Các phương pháp phục hồi dữ liệu từ sổ làm việc Excel 2000 bị hỏng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 179871 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
M?t phiên b?n Microsoft Office Excel 2003 c?a bài vi?t này, xem các 820741.

Đ?i v?i m?t Microsoft Excel 97 và phiên b?n trư?c đó c?a bài vi?t này, xem 142117.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Có m?t s? phương pháp mà b?n có th? s? d?ng đ? khôi ph?c thông tin t? t?p tin b? hư h?i ho?c b? h?ng. Bài vi?t này th?o lu?n v? các phương pháp đó và đi?m b?n đ?n các cơ s? ki?n th?c Microsoft bài vi?t mà th?o lu?n v? các phương pháp chi ti?t hơn.

Phương pháp đ? ph?c h?i d? li?u trong Microsoft Excel file l?i

 • Lưu các t?p tin đ?nh d?ng ngôn ng? đánh d?u siêu văn b?n (HTML).
 • S? d?ng tài li?u tham kh?o bên ngoài liên k?t v?i các t?p tin b? h?ng.
 • S? d?ng các Tr? l?i tài li?u đ? lưu b? ch? huy.
 • N?u m?t bi?u đ? đư?c liên k?t v?i các t?p tin b? h?ng, s? d?ng macro đ? gi?i nén các d? li?u.
 • S? d?ng Microsoft Excel File Recovery Macro.
 • M? t?p tin trong Microsoft Word.
 • M? t?p tin trong Microsoft Excel Viewer.

THÔNG TIN THÊM

Lưu các t?p tin đ?nh d?ng ngôn ng? đánh d?u siêu văn b?n (HTML)

N?u b?n có th? m? t?p tin Microsoft Excel b? h?ng, b?n có th? "l?c" nó n?u b?n lưu nó trong đ?nh d?ng HTML, đóng t?p tin, và sau đó m? l?i nó. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm. Trong các Lưu như ki?u danh sách, b?m vào Trang web (*.htm, * .html).
 2. Dư?i Lưu, b?m Toàn b? Workbook, và sau đó nh?p vào Lưu.
 3. Đóng t?p.
 4. M? t?p tin m?t l?n n?a trong Excel.
 5. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm. Trong các Lưu như ki?u danh sách, b?m vào Microsoft Excel Workbook. Thay đ?i tên t?p tin đ? t?o ra m?t b?n sao m?i "l?c" mà không có thay th? b?n g?c.
Chú ý M?t s? tính năng có th? b? m?t khi b?n lưu trong đ?nh d?ng HTML.

S? d?ng tài li?u tham kh?o bên ngoài đ? ph?c h?i d? li?u

Phương pháp ph? bi?n nh?t đ? khôi ph?c thông tin t? m?t t?p tin b? hư h?i là gi?i nén các giá tr? t? các t?p tin b?ng cách s? d?ng tài li?u tham kh?o bên ngoài liên k?t v?i các t?p tin. C?u trúc t?p tin ph?i đư?c hoàn thành; N?u không, Microsoft Excel không th? đ?c thông tin.

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
214253Làm th? nào đ? liên k?t đ?n d? li?u trong m?t t?p tin b? hư h?i trong Excel 2000

S? d?ng l?nh tr? l?i đ? lưu tài li?u đ? ph?c h?i d? li?u

N?u b?n đang ch?nh s?a m?t Microsoft Excel b?ng tính và các t?p tin vô t?nh tr? nên b? h?ng trư?c khi b?n có lưu thay đ?i vào t?p tin, b?n có th? ph?c h?i b?ng tính ban đ?u b?ng cách làm như sau:
 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M? và ch?n tên t?p tin mà b?n đang ch?nh s?a. Lưu ? r?ng m?t h?p tho?i s? xu?t hi?n v?i thông đi?p "Hoàn nguyên đ? tài li?u đ? lưu?"
 2. Nh?p vào Ok.

  T?p b?n đang ch?nh s?a reverts cu?i lưu Phiên b?n c?a t?p tin.

