วิธีการเรียก และปรับปรุงฟิลด์ข้อความเซิร์ฟเวอร์ SQL ใช้ ADO

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 180368 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึง และการปรับปรุงเขตข้อมูลข้อความขนาดใหญ่ Blob (binary ขนาดใหญ่วัตถุ/ทั้ง) โดยใช้ ActiveX Data Objects (ADO) นี้ได้โดยใช้การGetChunkและAppendChunkวิธีการนำเสนอภาพวัตถุในฟิลด์ของชุดระเบียน ADODB

ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการตัวอย่างทีละขั้น

 1. เปิดโครงการใหม่ Form1 ถูกสร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้น
 2. จากนั้นโครงการเมนู คลิกการอ้างอิงและตั้งค่าการอ้างอิงไปยังไลบรารี Microsoft ActiveX ข้อมูลวัตถุ
 3. เพิ่มโมดูลมาตรฐานที่สร้างโครงการของคุณ และวางต่อไปนี้ รหัส:
    Global cn As ADODB.Connection
    Global cmd1 As ADODB.Command
    Global rsset As ADODB.Recordset
  
    Const BLOCKSIZE As Long = 4096
  
    Public Sub ColumnToFile(Col As ADODB.Field, DiskFile As String)
    'Retrieves data from the database and puts it into a temp file on
    'the hard drive.
    'The size of the chunk is in the variable BLOCKSIZE (4096).
  
    Dim NumBlocks As Long 'Holds the number of chunks.
    Dim LeftOver As Long  '# of chars left over after last whole chunk.
    Dim strData As String
    Dim DestFileNum As Long
    Dim I As Long
    Dim ColSize As Long
  
    'Make sure that you aren't in an empty recordset.
    If Not rsset.EOF And Not rsset.BOF Then
    ColSize = Col.ActualSize
  
    'If filelength > 0, then it is soiled:
    ' throw away contents.
    If Len(Dir$(DiskFile)) > 0 Then
     Kill DiskFile
    End If
  
    DestFileNum = FreeFile
    Open DiskFile For Binary As DestFileNum
    NumBlocks = ColSize \ BLOCKSIZE
    LeftOver = ColSize Mod BLOCKSIZE
  
    'Now Write data to the file in chunks.
     For I = 1 To NumBlocks
     strData = String(BLOCKSIZE, 0)
     strData = Col.GetChunk(BLOCKSIZE)
     Put DestFileNum, , strData
     Next I
     strData = String(LeftOver, 0)
     strData = Col.GetChunk(LeftOver)
     Put DestFileNum, , strData
  
     Close DestFileNum
     End If
     End Sub
  
     Sub FileToColumn(Col As ADODB.Field, DiskFile As String)
     'Takes data from the temp file and saves it to the database.
  
      Dim strData As String
      Dim NumBlocks As Long
      Dim FileLength As Long
      Dim LeftOver As Long
      Dim SourceFile As Long
      Dim I As Long
  
      SourceFile = FreeFile
      Open DiskFile For Binary Access Read As SourceFile
      FileLength = LOF(SourceFile)
      If FileLength = 0 Then
      Close SourceFile
      MsgBox DiskFile & " Empty or Not Found."
      Else
      NumBlocks = FileLength \ BLOCKSIZE
      LeftOver = FileLength Mod BLOCKSIZE
      Col.AppendChunk Null
      strData = String(BLOCKSIZE, 0)
      For I = 1 To NumBlocks
       Get SourceFile, , strData
       Col.AppendChunk strData
      Next I
      strData = String(LeftOver, 0)
      Get SourceFile, , strData
      Col.AppendChunk strData
      rsset.Update
      Close SourceFile
      End If
     End Sub
  
     Public Sub FileToForm(DiskFile As String, SomeControl As Control)
      'Retrieves data from the temp file and puts it onto the control.
  
      Dim SourceFile As Long
      Dim FileLength As Long
      Dim strData As String
  
      SourceFile = FreeFile
      Open DiskFile For Binary Access Read As SourceFile
      FileLength = LOF(SourceFile)
      If FileLength = 0 Then
      Close SourceFile
      MsgBox DiskFile & " Empty or Not Found."
      Else
      strData = String(FileLength, 0)
      Get SourceFile, , strData
      SomeControl.Text = strData
      Close SourceFile
      End If
     End Sub
  
     Sub FormToFile(DiskFile As String, SomeControl As Control)
      'Saves data from the form into a temp file on the local hard drive.
  
