy ch?n khi đư?c nh?c trong lúc thi?t l?p. Thi?t l?p sau đó s? t?o ra các sau ?n các t?p tin c?n thi?t đ? g? b? cài đ?t Windows 98:
 • Winundo.dat
 • Winundo.ini
 • Winlfn.ini
Lưu ?: Vi?c xoá các t?p này s? ngăn c?n Windows 98 g? cài đ?t.

N?u b?t k? c?a các áp d?ng sau đây, b?n s? không th? G? cài đ?t Windows 98, và thi?t l?p s? không nh?c b?n lưu t?p tin h? th?ng:
 • Cài đ?t Windows hi?n t?i c?a b?n là trên m?t ? đ?a nén.
 • B?n đang cài đ?t vào m?t thư m?c m?i ho?c m?t s?ch s? cài đ?t v?i phiên b?n trư?c đó không có s?n.
 • B?n đang ch?y m?t phiên b?n c?a MS-DOS s?m hơn 5.0.
Lưu ?: Các t?p tin c?n thi?t đ? lo?i b? Windows 98 ph?i đư?c lưu vào m?t đ?a c?ng c?c b?. B?n không th? lưu chúng vào ? đ?a m?ng hay đ?a m?m. Khi hai ho?c nhi?u ? đ?a có đ? không gian tr?ng, b?n có th? ch?n các ? đ?a mà ti?t ki?m thông tin g? cài đ?t.

C?ng có nh?ng m?t vài hành đ?ng có th? ngăn Windows 98 b? g? cài đ?t sau khi Thi?t l?p Windows 98 là hoàn t?t. Border|ph?i|200px Đây là danh sách các kho?n m?c s? gây ra thông tin g? cài đ?t s? đư?c g? b? t? h? th?ng c?a b?n:
 • Chuy?n đ?i đ?a c?ng c?a b?n đ? FAT32
 • Nén đ?a c?ng c?a b?n v?i DriveSpace
Lưu ?: Các ti?n ích c?n c?nh báo b?n r?ng vi?c g? b? cài đ?t thông tin s? b? m?t trư?c khi h? th?c hi?n chuy?n đ?i ho?c nén.

G? b? Windows 98:

Đ? lo?i b? Windows 98 và hoàn toàn Khôi ph?c h? th?ng c?a b?n đ? các phiên b?n trư?c c?a MS-DOS và Windows 3.x, ho?c Windows 95:
 1. B?m b?t đ?u, đi?m đ?n cài đ?t, và sau đó b?m Control B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp vào Add/Remove Programs.
 3. Trên tab cài đ?t/g? cài đ?t, b?m Uninstall Windows 98, và sau đó nh?p vào Add/Remove.
Ho?c, n?u b?n đang g?p v?n đ? b?t đ?u Windows 98, s? d?ng c?a b?n Đ?a kh?i đ?ng đ? kh?i đ?ng máy tính, và sau đó ch?y UNINSTAL t? kh?i đ?ng Đ?a.

Lưu ?: UNINSTAL nhu c?u t?t Windows 98. N?u không có m?t v?n đ? này trên máy tính c?a b?n, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n và nh?n F8 khi b?n Xem thư "B?t đ?u t? Windows 98." Sau đó, nh?p vào d?u nh?c l?nh ch? và ch?y UNINSTAL t? d?u nh?c l?nh.

N?u thi?t l?p đ? không hoàn t?t thành công và b?n mu?n khôi ph?c c?a b?n Phiên b?n trư?c c?a MS-DOS và Windows 3.x, ho?c Windows 95, b?n có th? ch?y UNINSTAL t? \Windows\Command thư m?c trên đ?a c?ng c?a b?n, ho?c t? đ?a kh?i đ?ng c?a b?n.

N?u b?n đ? lưu các t?p tin trên m?t ? đ?a khác hơn C, b?n có th? s? d?ng tùy ch?n /w đ? xác đ?nh các ? nơi các t?p tin đư?c đ?t. Ví dụ:

uninstal /w e:

trong trư?ng h?p e: là ? đ?a có ch?a c?a b?n trư?c h? th?ng t?p tin.

N?u Windows 98 đang ch?y và b?n mu?n lo?i b? các g? cài đ?t t?p đ? gi?i phóng không gian đ?a, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m b?t đ?u, đi?m đ?n cài đ?t, và sau đó b?m Control B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp vào Add/Remove Programs.
 3. Trên tab cài đ?t/g? cài đ?t, nh?p c? Windows 3.x/MS-MS-DOS H? th?ng t?p tin, và sau đó b?m lo?i b?. Ho?c nh?p vào Remove Windows 95 h? th?ng t?p tin (G? b? cài đ?t thông tin).
B?n không c?n có th? lo?i b? Windows 98.

N?U B?N CÓ M?T ? Đ?A NÉN

N?u b?n đ? nén đ?a c?ng c?a b?n, b?n có th? nh?n m?t tin nh?n mà không c?n đ? không gian trên phân vùng máy ch? lưu tr? c?a ? đ?a nén. Thi?t l?p có th? c?n ph?i sao chép m?t s? t?p c?a b?n ? đ?a kh?i đ?ng, máy ch? lưu tr? cho kh?i đ?ng c?a b?n ? đ?a, ho?c máy ch? lưu tr? cho ? đ?a Windows c?a b?n. N?u b?n nh?n đư?c tin nh?n này, mi?n phí m?t s? Space trên ? đ?a đư?c ch? đ?nh, và sau đó ch?y l?i thi?t l?p. H?y th? m?t trong các sau:
 • Thi?t l?p Windows trên m?t ? đ?a không nén n?u có th?.
 • Xóa b? b?t k? t?p không c?n thi?t trên máy ch? phân vùng c?a b?n.
 • N?u b?n đang ch?y Windows 3.1 và có m?t trao đ?i v?nh vi?n t?p tin, h?y th? làm cho nó nh? hơn. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào 386 Enhanced, và sau đó nh?p vào b? nh? ?o. Thay đ?i kích thư?c c?a t?p tin trao đ?i c?a b?n.
 • S? d?ng ph?n m?m nén đ?a c?a b?n đ? gi?i phóng thêm không gian trên ? đ?a lưu tr? ? đ?a nén. N?u b?n nén ? đ?a c?a b?n b?ng cách s? d?ng DriveSpace ho?c DoubleSpace, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Thoát kh?i Windows.
  2. Ch?y Drvspace.exe ho?c Dblspace.exe.
  3. Ch?n ? đ?a nén vào máy ch? lưu tr? mà b?n mu?n không gian mi?n phí.
  4. Trên Drive menu, b?m thay đ?i kích thư?c và đi?u ch?nh các mi?n phí không gian c?n thi?t.
  N?u b?n nén ? đ?a c?a b?n b?ng cách s? d?ng Windows 95 Drivespace, ho?c Drvspace3 t? Plus!, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Kh?i đ?ng Windows.
  2. Ch?n Drivespace t? B?t đ?u/chương tr?nh/ph? ki?n/System Tools / Drivespace.
  3. Ch?n ? đ?a nén vào máy ch? lưu tr? mà b?n mu?n không gian mi?n phí.
  4. Trên Drive menu, b?m thay đ?i kích thư?c, và sau đó đi?u ch?nh mi?n phí không gian c?n thi?t.
N?u b?n đ? s? d?ng ph?n m?m nén khác, tham kh?o ? ki?n các ph?n m?m tài li?u hư?ng d?n.

