XL: 1900 ngày h? vs. h? th?ng ngày tháng năm 1904

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 180162 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft Excel h? tr? hai ngày khác nhau h? th?ng: h? th?ng ngày tháng năm 1900 và h? th?ng ngày tháng năm 1904. Bài vi?t này mô t? ngày tháng hai h? th?ng và nh?ng v?n đ? mà b?n có th? g?p ph?i khi b?n s? d?ng sách bài t?p s? d?ng h? th?ng ngày khác nhau.

THÔNG TIN THÊM

H? th?ng ngày tháng năm 1900

Trong h? th?ng ngày tháng năm 1900, ngày đ?u tiên đư?c h? tr? là 1 năm 1900. Khi b?n nh?p vào m?t ngày, ngày đư?c chuy?n thành m?t s? sê-ri mà đ?i di?n cho s? elapsed ngày k? t? ngày 1 tháng m?t năm 1900. Cho Ví d?, n?u b?n nh?p vào ngày 5 tháng 7 năm 1998, Microsoft Excel chuy?n đ?i ngày đ?n s? dân s? sê-ri 35981.

Theo m?c đ?nh, Microsoft Excel cho Windows và Microsoft Excel cho Windows NT s? d?ng h? th?ng ngày tháng năm 1900. 1900 Ngày h? th?ng cho phép l?n hơn kh? năng tương thích gi?a Microsoft Excel và các chương tr?nh b?ng tính, ch?ng h?n như Hoa Sen 1-2-3, đư?c thi?t k? đ? ch?y dư?i MS-DOS ho?c Microsoft Windows.

H? th?ng ngày tháng năm 1904

Trong h? th?ng ngày tháng năm 1904, ngày đ?u tiên đư?c h? tr? là 1 tháng m?t năm 1904. Khi b?n nh?p vào m?t ngày, ngày đư?c chuy?n thành m?t s? sê-ri mà đ?i di?n cho s? elapsed ngày k? t? tháng m?t 1, 1904. Cho Ví d?, n?u b?n nh?p vào ngày 5 tháng 7 năm 1998, Microsoft Excel chuy?n đ?i ngày đ?n s? dân s? sê-ri 34519.

Theo m?c đ?nh, Microsoft Excel cho Macintosh s? d?ng h? th?ng ngày tháng năm 1904. Đ? có v? c?a thi?t k? c?a máy tính Macintosh đ?u tiên, t? trư?c khi tháng m?t 1, 1904 đ? không đư?c h? tr?; thi?t k? này đư?c d? đ?nh đ? ngăn ch?n v?n đ? liên quan đ?n th?c t? r?ng 1900 không ph?i là m?t năm nhu?n. Lưu ? r?ng n?u b?n chuy?n đ?i h? th?ng ngày tháng năm 1900, Microsoft Excel cho Macintosh h? tr? t? s?m nh?t là vào ngày 1, 1900.

S? khác bi?t gi?a h? th?ng ngày tháng

B?i v? h? th?ng ngày tháng hai s? d?ng khác nhau ngày kh?i đ?u, cùng ngày là đ?i di?n b?i s? serial khác nhau trong m?i ngày h? th?ng. Ví d?, 5 Tháng 7 năm 1998 có th? có hai s? serial khác nhau.
           Serial number
  Date system    of July 5, 1998
  ----------------------------------

  1900 date system  35981
  1904 date system  34519
				
S? khác bi?t gi?a hai h? th?ng ngày là 1.462 ngày; có ngh?a là, các s? sê-ri chà 1900 ngày h? th?ng luôn luôn là 1.462 ngày l?n hơn các s? serial c?a cùng m?t ngày trong h? th?ng ngày tháng năm 1904. 1.462 ngày là tương đương v?i b?n năm và m?t ngày (bao g?m c? ngày m?t nhu?n).

Thi?t l?p h? th?ng ngày cho m?t Workbook

Trong Microsoft Excel, m?i b?ng tính có th? đ? thi?t l?p h? th?ng ngày c?a riêng m?nh, ngay c? khi nhi?u sách bài t?p m?. B?n có th? thi?t l?p h? th?ng ngày cho m?t b?ng tính b?ng cách làm theo các bư?c sau:
 1. M? ho?c chuy?n sang b?ng tính.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn (ho?c Ch?nh s?a Click vào Menu trong Excel 2001 cho Mac), Tuỳ chọn ho?c S? thích. Sau đó, b?m vào các Tính toán tab.
 3. Đ? s? d?ng h? th?ng ngày tháng năm 1900 ? b?ng tính, b?m Xóa các 1904 Ngày h? th?ng h?p ki?m. S? d?ng h? th?ng ngày tháng năm 1904 t?i các b?ng tính, nh?n vào đây đ? ch?n h?p ki?m.
 4. Nh?p vào Ok.
Lưu ? r?ng n?u b?n thay đ?i h? th?ng ngày cho m?t workbook mà đ? ch?a ngày, s? chuy?n đ?i ngày tháng c?a b?n năm và m?t ngày. Đ? có thông tin v? đi?u ch?nh shifted ngày, h?y xem ph?n "Đi?u ch?nh ngày tháng chuy?n" trong bài vi?t này.

