Visual FoxPro için Windows 5.0 ve sonraki sürümlerinde, Office Word 2003 veya Word 97'de, kategorilere ayrılan tablo oluşturma hakkında

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 180901 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Özet

Bu makalede, Microsoft Word 97 veya Microsoft Office Word 2003, Visual FoxPro için Windows 5.0 ve daha sonra OLE otomasyonunu kullanarak bir tablo oluşturup gösterilmiştir. Tablo bir gruplandırma alanı için örnek, durumu, şirket veya müşteri satış KODUNU içerir. Bu örnek, ülke veya bölgeye göre gruplandırır. Verileri Word belgesi içinde geçici bir imleç bir SQL sorgusu kullanarak toplanacak.

Daha fazla bilgi

Sorgu içindeki ilk alana, bu kodun düzgün çalışması için Word 97 raporda kullanılan <a1>Grup</a1> alanı olmalıdır. Örneğin, rapor için bir tablodaki tüm alanları kullanmak gereklidir, ancak grup alanı olacak alanı değil <a0>Kaynak</a0> tablosundaki ilk alanı ise, daha sonra buna benzer bir sorgu sorun:
SELECT state,* FROM Customer GROUP BY state, custid INTO CURSOR category
				
bu durum, ilk alan sorgulanan bir sonuç olarak bu örnekte, grup alanı zorlar.

Not: Bu kod, yalnızca birlikte Service Release-1 Word 97 için çalışır. Word 97'ın önceki sürümlerini kullanan bir "tür uyuşmazlığı" ve diğer OLE hataları neden olur.

Bir program oluşturun ve aşağıda verilen kod girin. Kodu yürütüldüğünde, kullanıcı iki istemleri görüntülenir. Word belgesini nasıl biçimlendirilmiş olması, bu istekleri kullanıcıya sor. Ilk komut istemini veya gruplandırma her ayrı sayfasında kullanıcının istediği olup olmadığını sorar. Ikinci soru, kullanıcı veya altı çizili tablodaki satırları arasında istemediği sorulur. Bu sorulardan yalnızca tercihlerini görüntüleme ve tabloyla Word bu ve diğer tercihleri Programcı nasıl biçimlendirmek ' dir.

Örnek kod aşağıdadır:
  */ Begin program code /*
    CLEAR
    SET TALK OFF
    SET CONSOLE OFF
    ctempfield = ""        && Variable to hold group category.
    headings_added = .F.
    newgrouppage = .F.

  * Make sure the FIRST field in the SELECT is the field the report
  * is categorized by. The Customer table is located in the
  * \VFP\Samples\Data folder. In Visual FoxPro 6.0, the Customer table is
  * in the Microsoft Visual Studio\Common\Samples\Data folder.
  
  ** We toggle the value of SET ENGINEBEHAVIOR in VFP 8.0 and
  ** 9.0 to allow this SELECT-SQL command to function. 
  ** For more information on the SET ENGIENBEHAVIOR command,
  ** see the VFP Help file. 

  IF "8.0"$VERSION() OR "9.0"$VERSION()
x=SET("enginebehavior")
SET ENGINEBEHAVIOR 70
  SELECT country, company, contact, title,maxordamt,phone;
  FROM HOME()+"Samples\Data\testdata!customer" GROUP BY;
   country,cust_id INTO CURSOR category
   SET ENGINEBEHAVIOR x
   ELSE
   SELECT country, company, contact, title,maxordamt,phone;
  FROM HOME()+"Samples\Data\testdata!customer" GROUP BY;
   country,cust_id INTO CURSOR category
endif

  IF _TALLY > 0
   oWord = CREATEOBJECT("Word.Application")
   oWord.Documents.Add
   owRange = oWord.Activedocument.Range(0,0)
   numcols = FCOUNT()-1  && Get number of fields for detail section
   oWord.Activedocument.Tables.Add(owRange, 1, numcols)

   * First prompt, separate pages for each group.
   nanswer = messagebox("Put each group on a new page?",36,;
     "Sepatate Pages")
   DO CASE
     CASE nanswer = 6     && Yes
      newgrouppage = .T.
     CASE nanswer = 7     && No
      headings_added = .F.
   ENDCASE

   WAIT WINDOW "Please wait while the data is formatted in Word.";
     + CHR(13)+"This may take several minutes..." NOWAIT

