Thông báo: D?ch v? và ? đ?a chuy?n hư?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 180362 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

M?t d?ch v? nên không tr?c ti?p truy c?p vào đ?a phương ho?c m?ng tài nguyên thông qua các k? t? đư?c ánh x? ? đ?a. Ngoài ra, m?t d?ch v? không nên s? d?ng WNetXXXXXXX API đ? thêm, lo?i b? ho?c truy v?n b?t k? k? t? đư?c ánh x? ? đ?a. M?c dù WNetXXXXXXX API có th? tr? v? thành công, k?t qu? s? không chính xác. M?t d?ch v? (ho?c b?t k? quá tr?nh đang ch?y trong m?t b?i c?nh an ninh khác nhau) mà ph?i truy c?p m?t ngu?n l?c t? xa nên s? d?ng tên quy ư?c đ?t tên ph? quát (UNC) đ? truy c?p vào tài nguyên. UNC tên không b? gi?i h?n đư?c mô t? trong bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Khi h? th?ng thi?t l?p m?t lái xe chuy?n hư?ng, nó đư?c lưu tr? trên m?t cho m?i ngư?i s? d?ng cơ s?. Ch? có ngư?i dùng t? m?nh có th? thao tác các chuy?n hư?ng ? đ?a. H? th?ng gi? theo d?i các ? đ?a chuy?n hư?ng d?a trên ngư?i s? d?ng Đ?nh danh b?o m?t đăng nh?p (SID). SID đăng nh?p là m?t đ?nh danh duy nh?t cho ngư?i s? d?ng đăng nh?p phiên. M?t ngư?i dùng có th? có nhi?u, đăng nh?p đ?ng th?i bu?i trên h? th?ng.

N?u m?t d?ch v? đư?c c?u h?nh đ? ch?y trong m?t tài kho?n ngư?i dùng, h? th?ng s? luôn luôn t?o ra m?t phiên làm vi?c đăng nh?p m?i cho ngư?i dùng và sau đó kh?i đ?ng d?ch v? trong đó Phiên đăng nh?p m?i. Do đó, các d?ch v? không th? thao tác các ánh x? ? đ?a đư?c thành l?p trong v?ng c?a ngư?i dùng khác session(s).

Chuy?n hư?ng ? đ?a trên Microsoft Windows NT và Microsoft Windows 2000

Trên Windows NT, và trên Windows 2000 k? t? ? đ?a là toàn c?u đ? h? th?ng. T?t c? ngư?i dùng trên h? th?ng chia s? các ch? cái A-Z. M?i ngư?i dùng không nh?n đư?c c?a riêng h? t?p h?p các ch? cái ? đ?a. Đi?u này có ngh?a là m?t ngư?i s? d?ng có th? truy c?p vào ? đ?a chuy?n hư?ng c?a ngư?i dùng khác n?u h? có quy?n truy c?p b?o m?t thích h?p.

N?u ngư?i dùng c? g?ng chuy?n hư?ng m?t k? t? ? đ?a đư?c s? d?ng b?i ngư?i dùng khác (ch?ng h?n nhưWNetAddConnection2()), l?i ERROR_ALREADY_ASSIGNED s? đư?c tr? l?i. M?c dù các ? đ?a chuy?n hư?ng là toàn c?u cho t?t c? ngư?i s? d?ng, ch? có ngư?i dùng nh?ng ngư?i thi?t l?p nó có th? thao tác nó. M?t ví d? khác là n?u ngư?i dùng c? g?ng H?y b? ho?c truy v?n thông tin v? m?t chuy?n hư?ng lái xe mà đư?c thành l?p b?i m?t ngư?i dùng khác. Các WNetGetConnection() ch?c năng và các WNetCancelConnection2() ch?c năng s? tr? l?i thông báo l?i sau:
ERROR_NOT_CONNECTED
N?u ngư?i dùng c? g?ng li?t kê danh sách các ? đ?a chuy?n hư?ng quaWNetOpenEnum()WNetEnumResource(), các ch?c năng ch? li?t kê các ? đ?a chuy?n hư?ng mà đ? đư?c thành l?p b?i ngư?i dùng đó. ? đ?a đ? chuy?n b?i ngư?i dùng khác s? không có th? nh?n th?y.

Qu?n l? t?p tin Windows NT và Windows NT Explorer có th? nh?n th?y t?t c? các chuy?n hư?ng ? đ?a v? h? g?i các GetDriveType() ch?c năng trên m?i ? đ?a, và h? hi?n th? m?t bi?u tư?ng cho m?i ? đ?a đó đư?c t?m th?y. Qu?n l? t?p tin Windows NT và Windows NT Explorer t?o m?t bi?u tư?ng cho ? đ?a chuy?n hư?ng đư?c t?o ra b?i ngư?i s? d?ng t?t c? b?i v? ? đ?a ch? cái là toàn c?u đ? h? th?ng. Tuy nhiên, tương tác ngư?i dùng không th? s? d?ng Windows NT File Manager ho?c Windows NT Explorer đ? ng?t k?t n?i ? đ?a v? ? đ?a đư?c t?o ra trong m?t phiên đăng nh?p khác nhau.

N?u m?t d?ch v? đang ch?y trong b?i c?nh an ninh LocalSystem thi?t l?p m?t ánh x? ? đ?a, ch? r?ng d?ch v? ho?c m?t ti?n tr?nh khác đang ch?y trong tài kho?n LocalSystem có th? g?i WNetCancelConnection2() đ? ng?t k?t n?i ? đ?a.

Chú ý T?t c? các quy tr?nh đang ch?y trong tài kho?n LocalSystem đang ch?y trong phiên giao d?ch đăng nh?p tương t?.

Chuy?n hư?ng ? đ?a trên Microsoft Windows XP

Trên Windows XP và trên Microsoft Windows Server 2003, m?i phiên làm vi?c đăng nh?p nh?n đư?c c?a riêng c?a nó t?p h?p các ch? cái ? đ?a, A qua Z. Do đó, ? đ?a chuy?n hư?ng không th? đư?c chia s? gi?a các quy tr?nh đang ch?y dư?i tài kho?n ngư?i dùng khác nhau. Ngoài ra, m?t d?ch v? (ho?c b?t k? quá tr?nh đang ch?y trong phiên giao d?ch đăng nh?p riêng c?a nó) không th? truy nh?p các k? t? ? đ?a đư?c thành l?p trong m?t phiên đăng nh?p khác nhau. Tuy nhiên, ch? cái ? đ?a đư?c ánh x? t? m?t d?ch v? đang ch?y dư?i tài kho?n h? th?ng đ?a phương có th? nh?n th?y t?t c? các đăng nh?p phiên.

Thu?c tính

ID c?a bài: 180362 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Win32 Application Programming Interface, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbapi kbfileio kbinfo kbkernbase kbservice kbmt KB180362 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:180362

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com