V?n đ? liên k?t và sao chép ngày gi?a Workbooks

N?u hai sách bài t?p s? d?ng h? th?ng ngày khác nhau, b?n có th? g?p ph?i v?n đ? khi b?n liên k?t ho?c sao chép ngày gi?a sách bài t?p. C? th?, nh?ng ngày có th? đư?c chuy?n b?ng b?n năm và m?t ngày.

Đ? xem m?t ví d? v? hành vi này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Microsoft Excel, t?o ra hai sách bài t?p m?i (Book1 và Book2).
 2. S? d?ng các bư?c trong ph?n "Thi?t l?p các ngày h? th?ng cho m?t Workbook" s? d?ng h? th?ng ngày tháng năm 1900 trong cu?n sách 1. S? d?ng h? th?ng ngày tháng năm 1904 t?i Book2.
 3. Trong Book1, h?y nh?p ngày 5 tháng 7 năm 1998.
 4. Ch?n các t? bào có ch?a ngày và b?m Sao trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.
 5. Chuy?n sang Book2, ch?n m?t t? bào, và nh?p vào Dán trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.

  Ngày dán như 6 tháng 7 năm 2002. Lưu ? r?ng ngày b?n năm và m?t ngày sau đó hơn ngày trong bư?c 3 v? Book2 s? d?ng các 1904 ngày h? th?ng.
 6. Trong Book2, h?y nh?p ngày 5 tháng 7 năm 1998. Ch?n các t? bào có ch?a ngày và b?m Sao trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.
 7. Chuy?n đ?n Book1, ch?n m?t t? bào, và nh?p vào Dán trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.
Ngày dán như 4 tháng 7 năm 1994. Nó đ? đư?c chuy?n b?ng b?n năm và m?t ngày b?i v? Book1 s? d?ng h? th?ng ngày tháng năm 1900.

Đi?u ch?nh chuy?n ngày tháng

N?u b?n liên k?t t? ho?c sao chép ngày gi?a sách bài t?p, ho?c n?u b?n thay đ?i ngày h? th?ng cho m?t b?ng tính mà đ? có ngày đ?n, nh?ng ngày có th? đư?c chuy?n b?i b?n năm và m?t ngày. B?n có th? s?a ch?a ngày tháng shifted b?ng sau đây bư?c sau:
 1. Trong m?t t? bào tr?ng r?ng, nh?p giá tr? 1462.
 2. Ch?n các t? bào. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Sao.
 3. Ch?n các t? bào có ch?a nh?ng ngày shifted. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Dán đ?c bi?t.
 4. Trong các Dán đ?c bi?t h?p tho?i h?p, b?m vào Các giá tr?. Sau đó, ch?n m?t trong các tùy ch?n nút dư?i đây.
    Select this   If
    --------------------------------------------------------------------
  
    Add       The dates must be shifted up by four years and one
            day.
  
    Subtract    The dates must be shifted down by four years and one
            day.
  					
 5. Nh?p vào Ok.
L?p l?i các bư?c này cho đ?n khi t?t c? các ngày đ?n shifted đ? đư?c s?a ch?a.

N?u b?n đang s? d?ng m?t công th?c đ? liên k?t đ?n m?t ngày trong m?t b?ng tính, và n?u ngày tr? l?i b?i công th?c là không chính xác v? nh?ng sách bài t?p s? d?ng h? th?ng ngày khác nhau, s?a đ?i công th?c đ? tr? v? ngày chính xác, cho Ví d?:
  =[Book2]Sheet1!$A$1+1462
				
  =[Book1]Sheet1!$A$1-1462
				
Trong công th?c, 1.462 ngư?i thêm vào ho?c xoá kh?i giá tr? ngày.

Bi?t thêm thông tin trong cơ s? ki?n th?c Microsoft

Cơ s? ki?n th?c Microsoft ch?a m?t s? bài vi?t khác có thông tin v? vi?c s? d?ng h? th?ng ngày tháng năm 1900 và h? th?ng ngày tháng năm 1904 t?i Microsoft Excel. Nh?ng bài vi?t đư?c li?t kê như sau:
274277 MacXL: Bi?u đ? tr?c có th? b?n năm đ?u sau khi b?n đ?nh d?ng quy mô

214318 XL2000: Bi?u đ? tr?c có th? b?n năm đ?u sau khi b?n đ?nh d?ng quy mô

177172 XL97: Bi?u đ? tr?c có th? b?n năm đ?u sau khi b?n đ?nh d?ng quy mô

175753 XL: Ngày ch?c năng có th? tr? l?i #NUM! L?i khi năm là 0-3

157035 XL: Ngày tr? l?i vào m?t v? mô là b?n năm quá s?m

156987 XL: T?m b?o v? không t?t tùy ch?n cài đ?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 180162 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 95 Standard Edition
 • Microsoft Excel 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
 • Microsoft Excel 5.0 for Macintosh
T? khóa: 
kbmt KB180162 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:180162
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com