Làm th? nào đ? l?y l?i và C?p Nh?t m?t l?nh v?c văn b?n SQL Server s? d?ng ADO

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 180368 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?ng t? làm th? nào đ? truy c?p và c?p nh?t các trư?ng văn b?n l?n (Nh? phân l?n các đ?i tư?ng/BLOBS) b?ng cách s? d?ng ActiveX Data Objects (ADO). Đi?u này đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng các GetChunkAppendChunk phương pháp c?a m?t RecordSet ADODB l?nh v?c đ?i tư?ng.

THÔNG TIN THÊM

D? án m?u t?ng bư?c

 1. M? m?t d? án m?i. Form1 đư?c t?o ra theo m?c đ?nh.
 2. T? các Dự án tr?nh đơn, nh?p vào Tham khảo, và đ?t m?t tham chi?u đ?n Microsoft ActiveX Data Objects thư vi?n.
 3. Thêm m?t mô-đun tiêu chu?n m?i cho d? án c?a b?n, và dán sau đây M? s?:
    Global cn As ADODB.Connection
    Global cmd1 As ADODB.Command
    Global rsset As ADODB.Recordset
  
    Const BLOCKSIZE As Long = 4096
  
    Public Sub ColumnToFile(Col As ADODB.Field, DiskFile As String)
    'Retrieves data from the database and puts it into a temp file on
    'the hard drive.
    'The size of the chunk is in the variable BLOCKSIZE (4096).
  
    Dim NumBlocks As Long 'Holds the number of chunks.
    Dim LeftOver As Long  '# of chars left over after last whole chunk.
    Dim strData As String
    Dim DestFileNum As Long
    Dim I As Long
    Dim ColSize As Long
  
    'Make sure that you aren't in an empty recordset.
    If Not rsset.EOF And Not rsset.BOF Then
    ColSize = Col.ActualSize
  
    'If filelength > 0, then it is soiled:
    ' throw away contents.
    If Len(Dir$(DiskFile)) > 0 Then
     Kill DiskFile
    End If
  
    DestFileNum = FreeFile
    Open DiskFile For Binary As DestFileNum
    NumBlocks = ColSize \ BLOCKSIZE
    LeftOver = ColSize Mod BLOCKSIZE
  
    'Now Write data to the file in chunks.
     For I = 1 To NumBlocks
     strData = String(BLOCKSIZE, 0)
     strData = Col.GetChunk(BLOCKSIZE)
     Put DestFileNum, , strData
     Next I
     strData = String(LeftOver, 0)
     strData = Col.GetChunk(LeftOver)
     Put DestFileNum, , strData
  
     Close DestFileNum
     End If
     End Sub
  
     Sub FileToColumn(Col As ADODB.Field, DiskFile As String)
     'Takes data from the temp file and saves it to the database.
  
      Dim strData As String
      Dim NumBlocks As Long
      Dim FileLength As Long
      Dim LeftOver As Long
      Dim SourceFile As Long
      Dim I As Long
  
      SourceFile = FreeFile
      Open DiskFile For Binary Access Read As SourceFile
      FileLength = LOF(SourceFile)
      If FileLength = 0 Then
      Close SourceFile
      MsgBox DiskFile & " Empty or Not Found."
      Else
      NumBlocks = FileLength \ BLOCKSIZE
      LeftOver = FileLength Mod BLOCKSIZE
      Col.AppendChunk Null
      strData = String(BLOCKSIZE, 0)
      For I = 1 To NumBlocks
       Get SourceFile, , strData
       Col.AppendChunk strData
      Next I
      strData = String(LeftOver, 0)
      Get SourceFile, , strData
      Col.AppendChunk strData
      rsset.Update
      Close SourceFile
      End If
     End Sub
  
     Public Sub FileToForm(DiskFile As String, SomeControl As Control)
      'Retrieves data from the temp file and puts it onto the control.
  
      Dim SourceFile As Long
      Dim FileLength As Long
      Dim strData As String
  
      SourceFile = FreeFile
      Open DiskFile For Binary Access Read As SourceFile
      FileLength = LOF(SourceFile)
      If FileLength = 0 Then
      Close SourceFile
      MsgBox DiskFile & " Empty or Not Found."
      Else
      strData = String(FileLength, 0)
      Get SourceFile, , strData
      SomeControl.Text = strData
      Close SourceFile
      End If
     End Sub
  
     Sub FormToFile(DiskFile As String, SomeControl As Control)
      'Saves data from the form into a temp file on the local hard drive.
  
