Ph? đ?nh giá tr? ngày và th?i gian đư?c hi?n th? như là d?u hi?u pound (#) trong Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 182247 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
M?t phiên b?n Microsoft Excel 98 c?a bài vi?t này, xem các 192291.
Đ?i v?i m?t Microsoft Excel 97 và trư?c đó phiên b?n c?a bài vi?t này, xem 112361.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trong Excel 2000 và sau này, khi các k?t qu? c?a m?t công th?c s?n xu?t m?t giá tr? tiêu c?c, và d? li?u này đư?c đ?nh d?ng đ? hi?n th? m?t giá tr? th?i gian ho?c giá tr? ngày, các t? bào s? hi?n th? d?u hi?u pound, như trong ví d? sau:
  ########
				
LƯU ?: Đi?u này c?ng x?y ra khi b?n tr?c ti?p nh?p m?t giá tr? tiêu c?c vào các t? bào.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này s? x?y ra n?u các đi?u ki?n sau đây đúng:
 • Microsoft Excel đư?c thi?t l?p đ? s? d?ng ngày tháng năm 1900 h? th?ng

  - và -

 • Giá tr? trong các t? bào là m?t s? tiêu c?c (ít hơn below).

  - và -

 • Các t? bào đư?c đ?nh d?ng như m?t ngày ho?c m?t th?i gian.

GI?I PHÁP

Hi?n th? s? chính xác, làm m?t trong các sau:
 • Thay đ?i h? th?ng ngày tháng h? th?ng ngày tháng năm 1904.

  - hay -
 • S? d?ng ch?c năng b?ng tính văn b?n đ? thay đ?i các hi?n th? k?t qu?.

Các bư?c đ? thay đ?i đ? h? th?ng ngày tháng năm 1904

Trong Microsoft Office Excel 2003 và trong phiên b?n trư?c c?a Microsoft Excel, làm theo các bư?c sau:
 1. M?, ho?c chuy?n sang, b?ng tính.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn, và sau đó b?m vào các Tính toán tab.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n các 1904 Ngày h? th?ng h?p ki?m.
 4. Nh?p vào Ok.
Trong Microsoft Office Excel 2007, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m vào các Microsoft Office Nút, và sau đó nh?p vào Excel tùy ch?n.
 2. B?m vào các Nâng caoth? lo?i.
 3. Dư?i Khi tính này b?ng tính, nh?n vào đây đ? ch?n các S? d?ng h? th?ng ngày tháng năm 1904ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.

B?ng cách s? d?ng ch?c năng văn b?n

B?n có th? s? d?ng ch?c năng văn b?n đ? thay đ?i hi?n th? c?a các s? tiêu c?c. Ví d?, n?u b?n đang chưa tr? A2 t? A1 và b?n mu?n các k?t qu? hi?n th? như m?t đ?nh d?ng th?i gian, b?n có th? s? d?ng m?t công th?c tương t? như các sau:
=Text(ABS(a1-a2),"-h:mm:SS")
nơi A1 có giá tr? nh? hơn so v?i A2.

? trên công th?c s? hi?n th? giá tr? như văn b?n. B?n có th? c?n ph?i đ?nh d?ng t? bào ch?nh đ? ph?i bi?n minh.

C?NH BÁO: Đây không ph?i là m?t vi?c ch?p nh?n đư?c n?u b?n c?n ph?i s? d?ng các k?t qu? tính toán khác.

Thu?c tính

ID c?a bài: 182247 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2007
T? khóa: 
kbprb kbmt KB182247 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:182247

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com