Raksta ID: 181050 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

P?c tam, kad esat savienojies ar vietni un p?rl?kprogrammai Internet Explorer p?c br??a tiek atgriezta inform?cija, iesp?jams, sa?emsit vienu no ?iem k??das zi?ojumiem.

1. k??das zi?ojums
Microsoft Internet Explorer k??da 10060 savienojuma taimauts.
2. k??das zi?ojums
Internet Explorer nevar atv?rt interneta vietni <t?mek?a adrese>. Darb?bas taimauts.
3. k??das zi?ojums
Lapu nevar par?d?t. Nevar atrast serveri, vai ir radusies DNS k??da.

IEMESLS

Internet Explorer uzliek servera datu atgrie?anas taimauta ierobe?ojumu. P?c noklus?juma taimauta ierobe?ojumi ir ??di:
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
P?rl?kprogramm?m Internet Explorer 4.0 un Internet Explorer 4.015 min?tes
P?rl?kprogramm?m Internet Explorer 5. x un Internet Explorer 6.x60 min?tes
P?rl?kprogramm?m Internet Explorer 7 un Internet Explorer 860 min?tes

Kad server? radusies probl?ma, Internet Explorer negaid?s bezgal?gi servera atgrie?amos datus.Lietojumprogrammas, kas tie?i izmanto WinINet saskarni API, pieredz?s ??das rekviz?ta ReceiveTimeout v?rt?bas:

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
WinINet. dll versija 4.x5 min?tes
WiniINet. dll versijas 5.x un 6.x60 min?tes
WinINet. dll versijas 7.x un 8.x30 sekundes

WinINet.dll versiju varat atrast direktorij? %Windir%\system32.
RISIN?JUMS

Ja lapa netiek atgriezta p?c da??m min?t?m, daudziem lietot?jiem ??iet, ka radies trauc?jums, un vi?i aptur darb?bu. T?d?? servera procesi j?veido t?, lai datu atgrie?ana notiktu piecu min??u laik?; t?, lai lietot?jiem nav ilgi j?gaida.

Ilgus procesus parasti var sadal?t maz?kos. Vai ar? serveris var atgriezt statusa datus, lai zi?otu lietot?jiem par procesu. Turkl?t varat izveidot ilgu servera procesu, kur? balst?s uz zi?ojumu apmai?u vai ir asinhrons, un t?d?? p?c darba iesnieg?anas nekav?joties atgrie?as pie lietot?ja, bet v?l?k pazi?o lietot?jam par procesa beig?anos.

PAPILDINDORM?CIJA

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietverti nor?d?jumi par re?istra modific??anu. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas tie?i t?, k? ?eit aprakst?ts. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. T?d?j?di, ja rad?sies k?da probl?ma, re?istru var?s atjaunot. Lai ieg?tu papildu inform?ciju par re?istra dubl??anu un atjauno?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows
Lai gan Microsoft neveicina ?o pieeju, Internet Explorer noklus?juma taimauta iestat?jumu var main?t.

Ja v?laties, lai Microsoft main?tu programmas Internet Explorer noklus?juma taimauta iestat?jumu, atveriet sada?u Autom?tisk? labo?ana. Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, atveriet sada?u Patst?v?g? labo?ana.

Autom?tisk? labo?anaLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labo?ana. Dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet vedn? Labo?ana nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50600

Piez?mes
 • ?? autom?tisk? labo?ana main?s p?rl?kprogrammas Internet Explorer taimauta iestat?jumu uz 5 min?t?m.
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?Labot patst?v?gi

Lai main?tu noklus?juma taimauta iestat?jumu programmas Internet Explorer 4.0 Service Pack 1 (SP1) versijai vai jaun?kai versijai, r?kojieties, k? nor?d?ts t?l?k.
 1. Start?jiet re?istra redaktoru.
 2. Atrodiet ??du apak?atsl?gu:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. ?aj? apak?atsl?g? pievienojiet DWORD ierakstu ReceiveTimeout un t? v?rt?bu (<sekun?u skaits>)*1000. Ja, piem?ram, v?laties, lai taimauta v?rt?ba b?tu 8 min?tes, iestatiet ieraksta ReceiveTimeout v?rt?bu 480000 (<480>*1000).
 4. Restart?jiet datoru.
Piez?me ?is iestat?jums k??st par jauno glob?lo taimauta v?rt?bu, kuru izmanto gan p?rl?kprogramma Internet Explorer, gan ar? jebkura WinINet lietojumprogramma.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat izpild?jis visas ?aj? sada?? nor?d?t?s darb?bas. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai nos?tiet e-pastu.

UZZI?AS

Pla??ku inform?ciju par to, k? izstr?d?jami t?mek?a risin?jumi p?rl?kprogrammai Internet Explorer, apmekl?jiet ??das Microsoft vietnes:
http://msdn.microsoft.com/ie/

http://support.microsoft.com/iep
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 181050 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 27. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
Atsl?gv?rdi: 
kbenv kberrmsg kbnavigation kbprb kbmsifixme kbfixme KB181050

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com