Identifikator ?lanka: 181050 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada se pove?ete na Veb lokaciju koja radi izvesno vreme pre nego ?to vrati informacije programu Internet Explorer, mo?da ?ete primiti neku od slede?ih poruka o gre?ci.

Poruka o gre?ci 1
Microsoft Internet Explorer gre?ka 10060 vreme za vezu je isteklo.
Poruka o gre?ci 2
Internet Explorer ne mo?e da otvori Internet lokaciju <Veb adresa>. Vreme za operaciju je isteklo.
Poruka o gre?ci 3
Nije mogu?e prikazati stranicu. Gre?ka ?Nije mogu?e prona?i server? ili ?DNS gre?ka?.

UZROK

Internet Explorer name?e serveru vremensko ograni?enje za vra?anje podataka. Podrazumevano vremensko ograni?enje je slede?e:
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Internet Explorer 4.0 i Internet Explorer 4.015 minuta
Internet Explorer 5.x i Internet Explorer 6.x60 minuta
Internet Explorer 7 i Internet Explorer 860 minuta

Kada server nai?e na problem, Internet Explorer ne ?eka beskona?no da server vrati podatke.Aplikacije koje koriste WinINet API direktno ?e nai?i na slede?i vrednosti za ReceiveTimeout:

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
WinINet.dll verzija 4.x5 minuta
WinINet.dll verzije 5.x i 6.x60 minuta
WinINet.dll verzije 7.x i 8.x30 sekundi

Mo?ete da prona?ete verziju WinINet.dll u direktorijumu %windir%\system32.
RE?ENJE

Ako se stranica ne prika?e za nekoliko minuta, mnogi korisnici smatraju da je do?lo do problema, zbog ?ega prekidaju proces. Zbog toga bi trebalo da dizajnirate procese servera tako da vra?aju podatke u roku od pribli?no pet minuta, tako da korisnici ne moraju dugo da ?ekaju.

Naj?e??e mo?ete da podelite duga?ke procese u manje delove. Odnosno, server mo?e da vra?a statusne podatke kako bi korisnici imali a?urne informacije o procesu. Pored toga, mo?ete da kreirate duga?ak proces servera ?iji je pristup zasnovan na porukama ili koji je asinhron, tako da se odmah vra?a na korisnika nakon slanja posla, a zatim obave?tava korisnika nakon ?to se duga?ki proces zavr?i.

DODATNE INFORMACIJE

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Zatim mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Iako Microsoft ne ohrabruje kori??enje ovog pristupa, mo?ete da promenite podrazumevanu postavku vremenskog ograni?enja za Internet Explorer.

Da bismo umesto vas promenili podrazumevanu postavku vremenskog ograni?enja na 5 minuta za Internet Explorer, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50600

Napomene
 • Ova automatska popravka ?e promeniti podrazumevanu postavku vremenskog ograni?enja na 5 minuta za Internet Explorer.
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste promenili podrazumevanu postavku vremenskog ograni?enja za Internet Explorer u programu Internet Explorer 4.0 servisni paket 1 (SP1) ili novijoj verziji, sledite ove korake:
 1. Otvorite ure?iva? registratora.
 2. Prona?ite slede?i potklju?:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. U ovom potklju?u dodajte DWORD stavku ReceiveTimeout koja ima vrednost (<broj sekundi>)*1000. Na primer, ako ?elite da trajanje vremenskog ograni?enja bude 8 minuta, postavite vrednost stavke ReceiveTimeout na 480000 (<480>*1000).
 4. Ponovo pokrenite ra?unar.
Napomena Ova postavka postaje novo globalno vremensko ograni?enje koje se primenjuje na Internet Explorer i svaku WinINet aplikaciju.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

REFERENCE

Vi?e informacija o na?inu na koji mo?ete da razvijete re?enja zasnovana na Vebu za Internet Explorer, posetite slede?e Microsoft Veb lokacije:
http://msdn.microsoft.com/ie/

http://support.microsoft.com/iep
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 181050 - Poslednji pregled: 27. februar 2012. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
Klju?ne re?i: 
kbenv kberrmsg kbnavigation kbprb kbmsifixme kbfixme KB181050

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com