Làm th? nào đ? xác nh?n ch?ng ch? ngư?i dùng trên h? đi?u hành Microsoft

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 180548 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Đôi khi, b?n có th? mu?n m?t ?ng d?ng đ? xác minh m?t c?a ngư?i s? d?ng tên ngư?i dùng và m?t kh?u (sau đây g?i là ch?ng ch?). B?n có th? làm đi?u này m?t vài cách khác nhau, tùy thu?c vào h? đi?u hành trên đó ch?y ?ng d?ng.

Bài vi?t này mô t? t?t c? nh?ng cách ph? bi?n đ? xác minh thông tin đăng nh?p c?a ngư?i dùng và các yêu c?u đ?c bi?t cho m?i phương pháp.

Chú ý Thu th?p các ch?ng ch? ngư?i dùng t? m?t ?ng d?ng ch? đ? ngư?i dùng có th? gây phi?n nhi?u đ? nh?ng ngư?i s? d?ng và có th? cung c?p m?t l? h?ng b?o m?t có th? trong các doanh nghi?p môi trư?ng máy tính. Yêu c?u đăng nh?p th?ng nh?t (m?t yêu c?u r?ng ngư?i s? d?ng nên ch? đư?c yêu c?u nh?p ?y nhi?m c?a h? m?t th?i gian t?i các CTRL + ALT + DEL màn h?nh), đ? đư?c thêm vào các yêu c?u logo Microsoft BackOffice v? nh?ng l? do r?t. Nó là quan tr?ng đ? đ?m b?o r?ng b?n th?c s? c?n ph?i thu th?p thông tin đăng nh?p và r?ng m?t s? phương pháp khác c?a khách hàng/máy ch? xác nh?n thích h?p không hơn. Tham kh?o tài li?u an ninh trong n?n t?ng SDK đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?o danh và l?p tr?nh máy ch? an toàn.

THÔNG TIN THÊM

Các LogonUser API đ? có s?n và tài li?u t? Windows NT 3.51, và thư?ng đư?c s? d?ng đ? xác minh ch?ng ch? ngư?i dùng. API này có s?n trên Windows NT, Windows 2000 và Windows XP. Th?t không may, có m?t s? h?n ch? ngày b?ng cách s? d?ng LogonUser mà không ph?i luôn luôn thu?n ti?n đ? đáp ?ng.

L?n đ?u tiên và l?n nh?t c?a nh?ng s? h?n ch? đó là trên Windows NT và Windows 2000, các quá tr?nh đó kêu g?i LogonUser ph?i có các đ?c quy?n SE_TCB_NAME (trong ngư?i dùng Qu?n l?, đi?u này là quy?n "Ho?t đ?ng như m?t ph?n c?a h? đi?u hành"). Các Đ?c quy?n SE_TCB_NAME là r?t m?nh m? và không nên đư?c trao cho b?t k? b?t k? ngư?i dùng ch? c?n đ? cho h? có th? ch?y m?t ?ng d?ng mà c?n ph?i xác nh?n thông tin đăng nh?p. Các phương pháp đư?c đ? ngh? là đ? g?i cho LogonUser t? m?t d?ch v? mà là ch?y trong trương m?c h? th?ng đ?a phương, b?i v? h? th?ng đ?a phương tài kho?n đ? có các đ?c quy?n SE_TCB_NAME.

Chú ý LogonUser Win32 API không đ?i h?i TCB đ?c quy?n trong Microsoft Windows Server 2003, tuy nhiên, đ? tương thích downlevel, đây v?n là các phương pháp t?t nh?t.

Trên Windows XP, nó không c?n c?n thi?t mà m?t quá tr?nh có các đ?c quy?n SE_TCB_NAME đ? g?i LogonUser. V? v?y, các phương pháp đơn gi?n nh?t đ? xác nh?n m?t ngư?i s? d?ng thông tin đăng nh?p vào Windows XP, là đ? g?i các LogonUser API.

