Al ve ADO kullanarak bir SQL Server metin alanı güncelleştirme

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 180368 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Özet

Bu makalede, erişim ve ActiveX Data Objects (ADO) kullanarak büyük boyutlu metin alanları (ikili geniş nesne/BLOBS) güncelleştirme gösterilmiştir. Bu işlem, bir ADODB RecordSet'ın alan nesnesinin GetChunk ve AppendChunk yöntemi kullanılarak gerçekleştirilir.

Daha fazla bilgi

Adım adım örnek projesi

 1. Yeni bir proje açın. Varsayılan olarak, Form1 oluşturulur.
 2. Proje) menüsünde, Başvurular ' ı tıklatın ve Microsoft ActiveX Data Objects kitaplığa bir başvuru oluşturun.
 3. Yeni bir standart modül Projenize eklemek ve aşağıdaki kodu yapıştırın:
    Global cn As ADODB.Connection
    Global cmd1 As ADODB.Command
    Global rsset As ADODB.Recordset
  
    Const BLOCKSIZE As Long = 4096
  
    Public Sub ColumnToFile(Col As ADODB.Field, DiskFile As String)
    'Retrieves data from the database and puts it into a temp file on
    'the hard drive.
    'The size of the chunk is in the variable BLOCKSIZE (4096).
  
    Dim NumBlocks As Long 'Holds the number of chunks.
    Dim LeftOver As Long  '# of chars left over after last whole chunk.
    Dim strData As String
    Dim DestFileNum As Long
    Dim I As Long
    Dim ColSize As Long
  
    'Make sure that you aren't in an empty recordset.
    If Not rsset.EOF And Not rsset.BOF Then
    ColSize = Col.ActualSize
  
    'If filelength > 0, then it is soiled:
    ' throw away contents.
    If Len(Dir$(DiskFile)) > 0 Then
     Kill DiskFile
    End If
  
    DestFileNum = FreeFile
    Open DiskFile For Binary As DestFileNum
    NumBlocks = ColSize \ BLOCKSIZE
    LeftOver = ColSize Mod BLOCKSIZE
  
    'Now Write data to the file in chunks.
     For I = 1 To NumBlocks
     strData = String(BLOCKSIZE, 0)
     strData = Col.GetChunk(BLOCKSIZE)
     Put DestFileNum, , strData
     Next I
     strData = String(LeftOver, 0)
     strData = Col.GetChunk(LeftOver)
     Put DestFileNum, , strData
  
     Close DestFileNum
     End If
     End Sub
  
     Sub FileToColumn(Col As ADODB.Field, DiskFile As String)
     'Takes data from the temp file and saves it to the database.
  
      Dim strData As String
      Dim NumBlocks As Long
      Dim FileLength As Long
      Dim LeftOver As Long
      Dim SourceFile As Long
      Dim I As Long
  
      SourceFile = FreeFile
      Open DiskFile For Binary Access Read As SourceFile
      FileLength = LOF(SourceFile)
      If FileLength = 0 Then
      Close SourceFile
      MsgBox DiskFile & " Empty or Not Found."
      Else
      NumBlocks = FileLength \ BLOCKSIZE
      LeftOver = FileLength Mod BLOCKSIZE
      Col.AppendChunk Null
      strData = String(BLOCKSIZE, 0)
      For I = 1 To NumBlocks
       Get SourceFile, , strData
       Col.AppendChunk strData
      Next I
      strData = String(LeftOver, 0)
      Get SourceFile, , strData
      Col.AppendChunk strData
      rsset.Update
      Close SourceFile
      End If
     End Sub
  
     Public Sub FileToForm(DiskFile As String, SomeControl As Control)
      'Retrieves data from the temp file and puts it onto the control.
  
      Dim SourceFile As Long
      Dim FileLength As Long
      Dim strData As String
  
      SourceFile = FreeFile
      Open DiskFile For Binary Access Read As SourceFile
      FileLength = LOF(SourceFile)
      If FileLength = 0 Then
      Close SourceFile
      MsgBox DiskFile & " Empty or Not Found."
      Else
      strData = String(FileLength, 0)
      Get SourceFile, , strData
      SomeControl.Text = strData
      Close SourceFile
      End If
     End Sub
  
     Sub FormToFile(DiskFile As String, SomeControl As Control)
      'Saves data from the form into a temp file on the local hard drive.
  
