XL: การ 1900 วันระบบเปรียบเทียบกับระบบของวัน 1904

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 180162 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft Excel สนับสนุนระบบวันที่แตกต่างกันสอง: ระบบวัน 1900 และระบบวัน 1904 บทความนี้อธิบายทั้งสองวันระบบและปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณใช้สมุดงานที่ใช้ระบบวันที่แตกต่าง กัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบการวัน 1900

ในระบบวัน 1900 วันแรกที่ได้รับการสนับสนุนคือ 1 มกราคม 1900 เมื่อคุณป้อนวัน วันที่ถูกแปลงเป็นหมายเลขประจำสินค้าที่แสดงถึงจำนวนวัน elapsed ตั้งแต่ 1 มกราคม 1900 ตัวอย่าง ถ้าคุณป้อน 5 กรกฎาคม 1998, Microsoft Excel แปลงวันที่เป็นหมายเลขประจำสินค้า 35981

โดยค่าเริ่มต้น Microsoft Excel สำหรับ Windows และ Microsoft Excel สำหรับ Windows NT ใช้ระบบวัน 1900 ระบบวัน 1900 อนุญาตให้เข้ากันได้มากกว่าระหว่าง Microsoft Excel และกระดาษคำนวณโปรแกรมอื่น ๆ เช่น Lotus 1-2-3 ที่อยู่การออกแบบมาเพื่อทำงานภายใต้ MS-DOS หรือ Microsoft Windows

ระบบการวัน 1904

ในระบบวัน 1904 วันแรกที่ได้รับการสนับสนุนคือ 1 มกราคม 1904 เมื่อคุณป้อนวัน วันที่ถูกแปลงเป็นหมายเลขประจำสินค้าที่แสดงถึงจำนวนวัน elapsed ตั้งแต่ 1 มกราคม 1904 ตัวอย่าง ถ้าคุณป้อน 5 กรกฎาคม 1998, Microsoft Excel แปลงวันที่เป็นหมายเลขประจำสินค้า 34519

โดยค่าเริ่มต้น Microsoft Excel สำหรับ Macintosh จะใช้ระบบวัน 1904 เนื่องจากการออกแบบของคอมพิวเตอร์ Macintosh ก่อนหน้า วันที่ก่อน 1 มกราคม 1904 ได้ไม่ได้รับการสนับสนุน ทำการออกแบบนี้มีไว้เพื่อป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ 1900 ไม่ปี leap โปรดสังเกตว่า หากคุณสลับไปยังระบบวัน 1900, Microsoft Excel สำหรับ Macintosh จะสนับสนุนวันที่ก่อนหน้าเป็น 1 มกราคม 1900

ผลต่างระหว่างระบบวัน

เนื่องจากระบบวันสองใช้วันที่เริ่มต้นที่แตกต่างกัน วันเดียวกันถูกแสดง โดยหมายเลขประจำสินค้าที่แตกต่างกันในแต่ละระบบวัน ตัวอย่างเช่น 5 กรกฎาคม 1998 จะมีหมายเลขประจำสินค้าที่แตกต่างกันสอง
           Serial number
  Date system    of July 5, 1998
  ----------------------------------

  1900 date system  35981
  1904 date system  34519
				
ส่วนต่างระหว่างทั้งสองระบบวันมีวันที่ 1,462 นั่นคือ หมายเลขประจำสินค้าของวันที่ในระบบของวัน 1900 มีมากกว่าหมายเลขประจำสินค้าของวันเหมือนกันในระบบวัน 1904 อย่างเสมอ 1,462 วัน วันที่ 1,462 จะเท่ากับ 4 ปี และหนึ่งวัน (วัน leap หนึ่งรวม)

การตั้งค่าระบบวันที่สำหรับต้นแบบสมุดงาน

ใน Microsoft Excel แต่ละสมุดงานสามารถได้ของคุณเองวันระบบกำหนด ถึงแม้ว่าหลายสมุดงานที่เปิดอยู่ คุณสามารถตั้งค่าระบบวันที่สำหรับสมุดงานได้ โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิด หรือสลับไปยังสมุดงาน
 2. ในการเครื่องมือเมนู (หรือแก้ไขคลิกเมนูใน Excel 2001 สำหรับ Mac),ตัวเลือกหรือกำหนดลักษณะ. จากนั้น คลิกการการคำนวณแท็บ
 3. เมื่อต้องการใช้ระบบวัน 1900 ในสมุดงาน คลิกเพื่อยกเลิกการระบบวัน 1904กล่องกาเครื่องหมาย การใช้ระบบวัน 1904 ในสมุดงาน คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 4. คลิกตกลง.
โปรดสังเกตว่า ถ้าคุณทำเปลี่ยนระบบวันสำหรับสมุดงานที่ประกอบด้วยวัน วันที่เลื่อน โดย 4 ปี และหนึ่งวัน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขวันที่ shifted ให้ดูที่ส่วน "วันการแก้ไข Shifted"ในบทความนี้