M?t trong nh?ng v?n đ? khác v?i LogonUser là API không đư?c th?c hi?n trên Windows 95, Windows 98, ho?c Windows Millennium Edition.

Như là m?t tùy ch?n khác, b?n có th? s? d?ng các nhà cung c?p h? tr? b?o m?t Giao di?n (SSPI) đ? làm m?t phong cách m?ng đăng nh?p v?i ch?ng ch? ngư?i dùng cung c?p. Phương pháp này xác nh?n có l?i th? là không đ?i h?i b?t k? đ?c bi?t đ?c quy?n, c?ng như làm vi?c trên t?t c? các phiên b?n c?a Windows. K?t qu? cu?i cùng c?a b?ng cách s? d?ng các d?ch v? SSPI đ? xác nh?n ?y nhi?m là m?t đăng nh?p là tương t? như g?i đi?n tho?i LogonUser API v?i đăng nh?p LOGON32_LOGON_NETWORK lo?i. Như?c đi?m l?n nh?t đ? lo?i đăng nh?p là b?n không th? truy nh?p tài nguyên m?ng t? xa sau khi m?o m?ng nh?p đăng nh?p. N?u c?a b?n ?ng d?ng đang g?i LogonUser v?i các lo?i h?nh đăng nh?p LOGON32_LOGON_INTERACTIVE đ? vi?c Windows NT c?a không có kh? năng th?c hi?n đoàn đ?i bi?u, sau đó SSPI đăng nh?p/xác nh?n s? có l? không ph?i là m?t thay th? kh? thi.

Các m? m?u cung c?p dư?i đây cho th?y làm th? nào đ? g?i cho các d?ch v? SSPI đ? th?c hi?n xác nh?n ?y nhi?m.

S? d?ng phương pháp này trên Windows 95, Windows 98, và Windows Millennium Edition, b?n c?ng c?n ph?i kích ho?t tính năng b?o m?t NTLM d?ch v? b?ng cách m? Control Panel, m?ng, đi?u khi?n truy c?p, và sau đó ch?n C?p đ? ngư?i dùng truy c?p ki?m soát.

Trên Windows XP, đăng k? ForceGuest giá tr? đư?c thi?t l?p đ? 1 theo m?c đ?nh trong khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
Trên m?t máy tính Windows XP là m?t thành viên c?a m?t nhóm làm vi?c:
 • N?u ForceGuest đư?c kích ho?t (thi?t l?p đ? 1), SSPI s? luôn luôn c? g?ng đ? đăng nh?p b?ng trương m?c khách.
 • N?u trương m?c khách đư?c kích ho?t, m?t đăng nh?p SSPI s? thành công như khách cho b?t k? ch?ng ch? ngư?i dùng.
 • N?u trương m?c khách b? t?t, m?t đăng nh?p SSPI s? không thành công ngay c? đ?i v?i ch?ng ch? h?p l?.
 • N?u ForceGuest b? t?t (đ?t là 0), SSPI s? đăng nh?p như ngư?i dùng đ? ch? đ?nh.
Ngoài ra, n?u trương m?c khách đư?c kích ho?t, SSPI đăng nh?p có th? thành công như khách cho ch?ng ch? ngư?i dùng mà không ph?i là h?p l?. C m?u m? trong bài vi?t này ch?ng t? làm th? nào b?n có th? ki?m tra xem m? thông báo truy c?p c?a b?i c?nh an ninh đư?c thành l?p. Các IsGuest ch?c năng helper trong m?u m? cho th?y làm th? nào b?n có th? xác minh r?ng đăng nh?p x?y ra như là ngư?i dùng đ? ch? đ?nh ho?c là khách m?i.

