Làm th? nào đ? hi?n th? l?i th?i gian ch?y l?i '70' trong DCOM các ?ng d?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 180384 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

C? g?ng truy c?p vào m?t máy ch? DCOM t? m?t khách hàng t? xa ?ng d?ng đôi khi k?t qu? trong l?i sau:
Th?i gian ch?y l?i '70':
Permission Denied

Đi?u này bài vi?t mô t? các k?ch b?n ph? bi?n nh?t mà trong đó l?i này đư?c nêu ra.

THÔNG TIN THÊM

Th?i gian ch?y l?i '70' thư?ng là k?t qu? c?a m?t b?o m?t ho?c v?n đ? c?p phép. Border|ph?i|200px Đây là danh sách nguyên nhân có th? c?a th?i gian ch?y l?i 70 nhưng là do không có ngh?a là m?t danh sách đ?y đ? ho?c đ?t.

DCOM không đư?c phép

N?u máy ch? không có DCOM đư?c kích ho?t, khách hàng máy s? nh?n đư?c th?i gian ch?y l?i 70 khi c? g?ng truy c?p vào máy ch?. Đi?u này k?ch b?n áp d?ng cho Windows 2000, Windows NT, Windows 95, Windows 98, và H? ph?c v? Windows Millennium Edition (Me):
 1. Trên máy ph?c v?, ch?y DCOM Config (DCOMCNFG.EXE).
 2. Ch?n tab m?c đ?nh tài s?n.
 3. Đ?m b?o r?ng cho phép phân ph?i COM trên máy tính này ki?m tra. Giá tr? này đư?c lưu tr? trong Windows Registry t?i đây Đ?a đi?m:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\OLE

Ngư?i s? d?ng khách hàng không có đ? quy?n

N?u ngư?i dùng khách hàng không có đúng quy?n truy c?p, truy c?p ph?c v? DCOM có th? b? t? ch?i. Có m?t vài bư?c đ? th?c hi?n đ? đ?m b?o khách hàng c?a b?n có hi?u l?c quy?n.

N?u máy ch? là Windows 95, Windows 98, ho?c Windows Me:
 1. Ch?y DCOM Config.
 2. Ch?n ?ng d?ng h? ph?c v? DCOM t? danh sách các ?ng d?ng có s?n.
 3. Ch?n nút Properties, ho?c b?m đúp vào DCOM Máy ch? ?ng d?ng trong danh sách.
 4. Ki?m tra các máy ch? v?i "Quy?n truy nh?p m?c đ?nh."

  N?u th?i gian ch?y l?i '70' v?n c?n x?y ra, m?c đ?nh truy c?p c?p phép đang h?n ch? ngư?i s? d?ng c?a b?n. N?u đây là trư?ng h?p, sau đó thay đ?i m?c đ?nh truy c?p C?p phép t? tab m?c đ?nh an ninh DCOM Config. C?p cho ngư?i s? d?ng khách hàng quy?n truy nh?p.

  N?u th?i gian ch?y l?i '70' không x?y ra ch?y v?i quy?n truy c?p m?c đ?nh, nó có kh? năng r?ng các tùy ch?nh truy c?p c?p phép h?n ch? c?a b?n khách hàng truy c?p máy ch? DCOM. Ch?n quy?n truy nh?p tùy ch?nh và ch?n nút ch?nh s?a. C?p cho ngư?i s? d?ng khách hàng quy?n truy nh?p.
N?u máy ch? Windows NT ho?c Windows 2000:
 1. Ch?y DCOM Config.
 2. Ch?n ?ng d?ng h? ph?c v? DCOM t? danh sách các ?ng d?ng có s?n.
 3. Ch?n nút Properties, ho?c b?m đúp vào DCOM Máy ch? ?ng d?ng trong danh sách.
 4. Ki?m tra các máy ch? v?i "Default quy?n truy c?p," "m?c đ?nh Quy?n h?n c?a kh?i đ?ng", và"Tùy ch?nh c?u h?nh quy?n."

  N?u th?i gian ch?y l?i '70' v?n c?n x?y ra, nó có kh? năng r?ng m?c đ?nh truy c?p quy?n h?n ch? ngư?i s? d?ng c?a b?n. N?u đây là trư?ng h?p, s?a đ?i m?c đ?nh Quy?n truy nh?p t? tab m?c đ?nh an ninh DCOM Config.

  N?u th?i gian ch?y l?i '70' không x?y ra, nó có kh? năng r?ng các tùy ch?nh truy c?p c?p phép h?n ch? c?a b?n khách hàng truy c?p máy ch? DCOM. Ch?n đ? s? d?ng quy?n truy c?p tu? ch?nh và ch?n nút ch?nh s?a. C?p cho khách hàng trương m?c ngư?i dùng truy c?p quy?n, ho?c c?p cho m?t nhóm ngư?i s? d?ng khách hàng thu?c v? quy?n truy nh?p.
Cho bi?t thêm thông tin v? các nhóm b?o m?t trên Windows NT Xem b?ng đ? làm theo.