S? d?ng macro đ? trích xu?t các d? li?u trong m?t bi?u đ?

Trong Microsoft Excel Phiên b?n 5.0 và sau này, d? li?u có th? đư?c l?y t? m?t b?ng x?p h?ng, ngay c? khi d? li?u là ? m?t bên ngoài b?ng tính ho?c b?ng tính. Đi?u này hành vi có th? có ích trong các t?nh hu?ng nơi bi?u đ? đư?c t?o ra t? ho?c n?i k?t t?i t?p khác mà không có s?n ho?c đ? b? hư h?i trong m?t s? cách.

Khi các ngu?n d? li?u đ? m?t bi?u đ? s? b? m?t, b?n v?n có th? truy xu?t d? li?u t? b?ng x?p h?ng chính nó b?ng cách s? d?ng m?t Visual Basic for Applications (VBA) v? mô.

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
213814V? mô đ? trích xu?t d? li?u t? m?t bi?u đ?

S? d?ng Microsoft Excel File Recovery v? mô ph?c h?i thông tin

N?u b?n có th? m? b?ng tính trong Microsoft Excel, b?n có th? s? d?ng Microsoft Excel File Recovery Macro đ? tái t?o b?ng tính Excel, XLM v? mô t?, và mô-đun t? trong m?t b?ng tính m?i. V? mô này c?ng t?o ra m?t t?p tin đăng nh?p như v?y b?n có th? xác đ?nh các kho?n m?c gây ra v?n đ? khi b?n s? d?ng macro đ? chuy?n chúng đ?n b?ng tính m?i. N?u Microsoft Excel File Recovery V? mô th?t b?i, xem cu?i trong t?p nh?t k? đ? xác đ?nh m?c gây ra v?n đ?, và sau đó re-create b?ng tính mà không có m?c đó.

Đ? t?m thông tin v? này v? mô, hay t?i v? này v? mô, đi đ?n các Văn ph?ng tài nguyên Kit mà n?m t?i Web site sau Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-us/ork2003/Default.aspx

M? t?p tin trong Microsoft Word ho?c WordPad

N?u b?n có b? chuy?n đ?i Microsoft Excel đư?c cài đ?t, b?n có th? m? Microsoft Excel b?ng tính c?a b?n trong Microsoft Word. N?u t?p tin nào m? trong Microsoft Word, b?n s? không th? ph?c h?i mô-đun t?, h?p tho?i b?ng, b?ng x?p h?ng t?, v? mô t? ho?c b?t k? charts nhúng. Ngoài ra, b?n s? không ph?c h?i b?t k? công th?c t? bào, ch? là các k?t qu? c?a nh?ng công th?c hi?n đang trong các t? bào.

B?n c?ng có th? m? Microsoft Excel b?ng tính c?a b?n trong WordPad. N?u t?p tin hi?n m?, b?n có th? khôi ph?c l?i Visual Basic m? trong phân h? c?a b?n và l?p mô-đun. T?m ki?m cho các t? "Ph?" ho?c "Ch?c năng" đ? t?m m? c?a b?n.

M? t?p tin trong Microsoft Excel Viewer

N?u Microsoft Excel Viewer đư?c cài đ?t, b?n có th? m? các Microsoft Excel workbook t?i Microsoft Excel Viewer, sao chép các t? bào, và dán các t? bào vào m?t b?ng tính m?i. Tuy nhiên, b?n không th? ph?c h?i mô-đun t?, h?p tho?i b?ng, b?ng x?p h?ng t? ho?c v? mô t?. Ngoài ra, b?n có th? không ph?c h?i b?t k? công th?c di đ?ng; b?n có th? khôi ph?c ch? là k?t qu? c?a các công th?c hi?n đang trong các t? bào.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Microsoft Excel Viewer, truy c?p vào sau đây Web site c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-us/Assistance/HA011620741033.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 179871 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbdownload kbhowto kbmt KB179871 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:179871

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com