   DO WHILE !EOF()
     ctempfield = EVAL(FIELD(1)) && Set 1st field in table as category
     WITH oWord
      .Selection.Font.Reset
      .Selection.TypeText(EVAL(FIELD(1)))
      .Selection.SelectRow
      .Selection.ParagraphFormat.Alignment = 1
      .Selection.Font.Name = "Arial"
      .Selection.Font.Size = 16
      .Selection.Font.Bold = .T.
      .Selection.SelectRow
      .Selection.Cells.Merge
      .Selection.MoveRight(12)
      .Selection.Cells.Split(1,numcols)

      IF NOT headings_added && Put at least one heading in document
        .Selection.MoveRight(12)
        FOR i = 2 TO FCOUNT()
         .Selection.Font.Italic = .T.
         .Selection.ParagraphFormat.Alignment = 1
         .Selection.Font.Name = "Times New Roman"
         .Selection.Font.Size = 8
         .Selection.TypeText((FIELD(i)))
         .Selection.MoveRight(12)
         headings_added = .T.
        ENDFOR
      ENDIF

      FOR i = 2 TO FCOUNT()
        curfield = EVAL(FIELD(i))
  * Check data type. Does not check Double, Float, Integer, General, Memo.
        IF TYPE((FIELD(i)))<>"C"
        DO CASE
         CASE TYPE((FIELD(i))) = "D"     && Date field
           curfield = DTOC((FIELD(i)))
         CASE TYPE((FIELD(i))) = "N"     && Numerical
           curfield = STR((FIELD(i)))
         CASE TYPE((FIELD(i))) = "Y"     && Currency
           curfield = STR(EVAL(FIELD(i)),8,2)
         CASE TYPE((FIELD(i))) = "L"     && Logical
           IF curfield
            curfield = "True"
           ELSE
            curfield = "False"
           ENDIF
         CASE TYPE((FIELD(i))) = "T"     && DateTime
           curfield = TTOC(EVAL(FIELD(i)))
         ENDCASE
         .Selection.Font.Reset
         .Selection.TypeText(curfield)
        ELSE
         .Selection.Font.Reset
         .Selection.TypeText(curfield)
        ENDIF
        .Selection.Font.Reset
        .Selection.MoveRight(12)
      ENDFOR
      SKIP
     ENDWITH

     DO WHILE ctempfield = EVAL(FIELD(1))  && Get other like records.
      WITH oWord
        FOR i = 2 TO FCOUNT()
         curfield = EVAL(FIELD(i))
         IF TYPE((FIELD(i)))<>"C"
           DO CASE
           CASE TYPE((FIELD(i))) = "D"
            curfield = DTOC((FIELD(i)))
           CASE TYPE((FIELD(i))) = "N"
            curfield = STR((FIELD(i)))
           CASE TYPE((FIELD(i))) = "Y"
            curfield = STR(EVAL(FIELD(i)),8,2)
           CASE TYPE((FIELD(i))) = "L"
            IF curfield
              curfield = "True"
            ELSE
              curfield = "False"
            ENDIF
           CASE TYPE((FIELD(i))) = "T"
            curfield = TTOC(EVAL(FIELD(i)))
           ENDCASE
           .Selection.TypeText(curfield)
         ELSE
           .Selection.TypeText(curfield)
         ENDIF
           .Selection.MoveRight(12)
         ENDFOR
      ENDWITH
      SKIP
     ENDDO

     IF RECNO() > RECCOUNT()  && Prevents an empty table/cells.
      EXIT
     ELSE
      IF newgrouppage
        headings_added = .F.  && False: add headings to each page.
        oWord.Selection.InsertBreak(2) && Page break each category.
      ENDIF
     ENDIF
   ENDDO

   oWord.Selection.SelectRow  && Ensures no extra rows in the table.
   oWord.Selection.Rows.Delete