      Dim DestinationFile As Long
      Dim FileLength As Long
      Dim strData As String
  
      If Len(Dir$(DiskFile)) > 0 Then
      Kill DiskFile
      End If
      DestinationFile = FreeFile
      Open DiskFile For Binary As DestinationFile
      strData = SomeControl.Text
      Put DestinationFile, , strData
      Close DestinationFile
     End Sub
 4. Form1 varsayılan kullanma:
  1. RichTextBox denetimi ekleyin ve "rtbText" için Name özelliğini ayarlama
  2. KomutDüğmesi denetimi ekleyin ve Name özelli?ini "cmdPrev" ve "Prev." için <a2>Caption</a2> özelliği
  3. KomutDüğmesi denetimi ekleyin ve Name özelli?ini "cmdNext" ve "İleri" için <a2>Caption</a2> özelliği
  4. KomutDüğmesi denetimi ekleyin ve Name özelli?ini "cmdSave" ve "Update", açıklamalı alt yazı özelliğini ayarlayın.
 5. Aşağıdaki kodu formun yapıştırın:
    Option Explicit
  
    Dim DiskFile As String
  
     Private Sub cmdNext_Click()
      If (rsset.RecordCount > 0) And (Not rsset.EOF) Then
      rsset.MoveNext
      If Not rsset.EOF Then
       rtbText.Text = ""
       ColumnToFile rsset.Fields("pr_info"), DiskFile
       FileToForm DiskFile, rtbText
      Else
       rsset.MoveLast
      End If
      End If
     End Sub
  
     Private Sub cmdPrev_Click()
      If (rsset.RecordCount > 0) And (Not rsset.BOF) Then
      rsset.MovePrevious
      If Not rsset.BOF Then
       rtbText.Text = ""
       ColumnToFile rsset.Fields("pr_info"), DiskFile
       FileToForm DiskFile, rtbText
      Else
       rsset.MoveFirst
      End If
      End If
     End Sub
  
     Private Sub cmdSave_Click()
      FormToFile DiskFile, rtbText
      FileToColumn rsset.Fields("pr_info"), DiskFile
     End Sub
  
     Private Sub Form_Activate()
      rtbText.Text = ""
      If rsset.RecordCount > 0 Then
      rsset.MoveFirst
      ColumnToFile rsset.Fields("pr_info"), DiskFile
      FileToForm DiskFile, rtbText
      End If
     End Sub
  
     Private Sub Form_Load()
  
      Dim ConnectString As String
      Dim anerror As ADODB.Error
      Dim Sql As String
  
      On Error GoTo handler
  
      DiskFile = App.Path & "\BLOB.txt"
  
      'Set the connect string to use pubs on your SQL server.
      ConnectString = _
      "Driver={SQL SERVER};Server=<yourserver>;Database=pubs;UID=sa;pwd=;"
      Sql = "SELECT pr_info FROM pub_info;"
      Set cn = New ADODB.Connection
      cn.ConnectionString = ConnectString
      cn.Open
      Set rsset = New ADODB.Recordset
      rsset.Open Sql, cn, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdText
     Exit Sub
  
     handler:
      For Each anerror In cn.Errors
      Debug.Print anerror.Number & ": " & anerror.Description & _
      " - " & anerror.SQLState
      Next anerror
     End Sub
 6. The connectstring içinde sunucuadı, sunucunuzun adını değiştirin.
 7. Örnek Proje çalıştırın. RichTextBox kümesinin ilk kaydı içerir.
 8. Ileri ' yi tıklatın. Son kayda ulaşana dek sonraki kayda RichTextBox içeriğini değiştirme dikkat edin. Ileri düğmesi, kayıt kümesinin MoveNext yöntemini ça??r?r ve sonra ColumnToFile ve FileToForm yöntemlerini çağırır.
 9. Önceki Ek Yardım düğmesini tıklatın. Ilk kayda ulaşıncaya kadar önceki kayda RichTextBox içeriğini değiştirme dikkat edin. Önceki düğme, kayıt kümesinin MovePrevious yöntemini çağırır ve sonra ColumnToFile ve FileToForm yöntemlerini çağırır.
 10. Yeni metin kutusuna yazın ve sonra da, bulunan her kayıt metin alanına değiştirmek için Güncelleştir ' i tıklatın. Güncelleştirme düğmesi, hangi sırayla kayıt kümesinin Update yöntemini ça??r?r FormToFile ve FileToColumn yöntemlerini çağırır. Yeni veriler veritabanında güncelleştirildi.

Özellikler

Makale numarası: 180368 - Last Review: 22 Şubat 2014 Cumartesi - Gözden geçirme: 1.5
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft ActiveX Data Objects 1.5
 • Microsoft ActiveX Data Objects 2.0
 • Microsoft ActiveX Data Objects 2.1 Service Pack 2
 • Microsoft ActiveX Data Objects 2.5
 • Microsoft ActiveX Data Objects 2.6
 • Microsoft ActiveX Data Objects 2.7
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Ne zaman ne ile kullanilir:
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Ne zaman ne ile kullanilir:
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition, Ne zaman ne ile kullanilir:
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Visual Basic Enterprise Edition for Windows 6.0, Ne zaman ne ile kullanilir:
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Office 97 Professional Edition, Ne zaman ne ile kullanilir:
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows 95
Anahtar Kelimeler: 
kbnosurvey kbarchive kbmt kbdatabase kbhowto KB180368 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:180368

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com