Lưu ?: B?n có th? nh?n th?y m?t s? khác bi?t trong s? không gian mi?n phí báo cáo c?a thi?t l?p và s? lư?ng không gian b?n ngh? r?ng có s?n trên ? đ?a lưu tr? c?a b?n. Windows s? d?ng m?t s? không gian cho vi?c t?o ra m?t t?p tin trao đ?i. Không gian này có th? không xu?t hi?n đ? đư?c c?p phát khi Windows không ch?y.

Lưu ?: N?u b?n t?o m?t đ?a kh?i đ?ng trong lúc thi?t l?p, h?y ch?c ch?n r?ng b?n không s? d?ng m?t nén đ?a cho đ?a kh?i đ?ng.

CÀI Đ?T WINDOWS 98 ON A H? TH?NG CH?Y WINDOWS NT

B?n không th? cài đ?t Windows 98 trên b?t k? phiên b?n c?a Windows NT, nhưng h? có th? t?n t?i v?i nhau trên m?t h? th?ng duy nh?t. Tuy nhiên, v? l? do tương thích, đó khuy?n cáo r?ng b?n cài đ?t m?i m?t đ?a c?ng riêng bi?t ho?c phân vùng. N?u Windows NT đ? đư?c cài đ?t, thi?t l?p Windows 98 s? thêm riêng c?a m?nh đ? các Tr?nh đơn kh?i đ?ng Windows NT đ? cho phép ngư?i dùng multi-boot gi?a Windows 98 và Windows NT.

N?u b?n không c?n có th? kh?i đ?ng Windows NT, b?n nên kh?i đ?ng t? Windows NT khôi ph?c đ?a và ch?n tùy ch?n s?a ch?a đ? khôi ph?c l?i các T?p tin kh?i đ?ng Windows NT.

Khi cài đ?t Windows 98 trên m?t h? th?ng v?i ? đ?a t?o v?i Windows NT, b?n có th? nh?n đư?c l?i sau:

"Thi?t l?p đ? phát hi?n r?ng đ?a c?ng có m?t 64 K-c?m sao phân ho?ch FAT. B?i v? quét đ?a không ho?t đ?ng trên đ?a v?i kích thư?c c?m này, thi?t l?p không th? ti?p t?c. Hoàn t?t thi?t l?p, b?n ph?i phân vùng l?i đ?a c?ng, đ?nh d?ng các phân vùng v?i m?t h? th?ng t?p tin FAT có m?t c?m kích thư?c c?a 32 K ho?c ít hơn, và r?i kh?i đ?ng l?i thi?t l?p."

Ch?y thi?t l?p v?i tham s? "/" (ví d?, Thi?t l?p / là) s? b? qua ScanDisk và tránh v?n đ? này.

CÀI Đ?T WINDOWS 98 ON A H? TH?NG CH?Y OS/2

Thi?t l?p s? không ch?y trên OS/2. B?n c?n ph?i b?t đ?u MS-DOS và ch?y Thi?t l?p t? d?u nh?c MS-DOS.

Lưu ?: N?u b?n đang nâng c?p trên OS/2 trên m?t phân vùng HPFS, b?n ph?i có OS/2 đ?a 1 có s?n trong lúc thi?t l?p c?a b?n.

N?u b?n b?t đ?u MS-DOS t? đ?a m?m và sau đó ch?y thi?t l?p, b?n s? không c?n có th? b?t đ?u OS/2 sau khi Windows 98 đ? đư?c cài đ?t. B?n ph?i xóa các t?p tin Autoexec.bat và Config.sys OS/2 s? d?ng trư?c khi ch?y Thi?t l?p Windows 98.

N?u b?n mu?n lo?i b? OS/2 t? máy tính c?a b?n sau khi b?n đ? cài đ?t Windows 98:
 1. Sao lưu các t?p tin d? li?u b?n mu?n gi? vào đ?a ho?c ? đ?a m?ng.
 2. Xóa các t?p tin trong m?i c?a b?n thư m?c OS/2 và thư m?c con, và sau đó xóa thư m?c OS/2.
 3. Trong My Computer ho?c Windows Explorer, nh?p View, nh?p vào Tùy ch?n, và b?m vào hi?n th? t?t c? các file. Sau đó, xóa các t?p tin OS/2 sau đây:
     Ea data.sf
     OS2ldr.msg
     OS2krnl
     OS2boot
     Wp data.sf
  

THI?T L?P CÁC THÔNG BÁO L?I

Ph?n này li?t kê thư c? th? mà b?n có th? g?p ph?i trong khi thi?t l?p và cung c?p thông tin v? nh?ng vi?c c?n làm ti?p theo.

"Phiên b?n trư?c c?a Setupx.dll" thông đi?p:

Thi?t l?p phát hi?n r?ng m?t Phiên b?n trư?c đó c?a SetupX.dll ho?c NetDi.dll đang dùng. Đi?u này có th? là do có đang m? các ?ng d?ng trên máy tính c?a b?n. N?u b?n mu?n thi?t l?p đ? thay th? các hi?n có t?p và t? đ?ng kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n, b?m OK. Ho?c, đ? gi? c?a b?n Phiên b?n hi?n t?i c?a SetupX.dll và NetDi.dll, b?m H?y b? đ? thoát kh?i thi?t l?p, đóng b?t k? m? các ?ng d?ng, r?i ch?y l?i thi?t l?p.

M?t s? chương tr?nh đư?c bi?t đ?n gây ra l?i này:
 • Viên kim cương "Trong đi?u khi?n công c?"
 • Tr?nh đi?u khi?n card âm thanh Ensonics AudioPCI
 • Tr?nh đi?u khi?n card âm thanh aztech
 • Hayes Modem c?u h?nh utilites
 • M?t s? ti?n ích h? th?ng in ?n Windows (Canon BJ lo?t)
N?u thi?t l?p Windows 98 v?n mang l?i cho l?i này sau khi kh?i đ?ng l?i, b?n nên ch?y cài đ?t t? d?u nh?c l?nh MS-DOS. Xem "cài đ?t WINDOWS 98 T? MS - DOS"cho bi?t thêm thông tin.

