Làm th? nào đ? xóa t?p hoán trang Windows lúc t?t máy

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 182086 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Windows XP c?a bài vi?t này, xem 314834.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này tài li?u phương pháp cho vi?c xoá các c?a s? t?p hoán trang (Pagefile.sys) trong quá tr?nh t?t máy, v? v?y mà không có không có b?o đ?m d? li?u đư?c ch?a trong t?p hoán trang khi quá tr?nh shutdown hoàn t?t.

M?t s? bên th? ba chương tr?nh tháng t?m th?i lưu tr? unencrypted (văn b?n thu?n) m?t kh?u ho?c các thông tin nh?y c?m khác trong b? nh?. V? Ki?n trúc b? nh? ?o Windows, thông tin này có th? đư?c tr?nh bày trong các t?p hoán trang.

M?c dù vi?c xoá t?p hoán trang không ph?i là m?t thích h?p thay th? cho an ninh v?t l? c?a máy tính, b?n có th? mu?n tăng cư?ng các b?o m?t c?a d? li?u trên m?t máy tính trong khi Windows không ch?y.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. B?t đ?u Registry Editor.
 2. Thay đ?i d? li?u giá tr? c?a cácClearPageFileAtShutdown giá tr? trong khóa registry sau đây đ? m?t giá tr? là 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ Qu?n l? b? nh?
  N?u giá tr? không t?n t?i, thêm giá tr? sau đây:
  Giá tr? tên: ClearPageFileAtShutdown
  Lo?i giá tr?: REG_DWORD
  Giá trị: 1
 3. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n đ? thay đ?i có có hi?u l?c.
Chú ý: Khi b?n cho phép thay đ?i đăng k? này, máy tính c?a b?n có th? m?t thêm th?i gian đ? đóng c?a. Đ? thêm thông tin v? phiên làm vi?c Thi?t đ?t qu?n l? c?a ngư?i qu?n l? b? nh?, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
102985 REG: CurrentControlSet m?c ph?n 2: SessionManager

Thu?c tính

ID c?a bài: 182086 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbmt KB182086 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:182086

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com