Mã mẫu

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// SSPI Authentication Sample
//
// This program demonstrates how to use SSPI to authenticate user credentials.
//
// THIS CODE AND INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF
// ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
// TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A
// PARTICULAR PURPOSE.
//
// Copyright (C) 2007. Microsoft Corporation. All rights reserved.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

#define SECURITY_WIN32
#include <windows.h>
#include <tchar.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <sspi.h>
#include <lm.h>
#include <lmcons.h>

// Older versions of WinError.h do not have SEC_I_COMPLETE_NEEDED #define.
// So, in such an SDK environment setup, we will include issperr.h which has the
// definition for SEC_I_COMPLETE_NEEDED. Include issperr.h only if
// SEC_I_COMPLETE_NEEDED is not defined.
#ifndef SEC_I_COMPLETE_NEEDED
#include <issperr.h>
#endif

typedef struct _AUTH_SEQ {
  BOOL fInitialized;
  BOOL fHaveCredHandle;
  BOOL fHaveCtxtHandle;
  CredHandle hcred;
  struct _SecHandle hctxt;
} AUTH_SEQ, *PAUTH_SEQ;


// Function pointers
ACCEPT_SECURITY_CONTEXT_FN    _AcceptSecurityContext   = NULL;
ACQUIRE_CREDENTIALS_HANDLE_FN  _AcquireCredentialsHandle = NULL;
COMPLETE_AUTH_TOKEN_FN      _CompleteAuthToken     = NULL;
DELETE_SECURITY_CONTEXT_FN    _DeleteSecurityContext   = NULL;
FREE_CONTEXT_BUFFER_FN      _FreeContextBuffer     = NULL;
FREE_CREDENTIALS_HANDLE_FN    _FreeCredentialsHandle   = NULL;
INITIALIZE_SECURITY_CONTEXT_FN  _InitializeSecurityContext = NULL;
QUERY_SECURITY_PACKAGE_INFO_FN  _QuerySecurityPackageInfo = NULL;
QUERY_SECURITY_CONTEXT_TOKEN_FN _QuerySecurityContextToken = NULL;


#define CheckAndLocalFree(ptr) \
      if (ptr != NULL) \
      { \
        LocalFree(ptr); \
        ptr = NULL; \
      }

#pragma comment(lib, "netapi32.lib")

LPVOID RetrieveTokenInformationClass(
   HANDLE hToken,
   TOKEN_INFORMATION_CLASS InfoClass,
   LPDWORD lpdwSize)
{
  LPVOID pInfo = NULL;
  BOOL fSuccess = FALSE;

  __try
  {
   *lpdwSize = 0;

   //
   // Determine the size of the buffer needed
   //

   GetTokenInformation(
      hToken,
      InfoClass,
      NULL,
      *lpdwSize, lpdwSize);
   if (GetLastError() != ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER)
   {
     _tprintf(_T("GetTokenInformation failed with %d\n"), GetLastError());
     __leave;
   }

   //
   // Allocate a buffer for getting token information
   //
   pInfo = LocalAlloc(LPTR, *lpdwSize);
   if (pInfo == NULL)
   {
     _tprintf(_T("LocalAlloc failed with %d\n"), GetLastError());
     __leave;
   }

   if (!GetTokenInformation(
      hToken,
      InfoClass,
      pInfo,
      *lpdwSize, lpdwSize))
   {
     _tprintf(_T("GetTokenInformation failed with %d\n"), GetLastError());
     __leave;
   }

   fSuccess = TRUE;
  }
  __finally
  {
   // Free pDomainAndUserName only if failed
   // Otherwise, the caller has to free after use
   if (fSuccess == FALSE)
   {
     CheckAndLocalFree(pInfo);
   }
  }

  return pInfo;
}

PSID GetUserSidFromWellKnownRid(DWORD Rid)
{
  PUSER_MODALS_INFO_2 umi2;
  NET_API_STATUS nas;

  UCHAR SubAuthorityCount;
  PSID pSid = NULL;

  BOOL bSuccess = FALSE; // assume failure

  nas = NetUserModalsGet(NULL, 2, (LPBYTE *)&umi2);

  if (nas != NERR_Success)
  {
    printf("NetUserModalsGet failed with error code : [%d]\n", nas);
    SetLastError(nas);
    return NULL;
  }