Thông báo SU0018:

"Không th? t?o t?p trên ? đ?a kh?i đ?ng c?a b?n và thi?t l?p không th? thi?t l?p Windows 98. Có th? có quá nhi?u t?p trong thư m?c g?c c?a b?n ? đ?a kh?i đ?ng, ho?c k? t? ? đ?a kh?i đ?ng c?a b?n có th? đ? đư?c remapped."

Thư m?c g?c c?a ? đ?a m?t n?m gi? t?i đa 512 m?c (t?p tin ho?c thư m?c). Thông đi?p này ch? ra r?ng thi?t l?p đ? phát hi?n th?y quá nhi?u thư m?c kho?n m?c trong thư m?c g?c c?a máy tính c?a b?n, và thi?t l?p không th? t?o t?p nó c?n ph?i thi?t l?p Windows 98. Di chuy?n ho?c xóa m?t s? t?p tin t? thư m?c g?c ? đ?a c?a b?n, và sau đó ch?y thi?t l?p m?t l?n n?a.

Thông báo l?i này c?ng có th? xu?t hi?n n?u k? t? ? đ?a kh?i đ?ng c?a b?n đ? đư?c remapped. M?t vài đi?u có th? gây ra đi?u này:
 • B?n đ? ánh x? ? đ?a m?ng đ? C. N?u đây là trư?ng h?p, remap ? đ?a m?ng.
 • B?n có m?t LastDrive = C: tuyên b? trong t?p Config.sys c?a b?n. Lo?i b? các tuyên b? LastDrive, ho?c thi?t l?p nó b?ng ? đ?a khác.
 • M?t bên th? ba phân vùng ho?c kh?i đ?ng chương tr?nh qu?n l? tr?nh có remapped ? đ?a. Tra c?u tài li?u chương tr?nh. B?n có th? c?n ph?i g? cài đ?t chương tr?nh trư?c khi cài đ?t Windows 98.
Thông báo "Không th? khôi ph?c thi?t l?p l?i":

"Không th? khôi ph?c Thi?t l?p l?i. Thi?t l?p không th? ti?p t?c vào c?u h?nh h? th?ng này. Nh?p vào OK đ? thoát kh?i thi?t l?p." L?i này có th? đư?c gây ra b?i đi?u ki?n khác nhau. Xem "General Thi?t l?p ghi chú"và"Cài đ?t WINDOWS 98 t? MS-DOS"cho bi?t thêm thông tin.

Dài t?p tin tên báo l?i:

N?u b?n th?y thông báo "Thi?t l?p đ? phát hi?n r?ng các chương tr?nh, tên t?p tin dài, đư?c cài đ?t trong này thư m?c. Không thi?t l?p th? ti?p t?c."thoát kh?i thi?t l?p, và sau đó lo?i b? tên t?p tin dài t? máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng các tính năng g? cài đ?t trong tên t?p tin dài. Xem " Ph?n m?m"cho bi?t thêm thông tin.

Không đ? b? nh? thư:

N?u b?n g?p m?t thông báo ra kh?i b? nh?, b?n có th? tăng b? nh? quy ư?c cho ? ki?n trong TSRs và n?p tr?nh đi?u khi?n thi?t b? thành các b? nh? trên khu v?c. Đ? có thông tin v? làm th? nào đ? th?c hi?n các bư?c, xem Microsoft Bài vi?t cơ s? ki?n th?c 134399, "Làm th? nào đ? tăng b? nh? quy ư?c cho MS-MS-DOS-d?a programs".

Không đ? Disk Space thư:

B?n có th? khôi ph?c không gian đ?a b?ng hoàn thành b?t k? ho?c t?t c? các bư?c sau:
 1. Nh?p chu?t ph?i vào thùng rác, và sau đó b?m vào làm r?ng Thùng rác.
 2. Xóa n?i dung c?a thư m?c cache tr?nh duy?t Internet c?a b?n.
 3. Xóa b? các t?p v?i ph?n m? r?ng .bak và .tmp.
 4. Xóa chương tr?nh không s? d?ng thư m?c (ch?c ch?n đ? sao lưu d? li?u đ?u tiên).
 5. Xóa thư m?c c? MS-DOS, tr? khi b?n có ? đ?nh c?u h?nh máy tính c?a b?n đ? ch?y Windows 98 và MS-DOS. (L?n đ?u tiên, ch?c ch?n b?n có m?t đ?a b?t đ?u h? tr? truy c?p vào ? đ?a CD-ROM.)
 6. Xóa các t?p tin ?n Winundo.dat t? trư?c đó cài đ?t c?a Windows 95.
 7. Xoá thư m?c Windows 3.1 c?, tr? khi b?n có ? đ?nh c?u h?nh máy tính c?a b?n đ? ch?y Windows 3.1 và Windows 98.
Thi?t l?p không th? ghi vào thư m?c t?m th?i:

Đi?u này tin nh?n có th? xu?t hi?n b?i v? không đ? vùng đ?a cho vi?c t?m th?i thư m?c. N?u không gian có s?n trên ? đ?a khác, s? d?ng l?nh sau đây d?ng đ? thay đ?i v? trí thư m?c t?m th?i:
  Setup /T:<drive letter>:\TEMP

N?u b?n không có không gian s?n dùng trên ? đ?a khác, mi?n phí m?t s? không gian đ?a, và sau đó ch?y thi?t l?p m?t l?n n?a. Nh?n th?y "không đ? không gian đ?a" Thư m?c cho các t?p tin có th? b? xóa b?.

CAB File l?i Thông đi?p:

CAB t?p tin l?i thư?ng xuyên nh?t gây ra b?i m?t ho?c nhi?u nh?ng đi?u sau đây: virus, b? nh? quy ư?c th?p, phương ti?n truy?n thông x?u ho?c ph?n c?ng, đ?c bi?t là ? đ?a CD-ROM.

N?u b?n đ? t?o m?t đ?a kh?i đ?ng, thoát kh?i thi?t l?p, t?t máy tính c?a b?n, đưa đ?a kh?i đ?ng, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính. Hành đ?ng này t?o ra m?t môi trư?ng đi?u khi?n t? đó đ? ch?y Thi?t l?p. R?i ch?y thi?t l?p t? d?u nh?c l?nh MS-DOS.