      Dim DestinationFile As Long
      Dim FileLength As Long
      Dim strData As String
  
      If Len(Dir$(DiskFile)) > 0 Then
      Kill DiskFile
      End If
      DestinationFile = FreeFile
      Open DiskFile For Binary As DestinationFile
      strData = SomeControl.Text
      Put DestinationFile, , strData
      Close DestinationFile
     End Sub
 4. ใช้ค่าเริ่มต้น Form1:
  1. เพิ่มคำRichTextBoxควบคุม และตั้งค่าของชื่อคุณสมบัติเป็น "rtbText"
  2. เพิ่มคำCommandButtonควบคุม และตั้งค่าของชื่อคุณสมบัติเป็น "cmdPrev" และการคำอธิบายเฉพาะคุณสมบัติการ "เปรียบ"
  3. เพิ่มคำCommandButtonควบคุม และตั้งค่าของชื่อคุณสมบัติเป็น "cmdNext" และการคำอธิบายเฉพาะคุณสมบัติการ "ถัดไป"
  4. เพิ่มคำCommandButtonควบคุม และตั้งค่าของชื่อคุณสมบัติเป็น "cmdSave" และการคำอธิบายเฉพาะคุณสมบัติการ "ปรับปรุง"
 5. วางรหัสต่อไปนี้ลงในแบบฟอร์ม:
    Option Explicit
  
    Dim DiskFile As String
  
     Private Sub cmdNext_Click()
      If (rsset.RecordCount > 0) And (Not rsset.EOF) Then
      rsset.MoveNext
      If Not rsset.EOF Then
       rtbText.Text = ""
       ColumnToFile rsset.Fields("pr_info"), DiskFile
       FileToForm DiskFile, rtbText
      Else
       rsset.MoveLast
      End If
      End If
     End Sub
  
     Private Sub cmdPrev_Click()
      If (rsset.RecordCount > 0) And (Not rsset.BOF) Then
      rsset.MovePrevious
      If Not rsset.BOF Then
       rtbText.Text = ""
       ColumnToFile rsset.Fields("pr_info"), DiskFile
       FileToForm DiskFile, rtbText
      Else
       rsset.MoveFirst
      End If
      End If
     End Sub
  
     Private Sub cmdSave_Click()
      FormToFile DiskFile, rtbText
      FileToColumn rsset.Fields("pr_info"), DiskFile
     End Sub
  
     Private Sub Form_Activate()
      rtbText.Text = ""
      If rsset.RecordCount > 0 Then
      rsset.MoveFirst
      ColumnToFile rsset.Fields("pr_info"), DiskFile
      FileToForm DiskFile, rtbText
      End If
     End Sub
  
     Private Sub Form_Load()
  
      Dim ConnectString As String
      Dim anerror As ADODB.Error
      Dim Sql As String
  
      On Error GoTo handler
  
      DiskFile = App.Path & "\BLOB.txt"
  
      'Set the connect string to use pubs on your SQL server.
      ConnectString = _
      "Driver={SQL SERVER};Server=<yourserver>;Database=pubs;UID=sa;pwd=;"
      Sql = "SELECT pr_info FROM pub_info;"
      Set cn = New ADODB.Connection
      cn.ConnectionString = ConnectString
      cn.Open
      Set rsset = New ADODB.Recordset
      rsset.Open Sql, cn, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdText
     Exit Sub
  
     handler:
      For Each anerror In cn.Errors
      Debug.Print anerror.Number & ": " & anerror.Description & _
      " - " & anerror.SQLState
      Next anerror
     End Sub
 6. เปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์ใน connectstring ชื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
 7. เรียกใช้โครงการตัวอย่าง ที่RichTextBoxจะประกอบด้วยระเบียนแรกของชุดระเบียน
 8. คลิกถัดไป. สังเกตว่า เนื้อหาของการRichTextBoxเปลี่ยนแปลงไปยังระเบียนถัดไปจนกระทั่งพบระเบียนสุดท้าย ที่ถัดไปปุ่มเรียกของชุดระเบียนMoveNextวิธีการ และจากนั้นเรียกใช้ColumnToFileและFileToFormวิธีการ
 9. คลิกก่อนหน้า. สังเกตว่า เนื้อหาของการRichTextBoxการเปลี่ยนแปลงระเบียนก่อนหน้าจนกระทั่งพบครั้งแรก ระเบียน ที่ก่อนหน้าปุ่มเรียกของชุดระเบียนMovePreviousวิธีการ และจากนั้นเรียกใช้ColumnToFileและFileToFormวิธีการ
 10. พิมพ์บางสิ่งใหม่ในกล่องข้อความ และคลิ กการปรับปรุงเมื่อต้องการปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลข้อความในสิ่ง บันทึกคุณไม่ ที่การปรับปรุงปุ่มโทรศัพท์FormToFileและFileToColumnวิธีการ เปิดใดในการเรียกของชุดระเบียนการปรับปรุงวิธีการ ข้อมูลใหม่ควรได้รับการปรับปรุงในฐานข้อมูล

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 180368 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft ActiveX Data Objects 2.7
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Office 97 Professional Edition
Keywords: 
kbnosurvey kbarchive kbdatabase kbhowto kbmt KB180368 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:180368

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com