  SubAuthorityCount = *GetSidSubAuthorityCount
            (umi2->usrmod2_domain_id);

  // 
  // Allocate storage for new Sid. account domain Sid + account Rid
  // 

  pSid = (PSID)LocalAlloc(LPTR,
     GetSidLengthRequired((UCHAR)(SubAuthorityCount + 1)));

  if (pSid != NULL)
  {
    if (InitializeSid(
       pSid,
       GetSidIdentifierAuthority(umi2->usrmod2_domain_id),
       (BYTE)(SubAuthorityCount+1)
       ))
    {
      DWORD SubAuthIndex = 0;

      // 
      // Copy existing subauthorities from account domain Sid into
      // new Sid
      // 

      for (; SubAuthIndex < SubAuthorityCount ; SubAuthIndex++)
      {
        *GetSidSubAuthority(pSid, SubAuthIndex) =
        *GetSidSubAuthority(umi2->usrmod2_domain_id,
                 SubAuthIndex);
      }

      // 
      // Append Rid to new Sid
      // 

      *GetSidSubAuthority(pSid, SubAuthorityCount) = Rid;
    }
  }

  NetApiBufferFree(umi2);

  return pSid;
}

BOOL IsGuest(HANDLE hToken)
{
  BOOL fGuest = FALSE;
  PSID pGuestSid = NULL;
  PSID pUserSid = NULL;
  TOKEN_USER *pUserInfo = NULL;
  DWORD dwSize = 0;

  pGuestSid = GetUserSidFromWellKnownRid(DOMAIN_USER_RID_GUEST);
  if (pGuestSid == NULL)
    return fGuest;

  //
  // Get user information
  //

  pUserInfo = (TOKEN_USER *)RetrieveTokenInformationClass(hToken, TokenUser, &dwSize);
  if (pUserInfo != NULL)
  {
    if (EqualSid(pGuestSid, pUserInfo->User.Sid))
      fGuest = TRUE;
  }

  CheckAndLocalFree(pUserInfo);
  CheckAndLocalFree(pGuestSid);

  return fGuest;
}

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


void UnloadSecurityDll(HMODULE hModule) {

  if (hModule)
   FreeLibrary(hModule);

  _AcceptSecurityContext   = NULL;
  _AcquireCredentialsHandle  = NULL;
  _CompleteAuthToken     = NULL;
  _DeleteSecurityContext   = NULL;
  _FreeContextBuffer     = NULL;
  _FreeCredentialsHandle   = NULL;
  _InitializeSecurityContext = NULL;
  _QuerySecurityPackageInfo  = NULL;
  _QuerySecurityContextToken = NULL;
}


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


HMODULE LoadSecurityDll() {

  HMODULE hModule;
  BOOL  fAllFunctionsLoaded = FALSE;
  TCHAR  lpszDLL[MAX_PATH];
  OSVERSIONINFO VerInfo;

  //
  // Find out which security DLL to use, depending on
  // whether we are on Windows NT or Windows 95, Windows 2000, Windows XP, or Windows Server 2003
  // We have to use security.dll on Windows NT 4.0.
  // All other operating systems, we have to use Secur32.dll
  //
  VerInfo.dwOSVersionInfoSize = sizeof (OSVERSIONINFO);
  if (!GetVersionEx (&VerInfo))  // If this fails, something has gone wrong
  {
   return FALSE;
  }

  if (VerInfo.dwPlatformId == VER_PLATFORM_WIN32_NT &&
   VerInfo.dwMajorVersion == 4 &&
   VerInfo.dwMinorVersion == 0)
  {
   lstrcpy (lpszDLL, _T("security.dll"));
  }
  else
  {
   lstrcpy (lpszDLL, _T("secur32.dll"));
  }


  hModule = LoadLibrary(lpszDLL);
  if (!hModule)
   return NULL;