Ph?c h?i t? tham nh?ng CAB t?p tin báo l?i, c? g?ng sao chép các t?p tin thi?t l?p đ? khó khăn c?a b?n đ?a và ch?y cài đ?t t? đ?a c?ng c?a b?n, b?ng cách s? d?ng các bư?c sau:
 1. B?n c?n m?t thêm 200 MB tr?ng trên đ?a c?ng c?a b?n và m?t temp thư m?c đ? lưu tr? các t?p tin.
 2. Kh?i đ?ng t?t Windows 98 Startup Disk và ch?n tùy ch?n đ? t?i tr?nh đi?u khi?n đ?a CD-ROM c?a b?n. N?u b?n không có quy?n truy c?p vào ? đ?a CD-ROM khi kh?i đ?ng t? đ?a Windows 98 Startup Disk, b?n ph?i n?p các tr?nh đi?u khi?n mà đi kèm v?i ? đ?a CD-ROM.
 3. ? đ?a thay đ?i đ? k? t? ? đ?a CD-ROM đư?c ch? đ?nh b?i các MSCD001 nh?c trên màn h?nh và chuy?n sang c?p Win98. Lo?i: Sao *. *<destination drive="" and="" the="" temp="" folder="" you="" created=""><b00></b00></destination>
 4. Thay đ?i thư m?c đó và ch?y thi?t l?p, vi?c l?a ch?n ph?c h?i an toàn N?u đư?c nh?c.
Xem "Cài đ?t 98 WINDOWS t? MS-DOS" đ? bi?t thêm thông tin.

N?u b?n có đa phương ti?n che đ?y và cài đ?t Windows 98 t? đ?a m?m, thi?t l?p không th? ch?y thành công. N?u b?n th?y thông đi?p v? thi?t l?p không đư?c có th? đ?c t?p tin .cab, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Lo?i b? các d?ng tham kh?o Cacheclk.exe t? c?a b?n T?p config.sys và Autoexec.bat.
 2. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 3. Ch?y l?i thi?t l?p.
Thông báo SU0010, SU0012, SU0015 ho?c SU0016:

N?u b?n nh?n đư?c m?t trong các thư này trong khi thi?t l?p, xem "cài đ?t Windows 98 on a H? th?ng ch?y Windows NT"và"cài đ?t Windows 98 trên m?t h? th?ng ch?y OS/2" đ? bi?t thêm chi ti?t.

Thông báo SU0011:

N?u đ?a c?ng c?a b?n là m?t kh?u b?o v?, thi?t l?p s? không hoàn t?t thành công. B?n ph?i đ?u tiên lo?i b? m?t kh?u b?o v?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem máy tính c?a b?n tài li?u hư?ng d?n.

Thông báo SU0013:

Thi?t l?p Windows 98, c?a b?n ? đ?a kh?i đ?ng ph?i là m?t phân vùng kh?i đ?ng MS-DOS. N?u ? đ?a kh?i đ?ng c?a b?n là đư?c đ?nh d?ng làm HPFS ho?c NTFS, b?n ph?i t?o m?t MS - DOS phân vùng kh?i đ?ng trư?c khi ch?y thi?t l?p. Đ? bi?t thêm v? vi?c t?o m?t phân vùng kh?i đ?ng MS-DOS, xem tài li?u máy tính c?a b?n.

B?n c?ng có th? nh?n đư?c l?i này n?u b?n có ph?n m?m phân vùng bên th? ba như EZ ? đ?a ho?c đ?a qu?n l? cài đ?t. N?u v?y, kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n và ch?y cài đ?t t? m?t l?nh MS-DOS d?u nh?c. Đ? bi?t thêm thông tin, xem "Ch?y thi?t l?p t? MS-DOS."

Tiêu chu?n ch? đ? thư:

N?u b?n nh?n đư?c b?t k? l?i sau tin nh?n, lo?i b? b?t k? qu?n l? b? nh? (ch?ng h?n như EMM386.exe, QEMM ho?c 386Max) t? t?p Config.sys c?a b?n, và sau đó ch?y thi?t l?p m?t l?n n?a.
  Standard Mode: Invalid DPMI return.
  Standard Mode: Fault in MS-DOS Extender.
  Standard Mode: Bad Fault in MS-DOS Extender.
  Standard Mode: Unknown stack in fault dispatcher.
  Standard Mode: Stack Overflow.

Lưu ?: N?u b?n v?n g?p v?n đ?, h?y thêm EMM386.EXE tr? l?i Config.sys c?a b?n t?p tin và lo?i tr? t?t c? các ph?m vi. Ví d?,
  device=c:\windows\emm386.exe x=A000-FFFF

N?u b?n g?p các thông đi?p ho?c n?u máy tính c?a b?n d?ng đáp ?ng trong khi thi?t l?p, b?t đ?m g?p đôi trong SmartDrive. M?t s? SCSI ? đ?a c?ng và ? đ?a ESDI m?t s? yêu c?u hai b? đ?m.

Đ? b?t v? đ?m g?p đôi, thêm d?ng sau vào đ?u Config.sys c?a b?n t?p tin:
  device=c:\windows\smartdrv.exe /double_buffer+

nơi "c:\windows" là đư?ng d?n đ?n thư m?c Windows c?a b?n.

"Thi?t l?p có th? không sao lưu các t?p h? th?ng c?a b?n" tin nh?n:

N?u b?n th?y thông báo l?i này khi thi?t l?p lưu t?p tin h? th?ng c?a b?n, b?n có th? không có đ? không gian đ?a, đ?c bi?t là trên đ?a nén. Mi?n phí lên không gian trên các ? đ?a b?n đang ti?t ki?m h? th?ng t?p tin trên (? đ?a m?c đ?nh là C) b?ng cách lo?i b? t?p không c?n thi?t.

G? cài đ?t có th? yêu c?u lên đ?n 75 MB trên nhi?u h? th?ng. N?u thi?t l?p không cung c?p cho b?n s? l?a ch?n c?a lưu các t?p tin h? th?ng c?a b?n, b?n có th? r?t th?p trên không gian đ?a.

"Không th? ti?p t?c trên h? th?ng này C?u h?nh":

N?u b?n nh?n đư?c tin nh?n này, b?n có th? có m?t c? hơn, phân vùng đ?a không tương thích. Trư?c khi b?n ch?y thi?t l?p, b?n s? c?n ph?i sao lưu d? li?u c?a b?n và sau đó phân vùng l?i đ?a c?a b?n.

Thông báo SU0167:

M?t t?p tin ho?c thư m?c có tên máy tính đ? bàn t?n t?i trên máy tính c?a b?n. Đ?i tên ho?c di chuy?n c?a b?n c?p hi?n th?i c?a máy tính đ? bàn, và sau đó ch?y thi?t l?p m?t l?n n?a.

Thông báo SU0410:

Thi?t l?p không th? m? m?t t?p tin c?n thi?t, có th? b?i v? các t?p tin là thi?u ho?c b? hư h?ng, ho?c v? máy tính c?a b?n không có đ? b? nh?.

