วิธีการเลือก Soundcard ใน Visual Basic กับตัวควบคุมมัลติมีเดีย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 180032 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่า WaveAudio อุปกรณ์ (soundcard) ใช้ตัวควบคุมมัลติมีเดีย (MCI32.ocx) โดยใช้ Visual Basic

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการตั้งค่า WaveAudio อุปกรณ์ (soundcard) ใช้ตัวควบคุมมัลติมีเดีย คุณต้องใช้ mciSendCommand API ตัวควบคุมมัลติมีเดียไม่มีมีวิธีให้คุณตั้งค่าอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเล่น หรือทำการบันทึกโดยตรง

ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้ของ Visual Basic แสดงวิธีใช้ mciSendCommand เพื่อระบุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการแสดงผล WaveAudio

ตัวอย่างรหัส

ต่อไปนี้คือ คำนิยามที่จำเป็นและ declarations ทำต่อไปนี้ในแฟ้มโมดูล:
  Public Const MMSYSERR_NOERROR = 0
  Public Const MCI_SET = &H80D
  Public Const MCI_WAVE_OUTPUT = &H800000
  Type MCI_WAVE_SET_PARMS
    dwCallback As Long
    dwTimeFormat As Long
    dwAudio As Long
    wInput As Long
    wOutput As Long
    wFormatTag As Integer
    wReserved2 As Integer
    nChannels As Integer
    wReserved3 As Integer
    nSamplesPerSec As Long
    nAvgBytesPerSec As Long
    nBlockAlign As Integer
    wReserved4 As Integer
    wBitsPerSample As Integer
    wReserved5 As Integer
  End Type

  Declare Function mciGetErrorString Lib "winmm.dll" _
    Alias "mciGetErrorStringA" (ByVal dwError As Long, _
    ByVal lpstrBuffer As String, ByVal uLength As Long) As Long

  Declare Function mciSendCommand Lib "winmm.dll" Alias _
    "mciSendCommandA" (ByVal wDeviceID As Long, _
    ByVal uMessage As Long, ByVal dwParam1 As Long, _
    ByRef dwParam2 As Any) As Long

				

ตัวอย่างรหัส

รหัสต่อไปนี้เป็นการตั้งค่าอุปกรณ์แสดงผล รหัสนี้อนุมานว่า คุณมีตัวควบคุมมัลติมีเดียที่เรียกว่า "MMControl1" รหัสนี้ควรจะเรียกหลังจากการเล่นแฟ้มแบบ wave ได้ถูกเปิด โดย MMControl1
  Dim parms As MCI_WAVE_SET_PARMS
  Dim rc As Long

  ' Specify the soundcard. This specifies the soundcard with a deviceID
  ' of 0. If you have a single soundcard, then this will open it. If you
  ' have multiple soundcards, the deviceIDs will be 0, 1, 2, etc.
  parms.wOutput = 0

  ' Send the MCI command to set the output device.
  rc = mciSendCommand(MMControl1.DeviceID, MCI_SET, _
    MCI_WAVE_OUTPUT, parms)

  if (rc <> MMSYSERR_NOERROR) then
    ' The command failed.
  End If
				

ข้อมูลอ้างอิง

ดูเอกสารประกอบ mciSendCommand ในคู่มือ Win32 SDK

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 180032 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Win32 Application Programming Interface เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbhowto kbmt KB180032 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:180032

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com