  __try {

   _AcceptSecurityContext = (ACCEPT_SECURITY_CONTEXT_FN)
      GetProcAddress(hModule, "AcceptSecurityContext");
   if (!_AcceptSecurityContext)
     __leave;

#ifdef UNICODE
   _AcquireCredentialsHandle = (ACQUIRE_CREDENTIALS_HANDLE_FN)
      GetProcAddress(hModule, "AcquireCredentialsHandleW");
#else
   _AcquireCredentialsHandle = (ACQUIRE_CREDENTIALS_HANDLE_FN)
      GetProcAddress(hModule, "AcquireCredentialsHandleA");
#endif
   if (!_AcquireCredentialsHandle)
     __leave;

   // CompleteAuthToken is not present on Windows 9x Secur32.dll
   // Do not check for the availablity of the function if it is NULL;
   _CompleteAuthToken = (COMPLETE_AUTH_TOKEN_FN)
      GetProcAddress(hModule, "CompleteAuthToken");

   _DeleteSecurityContext = (DELETE_SECURITY_CONTEXT_FN)
      GetProcAddress(hModule, "DeleteSecurityContext");
   if (!_DeleteSecurityContext)
     __leave;

   _FreeContextBuffer = (FREE_CONTEXT_BUFFER_FN)
      GetProcAddress(hModule, "FreeContextBuffer");
   if (!_FreeContextBuffer)
     __leave;

   _FreeCredentialsHandle = (FREE_CREDENTIALS_HANDLE_FN)
      GetProcAddress(hModule, "FreeCredentialsHandle");
   if (!_FreeCredentialsHandle)
     __leave;

#ifdef UNICODE
   _InitializeSecurityContext = (INITIALIZE_SECURITY_CONTEXT_FN)
      GetProcAddress(hModule, "InitializeSecurityContextW");
#else
   _InitializeSecurityContext = (INITIALIZE_SECURITY_CONTEXT_FN)
      GetProcAddress(hModule, "InitializeSecurityContextA");
#endif
   if (!_InitializeSecurityContext)
     __leave;

#ifdef UNICODE
   _QuerySecurityPackageInfo = (QUERY_SECURITY_PACKAGE_INFO_FN)
      GetProcAddress(hModule, "QuerySecurityPackageInfoW");
#else
   _QuerySecurityPackageInfo = (QUERY_SECURITY_PACKAGE_INFO_FN)
      GetProcAddress(hModule, "QuerySecurityPackageInfoA");
#endif
   if (!_QuerySecurityPackageInfo)
     __leave;


   _QuerySecurityContextToken = (QUERY_SECURITY_CONTEXT_TOKEN_FN)
      GetProcAddress(hModule, "QuerySecurityContextToken");
   if (!_QuerySecurityContextToken)
     __leave;

   fAllFunctionsLoaded = TRUE;

  } __finally {

   if (!fAllFunctionsLoaded) {
     UnloadSecurityDll(hModule);
     hModule = NULL;
   }

  }

  return hModule;
}


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


BOOL GenClientContext(PAUTH_SEQ pAS, PSEC_WINNT_AUTH_IDENTITY pAuthIdentity,
   PVOID pIn, DWORD cbIn, PVOID pOut, PDWORD pcbOut, PBOOL pfDone) {

/*++

 Routine Description:

  Optionally takes an input buffer coming from the server and returns
  a buffer of information to send back to the server. Also returns
  an indication of whether or not the context is complete.

 Return Value:

  Returns TRUE if successful; otherwise FALSE.