N?u b?n đ? t?o m?t đ?a kh?i đ?ng, thoát kh?i thi?t l?p, đóng c?a máy tính c?a b?n, đưa đ?a kh?i đ?ng, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính. Sau đó, ch?y cài đ?t t? d?u nh?c l?nh MS-DOS.

"Không th? sao chép t?p tin" Thông đi?p:

H?y th? b? qua các t?p tin; nó có th? không c?n thi?t. N?u thi?t l?p hi?n không hoàn t?t thành công, ho?c Windows 98 s? không ch?y, b? thi?t l?p, đóng xu?ng máy tính c?a b?n, đưa đ?a kh?i đ?ng vào ? đ?a m?m, và kh?i đ?ng l?i máy tính. R?i ch?y thi?t l?p t? d?u nh?c l?nh MS-DOS.

SU99xxxx tin nh?n:

SU99 là m?t ti?n t? s? đư?c thêm vào t?t c? các l?i mà Thi?t l?p không có m?t thông báo l?i c? th? đ?i v?i. Các l?i này thư?ng gây ra b?i thi?u b? nh? quy ư?c. N?u b?n đ? t?o m?t đ?a kh?i đ?ng, b? thu?c lá Thi?t l?p, t?t máy tính c?a b?n, đưa đ?a kh?i đ?ng và kh?i đ?ng l?i các máy tính. Sau đó, ch?y cài đ?t t? d?u nh?c l?nh MS-DOS.

Thi?t l?p" không có đ? b? nh? quy ư?c đ? ki?m tra xem đ?a c?ng máy tính c?a b?n."

- hay -

"Thi?t l?p không th? ki?m tra các ? đ?a c?ng trên c?a b?n máy tính."

N?u b?n nh?n đư?c m?t trong các l?i này, thi?t l?p đ? không th? đ? ch?y ScanDisk đ? ki?m tra các ? đ?a c?ng c?a b?n. Đi?u này có th? v? th?p b? nh? quy ư?c ho?c đ?a c?a b?n có l?i quét đ?a không th? s?a ch?a khi ch?y t? thi?t l?p. Ch?nh s?a các l?i này, kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n đ? ch? đ? MS-DOS và ch?y ScanDisk/t?t c?. Sau đó, ch?y l?i thi?t l?p. N?u thi?t l?p v?n không, kh?i đ?ng l?i đ? MS - DOS mode và ch?y Scandisk/all/b? m?t. Đi?u này s? m?t m?t ít lâu hơn, nhưng nó s? đ?m b?o đ?a c?ng c?a b?n đang ? trong h?nh d?ng t?t. N?u, sau khi ch?y ScanDisk v?i các tùy ch?n này, thi?t l?p v?n ti?p s? không t?c, b?n nên ch?y thi?t l?p /is đ? b? qua quét đ?a.

Lưu ?: B? qua ScanDisk khoâng neân và ch? nên đư?c s? d?ng n?u b?n đang tích c?c c?a b?n b? ch?a không có l?i. N?u v?n c?n l?i, thi?t l?p có th? th?t b?i và h? th?ng c?a b?n không c?n có th? kh?i đ?ng.

CH?NH S?A CÁC C?U H?NH.SYS VÀ AUTOEXEC.DƠI T?P TIN

T?p Config.sys và Autoexec.bat máy tính c?a b?n cho bi?t c?a b?n máy tính nh?ng g? các chương tr?nh và các thi?t b? đ? t?i ngày kh?i đ?ng (ví d?, m?t chương tr?nh quét vi-rút đ? t?p tin Autoexec.bat có th? tr?c ti?p máy tính c?a b?n t? đ?ng t?i). Thi?t l?p Windows 98 s? không ch?y đúng v?i m?t s? chương tr?nh và thi?t b?. Đ? lo?i b? ho?c vô hi?u hóa như v?y m?t chương tr?nh ho?c thi?t b?, b?n có th? c?n ph?i ch?nh s?a các t?p tin Config.sys và/ho?c Autoexec.bat.

Đ? ch?nh s?a các T?p config.sys và Autoexec.bat:
 1. Trong Windows 3.1 ho?c 3,11, Click vào File, ch?n Run, g? Sysedit, và sau đó nh?n ENTER. Trong Windows 95, Click vào Start, ch?n Run, lo?i Sysedit, và sau đó nh?n ENTER.
 2. Trong Config.sys ho?c Autoexec.bat h?p tho?i, g? REM lúc s? kh?i đ?u c?a b?t k? returned b?n nên vô hi?u hóa.
 3. Lưu các thay đ?i và kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

GHI CHÚ PH?N C?NG

Ph?n này bao g?m ghi chú v? h? th?ng c? th? c?u h?nh mà có th? ngăn thi?t l?p cài đ?t Windows 98 thành công.

Sager NP8200 ho?c công ngh? nêm 466/DX2:

Quan tr?ng: N?u b?n cài đ?t Windows 98 trên máy tính xách tay 466/DX2 Sager NP8200 ho?c nêm Technologies máy tính, b?n s? không th? s? d?ng máy tính c?a b?n, ngay c? khi b?n cài đ?t l?i m?t Phiên b?n trư?c c?a Windows.

C?m và ch?y m?ng th? và 16-Bit Tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c:

Khi b?n c?n đ? ch?y chương tr?nh đi?u khi?n ch? đ? th?c 16-bit cho th? giao di?n m?ng (NIC) (mà là ph? bi?n n?u b?n s? d?ng DLC ho?c m?t ch? đ? th?c protocol), th? c?m và ch?y c?a b?n có th? xu?t hi?n không đ? ch?c năng b?i v? các tr?nh đi?u khi?n NIC 16-bit t?i trư?c khi Windows 98 có m?t cơ h?i đ? b?t C?m và chơi th?. Ngoài ra, m?t s? tr?nh đi?u khi?n NIC 16-bit không th? nh?n ra Plug và chơi th? (h?u h?t NE2000 Plug and Play nhái rơi vào lo?i này).

S? d?ng th? c?m và ch?y c?a b?n v?i m?t tr?nh đi?u khi?n NIC 16-bit:
 1. Ch?y ti?n ích Softset mà đi kèm v?i c?a b?n c?m và ch?y th?, và sau đó đ?t th? ch? đ? không-c?m và ch?y.
 2. B?m đúp vào m?ng trong Control Panel, và sau đó lo?i b? các card m?ng.
 3. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào thêm ph?n c?ng m?i và làm theo các hư?ng d?n trên màn h?nh c?a b?n. Windows 98 s? phát hi?n th? m?ng c?a b?n.
N?u b?n thay đ?i đ? đi?u khi?n NIC b?o v? ch? đ? 32-bit trong các trong tương lai, b?n có th? ch?y Softset m?t l?n n?a đ? b?t ch? đ? c?m và ch?y cho card c?a b?n.