      Dim DestinationFile As Long
      Dim FileLength As Long
      Dim strData As String
  
      If Len(Dir$(DiskFile)) > 0 Then
      Kill DiskFile
      End If
      DestinationFile = FreeFile
      Open DiskFile For Binary As DestinationFile
      strData = SomeControl.Text
      Put DestinationFile, , strData
      Close DestinationFile
     End Sub
 4. B?ng cách s? d?ng m?c đ?nh Form1:
  1. Thêm m?t RichTextBox ki?m soát, và thi?t l?p c?a nó Tên b?t đ?ng s?n đ? "rtbText."
  2. Thêm m?t CommandButton ki?m soát, và thi?t l?p c?a nó Tên b?t đ?ng s?n đ? "cmdPrev" và các Chú thích b?t đ?ng s?n đ? "Prev."
  3. Thêm m?t CommandButton ki?m soát, và thi?t l?p c?a nó Tên b?t đ?ng s?n đ? "cmdNext" và các Chú thích b?t đ?ng s?n đ? "Ti?p."
  4. Thêm m?t CommandButton ki?m soát, và thi?t l?p c?a nó Tên b?t đ?ng s?n đ? "cmdSave" và c?a nó Chú thích b?t đ?ng s?n đ? "C?p Nh?t".
 5. Dán đo?n m? sau vào các h?nh th?c:
    Option Explicit
  
    Dim DiskFile As String
  
     Private Sub cmdNext_Click()
      If (rsset.RecordCount > 0) And (Not rsset.EOF) Then
      rsset.MoveNext
      If Not rsset.EOF Then
       rtbText.Text = ""
       ColumnToFile rsset.Fields("pr_info"), DiskFile
       FileToForm DiskFile, rtbText
      Else
       rsset.MoveLast
      End If
      End If
     End Sub
  
     Private Sub cmdPrev_Click()
      If (rsset.RecordCount > 0) And (Not rsset.BOF) Then
      rsset.MovePrevious
      If Not rsset.BOF Then
       rtbText.Text = ""
       ColumnToFile rsset.Fields("pr_info"), DiskFile
       FileToForm DiskFile, rtbText
      Else
       rsset.MoveFirst
      End If
      End If
     End Sub
  
     Private Sub cmdSave_Click()
      FormToFile DiskFile, rtbText
      FileToColumn rsset.Fields("pr_info"), DiskFile
     End Sub
  
     Private Sub Form_Activate()
      rtbText.Text = ""
      If rsset.RecordCount > 0 Then
      rsset.MoveFirst
      ColumnToFile rsset.Fields("pr_info"), DiskFile
      FileToForm DiskFile, rtbText
      End If
     End Sub
  
     Private Sub Form_Load()
  
      Dim ConnectString As String
      Dim anerror As ADODB.Error
      Dim Sql As String
  
      On Error GoTo handler
  
      DiskFile = App.Path & "\BLOB.txt"
  
      'Set the connect string to use pubs on your SQL server.
      ConnectString = _
      "Driver={SQL SERVER};Server=<yourserver>;Database=pubs;UID=sa;pwd=;"
      Sql = "SELECT pr_info FROM pub_info;"
      Set cn = New ADODB.Connection
      cn.ConnectionString = ConnectString
      cn.Open
      Set rsset = New ADODB.Recordset
      rsset.Open Sql, cn, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdText
     Exit Sub
  
     handler:
      For Each anerror In cn.Errors
      Debug.Print anerror.Number & ": " & anerror.Description & _
      " - " & anerror.SQLState
      Next anerror
     End Sub
 6. ServerName trong connectstring đ? thay đ?i tên máy ch? c?a b?n.
 7. Ch?y các d? án m?u. Các RichTextBox s? ch?a các ghi chép đ?u tiên v? recordset.
 8. Nh?p vào Ti?p theo. Nh?n th?y r?ng n?i dung c?a cácRichTextBox đ? thay đ?i các b?n ghi ti?p theo cho đ?n khi b?n đ?t k? l?c cu?i. Các Ti?p theo nút g?i recordset MoveNext phương pháp và sau đó là các cu?c g?i các ColumnToFileFileToForm phương pháp.
 9. Nh?p vào Trư?c. Nh?n th?y r?ng n?i dung c?a cácRichTextBox thay đ?i đ? k? l?c trư?c đó cho đ?n khi b?n đ?t đư?c là ngư?i đ?u tiên k? l?c. Các Trư?c nút g?i recordset MovePreviousphương pháp và sau đó là các cu?c g?i các ColumnToFileFileToForm phương pháp.
 10. Nh?p m?t cái g? đó m?i vào h?p văn b?n và b?m Cập nhật đ? s?a đ?i các l?nh v?c văn b?n trong b?t c? đi?u g? ghi l?i b?n đang ? trên. Các Cập nhật nút g?i cácFormToFileFileToColumn phương pháp, mà l?n lư?t trong các cu?c g?i c?a recordset Cập nhật phương pháp. Các d? li?u m?i nên nh?n đư?c C?p Nh?t trong cơ s? d? li?u.

Thu?c tính

ID c?a bài: 180368 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft ActiveX Data Objects 2.7
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Office 97 Professional Edition
T? khóa: 
kbnosurvey kbarchive kbdatabase kbhowto kbmt KB180368 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:180368

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com