Có r?t nhi?u tài kho?n nhóm b?n s? t?m th?y khi b?n c?u h?nh ngư?i dùng và các nhóm trên Windows NT và Windows 2000. Các danh sách sau đây là m?t b?n tóm t?t c?a nh?ng ngư?i thu?c v? m?i nhóm:
Group           Description
--------------------------------------------------------------------------
Interactive        Includes all users who log onto a Windows NT or
             Windows 2000 system locally (at the console). It 
             does not include users who connect to NT
             resources across a network or are started as a 
             server.

Network          Includes all users who connect to Windows NT or
             Windows 2000 resources across a network. It does 
             not include those who connect through an 
             interactive logon.

Creator/Owner       The Creator/Owner group is created for each
             sharable resource in the Windows NT or
             Windows 2000 system. Its membership is the set of 
             users who either create a resource (such as a 
             file) and who take ownership of them.

Everyone         All users who access the system, whether locally,
             remotely, or across the network.

System          The local operating system.
				

Bao g?m trong danh sách ? trên tài kho?n nhóm đang n?i t?i đ? h? th?ng Windows NT và Windows 2000. M?ng c? th? c?a b?n có th? bao g?m nhi?u nhóm mà t? đó b?n có th? ch?n. Đ? xác đ?nh các thành viên c?a m?i tài kho?n tùy ch?nh nhóm, b?n ph?i liên h? v?i m?ng c?a b?n ngư?i qu?n tr?.

H? ph?c v? DCOM làm tăng s? ki?n cho khách hàng

N?u DCOM thành ph?n máy ch? c?a b?n tăng s? ki?n đư?c x? l? b?i ?ng d?ng khách hàng, b?n ph?i c?u h?nh DCOM b?o m?t trên máy khách đ? cho phép truy c?p, và b?n ph?i c?u h?nh DCOM b?o m?t trên máy tính. Đi?u này cho phép các máy ch? đ? th?c hi?n callbacks cho khách hàng, do đó, các s? ki?n có th? l?n lên. N?u b?n không c?u h?nh b?o m?t DCOM b?ng cách này, l?i 70 là t?o ra b?t c? khi nào ?ng d?ng khách g?i h? ph?c v?. K?t qu? là m?t s? ki?n đư?c nâng lên tr? l?i cho khách hàng. N?u ?ng d?ng máy ch? không tăng các s? ki?n, b?n không c?n ph?i c?u h?nh DCOM b?o m?t trên máy khách máy vi tính.

N?u khách hàng máy tính đang ch?y Windows 95, Windows 98, ho?c Windows Me, làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?y DCOM Config (DCOMCNFG.exe).
 2. B?m vào các M?c đ?nh b?o m?ttab.
 3. B?m vào các Ch?nh s?a m?c đ?nh nút.
 4. B?m vào các Thêm nút.
 5. Nh?n vào đây đ? ch?n Th? gi?i, và sau đó nh?p vào các Grant Access nút đ? c?p quy?n truy c?p.
 6. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Thêm truy c?p Cấp phép h?p tho?i.
 7. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Truy c?p Cấp phép h?p tho?i.
 8. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng DCOM Config Thu?c tính h?p tho?i.
 9. Ki?m tra vi?c áp d?ng m?t l?n n?a.

  Khách hàng ?ng d?ng thành công x? l? s? ki?n này.

N?u khách hàng máy tính đang ch?y Windows NT ho?c Windows năm 2000, làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?y DCOM Config (DCOMCNFG.exe).
 2. B?m vào các M?c đ?nh b?o m?t tab.
 3. B?m vào các Ch?nh s?a m?c đ?nh nút.
 4. B?m vào các Thêm nút.
 5. Nh?n vào đây đ? ch?n các Mọi người tài kho?n, và sau đó b?m vào đ? ch?n Cho phép truy c?p trong các Lo?i h?nh Truy c?p h?p.
 6. Nh?p vào Ok.
 7. Nh?p vào Ok m?t l?n n?a đ? đóng cácS? cho phép giá tr? s? đăng k? h?p tho?i.
 8. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng DCOM Config Thu?c tính h?p tho?i.
 9. Ki?m tra vi?c áp d?ng m?t l?n n?a.

  Khách hàng ?ng d?ng thành công x? l? s? ki?n này.

C? g?ng truy c?p DCOM Server trên tên mi?n không tin c?y

N?u máy ch? c?a b?n DCOM cư trú t?i m?t Windows NT ho?c Windows 2000 tên mi?n, và Nh?t k? c?a b?n khách hàng ngày cho m?t tên mi?n Windows NT ho?c Windows 2000 th? hai đó không "trusted" b?i l?n đ?u tiên, b?n s? nh?n đư?c th?i gian ch?y l?i '70' khi c? g?ng truy c?p vào h? ph?c v? DCOM.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem dư?i đây bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
176799: Thông tin: s? d?ng DCOM Config (DCOMCNFG.EXE) trên Windows NT

Thu?c tính

ID c?a bài: 180384 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbdcom kbhowto kbregistry kbmt KB180384 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:180384

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com