Intel EtherExpress 16 NIC và PCI máy tính:

H? th?ng c?a b?n có th? không đáp ?ng ho?c b?n có th? g?p v?n đ? kh?i t?o n?u b?n đang s? d?ng m?t Intel EtherExpress 16 NIC trong m?t máy tính PCI v?i m?t s? ngôi sao t?c đ? kim cương PCI Card video. Nh?ng v?n đ? không liên quan đ?n Windows 98; chúng có m?t trên m?t nhi?u n?n t?ng h? đi?u hành. N?u b?n g?p v?n đ? khác v?i 16 EtherExpress c?a b?n trong m?t máy tính PCI, thay th? th? trư?c khi b?n báo cáo các v?n đ? cho Microsoft.

N?u b?n có m?t trong các th? video, liên h? Đ?i l? c?a b?n v? vi?c nh?n m?t BIOS video m?i C?p Nh?t.
 • Kim cương t?c đ? Star PCI card video v?i phiên b?n BIOS 1.01
 • Kim cương Viper PCI VGA Video Adapter
 • Kim cương Stealth card video, Bios v1.03
IBM Thinkpad m?u 750 x / 755 x / 360 x:

N?u b?n có m?t các Model (bao g?m c? submodels như C, CE, CX, CS và CSE), trư?c khi b?n cài đ?t Windows 98 ki?m tra b?ng đi?u khi?n IBM ho?c di?n đàn THINKPAD trên CompuServe cho C?p nh?t BIOS và/ho?c Mwave tr?nh đi?u khi?n cho máy tính c?a b?n.

N?u b?n không nâng c?p BIOS c?a b?n, b?n có th? có v?n đ? n?u b?n di chuy?n chu?t trong khi máy tính c?a b?n là chuy?n đ?nh ch? cheá ñoä Baät hoaëc Taét.

Xem Ph?n m?m:

M?t s? ti?n ích cho Windows 3.1, ch?ng h?n như tên t?p tin dài, c?n ph?i đư?c nâng c?p ho?c s? d?ng m?t cách khác nhau v?i Windows 98. Đ? có đư?c m?t phiên b?n c?a Xem ph?n m?m này ho?t đ?ng v?i Windows 98, h?y g?i (800) 536-8439 t?i Hoa K?. Bên ngoài Hoa K?, g?i (415) 856-8439.

QU?N L? B? NH?

N?u b?n có QEMM đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, đó khuy?n cáo r?ng b?n g? b? nó t? t?p Config.sys c?a b?n trư?c khi b?n thi?t l?p Windows 98. B?n có th? thêm nó tr? l?i sau khi Windows 98 đ? đư?c cài đ?t.

B? nh? sau nhà qu?n l? không tương thích v?i ho?c có th? gây ra v?n đ? v?i Windows 98. Nó là khuy?n cáo r?ng b?n lo?i b? t?t c? các tài li?u tham kh?o v?i h? t? Config.sys c?a b?n và AUTOEXEC.bat t?p tin và s? d?ng Emm386.exe và Himem.sys, đư?c cung c?p v?i Windows 98, qu?n l? b? nh? đ? thay th?.
 • Allemm4.sys - t?t c? các tính phí 386 Phiên b?n 3.1
 • HPemm386.sys và HPemm486.sys
 • HPmm.sys - qu?n l? b? nh? HP (ph?i lo?i b? trư?c khi Thi?t l?p)
 • Qu?n l? b? nh? Iemm.sys
 • Intel(R) b? nh? m? r?ng Emulator (Ilim386.sys)
 • Qu?n l? b? nh? đa Hoa (Maximize.com)
 • Qu?n l? b? nh? NetRoom (RM386.sys)
 • Phiên b?n qu?n l? b? nh? QMAPS 5,16
 • UMB PRO Phiên b?n 1.07
Lưu ?: Các tài li?u cho 386MAX đ? ngh? b?n không đ?t các EXT tham s? dư?i 64. N?u b?n đ?t tham s? này là 0, thi?t l?p s? không thành công.

Lưu ?: N?u b?n lo?i b? các d?ng có ch?a Rm386.sys t? c?a b?n T?p config.SYS, b?n có th? c?n ph?i cài đ?t Himem.sys, mà đi kèm v?i Windows ho?c MS - DOS. B?n có th? làm đi?u này b?ng cách thêm d?ng sau vào t?p Config.sys c?a b?n:
  device=<path>\himem.sys

<path> Là v? trí c?a b?n t?p tin Windows ho?c MS-DOS (ví d?, C:\Windows).<b00></b00></path>

CÁC CHƯƠNG TR?NH Đ?A-CACHE

Trư?c khi b?n ch?y thi?t l?p, nó đư?c khuy?n khích r?ng b?n lo?i b? b?t k? bên th? ba đ?a-cache chương tr?nh và thay th? chúng v?i Smartdrv.exe, mà là đư?c cung c?p v?i Windows 98.

N?u b?n đang ch?y m?t trong các cách sau Ti?n ích đ?a-cache, lo?i b? nó. Trong m?t s? trư?ng h?p, thi?t l?p s? lo?i b? nó cho b?n.
 • Ti?n ích đ?a-Cache 386MAX (Qcache.exe) (không s? d?ng v?i SmartDrive.)
 • Cache.exe đ?a-Cache ti?n ích
 • Cache.sys đ?a-Cache ti?n ích
 • Flash ti?n ích đ?a-Cache (Flash.exe) (không s? d?ng v?i SmartDrive.)
 • Ti?n ích Hyperdisk đ?a-Cache (không s? d?ng v?i SmartDrive.)
 • Icache.sys đ?a-Cache ti?n ích
 • IBMcache.sys đ?a-Cache ti?n ích
 • Mace đ?a-Cache Utility (Mcache.sys)
 • Ti?n ích Norton t?c đ? ? đ?a (SPEEDRV)
 • Norton Utilities Phiên b?n 5.0 và 6.1 (DISKREET, NCACHE)
 • PC-Cache (PC Tools ti?n ích đ?a b? nh? cache) (ph?i lo?i b? trư?c khi Thi?t l?p)
 • PC-Kwik đ?a-Cache ti?n ích (Pc-kwik.exe)
 • PC_Kwik đ?a Accelerator
 • PC-Kwik Phiên b?n 1.59 (Pck.exe, Pskscrn.exe, Pckey.com)
 • PC Tools(TM) đ?a-Cache ti?n ích (Pc-cache.com)
 • Secretdisk II đ?a-Cache ti?n ích (Fast512.sys) (không s? d?ng v?i SmartDrive.)
 • Siêu ti?n ích PC-Kwik đ?a-Cache (Superpck.exe)

THI?T L?P M?T C?U H?NH KH?I Đ?NG KÉP V?I WINDOWS NT

Đ? thi?t l?p m?t c?u h?nh kh?i đ?ng kép trên m?t máy tính x 86, cài đ?t h? đi?u hành trong nh?ng cách thông thư?ng, và sau đó ch?nh s?a các Boot.ini t?p tin như moâ taû döôùi ñaây. T?t c? các h? th?ng kh?i đ?ng thông tin đư?c lưu tr? trong t?p tin Boot.ini, mà đư?c t? đ?ng t?o trong lúc thi?t l?p t?i g?c c?a đ?a c?ng máy tính c?a b?n.

