วิธีการเปลี่ยนสีพื้นหลังของตัวควบคุมแท็บ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 179909 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนสีพื้นหลังของแต่ละแท็บในตัวควบคุมแท็บ นี้อนุมานว่า คุณมีกล่องโต้ตอบ และเลือก และขนาดเป็นตัวควบคุมแท็บลงในกล่องโต้ตอบโดยใช้ตัวแก้ไขของทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเปลี่ยน สีพื้นหลังของแต่ละแท็บที่คุณต้องทำการแท็บเจ้าของการควบคุมวาด และใช้เมธอด FillRect() กรอกข้อมูลพื้นที่สี่เหลี่ยมของแท็บเองด้วยแปรงที่คุณสร้าง และเรียกใช้เมธอด SetBkColor() ก่อนที่จะทำการเรียกเมธอด TextOut() ด้วยข้อความคุณต้องการให้ปรากฏบนแท็บ

ขั้นแรกแสดงหน้าคุณสมบัติตัวควบคุมแท็บในตัวแก้ไขทรัพยากร และเลือกลักษณะแท็บเลือกแบบ "เจ้าของวาดถาวร" กล่องกาเครื่องหมาย และบันทึกงานของคุณ ถ้าคุณเป็นแบบไดนามิกสร้างตัวควบคุมแท็บในระหว่างการเริ่มต้นของกล่องโต้ตอบกับ CreateWindow() หรือ CreateWindowEx() ให้แน่ใจว่าได้รวมการ TCS_OWNERDRAWFIXED บิตในพารามิเตอร์ dwStyle

กำหนดหมายเลขต่อไปนี้จะถูกใช้ในตัวอย่าง:
    #define RED   RGB(255,0,0)
    #define YELLOW RGB(255,255,0)
    #define MAGENTA RGB(255,0,255)
    #define WHITE  RGB(255,255,255)
    #define BLUE  RGB(0,0,255)
				

ถ้าคุณกำลังใช้ SDK

brushes ใน excerpt ตัวอย่างนี้ถูกสร้างใน WM_INITDIALOG และจะจัดการกับแบบคงที่

เพิ่มข้อความ WM_DRAWITEM ขั้นตอนของกล่องโต้ตอบ

ตัวอย่างรหัส

  case WM_DRAWITEM:
   lpdis = (LPDRAWITEMSTRUCT) lParam; // item drawing information
   hTabCtrl = GetDlgItem(hDlg, IDC_TAB1);

   if (hTabCtrl == lpdis->hwndItem)  // is this the tab control?
   {
     // which tab? first, second...fifth
     switch (lpdis->itemID)
     {
     case 0:
      hbr = hbrRed;
      bkColor = RED;
      break;
     case 1:
      hbr = hbrYellow;
      bkColor = YELLOW;
      break;
     case 2:
      hbr = hbrMagenta;
      bkColor = MAGENTA;
      break;
     case 3:
      hbr = hbrWhite;
      bkColor = WHITE;
      break;
     case 4:
      hbr = hbrBlue;
      bkColor = BLUE;
      break;
     }

     memset(szTabText, '\0', sizeof(szTabText));

     tci.mask = TCIF_TEXT;
     tci.pszText = szTabText;
     tci.cchTextMax = sizeof(szTabText)-1;

     TabCtrl_GetItem(hTabCtrl, lpdis->itemID, &tci);

     FillRect(lpdis->hDC, &lpdis->rcItem, hbr);
     SetBkColor(lpdis->hDC, bkColor);

     TextOut(lpdis->hDC,
        lpdis->rcItem.left,
        lpdis->rcItem.top,
        tci.pszText,
        lstrlen(tci.pszText));
   }
   break;
				

ถ้ามีของคุณโดยใช้ MFC

brushes เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของคลาโต้ตอบ และถูกสร้างขึ้นเมื่อมีเรียกตัวสร้างการโต้ตอบ

แทนที่วิธี OnDrawItem() สำหรับคลาส CDialog ที่มาของคุณโดยใช้ตัวช่วยสร้างการ Class และเพิ่มต่อไปนี้รหัส การเปลี่ยนชื่อตัวแปรเป็น neccessary มีความสำคัญโปรดสังเกตว่า ตัวชี้ไปวัตถุ CDC จากหมายเลขอ้างอิง DC ส่งผ่านไปผ่าน LPDRAWITEMSTRUCT ที่จำเป็น มิฉะนั้น เท่านั้นเป็นพื้นหลังของข้อความจะเป็นสีที่ต้องการ

ตัวอย่างรหัส

    void CMFCTabCtrlDlg::OnDrawItem(int nIDCtl, LPDRAWITEMSTRUCT lpdis)
    {
     CDialog::OnDrawItem(nIDCtl, lpdis);

     char    szTabText[100];
     RECT    rect;
     UINT    bkColor;
     CBrush   *cbr;
     TC_ITEM   tci;

     CTabCtrl  *pTabCtrl = (CTabCtrl *)GetDlgItem(IDC_TAB1);

     if (pTabCtrl->m_hWnd == lpdis->hwndItem)
     {
       // which tab?
       switch (lpdis->itemID)
       {
       case 0:
         cbr = &m_brRed;
         bkColor = RED;
         break;

       case 1:
         cbr = &m_brYellow;
         bkColor = YELLOW;
         break;

       case 2:
         cbr = &m_brMagenta;
         bkColor = MAGENTA;
         break;

       case 3:
         cbr = &m_brWhite;
         bkColor = WHITE;
         break;

       case 4:
         cbr = &m_brBlue;
         bkColor = BLUE;
         break;
       }

       memset(szTabText, '\0', sizeof(szTabText));

       tci.mask    = TCIF_TEXT;
       tci.pszText   = szTabText;
       tci.cchTextMax = sizeof(szTabText)-1;

       pTabCtrl->GetItem(lpdis->itemID, &tci);

       CDC *dc = CDC::FromHandle(lpdis->hDC);

       dc->FillRect(&lpdis->rcItem, cbr);
       dc->SetBkColor(bkColor);

       TextOut(lpdis->hDC,
           lpdis->rcItem.left,
           lpdis->rcItem.top,
           tci.pszText,
           lstrlen(tci.pszText));
     }
    }
				

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 179909 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual C++ 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
Keywords: 
kbctrl kbhowto kbtabctrl kbmt KB179909 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:179909

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com