ปัญหาการเชื่อมโยง และการคัดลอกวันที่ระหว่างสมุดงาน

ถ้าสมุดงานที่สองใช้ระบบวันที่แตกต่างกัน คุณอาจพบปัญหาเมื่อคุณเชื่อมโยง หรือคัดลอกวันที่ระหว่างสมุดงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วันอาจเป็น shifted โดย 4 ปี และหนึ่งวัน

เมื่อต้องการดูตัวอย่างของลักษณะการทำงานนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใน Microsoft Excel สร้างสมุดสองใหม่งาน (Book1 และ Book2)
 2. ใช้ขั้นตอนในส่วน "สมุดการตั้งค่าในวันระบบสำหรับเป็นงาน" การใช้ระบบวัน 1900 ในสมุดบัญชี 1 ใช้ระบบวัน 1904 ใน Book2
 3. ใน Book1 ป้อนวัน 5 กรกฎาคม 1998
 4. เลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยวัน และคลิกCopyในการแก้ไขเมนู
 5. สลับไปยัง Book2 เลือกเซลล์ แล้วคลิกวางในการแก้ไขเมนู

  วันจะวางเป็น 6 กรกฎาคม 2002 โปรดสังเกตว่า วันสี่ years และหนึ่งวันหลังจากวันที่ในขั้นตอนที่ 3 เนื่องจาก Book2 ใช้ระบบวัน 1904
 6. ใน Book2 ป้อนวัน 5 กรกฎาคม 1998 เลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยวัน และคลิกCopyในการแก้ไขเมนู
 7. สลับไปยัง Book1 เลือกเซลล์ แล้วคลิกวางในการแก้ไขเมนู
วันจะวางเป็น 4 กรกฎาคม 1994 จะได้รับ shifted ลง โดย 4 ปี และหนึ่งวันเนื่องจาก Book1 ใช้ระบบวัน 1900

การแก้ไข Shifted วัน

ถ้าคุณเชื่อมโยงจาก หรือคัดลอกวันที่ระหว่างสมุดงาน หรือ ถ้าคุณเปลี่ยนระบบวันที่สำหรับสมุดงานที่ประกอบด้วยวัน วันอาจเป็น shifted โดย 4 ปี และหนึ่งวัน คุณสามารถที่แก้ไขวันที่ shifted โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในเซลล์ว่าง ป้อนค่า 1462
 2. เลือกเซลล์ ในการแก้ไขเมนู คลิกCopy.
 3. เลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยวันที่ shifted ในการแก้ไขเมนู คลิกวางแบบพิเศษ.
 4. ในการวางแบบพิเศษกล่องโต้ตอบ คลิกค่าต่างๆ:. จากนั้น เลือกปุ่มอ็อพชันต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
    Select this   If
    --------------------------------------------------------------------
  
    Add       The dates must be shifted up by four years and one
            day.
  
    Subtract    The dates must be shifted down by four years and one
            day.
  					
 5. คลิกตกลง.
ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้จนกระทั่งวันที่ shifted ทั้งหมดได้ถูกแก้ไข

ถ้าคุณกำลังใช้สูตรเชื่อมโยงไปยังวันที่ในสมุดงานอื่น และ ถ้าวันส่งกลับจากสูตรไม่ถูกต้องเนื่องจากสมุดงานใช้ระบบวันที่แตกต่างกัน ปรับเปลี่ยนสูตรจะส่งกลับวันถูกต้อง ตัวอย่างเช่น:
  =[Book2]Sheet1!$A$1+1462
				
  =[Book1]Sheet1!$A$1-1462
				
In the formulas, 1,462 is added or deleted from the date value.

More Information in the Microsoft Knowledge Base

The Microsoft Knowledge Base contains several other articles that have information about using the 1900 date system and the 1904 date system in Microsoft Excel. These articles are listed as follows:
274277MacXL: Chart Axis May Be Four Years Early After You Format Scale

214318XL2000: Chart Axis May Be Four Years Early After You Format Scale

177172XL97: Chart Axis May Be Four Years Early After You Format Scale

175753XL: DATE Function May Return #NUM! Error When Year Is 0-3

157035XL: Date Returned in a Macro Is Four Years Too Early

156987XL: Sheet Protection Does Not Disable Options Settings

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 180162 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 95 Standard Edition
 • Microsoft Excel 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
 • Microsoft Excel 5.0 for Macintosh
Keywords: 
kbmt KB180162 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:180162
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com