Đ? ch?nh s?a Boot.ini file:
 1. Trong Windows Explorer, nh?p View, b?m vào tùy ch?n, và sau đó Nh?p vào "Hi?n th? t?t c? các file."
 2. H?y ch?c ch?n r?ng "?n t?p tin m? r?ng cho các ki?u t?p đ? bi?t" không ki?m tra, và sau đó b?m OK.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào t?p Boot.ini, và sau đó b?m thu?c tính.
 4. Nh?n vào đây đ? xóa h?p ki?m tra ch?-đ?c, và sau đó b?m OK.
 5. Nh?p chu?t ph?i vào t?p Boot.ini, b?m sao, b?m chu?t ph?i vào m?t tr?ng tích và h?p tho?i Explorer, và sau đó click vào Paste. B?n sao lưu v?i tên t?p tin "B?n sao c?a Boot.ini" s? đư?c t?o ra.
 6. B?m đúp vào t?p Boot.ini.
 7. Thêm tên và v? trí h? th?ng thay th? trong các [h? đi?u hành] ph?n c?a t?p tin, như trong ví d? sau:
    [operating systems]
    C:\Winnt="Windows NT 4.0"
    C:\="Microsoft Windows"
   
 8. Lưu và đóng t?p Boot.ini.
 9. Nh?p chu?t ph?i vào t?p Boot.ini, và sau đó b?m thu?c tính.
10. Ch?n h?p ki?m tra ch?-đ?c, và sau đó b?m OK.

CÁCH T?O M?T PHÂN VÙNG KH?I Đ?NG MS-DOS

Thi?t l?p Windows 98, ? đ?a kh?i đ?ng c?a b?n ph?i là m?t MS-DOS phân vùng kh?i đ?ng. N?u ? đ?a kh?i đ?ng c?a b?n đư?c đ?nh d?ng như HPFS ho?c NTFS, b?n ph?i t?o m?t phân vùng kh?i đ?ng MS-DOS trư?c khi b?n ch?y thi?t l?p. Đ? bi?t thêm thông tin v? vi?c t?o m?t phân vùng kh?i đ?ng MS-DOS, xem tài li?u máy tính c?a b?n.

B?NG CÁCH S? D?NG CHƯƠNG TR?NH CH?M D?T-VÀ-LƯU TRÚ-RESIDENT (TSR) VÀ TR?NH ĐI?U KHI?N

PH? THÊM (MS-DOS):

Không s? d?ng các ti?n ích ph? thêm v?i Windows 98. Nó ngăn Windows và các chương tr?nh Windows d?a trên vi?c t?o ra h?p l? C?ng-Formed-Path (WFP) cho các t?p tin tên h? đang s? d?ng. (M?t WFP là các tên đ?y đ? c?a m?t t?p tin, bao g?m c? các k? t? ? đ?a và đư?ng d?n đ?y đ? đ?c đi?m k? thu?t, b?t đ?u t? thư m?c g?c.)

Phiên b?n Autocon 2.0E, Bootcon Phiên b?n 1.60, và Boot.sys:

Các chương tr?nh này cho phép b?n đ? ch?n t? c?u h?nh khác nhau khi b?n kh?i đ?ng máy tính. B?i v? Thi?t l?p Windows 98 s?a đ?i ch? có ph?n đ?u tiên trong Config.sys c?a b?n và T?p tin AUTOEXEC.bat, b?n có th? s?a đ?i nh?ng t?p tin này b?ng tay sau khi thi?t l?p. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tài li?u hư?ng d?n chương tr?nh.

Phiên b?n cubit 3,01:

Khi b?n đang s? d?ng Cubit v?i Windows 98, không nén các Thư m?c h? th?ng Windows ho?c b?t k? t?p tin đư?c t?i t? t?p Config.sys c?a b?n.

Trư?c khi b?n nâng c?p lên Windows 98, đ?m b?o r?ng phiên b?n trư?c đó Windows decompressed trên đ?a c?ng c?a b?n. B?n có th? recompress các t?p tin sau khi b?n đ? thi?t l?p thành công Windows 98.

Phiên b?n Doubledisk 2.5:

Windows 98 có th? c? g?ng truy c?p "ma" ? đ?a n?u b?n s? d?ng nó v?i Doubledisk. Ma ? x?y ra khi b?n s? d?ng Doubledisk đ? t?o ra m?t nén ? đ?a. Ví d?, n?u b?n có ? đ?a A, B, và c vào máy tính c?a b?n và b?n s? d?ng Doubledisk đ? t?o ra ? đ?a F, Windows 98 và MS-DOS nh?n ra các ? đ?a d và e là ? đ?a h?p l?, m?c dù h? không t?n t?i. B?n có th? s? d?ng các DRVOFF ti?n ích đ? ngăn ch?n Windows t? công nh?n ? đ?a ma. Đ? đ?t hàng m?t sao chép c?a ti?n ích DRVOFF, liên h? v?i Vertisoft.

Phiên b?n đ?a vô h?n 2.1:

Vô h?n đ?a Phiên b?n 2,1 không ho?t đ?ng đúng v?i Windows 98. Ho?c lo?i b? ph?n m?m vô h?n đ?a t? máy tính c?a b?n trư?c khi b?n ch?y Thi?t l?p, ho?c ontact đ?i l? ph?n m?m c?a b?n cho m?t phiên b?n c?a ph?n m?m vô h?n đ?a đó là tương thích v?i Windows 98.