   * This section underlines or turns off all lines in the table.
   nanswer = MESSAGEBOX("Turn off underlines Y/N",36,;
     "No underlines in the table?")
   DO CASE
   CASE nanswer = 6    && Yes, turn off all underlines.
     WAIT WINDOW 'Formating table with no underlines in the table.';
      NOWAIT
     WITH oWord
      For Each aTable In .ActiveDocument.Tables && Format all tables.
        aTable.Borders(-1).LineStyle = 0     && Top border.
        aTable.Borders(-2).LineStyle = 0     && Left
        aTable.Borders(-3).LineStyle = 0     && Bottom
        aTable.Borders(-4).LineStyle = 0     && Right
        aTable.Borders(-5).LineStyle = 0     && Horizontal
        aTable.Borders(-6).LineStyle = 0     && Vertical
        aTable.Borders.Shadow = 0
      ENDFOR
     ENDWITH
   CASE nanswer = 7     && Number just underlines.
     WITH oWord
      WAIT WINDOW 'Formating table with underlines between records.';
        NOWAIT
      For Each aTable In .ActiveDocument.Tables && Format each table.
        aTable.Borders(-1).LineStyle = 0     && Top border
        aTable.Borders(-2).LineStyle = 0     && Left
        aTable.Borders(-3).LineStyle = 1     && Bottom
        aTable.Borders(-4).LineStyle = 0     && Right
        aTable.Borders(-5).LineStyle = 1     && Horizontal
        aTable.Borders(-6).LineStyle = 0     && Vertical
        aTable.Borders.Shadow = 0
      ENDFOR
     ENDWITH
     oWord.ActiveWindow.View.TableGridlines = .F. && No table gridlines
   ENDCASE

  * Get the number of pages in the Word report. The code adds the report
  * headings to the document header when the user chooses not to have the
  * report categories print on separate pages. Makes viewing groups
  * headings easier on other pages.
   numpages = oWord.ActiveDocument.ComputeStatistics(2)
   IF numpages > 1 AND NOT newgrouppage
     WITH oWord
      .Selection.MoveDown
      .ActiveWindow.ActivePane.View.Type = 3 && Put Word in Page view
      .ActiveWindow.ActivePane.View.SeekView = 9   && Open header.
      .Selection.ParagraphFormat.TabStops.ClearAll  && Clear tabs.

      * Printed header width is computed by subtracting margins
      * from page width. The margins are divided by 72. Word stores
      * these values as points; i.e. 72points/inch.
      pagewidth = 8.5-(.ActiveDocument.PageSetup.RightMargin+;
      .ActiveDocument.PageSetup.LeftMargin)/72
      tabspace = (pagewidth/(numcols))*72 && Convert inches to points
      tabstops = tabspace
      FOR i = 2 TO FCOUNT()
        .Selection.Font.Italic = .T.  && Format heading captions.
        .Selection.ParagraphFormat.Alignment = 1
        .Selection.Font.Name = "Times New Roman"
        .Selection.Font.Size = 8
        .Selection.TypeText((FIELD(i)))
        .Selection.TypeText(chr(9)) && Tab to set the next heading.
        .Selection.ParagraphFormat.TabStops.Add(tabstops) && Tab
        tabstops = tabstops+tabspace
      ENDFOR
     ENDWITH
   ENDIF
   WITH oWord
     .ActiveWindow.View.Type = 3 && Switch to page view. Normal view=1
     .ActiveWindow.ActivePane.View.SeekView = 0 && Open main document.
     .Selection.Homekey(6)        && Go to top of document.
     .Visible = .T.           && Make Word visible.
     .Application.Activate        && Bring Word forward.
     .WindowState = 0  && Show Word in normal state. Maximized=1
     .ActiveWindow.ActivePane.View.ShowAll = 0 && No nonprinting items.
   ENDWITH
  ELSE
   =MESSAGEBOX("There were no records in the query.",16,;
     "Empty Query")
  ENDIF
  */ End program code /*
				

Referanslar

Word için Windows 97 Service Release - 1'i edinme hakkında daha fazla bilgi için lütfen Microsoft Knowledge Base'de aşağıdaki makaleye bakın:
172475Nasıl yapılır: edinme ve yükleme MS Office 97 SR-1
Microsoft Word, Visual Basic Yardımı

(c) Microsoft Corporation 1998, tüm hakları saklıdır. Katkıyı Deniz Christopher, Microsoft Corporation

Özellikler

Makale numarası: 180901 - Last Review: 22 Şubat 2014 Cumartesi - Gözden geçirme: 2.4
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Visual FoxPro 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Visual FoxPro 5.0a
 • Microsoft Visual FoxPro 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual FoxPro 7.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual FoxPro 8.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual FoxPro 9.0 Professional Edition
 • Microsoft Word 97 Service Pack 1
 • Microsoft Office Word 2003
Anahtar Kelimeler: 
kbnosurvey kbarchive kbmt kbcode kbhowto kbinterop KB180901 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:180901

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com