--*/

  SECURITY_STATUS ss;
  TimeStamp    tsExpiry;
  SecBufferDesc  sbdOut;
  SecBuffer    sbOut;
  SecBufferDesc  sbdIn;
  SecBuffer    sbIn;
  ULONG      fContextAttr;

  if (!pAS->fInitialized) {

   ss = _AcquireCredentialsHandle(NULL, _T("NTLM"),
      SECPKG_CRED_OUTBOUND, NULL, pAuthIdentity, NULL, NULL,
      &pAS->hcred, &tsExpiry);
   if (ss < 0) {
     fprintf(stderr, "AcquireCredentialsHandle failed with %08X\n", ss);
     return FALSE;
   }

   pAS->fHaveCredHandle = TRUE;
  }

  // Prepare output buffer
  sbdOut.ulVersion = 0;
  sbdOut.cBuffers = 1;
  sbdOut.pBuffers = &sbOut;

  sbOut.cbBuffer = *pcbOut;
  sbOut.BufferType = SECBUFFER_TOKEN;
  sbOut.pvBuffer = pOut;

  // Prepare input buffer
  if (pAS->fInitialized) {
   sbdIn.ulVersion = 0;
   sbdIn.cBuffers = 1;
   sbdIn.pBuffers = &sbIn;

   sbIn.cbBuffer = cbIn;
   sbIn.BufferType = SECBUFFER_TOKEN;
   sbIn.pvBuffer = pIn;
  }

  ss = _InitializeSecurityContext(&pAS->hcred,
     pAS->fInitialized ? &pAS->hctxt : NULL, NULL, 0, 0,
     SECURITY_NATIVE_DREP, pAS->fInitialized ? &sbdIn : NULL,
     0, &pAS->hctxt, &sbdOut, &fContextAttr, &tsExpiry);
  if (ss < 0) {
   // <winerror.h>
   fprintf(stderr, "InitializeSecurityContext failed with %08X\n", ss);
   return FALSE;
  }

  pAS->fHaveCtxtHandle = TRUE;

  // If necessary, complete token
  if (ss == SEC_I_COMPLETE_NEEDED || ss == SEC_I_COMPLETE_AND_CONTINUE) {

   if (_CompleteAuthToken) {
     ss = _CompleteAuthToken(&pAS->hctxt, &sbdOut);
     if (ss < 0) {
      fprintf(stderr, "CompleteAuthToken failed with %08X\n", ss);
      return FALSE;
     }
   }
   else {
     fprintf (stderr, "CompleteAuthToken not supported.\n");
     return FALSE;
   }
  }

  *pcbOut = sbOut.cbBuffer;

  if (!pAS->fInitialized)
   pAS->fInitialized = TRUE;

  *pfDone = !(ss == SEC_I_CONTINUE_NEEDED
     || ss == SEC_I_COMPLETE_AND_CONTINUE );

  return TRUE;
}


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


BOOL GenServerContext(PAUTH_SEQ pAS, PVOID pIn, DWORD cbIn, PVOID pOut,
   PDWORD pcbOut, PBOOL pfDone) {

/*++

 Routine Description:

  Takes an input buffer coming from the client and returns a buffer
  to be sent to the client. Also returns an indication of whether or
  not the context is complete.

 Return Value:

  Returns TRUE if successful; otherwise FALSE.

--*/

  SECURITY_STATUS ss;
  TimeStamp    tsExpiry;
  SecBufferDesc  sbdOut;
  SecBuffer    sbOut;
  SecBufferDesc  sbdIn;
  SecBuffer    sbIn;
  ULONG      fContextAttr;

  if (!pAS->fInitialized) {

   ss = _AcquireCredentialsHandle(NULL, _T("NTLM"),
      SECPKG_CRED_INBOUND, NULL, NULL, NULL, NULL, &pAS->hcred,
      &tsExpiry);
   if (ss < 0) {
     fprintf(stderr, "AcquireCredentialsHandle failed with %08X\n", ss);
     return FALSE;
   }

   pAS->fHaveCredHandle = TRUE;
  }

  // Prepare output buffer
  sbdOut.ulVersion = 0;
  sbdOut.cBuffers = 1;
  sbdOut.pBuffers = &sbOut;

  sbOut.cbBuffer = *pcbOut;
  sbOut.BufferType = SECBUFFER_TOKEN;
  sbOut.pvBuffer = pOut;