Đ? lo?i b? vô h?n đ?a t? máy tính c?a b?n:
 1. Gi?i nén các t?p nén.
 2. G? b? nh?ng d?ng t? Config.sys c?a b?n và T?p tin AUTOEXEC.bat:
     iddrv.sys
     idres.exe
     protect /c
   
 3. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và sau đó ch?y l?i thi?t l?p.
NetWare(R) NetBIOS:

Trong nhi?u c?u h?nh, các NetWare NetBIOS TSR là không tương thích v?i Windows 98. Trong h?u h?t trư?ng h?p, thi?t l?p s? phát hi?n NetWare NetBIOS và lo?i b? l?nh kh?i đ?ng t? máy tính c?a b?n. Tuy nhiên, n?u b?n có NetWare NetBIOS thi?t l?p đ? b?t đ?u t? m?t v? trí khác hơn không th? thi?t l?p c?a b?n t?p tin Autoexec.bat (ví d?, t? m?t t?p tin th?c thi khác nhau), phát hi?n nó. Trong trư?ng h?p này, b?n c?n ph?i lo?i b? NetWare NetBIOS b?ng tay. Windows 98 bao g?m m?t giao th?c IPX/SPX-tương thích mà b?n có th? s? d?ng thay v? NetBIOS. Thông tin v? c?u h?nh Windows 98 làm vi?c v?i nó, xem Networks.txt.

Newspace Phiên b?n 1.07:

Windows 98 là không tương thích v?i đ?a-nén ti?n ích này.

Norton Desktop cho Windows (Ep.exe):

N?u chương tr?nh ph?c h?i d? li?u xóa b?o v? (Ep.exe) đư?c n?p t? Autoexec.bat c?a b?n t?p tin, vô hi?u hóa nó khi b?n thi?t l?p Windows, đ?c bi?t là n?u b?n đang nâng c?p trên m?t phiên b?n trư?c c?a Windows. B?i v? xóa b?o v? c? đ? lưu các b?n sao c?a t?t c? các xóa các t?p tin, b?n có th? ch?y không gian đ?a trong khi ch?y thi?t l?p.

Đó khuy?n cáo b?n h?y ch?y xóa b?o v? v?i m?t t?p tin trao đ?i v?nh vi?n. N?u b?n đang s? d?ng m?t t?p tin trao đ?i t?m th?i, lo?i tr? t?p có m?t .tmp ho?c .swp m? r?ng t? xóa b?o v?.

Norton Disklock Phiên b?n 3.01 và 3,5:

Norton Disklock Phiên b?n 3,01 và 3,5 th? không ho?t đ?ng đúng v?i Windows
 1. Ho?c lo?i b? ph?n m?m này t? máy tính c?a b?n trư?c khi b?n ch?y thi?t l?p,
ho?c liên h? v?i h? tr? s?n ph?m Symantec cho m?t phiên b?n c?a Disklock đó là tương thích v?i Windows 98.

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? H?y b? Disklock t? máy tính c?a b?n, xem tài li?u Norton Disklock.

PC Tools Deluxe(TM) Phiên b?n 7.1 (DATAMON):

N?u b?n t?i PC Công c? DATAMON b?ng cách s? d?ng tùy ch?n \SENTRY+, thi?t l?p có th? không n?u b?n đang thi?u đ?a v? tr?. Không s? d?ng tùy ch?n \SENTRY+ khi b?n đang t?i DATAMON.

T?i DATAMON sau khi t?i SmartDrive. N?u DATAMON c?t cánh sau khi SmartDrive, máy tính c?a b?n có th? không. Xem tài li?u hư?ng d?n công c? máy PC cho thông tin v? làm th? nào đ? lo?i b? DATAMON.

PC Tools Deluxe phiên b?n 6.0 (MÁY TÍNH):

N?u b?n c? g?ng đ? b?t đ?u PC Tools t? d?u nh?c l?nh trong Windows, máy tính c?a b?n có th? th?t b?i ho?c kh?i đ?ng l?i chính nó. Nh?ng v?n đ? này c?ng x?y ra n?u b?n s? d?ng MS-DOS l?nh t? m?t d?u nh?c l?nh trong Windows.

Phiên b?n 7.0 c?a PC Tools có th? kh?c ph?c nh?ng v?n đ? này. Tuy nhiên, không n?p máy tính đ? bàn t? m?t d?u nh?c l?nh n?u nó đ? đư?c n?p trư?c khi b?n b?t đ?u Windows. N?u b?n làm, máy tính c?a b?n có th? th?t b?i khi b?n thoát kh?i Windows. Đó khuy?n cáo r?ng b?n ch?y máy tính đ? bàn t? PIF c?a nó, đư?c cung c?p v?i Windows 98.

SUBST (MS-DOS):

B?n có th? g?p v?n đ? v?i SUBST trong khi thi?t l?p, nhưng b?n m?t cách an toàn có th? thêm nó tr? l?i sau khi b?n đ? cài đ?t Windows 98.

T?P:

N?u b?n đang ch?y UNDELETE v?i tùy ch?n canh, thi?t l?p có th? có v?n đ? và b?n có th? ch?y không gian đ?a trong khi thi?t l?p. Nó là khuy?n cáo b?n lo?i b? UNDELETE t? Config.sys và Autoexec.bat c?a b?n t?p tin trư?c khi ch?y thi?t l?p.

Lưu ?: Tùy ch?n SENTRY t?o ra m?t ?n thư m?c tên là Sentry. Khi b?n xoá b? m?t t?p, UNDELETE di chuy?n t?p tin t? v? trí hi?n t?i c?a nó vào thư m?c Sentry. Trư?c khi b?n lo?i b? UNDELETE t? Config.sys ho?c Autoexec.bat t?p c?a b?n, không gian đ?a b?ng cách s? d?ng các UNDELETE/PURGE l?nh trên m?i ?.

N?u b?n không lo?i b? Undelete, Thi?t l?p s? vô hi?u hóa l?nh này cho b?n.

ĐƯ?C BI?T Đ?N V?N Đ? THI?T L?P TI?M NĂNG

N?u b?n g?p v?n đ? trong khi thi?t l?p, ch?ng h?n như thi?t l?p đóng b?t ng? ho?c các thông báo l?i không áp d?ng, tăng kích thư?c c?a b?n t?p tin trao đ?i v?nh vi?n. Đ? thi?t l?p đ? hoàn thành thành công, kích thư?c c?a b?n trao đ?i v?nh vi?n t?p tin c?ng v?i s? lư?ng b? nh? RAM trong máy tính c?a b?n nên b?nh đ?ng t?i ít nh?t là 14 MB. Sau khi b?n thay đ?i c?a b?n kích thư?c t?p tin trao đ?i, ch?y l?i thi?t l?p.

Lưu ?: N?u đ?a đư?c nén, b?n có th? ph?i tăng kích thư?c c?a máy ch? lưu tr? ? c?a b?n trư?c khi b?n có th? tăng kích thư?c c?a t?p tin trao đ?i c?a b?n.

Lưu ?: H?y tham kh?o các t?p tin Intl.txt đ? t?m hi?u thêm v? cài đ?t ch?o châu Âu thi?t đ?t.

Thu?c tính

ID c?a bài: 179756 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbreadme kbmt KB179756 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:179756

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com