  // Prepare input buffer
  sbdIn.ulVersion = 0;
  sbdIn.cBuffers = 1;
  sbdIn.pBuffers = &sbIn;

  sbIn.cbBuffer = cbIn;
  sbIn.BufferType = SECBUFFER_TOKEN;
  sbIn.pvBuffer = pIn;

  ss = _AcceptSecurityContext(&pAS->hcred,
     pAS->fInitialized ? &pAS->hctxt : NULL, &sbdIn, 0,
     SECURITY_NATIVE_DREP, &pAS->hctxt, &sbdOut, &fContextAttr,
     &tsExpiry);
  if (ss < 0) {
   fprintf(stderr, "AcceptSecurityContext failed with %08X\n", ss);
   return FALSE;
  }

  pAS->fHaveCtxtHandle = TRUE;

  // If necessary, complete token
  if (ss == SEC_I_COMPLETE_NEEDED || ss == SEC_I_COMPLETE_AND_CONTINUE) {

   if (_CompleteAuthToken) {
     ss = _CompleteAuthToken(&pAS->hctxt, &sbdOut);
     if (ss < 0) {
      fprintf(stderr, "CompleteAuthToken failed with %08X\n", ss);
      return FALSE;
     }
   }
   else {
     fprintf (stderr, "CompleteAuthToken not supported.\n");
     return FALSE;
   }
  }

  *pcbOut = sbOut.cbBuffer;

  if (!pAS->fInitialized)
   pAS->fInitialized = TRUE;

  *pfDone = !(ss == SEC_I_CONTINUE_NEEDED
     || ss == SEC_I_COMPLETE_AND_CONTINUE);

  return TRUE;
}


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


BOOL WINAPI SSPLogonUser(LPTSTR szDomain, LPTSTR szUser, LPTSTR szPassword) {

  AUTH_SEQ  asServer  = {0};
  AUTH_SEQ  asClient  = {0};
  BOOL    fDone   = FALSE;
  BOOL    fResult  = FALSE;
  DWORD    cbOut   = 0;
  DWORD    cbIn    = 0;
  DWORD    cbMaxToken = 0;
  PVOID    pClientBuf = NULL;
  PVOID    pServerBuf = NULL;
  PSecPkgInfo pSPI    = NULL;
  HMODULE   hModule  = NULL;

  SEC_WINNT_AUTH_IDENTITY ai;

  __try {

   hModule = LoadSecurityDll();
   if (!hModule)
     __leave;

   // Get max token size
   _QuerySecurityPackageInfo(_T("NTLM"), &pSPI);
   cbMaxToken = pSPI->cbMaxToken;
   _FreeContextBuffer(pSPI);

   // Allocate buffers for client and server messages
   pClientBuf = HeapAlloc(GetProcessHeap(), HEAP_ZERO_MEMORY, cbMaxToken);
   pServerBuf = HeapAlloc(GetProcessHeap(), HEAP_ZERO_MEMORY, cbMaxToken);

   // Initialize auth identity structure
   ZeroMemory(&ai, sizeof(ai));
#if defined(UNICODE) || defined(_UNICODE)
   ai.Domain = szDomain;
   ai.DomainLength = lstrlen(szDomain);
   ai.User = szUser;
   ai.UserLength = lstrlen(szUser);
   ai.Password = szPassword;
   ai.PasswordLength = lstrlen(szPassword);
   ai.Flags = SEC_WINNT_AUTH_IDENTITY_UNICODE;
#else
   ai.Domain = (unsigned char *)szDomain;
   ai.DomainLength = lstrlen(szDomain);
   ai.User = (unsigned char *)szUser;
   ai.UserLength = lstrlen(szUser);
   ai.Password = (unsigned char *)szPassword;
   ai.PasswordLength = lstrlen(szPassword);
   ai.Flags = SEC_WINNT_AUTH_IDENTITY_ANSI;
#endif

   // Prepare client message (negotiate) .
   cbOut = cbMaxToken;
   if (!GenClientContext(&asClient, &ai, NULL, 0, pClientBuf, &cbOut, &fDone))
     __leave;

   // Prepare server message (challenge) .
   cbIn = cbOut;
   cbOut = cbMaxToken;
   if (!GenServerContext(&asServer, pClientBuf, cbIn, pServerBuf, &cbOut,
      &fDone))
     __leave;
     // Most likely failure: AcceptServerContext fails with SEC_E_LOGON_DENIED
     // in the case of bad szUser or szPassword.
     // Unexpected Result: Logon will succeed if you pass in a bad szUser and
     // the guest account is enabled in the specified domain.

   // Prepare client message (authenticate) .
   cbIn = cbOut;
   cbOut = cbMaxToken;
   if (!GenClientContext(&asClient, &ai, pServerBuf, cbIn, pClientBuf, &cbOut,
      &fDone))
     __leave;

   // Prepare server message (authentication) .
   cbIn = cbOut;
   cbOut = cbMaxToken;
   if (!GenServerContext(&asServer, pClientBuf, cbIn, pServerBuf, &cbOut,
      &fDone))
     __leave;

   fResult = TRUE;

   {
     HANDLE hToken = NULL;

     if (_QuerySecurityContextToken(&asServer.hctxt, &hToken) == 0)
     {
      if (IsGuest(hToken))
      {
        printf("Logged in as Guest\n");
        fResult = FALSE;
      }
      else
        printf("Logged in as the desired user\n");
      CloseHandle(hToken);
     }
   }


  } __finally {

   // Clean up resources
   if (asClient.fHaveCtxtHandle)
     _DeleteSecurityContext(&asClient.hctxt);

   if (asClient.fHaveCredHandle)
     _FreeCredentialsHandle(&asClient.hcred);

   if (asServer.fHaveCtxtHandle)
     _DeleteSecurityContext(&asServer.hctxt);

   if (asServer.fHaveCredHandle)
     _FreeCredentialsHandle(&asServer.hcred);

   if (hModule)
     UnloadSecurityDll(hModule);

   HeapFree(GetProcessHeap(), 0, pClientBuf);
   HeapFree(GetProcessHeap(), 0, pServerBuf);

  }

  return fResult;
}

//--------------------------------------------------------------------
// The GetConsoleInput function gets an array of characters from the 
// keyboard, while printing only asterisks to the screen.

void GetConsoleInput(TCHAR* strInput, int intMaxChars)
{
	char ch;
	char minChar = ' ';
	minChar++;

	ch = getch();
	while (ch != '\r')
	{
		if (ch == '\b' && strlen(strInput) > 0)
		{
			strInput[strlen(strInput)-1]  = '\0';
			printf("\b \b");
		}
		else if (ch >= minChar && (int)strlen(strInput) < intMaxChars)
		{
			strInput[strlen(strInput)+1] = '\0';
			strInput[strlen(strInput)]  = ch;
			putch('*');
		}
		ch = getch();
	}
	putch('\n');
}

void _tmain(int argc, TCHAR **argv)
{
	TCHAR password[PWLEN+1];

  if (argc != 3) 
	{
		_tprintf(_T("Usage: %s DomainName UserName\n"), argv[0]);
		return;
	}

	_tprintf(_T("Enter password for the specified user : "));
	password[0] = 0;
	GetConsoleInput(password, PWLEN);
	_tprintf(_T("\n"));
  // argv[1] - Domain Name
  // argv[2] - User Name
  if (SSPLogonUser(argv[1], argv[2], password))
  {
   _tprintf(_T("User Credentials are valid\n"));
  }
  else
   _tprintf(_T("User Credentials are NOT valid\n"));
}

Thu?c tính

ID c?a bài: 180548 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Win32 Application Programming Interface, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
T? khóa: 
kbapi kbFAQ kbhowto kbkernbase kbsecurity kbmt KB180548 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:180548

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com